• 23 PAŹ 17

  dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US


  DZIEKAN
  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych


  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 26

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 116

   


  Ewelina Cała-Wacinkiewicz (ORCID ID: 0000-0002-5439-4653) dr. hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik studiów podyplomowych – Zamówienia Publiczne. Przewodnicząca Komisji ds. Statutowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyrektor Centrum Analiz Strategicznych. Radca prawny.
  .
  Autorka i redaktorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka, tj. „Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego”, CH Beck, Warszawa 2007 ; „Fragmentacja prawa międzynarodowego” CH Beck, Warszawa 2018.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2001 r. – uzyskanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego tytułu magistra prawa w dniu 11 maja 2001 r.;
  • 2006 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych z wyróżnieniem summa cum laude w specjalności: prawo międzynarodowe, prawo europejskie, nadanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 marca 2006 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego publicznego”;
  • 2018 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo, nadanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nr 154/2017/2018 z dnia 28 września 2018 r., na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Fragmentacja prawa międzynarodowego”, uznanej uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nr 155/2017/2018 z dnia 28 września 2018 r. za wyróżniającą;

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z następującego przedmiotu: międzynarodowe prawo publiczne, prawo organizacji międzynarodowych, przygotowywanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej, fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotów: International Judiciary, Public International Law, International Organization, Diplomatic and Consular Law;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zarządzie (Skarbnik) Grupy Polskiej International Law Association;
  • członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Prawa Europejskiego;
  • członkostwo w działającym przy Komisji Europejskiej Team Europe (na podstawie Letter of Understanding on Team Europe Membership);
  • ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych;
  • członkostwo w programie analityczno-badawczym Instytutu na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziedzinie prawa i polityki migracyjnej „MIGRA-TEAM”;
  • członkostwo w Radzie Naukowej Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej (Konsorcjum Naukowe Ad Astra);
  • 2014-2018 – arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie, działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie; wpis na listę B stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców (powołanie SK.8420.13.2014).

  Monografie

  1. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 273.
  1. Fragmentacja prawa międzynarodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8657-2, ss. 438.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przyczynek do rozważań na temat europejskich relacji prawnych w kontekście współczesnego rozumienia suwerenności, (w:) I. Wierzchowiecka, I. Gawłowicz (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Warszawa 2005, s. 323-343, (współautor Wacinkiewicz D.).
  2. Kulturowa i prawna płaszczyzna integracji europejskiej (rozważania w kontekście wielopłaszczyznowego charakteru Unii Europejskiej), (w:) T. Smoliński (red.), Modele integracji międzynarodowej – uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 113-128.
  3. Komunikacyjna teoria Karla Deutscha jako przyczynek do rozważań nad związkiem integracji gospodarczej z integracją polityczną, (w:) T. Marcinkowski (red.), Otwarta Europa, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp, Gorzów Wlkp. 2006, 119-124.
  4. Europejskie standardy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – wybrane zagadnienia, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin 2006, s. 97-104, (współautor Wacinkiewicz D.).
  5. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, (w:) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld – Tomporek, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2006, s. 67-86.
  6. Prawo konfliktów zbrojnych a prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony osób cywilnych podczas wojny. Wybrane zagadnienia, (w:) L. Wyszczelski, J. Ślipiec (red.), Działania przeciwpartyzanckie. Historia i współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku, Wydawca Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006, s. 258-266.
  7. Prawny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego – wybrane aspekty, (w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Wydawca Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, 11-21.
  8. O Unii Europejskiej jako nowym typie organizacji międzynarodowej (uwagi w kontekście niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego). Głos w dyskusji, (w:) J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 209-215.
  9. Konstrukcja normatywna swobody przedsiębiorczości w UE na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Difin, Warszawa 2007, s. 44-57.
  10. Efektywny multilateralizm jako dowód jedności prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście prawa Unii Europejskiej, (w:) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007, s. 84-95.
  11. O wolności przedsiębiorczości i świadczenia usług w kontekście wolności gospodarczej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 287-299, (autorstwo części III i IV).
  12. Konflikt norm prawnych. Zasada pierwszeństwa prawa UE jako gwarant spójności systemu prawnego, (w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 191-203.
  13. Usługi pocztowe i ich reglamentacja – analiza w świetle unormowań prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, (w:) R. Czaplewski, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 179-212, (autorstwo części 2, 3, 4).
  14. Poszanowanie praw człowieka jako ogólna zasada prawa wspólnotowego a Karta Praw Podstawowych, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 105-115.
  15. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego – wybrane aspekty, (w:) Z. Chmielewski, A. Szczepańska (red.), Prawne– polityczne– ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Wydawca Parlament Europejski, Szczecin 2009, s. 24-33.
  16. Praca i jej ochrona a zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej – rozważania na gruncie Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Drukarnia Panzet, Kielce 2013, s. 39-53, (autorstwo części I,II i IV).
  17. Relacje między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych – rozważania w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego na tle sprawy Ahmed Ali Yusuf i Al Barakaat International Foundation, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski, D. Wacinkiewicz, (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego. Zbiór studiów, Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 37-49.
  18. Rola organizacji międzynarodowych w procesie fragmentacji prawa międzynarodowego, (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska – Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, Oficyna Wydawnicza E. Mitek, Bydgoszcz – Katowice 2014, s. 38-48.
  19. Prawo do obrony – rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation, (w:) Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 47-54.
  20. Prawo do bezpieczeństwa osobistego – rozważania w kontekście postanowień art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 111-123 (autorstwo części I, II i V).
  21. Prawo do rozwoju jako prawo trzeciej generacji praw człowieka, (w:) E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015, s. 297-309.
  22. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego publicznego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 3-14.
  23. Wpływ Kongresu wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.S. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 9788325590024, s. 355-372. (współautor Wojciech Szczepan Staszewski).
  24. Integracja europejska w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. S. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, s. 55-71 (współautor W. S. Staszewski).
  25. Praworządność, (w:) J. Barcz, Z. Czachór (red.), Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ISBN 978-92-76-11586-1, s. 74-78 (współautor J. Barcz).
  26. Humanizacja prawa międzynarodowego i humanizacja w prawie międzynarodowym a upodmiotowienie jednostki, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-234-4, s. 85-95.
  27. Cała-Wacinkiewicz E., Staszewski W. Sz., Polityka traktatowa RP w czasie rządu Hanny Suchockiej, (w:) B. Kaniewska, T. Wallas, K. Urbaniak (red.), Między prawem a polityką. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, ISBN: 978-83-66740-76-1, s. 139-163.
  28. Zasada równości wobec prawa a ekskluzja społeczna, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-764-2, s. 3-14.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal Nature of European Union in light of the Provisions of the Treaty of Lisbon, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Art-Druk, Szczecin 2009, s. 19-27.
  2. Selected Aspects of Unfair Advertising in the Legal Order of the European Union and Poland, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Art-Druk, Szczecin 2009, s. 29-43, (autorstwo części I, IV I V).
  3. European System of Human Rights – Considerations in the Context of Fragmentation on International Law, (w:) M. Sitek, G Dammacco, A Ukleja, M. Wójcicka  (red.), Europe of Founding Fathers. Investment in common future, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 65-76.
  4. National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265-276, (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, M. Wojdała) (brak recenzenta).
  5. The protection of human rights in the era of fragmentation of international law – a conflict of competence or a systematic approach? Preliminary structural assumptions, (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.) Human rights between war and peace, vol. II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 163-173.
  6. EU determinants for shaping the mechanism of out-of-court resolution of consumer disputes – remarks in the context of the so-called „ADR directive”, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2014, s. 240-260, (autorstwo części IV).
  7. The right to food – Considerations in the context of multicentricity of the legal system, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2015, ss. 239-254.
  8. International law – between the division (fragmentation) and unity (constitutionalisation). Law of divisions or law beyond boundaries?, (w:) Paper Proceedings of Second International Conference on Interdisciplinary Legal Studies 2015 – Law Beyond boundaries. Abstracts, Wydawnictwo Unique Conferences Canada, Toronto-Canada 2015, s. 33-40.
  9. Humanization of international law as seen in the example of international economic law (economic legal order), (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 13387-13393.
  10. Homelessness in The European Union Law- Between Poverty and Social Exclusion, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 12230-12235.
  11. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz., The Polish Branch, (w:) C. Kessedjian, O. Descamps, T. Fabrizi (red.), Au service du droit international. To the Benefit of International Law, Éditions Panthéon-Assas, Paryż 2023, ISBN 978-2376510512, s. 419-426.

  Artykuły w języku polskim

  1. Traktatowy wymiar integracji politycznej w Unii Europejskiej, Problemy Integracji Europejskiej 2005, t. 3, s. 93-107.
  2. Doktrynalne ujmowanie integracji gospodarczej, Problemy Integracji Europejskiej 2006, tom 4, s. 9-18.
  3. Prawo międzynarodowe – wybrane zagadnienia, Edukacja Prawnicza 2007, nr 5.
  4. Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 2012, Nr 1 – Czynniki kształtujące organizację i funkcjonowanie administracji publicznej. Zbiór studiów, (red. K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz), s. 183-193.
  5. Sprawozdanie: Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Walne Zebranie, Warszawa 13 października 2017 r., Roczniki Nauk Prawnych 2017, Nr 4, s. 169-170.
  6. „Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka, Studia Prawnicze KUL 2020, nr 2 (82), ISSN 1897-7146, DOI: 10.31743/sp.11575, s. 85-102. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11575
  7. Cała-Wacinkiewicz E., Szwed A., Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2022, nr 1 (89), ISSN: 1897-7146, s. 111-124. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13164/12212
  8. Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (69)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.05.33, ISSN 2082-1212, s. 253-265.
  9. Od konstytucyjnie wywodzonej dostępności w stronę prawa do dostępności? Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023, nr 6 (76), DOI: 10.15804/ppk.2023.06.12, ISSN 2082-1212, s. 163-175. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/
   images/pliki/ppk/76/ppk7612.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. EU’s Human Rights Protection Policy, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts 2012, No. 3, s. 5-20.
  2. Croatia’s Accession to the European Union – Reflections in the light of Assumptions Relevant to International Organisations, „The Copernicus Journal of Political Studies” 2012, No. 2, Issue 2, s. 126-142, (autorstwo części 1, 2 i 3).
  3. Relations Between the European Union and the United Nations – Considerations in the Context of International security Against the Case of Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts 2013, No. 4, s. 11-28.
  4. Consumer’s Rights as a Special Category of Human Rights, International Journal on Consumer Law and Practice 2013, Vol. 1, s. 14-22.
  5. Right to Development as the Third-generation Human Right, (w:) Paper Proceedings of International Conference on Law and Justice, 24-25 July – Colombo, Sri Lanka 2013, ISSN 2279-3674, s. 24-38.
  6. Right to Water – Considerations in the Context of International Protection of Human Rights, US–China Law Review 2014, Vol. 11, No. 10, s. 1302-1314.
  7. Europeanization of Polish Law – Consideration Associated with the Adoption of the Directive on ADR in Consumer Disputes, International Journal on Consumer Law and Practice 2014, Vol. 2, s. 47-58 (autorstwo części 1).
  8. The Impact of Consumer Legal Education on the Effectiveness of the Protection of Consumer Rights: Taking into Account Legal Clinics in Poland, Asian Journal of Legal Education 2015, Vol. 2, Issue 1, s. 17-28 (autorstwo części 4 i 7).
  9. International Law – Between Division (Fragmentation) and Unity (Constitutionalisation). Law of Divisions or Law Beyond Boundaries?, US-China Law Review 2015, Vol. 12, No. 10, Serial Number 118, s. 768-779.
  10. Homelessness Against the Principle of Indivisibility of Human Rights, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-7, s. 67-76. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Cala-Wacinkiewicz_2021_1.pdf
  11. Cała-Wacinkiewicz E., Szwed A., Protection of Persons with Mental Disorders in Public International Law – A Universal Model, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, DOI: 10.35808/ersj/2846, ISSN: 1108-2976, s. 997-1008. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2846
  12. The Principle of Equality before the Law vis-a-vis Social Exclusion, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.4783, ISSN 1899-7694, s. 73-84. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4783/5427

  Podręczniki i skrypty

  1. Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania, testy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 304.
   Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania, testy, kazusy, tablice, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 440.
   Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania, testy, kazusy, tablice, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 412.
  2. Prawo międzynarodowe – wybrane zagadnienia, „Edukacja Prawnicza” 2007, Nr 5, s. 1-14.
  3. Łaski P. (red.), Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, ss. 240 (autorstwo części: 1-16, 18-34, 36-41, 43-46, 48-49, 142-146, 148-149, 167-170, 174, 177-179, 181, 185, 187, 189-191, 193-194, 196-197, 200-201).
   Łaski P. (red.), Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 257 (autorstwo części: 1-16, 18-34, 36-41, 43-46, 48-49, 142-146, 148-149, 167-170, 174, 177-179, 181, 185, 187, 189-191, 193-194, 196-197, 200-201).
   Łaski P. (red.), Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 252 (autorstwo części: 1-16, 18-34, 36-41, 43-46, 48-49, 142-146, 148-149, 167-170, 174, 177-179, 181, 185, 187, 189-191, 193-194, 196-197, 200-201).
  4. System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego, Pytania, testy, kazusy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 193.
   System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, Pytania, testy, kazusy, tablice, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 185.

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Rozdział I. Międzynarodowa ochrona praw człowieka, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 3-13. W rozdziale tym opracowano następujące hasła: 1. Ochrona praw człowieka w systemie afrykańskim (s. 3-4), 2. Ochrona praw człowieka w systemie amerykańskim (s. 4-5), 3. Ochrona praw człowieka w systemie arabskim (s. 5-6), 4. Ochrona praw człowieka w systemie OBWE (s. 6), 5. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ (s. 6-8), 6. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy (s. 8-10), 7. Ochrona praw człowieka w systemie UE (s. 10-11), 8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (s. 11-12), 9. Prawa człowieka i ich generacje (s. 12), 10. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (s. 12-13).
  2. Rozdział VII. Międzynarodowe podmioty, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, 2. 89-93. W rozdziale tym opracowano następujące hasła: 1. Organizacje międzynarodowe (s. 89), 2. Osoby fizyczne i osoby prawne (s. 89), 3. Państwo (s. 90), 4. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego (s. 90-91), 5. Powstańcy i strony wojujące (s. 91), 6. Stolica Apostolska (s. 92), 7. Zakon Kawalerów Maltańskich (s. 92-93).
  3. Rozdział XX. Międzynarodowe prawo publiczne, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D.Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 218-225. W rozdziale tym opracowano następujące hasła: 1. Doktryna i judykatura (s. 218), 2. Ius cogens (s. 218), 3. Kodyfikacja prawa międzynarodowego publicznego (s. 219), 4. Miękkie prawo (soft law) (s. 219), 5. Ogólne zasady prawa (s. 219-220), 6. Prawo międzynarodowe publiczne (s. 220-221), 7. Uchwały organizacji międzynarodowych (s. 222), 8. Zwyczaj międzynarodowy (s. 223-224), 9. Źródła prawa międzynarodowego publicznego (s. 224-225).
  4. Rozdział XXII. Międzynarodowe prawo traktatów, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.),  Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 237-246. W rozdziale tym opracowano następujące hasła: 1. Clausula rebus sic stantibus (s. 237), 2. Depozytariusz umowy międzynarodowej (s. 237-238), 3. Interpretacja traktatów (s. 238-239), 4. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (s. 239-240), 5. Międzynarodowe prawo traktatów (s. 240-241), 6. Nieważność umów międzynarodowych (s. 241-242), 7. Pacta in detrimentum tertii (s. 242), 8. Pacta in favorem tertii (s. 242-243), 9. Ratyfikacja (s. 243-244), 10. Rodzaje umów międzynarodowych (s. 244), 11. Wygaśnięcie mocy obowiązującej umów międzynarodowych (s. 244-245), 12. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych (s. 245-246), 13. Zatwierdzenie (s. 246).
  5. Rozdział XXVII. Międzynarodowe traktaty, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 326-335. W rozdziale tym opracowano następujące hasła: 1. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (s. 326-327), 2. Karta Narodów Zjednoczonych (s. 328), 3. Konwencja o prawach dziecka (s. 328-329), 4. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (s. 329-330), 5. Pakt Ligi Narodów (s. 330), 6. Pakt Północnoatlantycki (s. 330-331), 7. Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych (s. 331), 8. Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich (s. 332), 9. Statut Rady Europy (s. 333), 10. Traktat Lizboński (s. 333-334), 11. Traktat o Unii Europejskiej (s. 334), 12. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (s. 334-335).
  6. Hasło encyklopedyczne: zwierzchnictwo terytorialne, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, t. IV – Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 610.

  Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

  1. Cała Wacinkiewicz E., Wacinkiewicz D. (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 367.
  2. Cała Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red. ), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 873.
  3. Flaga-Gieruszyńska K., Cała Wacinkiewicz E., Krzyżanowski P., Wacinkiewicz D. (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 258.
  4. Flaga-Gieruszyńska K., Cała Wacinkiewicz E., Wacinkiewicz D. (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 656.
  5. Flaga-Gieruszyńska K., Cała Wacinkiewicz E., Wacinkiewicz D. (red.), Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ss. 474.
  6. Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 523.
  7. Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E., Nowakowska-Małusecka J., Pęksa W., Staszewski W.Sz. (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 9788325590024, ss. 604.
  8. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W. Sz. (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ss. 502.
  9. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J. (red.), Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8158-468-5, ss. 424.
  10. Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8128-975-7, ss. 714.
  11. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, ss. 377.
  12. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-234-4, ss. 340.
  13. Cała-Wacinkiewicz E., Kuniewicz Z., Kanarek B. (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, ss. 368.
  14. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-764-2, ss. 273.

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D. (red.), Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Art-Druk, Szczecin 2009, ss. 252.
  2. Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D. (red.), The safety of the Individual and of the Group in Private and Public Law – a Collection of Studies, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 227.

  Inne

  1. Recenzent (wraz z Dawid Sześciło): M. Ćwiklicki, M. Małecka-Łyszczek, A. Pacut (red.), Polityki publiczne w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stan i rekomendacje w obszarze społecznym, edukacyjnym i zatrudnienia, Wydawnictwo Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2023, ISBN 978-83-89410-74-0, ss. 208.

  Projekty badawcze

  1. 2003 – 2007 – realizacja projektu naukowo-badawczego pt. „Status prawny Unii Europejskiej” w ramach badań własnych (numer badań własnych: 504-235000-613), realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  2. 2008 – 2010 – członek badawczo-eksperckiego Konwersatorium „Prawo i polityka Unii Europejskiej”, powołanego przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
  3. 2011 – 2013 – członek składu badawczego, realizującego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego badania, ujęte w temat badawczy „Redefinicja prawa międzynarodowego w warunkach ewolucji społeczności międzynarodowej – analiza kluczowych zmian na przełomie XX i XXI wieku” (numer badań 503-5000-230 214), objętych dotacją podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego.
  4. 2012 – 2013 – członek składu badawczego, realizującego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego badania, ujęte w temat badawczy „Wpływ orzecznictwa sądów międzynarodowych na wybrane instytucje prawa międzynarodowego publicznego” (numer badań 503-5000-230 214), objętych dotacją podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego.
  5. od 2015 – udział w programie analityczno-badawczym Instytutu na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziedzinie prawa i polityki migracyjnej „MIGRA-TEAM” – zaproszenie z dnia 25 maja 2015 r.
  6. 2017 – kierownik merytoryczny projektu (w oparciu o przygotowany wniosek) w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie i realizację zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (decyzja numer 625/P-DUN/2017).
   Wykonane zadanie: przygotowanie i organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne prawo międzynarodowe – idee i rzeczywistość”, Szczecin-Międzyzdroje 17-19 maja 2017 r., gospodarz: Katedra Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wydanie monografii „Współczesne prawo międzynarodowe – idee i rzeczywistość”, stanowiącej pokłosie prowadzonych badań naukowych przez osoby reprezentujące różne ośrodki akademickie, (red. E. Cała-Wacinkiewicz), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018 r.
  7. 2020 – 2021 – kierownik projektu: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami”.
   Okres realizacji: 1.5.2020 r. – 31.12.2021 r., nr projektu: DNK/SP/462632/2020, uzyskane dofinansowanie: 68.792,50 zł.
   Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
   Głównym celem projektu jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”. Planowana Konferencja obejmuje swym zakresem tematycznym zagadnienia zarówno o charakterze ogólnym, jak i systemowym, a także szczegółowe problemy, związane z różnymi obszarami życia społecznego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia niepełnosprawności zasadnym jest poszerzenie dyskusji o elementy pozaprawne, zwłaszcza z zakresu nauk medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych. W zamyśle Organizatorów uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele nauk prawnych różnych gałęzi prawa z polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, co niewątpliwie przyczyni się do stworzenia modelu ochrony praw osób niepełnosprawnych, w tym w ramach postulatów de lege ferenda w poszanowaniu międzynarodowych standardów. Celem konferencji będzie zatem podjęcie przez jej uczestników, zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków, wspólnej oceny różnych aspektów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i procesu jej wdrażania, a także zidentyfikowanie dalszych wyzwań w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  8. od 2019 – członek Zespołu Badawczego Prawa międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Projekty dydaktyczne

  1. 2018 – 2020 – kierownik merytoryczny projektu „Akademia Młodego Prawnika”.
  Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 31.03.2020 r., nr projektu: POWR.03.01.00-00-T082/18, uzyskane dofinansowanie: 203.724,00 zł.
  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) pn. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.
  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji przez 80 uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat, z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych, który zmierzał do:

  • aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z nauk prawnych, w celu doskonalenia indywidualnych kompetencji społecznych i miękkich, bardzo pożądanych u osób młodych, które w niezbyt odległej perspektywie czasowej, wejdą na rynek pracy. Realizacji tego celu służyć mają m.in. zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy, zasad zatrudniania osób młodych, związane z planowaniem ich przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz zajęcia z kreacji motywacji do znalezienia pracy, jej podjęcia i utrzymania. Szczególne znaczenie przypisać należy zajęciom z propagowania kultury prawnej, kształtowania postaw sprzyjających przedsiębiorczości, mających wpływ na rozwój kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym oraz rozwojem społecznym w aspekcie moralnym i etycznym,
  • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez warsztaty mające na celu zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego, międzynarodowego (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowej i europejskiej ochrony praw człowieka); oraz w zakresie fakultatywnych kursów dokształcających, których możliwość wyboru pozostawiona zostanie uczestnikowi, z zakresu szczegółowej wiedzy prawniczej, psychologicznej i pedagogicznej,
  • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – zapewnienie możliwości udziału osobom niepełnosprawnym i zagrożonym ubóstwem; zapewnienie integracji wewnątrzpokoleniowej, poprzez rekrutację uczestników z różnych szkół we wskazanym obszarze realizacji projektu.

  2. 2020 – 2023 – kierownik merytoryczny projektu „Jak najbliżej dostępności”.
  Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 30.09.2023 r., nr projektu: POWR.03.05.00-00-PU04/19-00, uzyskane dofinansowanie: 963.492,50 zł.
  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „Projektowanie uniwersalne”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19).
  Głównym celem projektu jest podniesienie u 200 studentów kierunków: administracja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne łącznie w r.a. 2020/2021 oraz w r.a. 2021/2021, a także 20 pracowników kadry dydaktycznej Wnioskodawcy, kompetencji z zakresu potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego. Tak określony cel projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego PO WER, która przewiduje zarówno podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w zakresie odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, jak również kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego oraz poprawę dostępności szkolnictwa wyższego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii symulatora VR.

  Projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami

  1. 2004 – koordynator kursu „Programy i fundusze europejskie” w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Powrót na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” w ramach działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  2. 2004 – koordynator kursu „Programy i fundusze europejskie” w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywne wsparcie bezrobotnej młodzieży w mieście Szczecinie” w ramach działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Accessibility Toolbar