• 20 PAŹ 17

  prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

  Stanowisko: Profesor

  e-mail: zbigniew.ofiarski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 42

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 318

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo finansowe, w tym prawo finansów publicznych, a także prawo bankowe i prawo podatkowe

  Zasadniczym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia dotyczące prawa finansowego państwa i samorządu terytorialnego, a także ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego oraz prawa rynku finansowego, w tym prawa bankowego i prawa dewizowego.
  .
  Opublikował ponad 700 prac, w tym m.in. 10 monografii i 17 systematycznych komentarzy do ustaw (wielokrotnie wznawianych), 5 podręczników (wielokrotnie wznawianych), 216 artykułów, 144 studia i rozdziały w pracach zbiorowych, 242 hasła encyklopedyczne, publikacje elektroniczne. Redagował 9 prac zbiorowych, w tym współredagował Wielką Encyklopedię Prawa (2005). Współredaktor tomu XI (Prawo finansowe) 25-tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa (2017), partnerem naukowo-wydawniczym projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1989 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Instytucje samofinansowania dewizowego jednostek gospodarki uspołecznionej w Polsce” przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Eugeniusza Teglera; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 1997 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie monografii pt. „Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym”;
  • 2003 r. –  uzyskanie tytułu naukowy profesora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe, prawo bankowe

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 1997–2005 – doradca podatkowy

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1990–1996 – prodziekan ds. studiów stacjonarnych;
  • 1999–2005 – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 1998–2019 – kierownik Katedry Prawa Finansowego;
  • 1998–2007 – kierownik Podyplomowych Studiów Skarbowości;
  • 1999–2008 – członkostwo w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2005 r. – przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej;
  • 2016–2019 – przewodniczący komisji konkursowej Wydziału Prawa i Administracji US ds. Zatrudnienia i Awansów Nauczycieli Akademickich;
  • 2016–2019 -przewodniczący komisji Wydziału Prawa i Administracji US ds. Nauki;
  • 2016–2019 – członkostwo w komisji Wydziału Prawa i Administracji US ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
  • od 1 października 2019 r. – członkostwo w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych/Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2002 r. – członkostwo w International Center of Public Finance and Tax Law Research;
  • 2011–2014 – członkostwo (z wyboru) Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
  • członkostwo w Radzie Naukowej czasopism „Acta Iuris Stetinensis” (ISSN 2083–4373), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” (ISSN 2300–9853), „Kwartalnik Prawno-Finansowy” (ISSN 2544–8382), „Annual Center Review” (ISSN 1899–5942), „Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences” (ISSN 2786–1929).

  Monografie

  1. Finanse samorządu terytorialnego, Białystok 1992 (współautor), ss. 98.
  2. Prawo dewizowe, Zielona Góra 1995 (współautor), ss. 120.
  3. Prawno-finansowe formy wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, Zielona Góra 1996 (współautor), ss. 146.
  4. Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym, Szczecin 1997.
  5. Reforma samorządu terytorialnego. Tom I. Zagadnienia administracyjno-prawne, ZCO, Zielona Góra 1998 (współautor M. Mokrzyc, B. Rutkowski).
  6. Prawo budżetowe powiatów, WSAP, Szczecin 1999, s. 76 (współautor M. Mokrzyc, B. Rutkowski).
  7. Reforma samorządu terytorialnego. Tom II. Zagadnienia finansowo-prawne, ZCO, Zielona Góra 1999 (współautor M. Mokrzyc, B. Rutkowski).
  8. Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002, ss. 212.
  9. Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-105-1, ss. 336 (współautor M. Ofiarska).
  10. Indywidualne Konta Emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-350-8, ss. 286.
  11. Związki komunalne i metropolitalne w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-277-6, ss. 632 (współautor M. Ofiarska).

   

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.

  Ofiarski Zbigniew, autorstwo haseł:

  • Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 81;
  • Bankowa obsługa budżetu państwa – s. 82;
  • Bilans płatniczy – s. 83;
  • Blokowanie planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 86;
  • Blokowanie planowanych wydatków budżetu państwa – s. 84;
  • Bony skarbowe – s. 87;
  • Budżet państwa – s. 89;
  • Części budżetu państwa – s. 102;
  • Część oświatowa subwencji ogólnej – s. 103;
  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – s. 106;
  • Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – s. 107;
  • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – s. 108;
  • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów- s. 109;
  • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – s. 110;
  • Czynności sprawdzające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – s. 113;
  • Dochody budżetu państwa – s. 123;
  • Dopłaty – s. 126;
  • Dotacja budżetowa – s. 131;
  • Dotacja celowa – s. 132;
  • Dotacja podmiotowa – s. 133;
  • Dotacja przedmiotowa – s. 134;
  • Dysponenci części budżetowych – s. 148;
  • Działy klasyfikacji budżetowej – s. 150;
  • Finanse publiczne – s. 159;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych – s. 164;
  • Fundusz Kolejowy – s. 167;
  • Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – s. 170;
  • Fundusz Pracy – s. 174;
  • Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – s. 178;
  • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – s. 179;
  • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – s. 181;
  • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – s. 185;
  • Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów- s. 189;
  • Gwarancje Skarbu Państwa lub BFG zwiększenia funduszy własnych instytucji finansowych – s. 198;
  • Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego – s. 204;
  • Jednostki sektora finansów publicznych – s. 215;
  • Kierowanie wykonywaniem budżetu państwa – s. 225;
  • Klasyfikacja budżetowa – s. 225;
  • Kontrola wykonania ustawy budżetowej – s. 235;
  • Krajowy Fundusz Kapitałowy – s. 247;
  • Limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa – s. 252;
  • Lokaty wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych – s. 253;
  • Nadwyżka budżetu państwa – s. 274;
  • Nadwyżka sektora finansów publicznych – s. 275;
  • Normy finansowo-prawne – s. 287;
  • Obliczanie wartości rocznego produktu krajowego brutto – s. 289;
  • Obligacje skarbowe – s. 290;
  • Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych – s. 300;
  • Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego – s. 301;
  • Państwowy dług publiczny, dług publiczny – s. 336;;
  • Państwowy Fundusz Celowy – s. 337;
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON – s. 339;;
  • Paragrafy klasyfikacji budżetowej – s. 341;
  • Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 345;
  • Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych – s. 346;
  • Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 348;
  • Poręczenia Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych – s. 383;
  • Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa – s. 391;
  • Pożyczki i kredyty udzielane z budżetu państwa -s. 392;
  • Prawo dewizowe – s. 393;
  • Prawo finansowe – s. 394;
  • Projekt ustawy budżetowej – s. 399;
  • Przejrzystość finansów publicznych-s. 405;
  • Przychody budżetu państwa – s. 410;
  • Rekompensata finansowa – s. 421;
  • Rezerwa ogólna w budżecie państwa – s. 422;
  • Rezerwy celowe w budżecie państwa – s. 424;
  • Rozchody publiczne – s. 427;
  • Rozdziały klasyfikacji budżetowej – s. 428;
  • Skarbowe papiery oszczędnościowe- s. 443;
  • Skarbowe papiery wartościowe – s. 444;
  • Sposoby dokonywania zmian w budżecie państwa – s. 448;
  • Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej – s. 453;
  • Strategia zarządzania długiem Skarbu Państwa – s. 458;
  • Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia niektórym instytucjom finansowym -s. 481;
  • Układ zadaniowy budżetu – s. 482;
  • Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostkom sektora finansów publicznych – s. 484;
  • Ustawa budżetowa – s. 489;
  • Wieloletni plan finansowy państwa, WPFP – s. 496;
  • Wydatki budżetu państwa – s. 505;
  • Wydzielony rachunek bankowy dochodów jednostek budżetowych – s. 507;
  • Wygasanie niezrealizowanych wydatków budżetu państwa – s. 509;
  • Wykonywanie budżetu państwa – s. 512;
  • Wykonywanie budżetu środków europejskich – s. 513;
  • Załączniki do ustawy budżetowej – s. 527;
  • Zarządzanie długiem publicznym – s. 529;
  • Zasady gospodarki finansowej obowiązujące w fazie wykonywania budżetu państwa – s. 536;
  • Zasady gospodarowania środkami publicznymi – s. 537;
  • Zwrot dotacji do budżetu państwa – s. 551.

  2. Bańka Jerzy, Bączyk Mirosław, Belka Marek, Białek Tadeusz, Burzyńska Małgorzata, Fojcik-Mastalska Eugenia, Glapiński Adam, Góral Lesław, Gruca Wojciech, Jończyk-Cholewińska Anna, Jurgilewicz Marcin, Kawulski Arkadiusz, Kopyściański Marek, Kowalewska Ewa, Łupiński Marcin, Nakoneczny Hubert, Niczyporuk Piotr, Niemierka Sławomir, Ofiarski Zbigniew, Pietraszkiewicz Krzysztof, Pisuliński Jerzy, Proksa Aleksander, Pyzioł Wojciech, Raczko Andrzej, Smykla Bernard, Srokosz Witold, Sokal Zdzisław, Tochmański Adam, Tollik Ryszard, Warych Jarosław, Zawadzka Patrycja, Zoll Fryderyk, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XVI Prawo bankowe, pod red. naukową Marka Belki, Adama Glapińskiego, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-64556-15-9 (tom 16), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość).

  Ofiarski Zbigniew, autorstwo haseł:

  • Bank dominujący, s. 56-57;
  • Bank Gospodarki Żywnościowej SA, s. 57;
  • Bank Handlowy w Warszawie, s. 58;
  • Bank międzynarodowy, s. 61-62;
  • Bank Polska Kasa Opieki SA, s. 63-64;
  • Bank regionalny, s. 67-68;
  • Bank spółdzielczy, s. 69;
  • Bank zrzeszający, s. 71;
  • Bezpieczeństwo finansowe banku, s. 91-93;
  • Fundusze podstawowe (kapitał podstawowy) banku, s. 128;
  • Fundusze uzupełniające (kapitał dodatkowy) banku, s. 128;
  • Fundusze własne banku, s. 128-129;
  • Gospodarka finansowa banku, s. 133;
  • Instytucja pieniądza elektronicznego, s. 146;
  • Kapitał założycielski banku, s. 150-151;
  • Kasa mieszkaniowa, s. 151-152;
  • Kasa oszczędnościowo-budowlana, s. 152-153;
  • Kontrola wewnętrzna w banku, s. 164-165;
  • Krajowy związek banków spółdzielczych, s. 166;
  • Nadzór bankowy, s. 185-186;
  • Nauka prawa bankowego w Polsce, s. 191-192;
  • Obrót dewizowy, s. 199-201;
  • Płynność banku (płatnicza, finansowa), s. 211-212;
  • Podmiot dominujący, s. 212;
  • Podmiot zależny, s. 213;
  • Prawo bankowe w Polsce, s. 225-227;
  • Prawo bankowe, s. 223-225;
  • Prawo rynku finansowego, s. 227-228;
  • Rada nadzorcza banku, s. 240;
  • Rekomendacje KNF (KNB), s. 244-245;
  • Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, s. 255-256;
  • Sprawozdanie finansowe banku, s. 256-257;
  • Statut banku, s. 257;
  • System zarządzania bankiem, s. 262-264;
  • Szczególne uprawnienia i obowiązki banku, s. 264;
  • Wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, s. 281-282;
  • Zarząd banku, s. 287-288;
  • Zrzeszenia banków, s. 299;
  • Zrzeszenia regionalne, s. 299.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Źródła dochodów budżetów gminnych i wybrane problemy procedury budżetowej, (w:) Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych, Praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiego i B. Ziemianina, Warszawa 1991.
  2. Źródła dochodów budżetów gminnych, (w:) Działalność gospodarcza gminy, Praca zbiorowa pod red. B. Ziemianina, Zielona Góra 1992, s. 61-84.
  3. Prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu jako element ustawowej definicji zdolności kredytowej, (w:) Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod red. E. Czerwińskiej, Poznań 1993.
  4. Prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu jako element ustawowej definicji zdolności kredytowej, (w:) Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod red. E. Czerwińskiej, Poznań 1994, s. 216-223.
  5. Wybrane aspekty kontroli dewizowej, (w:) Teoretyczne i praktyczne aspekty kontroli skarbowej, Praca zbiorowa pod red. E. Teglera, Szczecin 1997, s. 33-42.
  6. Opodatkowanie papierów wartościowych w Polsce, (w:) Roczniki Nauk Prawnych – Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Henryka Renigera, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, s. 119-132.
  7. Budżety jednostek samorządu terytorialnego (współautor B. Rutkowski), w: Prawo samorządu terytorialnego, Praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego i M. Mokrzyc, WSAP, Szczecin 1999, s. 259-294.
  8. Dochody nadzwyczajne jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Prawo samorządu terytorialnego, Praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego i M. Mokrzyc, WSAP, Szczecin 1999, s. 317-342.
  9. Dług publiczny a przychody zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom II. Finanse i budżety samorządów, pod red. S. Dolaty, Opole 2000, s. 111-119.
  10. Instrumenty realizacji celów reformy systemu podatkowego w Polsce, (w:) Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, pod red. A. Kosteckiego, Zakamycze 2000, s. 58-62.
  11. Podstawy prawne bezpiecznego funkcjonowania banków a standardy Unii Europejskiej, (w:) Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, praca zbiorowa pod red. E. Czerwińskiej, E. Denek, A. Janca, T. Sangowskiego, J. Sobiecha, t. II Bankowość, AE Poznań 2000, s. 259-268.
  12. Skutki polityczne, prawne i ekonomiczne unii walutowej, (w:) I Forum Unii Walutowej. Unia walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowowschodniej. Materiały pokonferencyjne, Olsztyn 2000, s. 23-35.
  13. Współdziałanie czynników rządowych i pozarządowych w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych, Praca zbiorowa pod red. J. Muszyńskiego, Gdynia-Warszawa 2000, s. 158-169.
  14. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. M. Ofiarskiej, J. Ciapały, Poznań 2001, s. 192-225.
  15. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. M. Ofiarskiej, J. Ciapały, Poznań 2001, s. 225-267.
  16. Nadzwyczajne ograniczenia dewizowe, (w:) Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, pod red. naukową R. Mastalskiego. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, s. 61-75.
  17. Podatki i opłaty lokalne, (w:) Zarys systemu prawa podatkowego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego, WSAP Szczecin 2001, s. 161-243.
  18. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Warszawa 2002, s. 110-143.
  19. Subwencja wyrównawcza jako niezbędna forma równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego pod red. naukową S. Dolaty, Opole 2002, s. 85-101.
  20. Uwagi na tle zasad i kryteriów stosowania ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, (w:) Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe pro publico bono. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002, s. 197-220.
  21. Aspekty prawne reglamentacji emisji skarbowych papierów wartościowych o charakterze dłużnym, (w:) Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, pod red. nauk. E. Ruśkowskiego, Białystok 2003, s. 227-240.
  22. Dochody i przychody, wydatki i rozchody jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2003 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Warszawa 2003, s. 120-156.
  23. Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatków w Polsce po roku 1990, (w:) Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod red. A. Pomorskiej, Lublin 2003, s. 101-113.
  24. Wybrane aspekty władztwa a możliwość prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny, (w:) System finansów samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, Poznań-Wrocław 2003, s. 17-35.
  25. Zakres regulacji finansów samorządu terytorialnego w konstytucjach wybranych państw, (w:) Ex iniuria non oritur ius, Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003, s. 121-139.
  26. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Warszawa 2004, s. 78-123.
  27. Dopuszczalne źródła pokrywania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – aspekty prawne, (w:) Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, praca zbiorowa pod red. A. Pomorskiej i M. Pypecia, Radom 2004.
  28. Konstrukcja prawna części regionalnej subwencji ogólnej, (w:) Polska samorządność w integrującej się Europie, praca zbiorowa pod red. A. Szewczuka, Szczecin 2004, s. 375-384.
  29. Nadzwyczajna pomoc państwa w restrukturyzacji sektora spółdzielczości bankowej w Polsce, (w:) Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2004, s. 407-425.
  30. Podatek dochodowy od osób fizycznych – propozycja uproszczenia konstrukcji prawnej, (w:) Polski system podatkowy – założenia a praktyka, pod red. A. Pomorskiej, Lublin 2004.
  31. Prawna instytucja budżetu jednostki samorządu terytorialnego w konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej, (w:) Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, Poznań-Wrocław 2004.
  32. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji, (w:) Finanse samorządowe 2005, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 179-224.
  33. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 r., pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium Warszawa 2005, s. 60-87.
  34. Ewolucja zasad reglamentowania działalności kantorów walutowych w Polsce, (w:) Ius suum quique. Studia prawnoofinansowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, praca zbiorowa pod red. W. Koniecznego, Warszawa 2005.
  35. Kilka uwag o urzędowych interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez Ministra Finansów, (w:) Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 9-17.
  36. Rezerwa jako element konstrukcyjny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. L. Patrzałka, Poznań-Wrocław 2005, s. 51-58.
  37. Uwagi na tle zasad udzielania subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. Tom II, pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Lublin 2005, s. 137-151.
  38. Wpływ polskiego obywatelstwa na zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, (w:) W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Lublin 2005, s. 283-291.
  39. Wybrane aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia oraz zamiany nieruchomości, (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 489-518.
  40. Zasady opodatkowania wygranych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce – Aspekty prawne i ekonomiczne, pod red. K. Święch i M. Zalcewicz, Szczecin 2005, s. 215-223.
  41. Związki gmin w Polsce i we Francji – aspekty prawno porównawcze, (w:) II Forum samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005 (współautor), s. 515 – 533.
  42. Administrowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszami wspierającymi rozwój lokalnej przedsiębiorczości w Polsce – wybrane aspekty prawne, (w:) Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, pod red. M. Woźniak i J. Ryszki, Opole 2006 (współautor), s. 137-152.
  43. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji, (w:) Finanse samorządowe 2006, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2006, s. 185-238
  44. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 2006, pod red. W. Miemiec, Wrocław 2006.
  45. Podatek wojskowy w okresie międzywojennym, (w:) Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 253-263.
  46. Porozumienia jako podstawa wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Tom II, Zeszyty Naukowe Nr 426 Wydziału ZIEU US, Szczecin 2006 (współautor).
  47. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki sektora finansów publicznych – współautor, (w:) Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, pod red. E. Chojny-Duch, Warszawa 2006, s. 236-261.
  48. Zakres ochrony zabytków w uregulowaniach podatków lokalnych w Polsce, (w:) Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, pod red. naukową L. Patrzałka, Poznań – Wrocław 2006, s. 199-213.
  49. Opinia jako forma działania regionalnych izb obrachunkowych, (w:) 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego pod red. J. Małeckiego, R. Hausera i Z. Janku, Poznań 2007 (współautor), s. 93-103.
  50. Równoważenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Współczesne problemy badawcze finansów, pod red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 451. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 11, Szczecin 2007, s. 151-161.
  51. Właściwość organów w sprawach podatków i opłat lokalnych, (w:) Podatki samorządowe – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2007, nr 2, s. 42-66 (współautor M. Ofiarska).
  52. Wybrane regulacje podatkowoprawne dotyczące wkładów oszczędnościowych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, tom XVI, s. 281-299.
  53. Zasady refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych, (w:) Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, Wrocław 2007, s. 183-195.
  54. Dług publiczny w Polsce, (w:) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Lublin 2008, s. 253-264.
  55. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a działalność pożytku publicznego – aspekty organizacyjnoprawne i finansowo prawne, (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum samorządowe, pod red. B. Filipiak i A. Szewczuka, Szczecin 2008, Zeszyty Naukowe US Nr 489, s. 275-299 (współautor).
  56. System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania – ewolucja i stan obecny, (w:) Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, pod red. S. Kańduły, Poznań 2008, s. 41-56.
  57. Udzielanie wsparcia nowym inwestycjom z Funduszu Strefowego, (w:) II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, Sulechów 2008, s. 187-198 (współautor M. Ofiarska).
  58. Uprawnienia organu wykonawczego gminy w zakresie wymiaru i poboru opłat w sferze ochrony przyrody, Białystok 2008, (w:) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008, s. 47-65 (współautor M. Ofiarska).
  59. Wybrane aspekty opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008, s. 559-576.
  60. Prawna instytucja rachunku bankowego jako element konstrukcyjny wybranych wyłączeń i zwolnień z podatku od spadków i darowizn, (w:) Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009, s. 340 – 351.
  61. Stosowanie umów w sprawie udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) V Forum Samorządowe 2009. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, pod red. B. Filipiak i A. Szewczuka, Zeszyty Naukowe nr 526. Ekonomiczne problemy usług nr 29, Szczecin 2009, s. 303-316 (współautor M. Ofiarska), s. 303-316.
  62. Wybrane aspekty finansowania zadań samorządu województwa w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, (w:) Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, pod red. L. Patrzałka, Poznań 2009, s. 157-175.
  63. Wybrane opłaty o charakterze sankcyjnym w Polsce jako przykład harmonizacji ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej, (w:) Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Lublin 2009, s. 605-620.
  64. Zapłata podatku – zagadnienia wybrane, (w:) Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, pod red. R. Dowgiera, Białystok 2009, s. 125-139.
  65. Formy konsultacji stosowane w procesie redystrybucji dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego, (w:) Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, pod red. L. Patrzałka, Poznań 2010, s. 161-176 (współautor M. Ofiarska).
  66. Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 141, pod red. T. Juji, s. 211-223.
  67. Obligacje komunalne w Polsce – zagadnienia ogólne i rozwiązania szczegółowe w wybranych aktach prawa miejscowego, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, pod red. E. Ruśkowskiego, I. Zawieruchy, Białystok – Lwów 2010, s. 184-197 (współautor M. Ofiarska).
  68. Państwowy dług publiczny, (w:) System Prawa Finansowego, tom II, pod red. E. Ruśkowskiego, Wolters Kluwer 2010, s. 139-177.
  69. Prawno-finansowa specyfika podsektora ubezpieczeń społecznych, (w:) System prawa finansowego, tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, pod red. E. Ruśkowskiego, Warszawa 2010, s. 307-346.
  70. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło dochodów samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2010, (w:) Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2010, s. 281-302.
  71. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej – wybrane aspekty, (w:) Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu Warszawa-Gdańsk 2010, s. 285-296 (współautor M. Ofiarska).
  72. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie wybranych zadań własnych gmin w sferze infrastruktury, (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2010, s. 175-195 (współautor M. Ofiarska).
  73. Uprawnienia organów gminy dotyczące opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach, (w:) Opłaty samorządowe w Polsce – Problemy praktyczne, pod red. G. Liszewskiego, Białystok 2010, s. 172-183 (współautor M. Ofiarska).
  74. Wybrane aspekty administracyjnoprawne i finansowo prawne współdziałania samorządu województwa z samorządem lokalnym, (w:) Samorząd województwa. Współczesne zagadnienia prawne i finansowe, pod red. A. Borodo, TNOIK 2010 (współautor M. Ofiarska), s. 29-44.
  75. Wyznaczanie i ochrona granic samodzielności, w tym finansowej, jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty konstytucyjne, (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, pod red. P. Lewkowicza, J. Stankiewicza, Białystok 2010, s. 334-346 (współautor M. Ofiarska).
  76. Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej, (w:) System Prawa Finansowego, tom I. Teoria i nauka prawa finansowego, pod red. C. Kosikowskiego, Wolters Kluwer 2010, s. 175-236.
  77. Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy, (w:) System Prawa Finansowego, tom III. Prawo daninowe, pod red. L. Etela, Wolters Kluwer 2010, s. 393-429.
  78. Formy i metody reglamentacji długu publicznego związków komunalnych w Polsce, (w:) Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, pod red. A. Pomorskiej i J. Szołno-Koguc, Warszawa 2011, s. 574-596 (współautor M. Ofiarska).
  79. Idee, przesłanki, główne założenia reform oraz trendy rozwoju współdziałania między gminami w wybranych państwach, (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta, Szczecin – Jarocin 2011, s. 173-194 (współautor M. Ofiarska).
  80. Szczególne czynności oraz funkcje banków jako podstawa kreowania kategorii „banków uprawnionych”, (w:) Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Wandzie Wójtowicz, pod red. A. Pomorskiej, Lublin 2011, s. 353-367.
  81. Dotacja celowa jako kategoria źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, pod red. L. Etela, M. Tyniewickiego, Białystok 2012, s. 276-288.
  82. Ewolucja warunków emisji bonów skarbowych – retrospekcja z dwudziestolecia transformacji finansów publicznych, (w:) Ius fiscale. Studia z dziedziny prawa finansowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi Weralskiemu, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2012, s. 123 -136.
  83. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Kolonia Limited 2012, s. 172-204 (współautor M. Ofiarska).
  84. Samodzielność jako fundamentalna wartość samorządu terytorialnego, (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, pod red. I. Czaja-Hliniak, Kraków 2012, s. 325-345 (współautor M. Ofiarska).
  85. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (streszczenie opracowania obejmujące tylko nowelizację z dnia 1 lipca 2011 r.), (w:) Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim 16 – 17 października 2012 r., pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Kolonia Limited 2013, s. 63-69 (współautor M. Ofiarska).
  86. Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd – Finanse – Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, pod red. R.P. Krawczyka i M. Steca, Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2013, s. 246-271 (współautor M. Ofiarska).
  87. Opodatkowanie działalności w zakresie urządzania loterii – reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz czasy współczesne, (w:) Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2013, s. 141-157.
  88. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami, (w:) Prawo finansowe samorządu terytorialnego, pod red. nauk. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, M. Wróblewskiej, Gdańsk – Nynnasham – Sztokholm 2013, s. 225 – 234 (współautor M. Ofiarska).
  89. Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego, (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., pod red. A. Bałabana, J. Ciapały i P. Mijala, Szczecin 2013, s. 79-92.
  90. Status ustrojowy i finansowoprawny jednostek pomocniczych gminy, (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, pod red. I. Mirka i T. Nowaka, Łódź 2013, s. 159-173 (współautor M. Ofiarska).
  91. Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia administracyjnoprawne i finansowoprawne, (w:) Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, pod red. A. Borodo, Toruń 2013, s. 41-70 (współautor M. Ofiarska).
  92. Nietypowe emisje obligacji skarbowych w Polsce po 1989 r.– prefiguracja pomocy udzielanej bankom przez Skarb Państwa, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2014, s. 807-819.
  93. Uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego – harmonia czy dysharmonia regulacji ustawowych, (w:) J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego: źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 25-36.
  94. Udzielanie pomocy finansowej jako szczególna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, pod red. W. Miemiec, K. Sawickiej, Warszawa 2014, s. 444-457 (współautor M. Ofiarska).
  95. Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące umów pożyczek, (w:) Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, pod red. nauk. W. Federczyka, Warszawa 2014, s. 281-298.
  96. Reklama kredytu konsumenckiego w kontekście ochrony konsumenta, (w:) Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, pod red. M. Ganczar, E. Sługockiej – Krupy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 251 – 264.
  97. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek, (w:) Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Glinieckiej, A. Drywy, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 185 – 196.
  98. Zapłata podatków lokalnych instrumentem płatniczym – uwagi na tle redakcji art. 61a ordynacji podatkowej, (w:) Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, pod red. R. Dowgiera, Wydawca Temida 2, Białystok 2015, s. 251 – 267.
  99. Standard z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec kontroli na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 383-403.
  100. Władztwo daninowe gminy dotyczące opłaty skarbowej-analiza wybranych uchwał rad gmin, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 359-371.
  101. Wieloletnia Prognoza Finansowa w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych, (w:) T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Difin SA, Warszawa 2015, s. 357-372.
