Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Prawo Administracyjne i Samorządowe (dla roku akademickiego 2019/2020)

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe

Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

Wydział Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

Opis kierunku/Program

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 14 przedmiotów (łącznie 216 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej-państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

Uczestnicy

Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych).

Zajęcia prowadzą m.in.:
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski;
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała;
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska;
dr hab. prof US Rajmund Molski;
dr hab. prof US Aleksandra Monarcha-Matlak;
dr hab. prof US Małgorzata Ofiarska;
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska;
dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz;
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz;
dr hab. Agnieszka Choduń;
dr Katarzyna Dadańska
dr Beata Kanarek;
dr Ewa Koniuszewska;
dr Przemysław Kledzik;
dr Mikołaj Rylski.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

Opłaty

I semestr – 1600 złotych II semestr – 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

 1. Wybrane zagadnienia prawoznawstwa z elementami etyki
 2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 3. Postępowanie administracyjne
 4. Prawo samorządu terytorialnego
 5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 6. Tworzenie prawa miejscowego
 7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
 8. System podatków i opłat lokalnych
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 10. Podstawy prawa europejskiego
 11. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 12. Zamówienia publiczne
 13. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 14. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego

Łącznie 216 godzin.

Plan studiów 2019/2020
Sylabusy

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki

Podanie – kwestionariusz kandydata

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 23.07.2019r. do dnia 30.09.2019 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 2
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
w pok. 2 w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek 11.00 – 13.00,
Wtorek ZAMKNIĘTE,
Środa 11.00 – 13.00,
Czwartek 11.00 – 14.00,
Piątek 12.00 – 14.00.

 

Terminy składania dokumentów

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r.

 

Kontakt:

Kierownik studiów
dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
ul. Narutowicza 17a, pok. 301B
70-240 Szczecin
email: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl

Sekretariat
mgr Agnieszka Król
pokój nr 2
tel.  91 444 28 50
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl