Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

 

 

Nazwa studiów: Zamówienia publiczne – I edycja

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

Opis kierunku/program

Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
Blok I – zagadnienia ogólne,
Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa, zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.
Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu. W ramach kompetencji społecznych słuchacz nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje do wieloaspektowej analizy i określania skutków społeczno-gospodarczych osiąganych przez udzielenie zamówień publicznych.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata) i przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny i trwa od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

Uczestnicy

Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Opłaty

Opłata: 3950 zł
I semestr – 1975 zł
II semestr – 1975 zł

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Ilość rat w sem. zimowym:

[1 ]
I rata – 15.11.2019 r.  – 1975 zł
[2]
I rata – 15.11.2019 r. – 987,50
II rata – 13.12.2019 r. – 987,50 zł
[4]
I rata 15.11.2019 r. – 493,75 zł
II rata 13.12.2019 r. – 493,75 zł
III rata 10.01.2020 r. – 493,75 zł
IV rata 7.02.2020 r – 493,75 zł.

Ilość rat w sem. letnim:

[1 ]
I rata 10.03.2020 r.  – 1975 zł
[2]
I rata  10.03.2020 r. – 987,50 zł
II rata 10.05. 2020 r. – 987,50 zł
[4]
I rata 10.03.2020 r. – 493,75 zł
II rata 10.04.2020 r. 493,75 zł
III rata 10.05.2020 r. – 493,75 zł
IV rata 10.06.2020 r. – 493,75 zł.

 

Wykaz przedmiotów

1. System zamówień publicznych w Polsce
2. Zamówienia publiczne a prawo spółek handlowych
3. Zamówienia publiczne a finanse publiczne
4. Zamówienia publiczne a podstawy prawa cywilnego
5. Zamówienia publiczne a fundusze Unii Europejskiej
6. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
7. Zasady udzielania zamówień publicznych
8. Tryby udzielania zamówień publicznych
9. Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – warsztat II
11. Przygotowanie SIWZ – warsztat III
12. Procedura udzielania zamówienia publicznego
13. Postępowanie z ofertą przetargową
14. Ocena ofert – warsztat IV
15. Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
16. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych
17. Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
18. Kontrola udzielania zamówień publicznych
19. Elektronizacja zamówień publicznych
20. Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
21. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
Seminarium dyplomowe

Dokumenty

1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. dwa zdjęcia

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.11.2019 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

 

Terminy

  • składania dokumentów  –  Dokumenty można składać w terminie 1.10.2019 r. – 31.11.2019 r. Zapraszamy!
  • rozpoczęcia zajęć – Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2019 r.
  • terminy zajęć – Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
    Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r.

 ———————–

Kontakt:

Kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin|
pok. 326

email: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 55

(preferowany kontakt poprzez e-mail)

 

Sekretariat

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 326

email: k.slotwinska@op.pl
tel. 91 444 28 55

(preferowany kontakt poprzez e-mail)