Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim


 

Nazwa studiów:
Zamówienia publiczne – III edycja

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Szczeciński

Wydział:
Wydział Prawa i Administracji

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

 

Opis kierunku/program

Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:

Blok I – zagadnienia ogólne,

Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,

Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,

Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa,  zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu  zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu. W ramach kompetencji społecznych słuchacz nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje do wieloaspektowej analizy i określania skutków społeczno-gospodarczych osiąganych przez udzielenie zamówień publicznych.

 


Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata) i przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.


 

Uczestnicy

Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

 

Opłaty

Opłata: 3900

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

1.       System zamówień publicznych w Polsce

2.       Zamówienia publiczne a prawo spółek handlowych

3.       Zamówienia publiczne a finanse publiczne

4.       Zamówienia publiczne a podstawy prawa cywilnego

5.       Zamówienia publiczne a fundusze Unii Europejskiej

6.       Podstawy prawne systemu zamówień publicznych

7.       Zasady udzielania zamówień publicznych

8.       Tryby udzielania zamówień publicznych

9.       Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I

10.   Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – warsztat II

11.   Przygotowanie SIWZ – warsztat III

12.   Procedura udzielania zamówienia publicznego

13.   Postępowanie z ofertą przetargową

14.   Ocena ofert – warsztat IV

15.   Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem

16.   Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych

17.   Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

18.   Kontrola udzielania zamówień publicznych

19.   Elektronizacja zamówień publicznych

20.   Proces inwestycyjny (roboty budowlane)

21.   Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych

22.   Seminarium dyplomowe

————————————————————————————————–

Dokumenty

1.       podanie wraz z kwestionariuszem osobowym

2.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.       dwa zdjęcia

 

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

REKRUTACJA trwa  od 14 czerwca 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

 

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

 


 

Terminy:

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

kierownik studiów:

Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

tel. 91 444 28 55
(preferowany kontakt poprzez e-mail)

 

 sekretariat:

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

email: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl

tel. 91 444 28 55 lub 732 832 955
(preferowany kontakt poprzez e-mail)

Accessibility Toolbar