W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Ochrony Środowiska” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18.


 

Prawo Ochrony Środowiska I edycja (dla roku akademickiego 2021/2022)

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Ochrony Środowiska

Jednostka prowadząca:  Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

 


 

Cel studiów oraz program kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 19 przedmiotów (łącznie 240 godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu ochrony środowiska będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa ochrony środowiska jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska otrzymały dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz zostały objęte patronatami następujących instytucji:

1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie;
3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wykaz przedmiotów

Legislacja środowiskowa
Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska
Międzynarodowe prawo środowiska
Unijne prawo środowiska
Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska
Decyzje środowiskowe
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska
Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska
Przestępstwa przeciwko środowisku
Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska
Ekoetyka
Podstawy prawnej ochrony środowiska
Ekoprawo w zamówieniach publicznych
Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
System ocen oddziaływania na środowisko
Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym
Materialne prawo ochrony środowiska
Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

Plan studiów 2021/2022

Sylabusy

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy administracji publicznej, instytucji związanych z ochroną środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, prawnicy.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a).
W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska.

Limit przyjęć: minimum 24 – maksimum 30 osób.

Opłaty:  2300 zł   (1150 zł za semestr)

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach (4 na semestr). Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.


Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24 (kliknij TUTAJ)

Informacje o studiach (kliknij TUTAJ)


 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK – możliwa od 14 czerwca 2021 r.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

 


 

Kontakt:

Kierownik studiów – dr hab. Anna Barczak, prof. US

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

Obsługa administracyjno-techniczna – dr Paulina Jachimowicz-Jankowska – sekretarz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4 i 332

email: paulina.jachimowicz-jankowska@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar