Nazwa studiów podyplomowych:  Akademia mediacji i negocjacji

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania mediacji i negocjacji na gruncie różnych gałęzi prawa i w sferze różnych form aktywności zawodowej i społecznej z uwzględnieniem tak odmiennych sfer jak życie gospodarcze, sprawy rodzinne czy sytuacje kryzysowe.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje 16 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji osób wykorzystujących w swoim życiu zawodowym mediację i negocjacje ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie istnieje możliwość stosowania tych metod w różnych sferach życia zawodowego i rodzinnego.

 

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób wykorzystujących w pracy zawodowej i społecznej techniki mediacji i negocjacji oraz do osób pragnących świadczyć w przyszłości usługi mediatora lub negocjatora.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków z dziedzin nauk prawnych: prof. Bronisław Ziemianin, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, dr hab. Daniel Wacinkiewicz, dr Aleksandra Klich, dr Beata Kanarek, mgr Adrianna Tomczyk, dr Marcin Białecki, dr Szczepan Stempiński, mgr Dariusz Smoliński.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademia mediacji i negocjacji.

Opłaty

I semestr – 1650 złotych II semestr – 1650 złotych

Wykaz przedmiotów

 1. Teoria umów cywilnoprawnych
 2. Podstawy prawa handlowego
 3. Konstruowanie ugód
 4. Komunikacja interpersonalna
 5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Norma ADR
 6. Diagnoza konfliktu
 7. Warsztaty z rozwiązywania konfliktów społecznych
 8. Mediacja – zagadnienia wstępne
 9. Warsztaty z mediacji
 10. Mediacje rodzinne i pomoc rodzinie w konflikcie
 11. Warsztaty z negocjacji
 12. Warsztaty z negocjacji handlowych
 13. Warsztaty z negocjacji w sporach zbiorowych
 14. Negocjacje policyjne i kryzysowe
 15. Etyka w mediacji i negocjacjach
 16. Seminarium dyplomowe

Plan studiów – Akademia mediacji i negocjacji

Sylabusy – Akademia mediacji i negocjacji

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Sekretariatu Studiów Podyplomowych
ul.Narutowicza 17a
70-240 Szczecin
pokój nr 4

Dokumenty:
– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
– zdjęcia legitymacyjne,
– odpis dyplomu ukończenia studiów,
– kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki:
Podanie – kwestionariusz kandydata

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Terminy

Rejestracja w systemie ERK: od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Składanie dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie
od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Akademia mediacji i negocjacji”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. – 30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

 

Rozpoczęcie zajęć: Październik 2018 r.

Terminy zajęć: Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
Katedra Postępowania Cywilnego
ul.Narutowicza 17a, pok. 408
70-240 Szczecin
e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

sekretariat
mgr Agnieszka Król
pokój nr 4
tel.  91 444 28 18
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

 

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim