• Akademia Mediacji i Negocjacji

  ..


  STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA MEDIACJI I NEGOCJACJI

   Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie podana w terminie późniejszym.   

  Nazwa studiów podyplomowych:  Akademia mediacji i negocjacji

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

   

  Cel studiów

  Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania mediacji i negocjacji na gruncie różnych gałęzi prawa i w sferze różnych form aktywności zawodowej i społecznej z uwzględnieniem tak odmiennych sfer jak życie gospodarcze, sprawy rodzinne czy sytuacje kryzysowe.

  Opis kierunku/Program

  Program studiów obejmuje 16 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

  Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji osób wykorzystujących w swoim życiu zawodowym mediację i negocjacje ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

  Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie istnieje możliwość stosowania tych metod w różnych sferach życia zawodowego i rodzinnego.

   

  Warunki rekrutacji

  Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

   

  Uczestnicy

  Studia adresowane są do osób wykorzystujących w pracy zawodowej i społecznej techniki mediacji i negocjacji oraz do osób pragnących świadczyć w przyszłości usługi mediatora lub negocjatora.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

   

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademia mediacji i negocjacji.

  Opłaty

  I semestr – 1650 złotych II semestr – 1650 złotych

  Wykaz przedmiotów

  1. Teoria umów cywilnoprawnych
  2. Podstawy prawa handlowego
  3. Konstruowanie ugód
  4. Komunikacja interpersonalna
  5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Norma ADR
  6. Diagnoza konfliktu
  7. Warsztaty z rozwiązywania konfliktów społecznych
  8. Mediacja – zagadnienia wstępne
  9. Warsztaty z mediacji
  10. Mediacje rodzinne i pomoc rodzinie w konflikcie
  11. Warsztaty z negocjacji
  12. Warsztaty z negocjacji handlowych
  13. Warsztaty z negocjacji w sporach zbiorowych
  14. Negocjacje policyjne i kryzysowe
  15. Etyka w mediacji i negocjacjach
  16. Seminarium dyplomowe

  Plan studiów – Akademia mediacji i negocjacji

  Sylabusy – Akademia mediacji i negocjacji

   

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji

  Sekretariatu Studiów Podyplomowych
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin
  pokój nr 4

  Dokumenty:
  – podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  – odpis dyplomu ukończenia studiów/.

  Terminy zajęć: Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
  Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Kontakt

  Kierownik studiów
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
  Katedra Postępowania Cywilnego
  ul.Narutowicza 17a, pok. 408
  70-240 Szczecin
  e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

  sekretariat
  mgr Ewa Szubert
  pokój nr 4
  tel.  91 444 28 18
  e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl 

   

  Regulamin studiów podyplomowych

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Accessibility Toolbar