W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18

 

Prawo Administracyjne i Samorządowe (dla roku akademickiego 2018/2019)

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe

Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

Wydział Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

Opis kierunku/Program

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

Uczestnicy

Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych). Zajęcia prowadzą m.in.: prof zw. dr hab. Bronisław Ziemianin; prof zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski; dr hab. prof. US Jerzy Ciapała; dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska; dr hab. prof US Rajmund Molski; dr hab. prof US Aleksandra Monarcha-Matlak; dr hab. prof US Małgorzata Ofiarska; dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska; dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz; dr Beata Kanarek; dr Ewa Koniuszewska; dr hab. Daniel Wacinkiewicz; dr Przemysław Kledzik; dr Agnieszka Choduń; dr Mikołaj Rylski.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

Opłaty

I semestr – 1600 złotych II semestr – 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
Postępowanie administracyjne
Prawo samorządu terytorialnego
Europejskie programy strukturalne dla samorządu
Tworzenie prawa miejscowego
Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
System podatków i opłat lokalnych
Wybrane zagadnienia prawa pracy
Etyka w administracji publicznej
Podstawy prawa europejskiego
Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
Zamówienia publiczne
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego

Plan studiów 2018/2019
Sylabusy

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

Rekrutacja trwa od 12.06.2018 r. do 30.10.2018 r.

W dniach 12.06.2018 – 30.10.2018 r. trwa rekrutacja elektroniczna.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Składanie dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie
od dnia 23.07.2018 r. do dnia 30.10.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. – 30.10.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

Dokumenty:
– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– odpis dyplomu ukończenia studiów,
– kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki: Podanie – kwestionariusz kandydata

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 30.10.2018 r.

 

Kontakt

Kierownik studiów – dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
ul. Narutowicza 17a, pok. 301B
70-240 Szczecin
e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl

Sekretariat

mgr Agnieszka Król
tel. 91 444 28 18
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin
p.4