• 24 PAŹ 17

  dr Wioleta Baranowska-Zając

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: wioleta.baranowska-zajac@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 25

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 312

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje:środa, godz. 14.15 – 15.00

   

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

   

  Monografie

  1. Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7556-972-8, ss. 324.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Internetu w świetle prawa Unii Europejskiej oraz ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, (w:) Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod red. M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachucy-Smulskiej, C.H Beck, Warszawa 2015, s. 329-342. ISBN 978-83-255-7932-6.
  2. Wpływ implementacji przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych Unii Europejskiej, dotyczących zamówień wewnętrznych (in-house) udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rozwój konkurencyjności i przedsiębiorczości na rynkach lokalnych, (w:) M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak (red.), Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016, s. 97-112. ISBN 978-83-946137-1-6.
  3. Prawna ochrona konsumenta jako zadanie samorządu terytorialnego – potrzeba reinterpretacji, (w:) Stec M., Płażek S. (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-814-6, s. 36-54.
  4. Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 21-37.
  5. Uchwała rady gminy w sprawie wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w świetle orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć organów nadzoru, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 66-80.
  6. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018, ISBN 978-83-64527-75-3, s. 179-188.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Protection of consumer as a public duty of poviat local self-government in Poland, (w:) 3rdInternational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Segem 2016, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, Book 2, Volume II, Albena – Bulgaria 2016, Wydawnictwo STEF92 Technology Ltd., s. 721-728. ISBN 978-619-7105-73-5.
  2. Public-private partnership as form of the performance of tasks of Local government units in the light of Polish law, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Modern Science. Conference Proceedings . Volume II. Political Sciences. Law, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2017, ISBN 978-619-7408-14-0, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12, s. 631-638.
  3. The evolution of public-private partnership agreement in Polish Legal system, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Modern Science. Conference Proceedings . Volume II. Political Sciences. Law, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2017, ISBN 978-619-7408-14-0, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12, s. 715-722.
  4. Legal Provisions of Ethics in Local Government in Poland – is it Possible to Fight Corruption Behaviour among Representatives of Local Authorities by Rules of Law?, (w:) Malkhaz Nakashidze (red.), IACSS 2017, The 6th International Academic Conference on Social Sciences July 27-28, 2017 – Barcelona, Spain, Conference Proceedings, The International Institute For Academic Development, Batumi, Georgia 2017, ISBN 978-9941-27-444-2 (PDF), s. 79-85. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.socscienceconf.com/admin/editor/uploads/files/IACSS%202017%20Proceedings.pdf
  5. The Legal Standing of Consumer of Insurance Services in the Light of the Act of August 5, 2015 Concerning Processing of Complaints by the Entities of Financial Market and the Financial Ombudsman, (w:) Beata Pachuca-Smulska (red.), Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9535-7, s. 139-151.
  6. Problems connected with the issue of the Legal status of Metropolitan unions in Poland arising out of the structure of Territorial division the state, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 725-732.

   

  Artykuły

  1. Pozycja, zasady i tryb powoływania oraz zadania pełnomocnika do spraw tworzenia nowej gminy lub łączenia gmin oraz pełnomocnika do spraw tworzenia nowego powiatu lub łączenia powiatów, Przegląd Prawa Publicznego 2018, nr 9, s. 82-99.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The economic activity of local self-government entities as public entities in Poland – exception or rule?, Tribuna Juridică (Juridical Tribune) 2018, Volume 8, Issue 1, The Bucharest University of Economic Studies, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195, s. 281-295. Artykuł w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v1/22.%20W.Baranowska-Zajac.pdf  Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2247-7195
  2. The legal model for metropolis management in Poland – comments on the regulation of metropolitan union in the Silesian voivodship, Tribuna Juridică (Juridical Tribune) 2018, Volume 8, Issue 2, The Bucharest University of Economic Studies, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195, s. 515-529. Artykuł w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/14.%20W.%20Baranowska-Zaj%C4%85c.pdf  Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science.
  3. Would amendments from 2018 in the act on public-private partnership affect the increase of the scope of performance of public tasks in public-private partnership formula in Poland?(w:) Perspectives of law and public administration, Volume 7, Issue2, December 2018, Bucharest 2018, Adjuris International Academic Publisher, ISSN 2601-7830, s. 242-253.
   Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej na stronie: http://www.adjuris.ro/revista/articole/an7nr2/17.%20W.Baranowska-Zajac.pdf.

   

  Opracowania elektroniczne

  1. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawach połączonych C-482/13, C-484/13, C-485/13 i C-487/13, w Systemie Informacji Prawnej Lex, 2015.
  2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie C-74/14, w Systemie Informacji Prawnej Lex, 2016.

  Wykaz publikacji, które nie zostały afiliowane na rzecz WPiA US

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wpływ prawa Unii Europejskiej na postępowanie administracyjne państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem polskiego postępowania administracyjnego, (w:) Rzucidło I. (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, Lublin 2011, s. 69-78.
  2. Przeciwdziałanie skutkom kryzysu ekonomicznego w zakresie zatrudnienia w świetle prawa Unii Europejskiej, (w:) Góral Z. (red.), Kryzys ekonomiczny a prawo pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011,  s. 142-156.
  3. Ubezpieczenia komercyjne a ubezpieczenia wzajemne w świetle statusu prawnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, (w:) Rapkiewicz M. (red.), Budowa wspólnoty finansowej. Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, Warszawa 2013, s. 9-22.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Right of Withdrawal for Distance Contract in the Light of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights, (w:) Актуальні питання реформування правової системи України, Łuck 2013, s. 122-126.
  2. Freedom to Provide Insurance Services on the Internal Market of the European Union in the Light of Directive 2009/138/EC (Solvency II), (w:) SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceedings vol. I, Albena, Bulgaria 2014, s. 617-624.
  3. The Instruments of the Protection of Consumers In Distance Contracts for the Provision of Financial Services In View of New European Union Directive on Consumer Rights, (w:) Актуальні питання реформування правової системи України, Łuck 2014, s. 50-53.

   

  Artykuły

  1. Instrumenty ochrony konsumenta w dyrektywie 97/7/WE  o umowach zawieranych na odległość, Monitor Prawniczy nr 4(17)/2009, s. 210-218.
  2. Dopuszczalna współpraca ubezpieczycieli w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r., Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 4/2010, s. 63-84.
  3. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych od zakazu porozumień ograniczających konkurencję w sektorze ubezpieczeń gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2010, s. 52-58.
  4. Problem umów wiązanych na tle europejskich i polskich przepisów o kredycie konsumenckim oraz wyroku TS w sprawie C-509/07 Luigi Scarpelli, Monitor Prawniczy nr 18(18)/2010, s. 1034-1040.
  5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia  3 września 2009 r. w sprawie Pia Messner. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy do chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2010, s. 7-30.
  6. Wpływ integracji europejskiej na proces tworzenia prawa prywatnego w Polsce na przykładzie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, Zamojskie Studia i Materiały nr 3(33)/2010, s. 69-78.
  7. Implementacja przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach C-261/07 VTB-VAB v. Total Belgium NV oraz C-299/07 Galatea BVBA  v. Sanoma Magazines Belgium NV, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 2(5)/2010, s. 4-16.
  8. Linked credit agreements with a participation of consumers in German, French and European Union law, Odessa National University Herald (Law) nr 16-3/2011, s. 83-87.
  9. Glosa. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Monitor Prawniczy 7(19)/2011, s. 389-394.
  10. Przeciwdziałanie dyskryminacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w świetle dyrektyw ubezpieczeniowych Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 2/2012, s. 53-78.
  11. Problematyka swobód rynku wewnętrznego w sektorze ubezpieczeniowym, Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2012, s. 43-53.
  12. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości z lat 2004-2009, Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zeszyt 21/2012, s. 69-85.
  13. Przesłanki udzielenia zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE, Przegląd Prawa Handlowego  nr 3/2013, s. 43-51.
  14. Freedom of Establishment on the Internal Insurance Market of the European Union in the Light of Directive 2009/138/EC (Solvency II), Mediterranean Journal of Social Sciences nr 19(5)/2014, s. 661-670.
  15. Warunki zlecania przez zakłady ubezpieczeń czynności  w drodze outsourcingu na podstawie dyrektywy 2009/138/WE oraz ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Monitor Prawniczy nr 18/2014, s. 961-968.
  16. Obowiązek stosowania zewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji użytkowników w przypadku operatora świadczącego usługi pocztowe nienależące do usług powszechnych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-148/10, Zb. Orz. (2011) s. I-9543, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2(3)/2014, s. 109-113.

   

  Opracowania elektroniczne

  1. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-418/01 IMS Health, System Informacji Prawnej LEX/el. 2009.
  2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  3 czerwca 2010 r. w sprawie C-484/08 Caja de Ahorros, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
  3. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-511/08 Heinrich Heine, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
  4. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  17 grudnia 2009 r. w sprawie C-227/08 Martín, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
  5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia  4 czerwca 2009 r. w sprawie C-243/08 Györfi, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
  6. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-509/07 Luigi Scarpelli, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
  7. Glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie C-76/10 Pohotovost’, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
  8. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie C-137/08 Schneider, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
  9. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  2 grudnia 2010 r. w sprawie C-108/09 Ker-Optika, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
  10. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services, System Informacji Prawnej LEX/el. 2012.
  11. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-215/08 Friz, System Informacji Prawnej LEX/el. 2012.
  12. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-488/11 Johani, System Informacji Prawnej LEX/el. 2013.
  13. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-166/11 Nationale Nederlanden, System Informacji Prawnej LEX/el. 2013.
  14. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 9 września 2004 r. w sprawie C-70/03 Komisja p. Królestwu Hiszpanii, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
  15. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie C-32/11 Allianz, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
  16. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  19 grudnia 2013 r. w sprawie C-209/12 Walter Endress, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
  17. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie C-284/12 Deutsche Lufthansa, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
  18. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie C-143/13 Matei, System Informacji Prawnej LEX/el. 2015.
  19. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie C-226/12 Menéndez Álvarez, System Informacji Prawnej LEX/el. 2015.

   

  Inne publikacje

  1. Wymogi podmiotowe dotyczące zawodu aktuariusza w świetle unijnej dyrektywy 2009/138/WE i polskiej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) Актуальні проблeми прaв людини, держави та правової системи, Lwów 2013,  s. 107-108.