• Prawo Ochrony Środowiska

  .


  STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie planowana od semestru letniego 2022/2023. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie podana w terminie późniejszym.


   


  25-26.06.2022 r. Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska
  (pierwsza edycja w r.a. 2021/2022) – relacja z wydarzenia (kliknij >tutaj<)


  W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Ochrony Środowiska” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18.


   

  Prawo Ochrony Środowiska I edycja (dla roku akademickiego 2021/2022)

  Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Ochrony Środowiska

  Jednostka prowadząca:  Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

  W roku akademickim 2021/2022 studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową  nr 2021D1704S


   

   

  Cel studiów oraz program kształcenia:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 19 przedmiotów (łącznie 240 godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu ochrony środowiska będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa ochrony środowiska jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska otrzymały dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz zostały objęte patronatami następujących instytucji:

  1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
  2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  Wykaz przedmiotów

  Legislacja środowiskowa
  Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska
  Międzynarodowe prawo środowiska
  Unijne prawo środowiska
  Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska
  Decyzje środowiskowe
  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska
  Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska
  Przestępstwa przeciwko środowisku
  Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska
  Ekoetyka
  Podstawy prawnej ochrony środowiska
  Ekoprawo w zamówieniach publicznych
  Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
  System ocen oddziaływania na środowisko
  Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym
  Materialne prawo ochrony środowiska
  Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

  Plan studiów 2021/2022

  Sylabusy

  Regulamin studiów

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

   Adresaci studiów

  Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy administracji publicznej, instytucji związanych z ochroną środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, prawnicy.

  Wymagania wstępne

  Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a).
  W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska.

  Limit przyjęć: minimum 24 – maksimum 30 osób.

  Opłaty:  3.500,00 zł

   

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

   

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK 

   

  Dokumenty

  – podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

  – 2 zdjęcia legitymacyjne,

  – odpis dyplomu ukończenia studiów.

  Dokumenty można wysłać pocztą na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

  lub dostarczyć osobiście:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”


  ROZKŁAD ZAJĘĆ – SEMESTR LETNI 2021/2022


   

  Kontakt:

  Kierownik studiów – dr hab. Anna Barczak, prof. US

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

  e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

   

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Ewa Szubert

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

  email: ewa.szubert@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 18

   

  Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK (w razie problemów technicznych):
  mgr Paweł Barabasz
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 309

  tel. 91 444 28 39
  e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar