• 03 STY 20
  Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie „Okrągłego stołu dla praworządności”

  Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie „Okrągłego stołu dla praworządności”

  Prezentujemy treść Oświadczenia dziekanów wydziałów w sprawie „Okrągłego stołu dla praworządności”.

  „Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów  i bezstronności sędziów. W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania „Okrągłego stołu dla praworządności”  przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.”

   

  Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Prof. dr hab. Roman Budzinowski
  Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

  Prof. dr hab. Czesław Martysz
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego

  Prof. dr hab. Karol Kiczka
  Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

  Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

  Prof. dr hab. Marek Michalski
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. UO dr hab. Piotr Stec
  Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

  Dr Ewa Pierzchała
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego

  Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
  Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
  p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Dr Beata Kanarek
  p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

  Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
  Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego