W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Prawo Administracyjne i Samorządowe 

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe

Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

Wydział Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

Opis kierunku/Program

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 14 przedmiotów (łącznie 216 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej-państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

Uczestnicy

Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych).

Zajęcia prowadzą m.in.:
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski;
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała;
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska;
dr hab. prof US Rajmund Molski;
dr hab. prof US Aleksandra Monarcha-Matlak;
dr hab. prof US Małgorzata Ofiarska;
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska;
dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz;
dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz;
dr hab. prof. US Agnieszka Choduń;
dr Katarzyna Dadańska
dr Beata Kanarek;
dr Ewa Koniuszewska;
dr Przemysław Kledzik;
dr Mikołaj Rylski.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a).
W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Rozpoczęcie zajęć październik 2021 r.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe.

Opłaty

I semestr – 1600 złotych II semestr – 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

 1. Wybrane zagadnienia prawoznawstwa z elementami etyki
 2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 3. Postępowanie administracyjne
 4. Prawo samorządu terytorialnego
 5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 6. Tworzenie prawa miejscowego
 7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
 8. System podatków i opłat lokalnych
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 10. Podstawy prawa europejskiego
 11. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 12. Zamówienia publiczne
 13. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 14. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego

Łącznie 216 godzin.

Plan studiów 2021/2022
Sylabusy

Plan studiów 2019/2020
Sylabusy

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk do pobrania po rejestracji w systemie ERK)

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu po rozpoczęciu studiów)

– deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (wydruk do pobrania po rejestracji w systemie ERK)

– zdjęcie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.

 

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

 


Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera do dnia 31 września 2021 r. na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin, pok. 1
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”


 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zapraszamy!


Termin rekrutacji: od 14 czerwca do 31 września 2021 r.


Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.

 

Kontakt:

Kierownik studiów
dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska
ul. Narutowicza 17a, pok. 301B
70-240 Szczecin
email: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl

 

Sekretariat
mgr Ewa Szubert
pokój nr 4
tel. 91 444 28 18 (preferowany kontakt e-mail)
e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl

Uniwemailto:agnieszka.krol@usz.edu.plrsytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin