• 17 PAŹ 22

  dr hab. Michał Balcerzak, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor US

  e-mail: michal.balcerzak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 29 00

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 203

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo międzynarodowe publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej ochrony praw człowieka, sądownictwa i organizacji międzynarodowych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2007 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pt. „Precedens w prawie międzynarodowym praw człowieka”;
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie monografii pt. „Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe”.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2017 r. – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
  • 2018-2022 – sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Covid-19 Pandemic and Proceedings Before the European Court of Human Rights, (w:) K. Gajda-Roszczynialska (red.), Impact of the COVID-19 Pandemic on Justice Systems: Reconstruction or Erosion of Justice Systems – Case Study and Suggested Solution, Brill, Göttingen 2023, ISBN 978-3-8470-1582-6, s. 69-83.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Euthanasia and Withdrawal of Life-Sustaining Treatment in the Case-Law of the European Court of Human Rights : Twenty Years After Pretty v. United Kingdom, Prawo i Więź. 2023, , DOI: 10.36128/PRIW.VI46.699, eISSN 2719-3594, Zeszyt: tom 3 zeszyt 46, s. 115-132.
  2. Balcerzak M., Kapelańska-Pręgowska J., International human rights law in the era of digital disinformation and propaganda: case studies from Myanmar and Ukraine, Studia Prawnicze KUL 2023, nr 4, ISSN: 1897-7146, s. 7-26. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/16760/14908

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II wojny światowej i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego (w:) A. Radwan, M. Berent (red.), Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcanie, Warszawa, 2019. 
  2. O celach i funkcjach klauzuli derogacyjnej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście pandemii COVID-19 (w:) A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka, księga jubileuszowa profesora Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa, 2020. 

  Artykuły w języku polskim

  1. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w kontekście skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Palestra. Pismo adwokatury polskiej” 2018, nr 1-2. 
  2. Perspektywy Artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ o ochronie osób w przypadku katastrof (ILC Articles on the protection of persons in case of disasters), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2019, t. XVII, DOI: 10.26106/TXST-J768. 
  3. Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych, Toruń 2020. 

  Artykuły w języku obcym

  1. Uses and underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, „Polish Yearbook of International Law” 2018, vol. XXXVIII, DOI: 10.24425/PYIL.2019.129604. 
  2. Preserving the Effectiveness of UNCLOS despite a Party’s Non-Appearance? Some Remarks on the Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands V. Russia) in the Context of Human Rights Protection, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2019, vol. 8, DOI: 10.1515/wrlae-2018-0040. 
  3. The ‘Acquis’ of the Council of Europe in the Sphere of Disaster Preparedness and Response, „Comparative Law Review” 2019, vol. 25, DOI: 10.12775/clr.2019.004. 
  4. Addressing the problems of racial discrimination at the UN level. The post-Durban mechanisms and their agenda, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2020, vol. 56 (4), DOI: 10.7366/020909614202003. 
  5. Special character of human rights obligations and the jurisdiction of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in the Palestine v. Israel case, „Polish Yearbook of International Law” 2020, vol. XL, DOI: 10.24425/PYIL.2021.138431. 
  6. Frederic Mégret, Philip Alston (eds.), The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford: 2020, pp. 752, Polish Yearbook of International Law 2020. 

   

Accessibility Toolbar