• 22 MAJA 20
  Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni wyższych – informacje MNiSW

  Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni wyższych – informacje MNiSW

  Przekazujemy informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów PAN wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja br. wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności w/w podmiotów.

   

  Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kliknij poniżej):
  https://www.gov.pl/web/nauka/od-25-maja-mozliwe-jest-prowadzenie-czesci-zajec-w-tradycyjnej-formie

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

   


  Od 25 maja br. możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie [MNiSW]:

  Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów

  W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może ulec zmianom zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  Wszystkie zajęcia, które można  przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w takiej formie. Utrzymany zostaje także przepis wyłączający stosowanie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaką można uzyskać  w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią kierunki przygotowujące do wykonywania zawodów objęte standardami kształcenia – do nich stosuje się przepisy szczególne.

  Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w dotychczasowych przepisach ograniczających działalność uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów realizacja kształcenia zdalnego była uzależniona od możliwości infrastrukturalnych uczelni.

  Wyjątki od zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Zajęcia na ostatnim roku studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich) mogą się odbywać tradycyjnie (w siedzibie uczelni lub w jej filii) – jest to w wielu wypadkach niezbędne dla umożliwienia terminowego ukończenia studiów.

  W siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów (w sposób tradycyjny) mogą się odbywać wszystkie te zajęcia – niezależnie od roku na którym odbywa się kształcenie – które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Do takich zajęć należą: zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych, ale także zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych studentów. Rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych form kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie.

  Po zmianach wprowadzonych w ustawie również weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe – może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Uprawnienia i obowiązki rektora lub kierującego podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów

  Decyzję o przywracaniu zajęć w siedzibie danego podmiotu podejmuje rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów. Podejmując taką decyzję, rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów określić musi również warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

  Organizacja uczelni

  Utrzymany zostaje przepis umożliwiający zdalne podejmowanie uchwał przez kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.
  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Instytuty Polskiej Akademii Nauk

  Analogiczne rozwiązania dotyczące studiów podyplomowych i innych form kształcenia przewiduje, w okresie do 30 września 2020 r., rozporządzenie w sprawie ograniczenia działalności instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

  W instytutach PAN organy kolegialne samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów również mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   


  Stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wskazówką do opracowania odpowiednich procedur i planów w poszczególnych jednostkach mogą być  opracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, wytyczne dotyczące przywracania działalności, które zostały zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.