  102. Rozdział 4. Prawne bariery rozwoju. Słowo wstępne, (w:) W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, Stabilność finansowa. Ład korporacyjny. Ochrona klienta, Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa 2015, s. 198-201.
  103. Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, (w:) A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 137-160.
  104. Realizacja standardu z art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec dostępu samorządu lokalnego do rynku obligacji w Polsce, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 185-196.
  105. Organ wykonawczy gminy jako organ podatkowy, (w:) Arwid Mednis (red.), Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom I, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 283-296. ISBN 978-83-64512-89-6.
  106. Zapłata podatku za pomocą „innego instrumentu płatniczego”, (w:) R. Dowgier, M. Popławski (red.), Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, Temida 2, Białystok 2016, ISBN 978-83-62813-43-8, s. 77-93.
  107. Ulgi uznaniowe w zapłacie należności cywilnoprawnych jako instrumenty lokalnej polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 269-285. ISBN 978-83-8061-375-1.
  108. Problem dopuszczalności przekształcenia kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej w kredyt w walucie polskiej z uwagi na abuzywność klauzuli walutowej (uwagi na tle relacji art. 69 PrBank do art. 358 indeks 1 § 2 KC), (w:) M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9455-8, s. 245-273 (współautor Kuniewicz Z.).
  109. Prawne gwarancje dotyczące kształtowania odpowiedniej wysokości dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zleconych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej (w:) W. Miemiec (red.), Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-076-2, 90-106.
  110. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe jako forma pomocy gminy na rzecz rodziny, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 193-212.
  111. Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatrianta jako forma wpływu administracji na życie jednostki, (w:) J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 115, Wrocław 2018, ISBN 978-83-66066-02-1 (druk), ISBN 978-83-66066-03-8 (online), s. 355-367. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95307
  112. Kilka refleksji o opodatkowaniu umowy depozytu nieprawidłowego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, (w:) Jan Głuchowski, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-673-8, s. 392-403.
  113. Normatywna koncepcja Funduszu Dróg Samorządowych (w:) K. Brzozowska (red.), Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-322-5, s. 73-87.
  114. Obiektywizacja kryteriów ustalania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej – aspekt normatywny, (w:) A. Żabiński (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ISBN 978-83-7695-775-3, s. 113-125.
  115. Zwolnienia przedmiotowe z opłaty miejscowej w uchwałach rad gmin z perspektywy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych, (w:) J. Szołno-Koguc, J. Śmiechowicz (red.), Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-9309-1, Lublin 2019, s. 153-166.
  116. Ustrojowa pozycja Zarządu Narodowego Banku Polskiego, (w:) M. Bogucka-Felczak (red.), Finanse publiczne a Konstytucja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8175-052-3, s. 355-369.
  117. Dopłaty z tytułu udziału w grach hazardowych objętych monopolem państwa jako szczególny rodzaj daniny publicznej, (w:) P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-898-2, s. 495-509.
  118. Podejmowanie uchwał przez rady gmin w sprawach maksymalnych stawek opłat za odbiór nieczystości i odpadów komunalnych z perspektywy ustaleń nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, (w:) J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński (red.), Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-466-2, s. 79-90 (współautor M. Ofiarska).
  119. Status prawny komitetów audytu w sektorze finansów publicznych, (w:) M. Bitner (red.), Problemy finansów i prawa finansowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Chojna-Duch, Wrocław 2021, ISBN 978-83-66248-52-6, s. 213-223.
  120. Udział wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w postępowaniu dotyczącym ulg w zapłacie podatków lokalnych pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych, (w:) A. Matan (red.), Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-214-0, s. 487– 497.
  121. M. Ofiarska, Z. Ofiarski, Władztwo daninowe jednostek samorządu terytorialnego – refleksje na tle prawnoporównaczym standardów konstytucyjnych, (w:) J. Szołno-Koguc (red.), Finanse samorządowe, Warszawa 2023, tom 3(15), ISBN 1899-4822, DOI: 10.24425/146953, s. 55–71, ss. 367. Tekst dostępny na stronie: https://publikacje.pan.pl/book/146953/finanse-samorzadowe
  122. Rekompensata za rezygnację z uprawnienia do zakupu samochodu w trybie przedpłat jako quasi-dotacja przedmiotowa (w:) H. Litwińczuk (red.), Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej, Warszawa 2023, wyd. Wolters Kluwers. ISBN 978-83-8328-600-6, s. 310-320.
  123. Decyzja o odpowiedzialności członka rodziny podatnika za cudze zaległości podatkowe, (w:) G. Łaszczyca (red.), Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN: 978-83-8358-093-7, s. 727-744.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Prerequisites and Methods of Budget Balancing for Territorial Self-Government Units, (w:) S. Dolata (red.), Economic and Environmental Studies No. 4: Problems of the Functioning of Local Self – Government, Opole 2003.
  2. The legal forms of the concurrence the units local self-government in the Republic of Poland-administrative legal and financial legal aspects, (w:) Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě, Sborník 1. Mezinárodního právnického symposia, Brno 2003 (współautor).
  3. Principles of managing sources of local taxes by revenue office in Poland (Zasady administrowania źródłami podatków lokalnych przez naczelników urzędów skarbowych w Polsce), (w:) The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe. Within the Integration Processes Vilnius – Białystok 2004 (współautor).
  4. Opinion as form of reconciliation of the contents of normative acts which regulate the subventionary process of territorial self-government units in Poland- współautor, (w:) Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe, Kosice 2005.
  5. Special economic zone – selected aspects of municipality development support in Poland (współautor M. Ofiarska), (w:) Финансовое правотворчество и правоприменение в государствах Центральной и Восточной Европы, Гродно 2006, s. 83-94.
  6. Stabilisation de la régulation des revenus des collectivités territoriales en Pologne dans le cadre de la Constitution de la République Polonaise et la Carte Européenne de l’Autorité Locale (współautor M. Ofiarska), (w:) The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21 st Century in Europe, pod red. Ruśkowskiego i M. Tyniewickiego, Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, Białystok-Paris 2008, s. 214-225.
  7. Communal utilities association as an organizational unit of the sector of public finance in Poland, (w:) R. Boháč (red.), Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, Prague 2010, s. 470-487 (współautor M. Ofiarska).
  8. Treasury bonds in terms of the public finance act of 27 august 2009. Obligacje Skarbu Państwa w ujęciu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск 1. Современные проблемы финансового и налогового права стран Центральной и Восточной Европы, pod red. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2010, s. 139-149.
  9. Rules and forms of financing of political parties in Poland from public funds, (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск Бюджетные и налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2011, s. 70-91.
  10. Ban on using preferences in Polish banking law, (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск 3, Преференции в бюджетном, налоговом и банковском праве стран Центральной и Восточной Европы, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2012, s. 238-252.
  11. Соглашение как форма корректива предусмотренного законом разделения публичных задач в Польше между правительственной администрацией и территориальным самоуправлением, (w:) Public finances – administrative autonomie, Public finances – administrative autonomie, pod red. G. Hulkó, A. Patyi, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. Győr 2012, s. 485-505 (współautor M. Ofiarska).
  12. Jurisprudence of the regional accounting chambers in the development and the use of local tax law in Poland, (w:) Problems of application of tax law in the Central and Eastern Europe countries, pod red. A. N. Kostukova, Omsk 2013, s. 203-210 (współautor M. Ofiarska).
  13. Long-Term Financial Forecast for the District – Selected Procedural Issues, (w:) Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, pod red. Ruśkowskiego, J. Stankiewicza, M. Tyniewieckiego, U. Zawadzkiej-Pąk, Białystok 2013, s. 283-293 (współautor M. Ofiarska).
  14. National Budget Income from fines inflicted by Polish Financial Supervision Authority (w:) Публичные финансы и налоговое право, Выпуск Dochody bjudžetov v stranach Central’noj i Vostočnoj Europy, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2014, s. 318-329.
  15. The Constitutional Position of the Monetary Policy Council and the Regulations of the Act on the National Bank of Poland, (w:) Blazek J. (red.) System of Financial Law. Financial Markets. Conference Proceedings, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia no 516, Masaryk University, Brno 2015, s. 16-37.
  16. Increased tax rates in selected wealth taxes as quasi tax sanctions imposed on dishonest taxpayers (Podwyższone stawki podatkowe w wybranych podatkach majątkowych jako quasi sankcje podatkowe stosowane wobec nierzetelnych podatników), (w:) Vladimír Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková (red.), Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky nekonferenčný zborník vedeckých prác II. diel, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 91-102.
  17. Selected Fiscal Law Regulations in the Financial Market Law as Examples of Justified Fiscal Law Decodification, (w:) L. Etel, M. Popławski (red.), Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Temida 2, Białystok 2016, s. 369-382. ISBN 978-83-62813-88-9.
  18. Poland’s Local Government Own Revenues – in Terms of the Constitution, the Doctrine and the Case Law of the Constitutional Tribunal, (w:) M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska (red.), Local Government in Selected Central and Eastern European Countries Experiences, Reforms and Determinants of Development, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 297-315. ISBN 978-83-7784-850-0.
  19. Tax administration in Poland – same reflections in the context of the Bill on Tax Administration, (w:) P. Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 217-232. ISBN 978-83-8061-336-2.
  20. Borrowers’ Support Fund in Poland, (w:) M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.). The financial law towards challenges of the XXI century: Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, Editio Scientia 2017, vol. 580, s. 504-517.  ISBN 978-80-210-8516-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.  Publikacja dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/sborniky/Radvan_Financial_challenges.pdf
  21. Public Interest as a Positive Condition of Applying Reliefs in Payment of Non-Tax Public Law Liabilities to State, (w:) E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of Organization and Legal Solutions  concerning Public Revenues and Expenditures  in Public Interest (Conference Proceedings),  Bialystok-Vilnius 2018, Temida 2,  ISBN   978–83–65696–08–3, DOI książki: 10.15290/oolscprepi.2018, s. 491-507. DOI rozdziału: 10.15290/oolscprepi.2018.36. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://drive.google.com/file/d/0B3pMY5FCMiwrR0lpcEh1dHF4czV1R1dQZmY2X20wQlBjRmt3/view
  22. Scope of Discretion of Tax Authorities in Applying Punitive Rate in The Tax on Civil Law Transactions, (w:) M. Sentsova (Karaseva), E. Ruskowski, A. Paul, M. Radvan (red.), Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe. Conference Proceedings, VSU Publishing House,  Voronezh 2018, ISBN 978-5-9273-2665-5, s. 321-332. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.law.vsu.ru/pfirc/books/pdf/Tax-Sovereignty.pdf
  23. Form and Manner of Aid Granted to Repatriates from Own Funds of the Local Government Units, (w:) P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński , M. Radvan (eds.), The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy (Conference Proceedings), Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2018. Publications of the Massaryk university, theoretical series, edition Scientia, File no. 636 (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Editio Scientia  vol. 636), ISBN 978-80-210-9086-6, ISBN 978-80-210-9087-3 (online: pdf), DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018, s. 233-246. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf
  24. Exemption of Heritage Properties in Poland from Property Tax –The Fundamentals, Evolution of Solutions and Legal Framework, (w:) G. Hulkó, R. Vybíral (red.), European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Dialóg Campus, Budapest 2019, ISBN 978-615-6020-41-3 (pdf ), ISBN 978-615-6020-42-0 (print),s. 467-476.
  25. Exemption of Port Infrastructure from Property Tax in Poland, (w:) P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan (eds), The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2020. Publications of the Masaryk University, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, edition Scientia, no. 682, ISBN 978-80-210-9597-7 (online) s. 397-410.
  26. The Effects of the Operation of Individual Pension Accounts in Poland in the Voluntary Pension Insurance System, Taking into Consideration the Tax Preferences Applied, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 2857-2866.
  27. Principles of Taxation of Interest Income or Discount on Covered Bonds Issued in Poland, (w:) S. Moroz, U. Zawadzka-Pąk (red.), Investments and Public Finance, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2022, ISBN 978-83-67169-11-0, DOI: 10.15290/ipf.2022.15, s. 165–178.
  28. M. Ofiarska, Z. Ofiarski, Władztwo daninowe jednostek samorządu terytorialnego – refleksje na tle prawnoporównaczym standardów konstytucyjnych, (w:) J. Szołno-Koguc (red.), Finanse samorządowe, Warszawa 2023, tom 3(15), ISBN 1899-4822, DOI: 10.24425/146953, s. 55–71, ss. 367. Tekst dostępny na stronie: https://publikacje.pan.pl/book/146953/finanse-samorzadowe

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część I, PUG 1986, nr 6, s. 163-165.
  2. Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część II, PUG 1986, nr 7, s. 191-196.
  3. Przetargi walutowe – formą obrotu odpisami dewizowymi, Handel Zagraniczny 1987, nr 12.
  4. Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1988, nr 5-6.
  5. Niektóre problemy drugiego etapu reformy w systemie bankowym, GAP 1988, nr 7, s. 17-19.
  6. Niektóre problemy nowych zasad i form oszczędzania oraz obrotu środkami dewizowymi przez krajowe osoby fizyczne, Bank i Kredyt 1988, nr 2.
  7. Samofinansowanie dewizowe jednostek gospodarki uspołecznionej, Bank i Kredyt 1988, nr 4.
  8. Kantory walutowe, Firma 1989, nr 10, s. 28-30.
  9. Obowiązkowa wymiana walut obcych przez zagraniczne osoby fizyczne przybywające do Polski, Bank i Kredyt 1989, nr 10, s. 7-13.
  10. Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część I, PUG 1989, nr 8-9, s. 266-270.
  11. Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część II, PUG 1989, nr 10-12, s. 296-301.
  12. Prawno-dewizowe aspekty międzynarodowej pomocy samochodowej w świetle uregulowań polskiego prawa dewizowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1989, nr 12, s. 15-19.
  13. Przetargi walutowe w Banku Handlowym w Warszawie S. A. na sprzedaż walut wymienialnych z przeznaczeniem na finansowanie importu celowego, Bank i Kredyt 1989, nr 8-9, s. 5-9.
  14. Regulacja prawna gospodarki dewizowej spółek z udziałem zagranicznym działających w Polsce, Bank i Kredyt 1989, nr 3, s. 11-17.
  15. Zasady przeprowadzania przetargów walutowych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej, Firma 1989, nr 3, s. 20-22.
  16. Zasady przeprowadzania przetargów walutowych w 1989 r., Handel Zagraniczny 1989, nr 9, s. 5-9.
  17. Zmiany przepisów dotyczących gospodarki finansowej firm polonijnych, Część I, Firma 1989, nr 5, s. 1.
  18. Zmiany przepisów dotyczących gospodarki finansowej firm polonijnych, Część I, Firma 1989, nr 6, s. 38-40.
  19. Dewizowa obsługa rent zagranicznych, Polityka Społeczna 1990, nr 11-12, s. 13-16.
  20. Joint ventures w działalności ubezpieczeniowej w Polsce, PUG 1990, nr 12, s. 205-208.
  21. Nowe reguły dysponowania środkami dewizowymi w joint ventures, Firma 1990, nr 3, s. 40-42.
  22. Nowe uregulowania prawne w działalności przedsiębiorstw drobnej wytwórczości prowadzonej w Polsce przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie gospodarki dewizowej, Bank i Kredyt 1990, nr 6, s. 3-8.
  23. Nowelizacja polskiego ustawodawstwa dewizowego, PUG 1990, nr 5-6, s. 61-65.
  24. Nowelizacja przepisów dotyczących międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1990, nr 10, s. 11-15.
  25. Ogólne zasady funkcjonowania wkładów oszczędnościowych w walutach obcych, Bank i Kredyt 1990, nr 11, s. 5-8.
  26. Problematyka kontroli dewizowej w nowym ustawodawstwie dewizowym, Kontrola Państwowa 1990, nr 1, s. 12-24.
  27. Ubezpieczenia podczas turystyki zagranicznej, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1990, nr 1-3, s. 43-46.
  28. Ubezpieczenie bagażu podróżnego w czasie podróży i pobytu za granicą, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1990, nr 11, s. 7-11.
  29. Umowa o kredyt w świetle postanowień prawa dewizowego, Firma 1990, nr II (kwartalnik, wydanie specjalne), s. 20-21.
  30. Ustawowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne, cudzoziemskie i inne, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1990, nr 5, s. 17-21.
  31. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych, Firma 1990, nr 1, s. 26-29.
  32. Zmiany w regułach prowadzenia kantorów walutowych, Firma 1990, nr II (kwartalnik, wydanie specjalne), s. 22-24.
  33. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, Bank i Kredyt 1991, nr 4, s. 1-7.
  34. Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle – zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1991, nr 3, s. 87-103.
  35. Kredyt w polskim ustawodawstwie dewizowym po nowelizacji, Firma 1991, nr 9, s. 33-35.
  36. Obowiązek zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym, Bank i Kredyt 1991, nr 10.
  37. Obsługa bonów skarbowych przez Narodowy Bank Polski, Bank i Kredyt 1991, nr 9, s. 4-10.
  38. Osoba zagraniczna a ogólne zezwolenie dewizowe, Firma 1991, nr 7-8, s. 44-46.
  39. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – status, zadania i podstawy finansowe działalności, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1991, nr 1-3, s. 23-30.
  40. Uprawnienia i obowiązki dewizowe Narodowego Banku Polskiego, Bank i Kredyt 1991, nr 2, s. 6-11.
  41. Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część I, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1991, nr 4-6, s. 32-39.
  42. Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część II, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1991, nr 7-9, s. 11-25.
  43. Wybrane zagadnienia prawno-dewizowe w nowej ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym, PUG 1991, nr 8-9, s. 147-150.
  44. Bony oszczędnościowe LOKATA, Bank i Kredyt 1992, nr 2, s. 6-11.
  45. Bony skarbowe w 1992 r., Firma 1992, nr 6, s. 13-14.
  46. Dewizowe papiery, Firma 1992, nr 10, s. 34-35.
  47. Emerytury i renty w podatku od dochodów osób fizycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1992, nr 5-6, s. 62-69.
  48. Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, PUG 1992, nr 10-12, s. 161-165.
  49. Fundusze tworzone w jednostkach badawczo-rozwojowych, PUG 1992, nr 2-3, s. 37-40.
  50. Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1992, nr 1-3, s. 3-14.
  51. Obligacje komunalne a budownictwo mieszkaniowe, Wspólnota 1992, nr 41, s. 22.
  52. Obligacje państwowej pożyczki jednorocznej, Bank i Kredyt 1992, nr 9, s. 10-17.
  53. Opłaty pobierane przez organy celne, Handel Zagraniczny 1992, nr 10, s. 13-19, 23.
  54. Podatek leśny – podstawowe konstrukcje, Wspólnota 1992, nr 8, s. 13.
  55. Podatek od gier, Firma 1992, nr 11, s. 42-43.
  56. Samoopodatkowanie mieszkańców, Wspólnota 1992, nr 39, s. 16.
  57. Skarbowe obligacje nominowane w dolarach USA, Bank i Kredyt 1992, nr 4, s. 6-11.
  58. Trzyletnie obligacje państwowe, Firma 1992, nr 7-8, s. 62-64.
  59. Uprawnienia osób zagranicznych do przekazywania za granicę wartości dewizowych, Handel Zagraniczny 1992, nr 4, s. 3-7.
  60. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków walutowych „A” dla osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych, Bank i Kredyt 1992, nr 9.
  61. Fundusz Gwarancyjny jako forma zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, Bank i Kredyt 1993, nr 3, s. 18-22.
  62. Gwarancje bankowe, Firma 1993, nr 7, s. 38-40.
  63. Gwarancje bankowe, Przegląd Podatkowy 1993, nr 5, s. 26-27.
  64. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Bank i Kredyt 1993, nr 4, s. 30-33.
  65. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Firma 1993, nr 9, s. 49-50.
  66. Kredyt w obrocie dewizowym z zagranicą, Handel Zagraniczny 1993, nr 9, s. 14-17.
  67. Nowy rodzaj wkładów oszczędnościowych – Bon PROGRESJA, Bank i Kredyt 1993, nr 1, s. 22-24.
  68. Obligacja konwersyjna, Bank 1993, nr 9, s. 25-27.
  69. Obligacje a podatek dochodowy, Bank i Kredyt 1993, nr 8-9, s. 52-56.
  70. Obligacje restrukturyzacyjne, Bank i Kredyt 1993, nr 12, s. 21-25.
  71. Opłaty eksploatacyjne jako jedno ze źródeł dochodów budżetów gmin, Samorząd Terytorialny 1993, nr 5, s. 43-48.
  72. Opłaty eksploatacyjne, Wspólnota 1993, nr 9, s. 11.
  73. Opłaty w międzynarodowym transporcie drogowym, Handel Zagraniczny 1993, nr 12, s. 18-21.
  74. Opodatkowanie eksportu podatkiem od towarów i usług, Handel Zagraniczny 1993, nr 4, s. 6-10.
  75. Podmioty prawa dewizowego na gruncie ustawodawstwa polskiego, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1993, nr 4, s. 123-141.
  76. Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków w obrocie krajowym, PUG 1993, nr 4, s. 5-9.
  77. 1993 Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 7, s. 69-78.
  78. Świadectwa udziałowe w uregulowaniach ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, PUG 1993, nr 12, s. 2-7.
  79. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1993, nr 4-6, s. 30-33.
  80. Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Firma 1993, nr 10, s. 46-47.
  81. Walutowe rachunki „C” w regulacjach ogólnego zezwolenia dewizowego, Bank i Kredyt 1993, nr 10, s. 27-31.
  82. Wspólne rachunki walutowe „A” dla małżonków, Bank i Kredyt 1993, nr 2, s. 16-18.
  83. Wydatki na cele rehabilitacyjne a podatek dochodowy od osób fizycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 12, s. 66-75.
  84. Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 1, s. 66-74.
  85. Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 8, s. 67-74.
  86. Dewizowe zezwolenie ogólne dla armatorów, Bank i Kredyt 1994, nr 1-2, s. 23-29.
  87. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1994, nr 4, s. 47-56.
  88. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych, Bank i Kredyt 1994, nr 9, s. 36-40.
  89. Obligacje indeksowanej rocznej pożyczki państwowej, PUG 1994, nr 10, s. 14-20.
  90. Obligacje pożyczki państwowej o stałym oprocentowaniu, Bank i Kredyt 1994, nr 8, s. 51-59.
  91. Obligacje skarbowe jako prawny instrument pozyskania środków na finansowanie umowy z Klubem Londyńskim, Bank i Kredyt 1994, nr 11, s. 21-24.
  92. Oszczędnościowe bony LOKATA-bis, Bank i Kredyt 1994, nr 4-5, Rachunek. 40-44.
  93. Podatek dochodowy od osób fizycznych a tzw. pomoc finansowa z zakładowego funduszu mieszkaniowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1994, nr 3, Gwarantowanych, s. 50-58.
  94. Poręczenie spłaty kredytów bankowych przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów, PUG 1994, nr 3, s. 2-7.
  95. Pożyczki i kredyty w ustawie o finansowaniu gmin, Wspólnota 1994, nr 16, s. 15.
  96. Prawne podstawy transferu walut obcych za granicę przez osoby zagraniczne, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1994, nr 5, s. 91-110.
  97. Rachunek „A”, Fiskus 1994, nr 11, s. 23.24.
  98. Rachunek walutowy „C” zagranicznej osoby fizycznej a osoba krajowa, Bank 1994, nr 9, s. 47-50.
  99. Rachunku oszczędnościowe PROFIT, Bank 1994, nr 8, s. 22-24.
  100. Tajemnica bankowa, Edukacja Prawnicza 1994, nr 3, s. 56-58.
  101. Trzyletnia pożyczka państwowa o zmiennej stopie procentowej, Bank i Kredyt 1994, nr 12, s. 39-45.
  102. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PUG 1994, nr 7-8, s. 13-18.
  103. Bony oszczędnościowe GWARANCJA, Bank 1995, nr 10.
  104. Bony oszczędnościowe o stałym dochodzie, Bank i Kredyt 1995, nr 12, s. 56-60.
  105. Bony oszczędnościowe PROGRESJA-bis, Bank i Kredyt 1995, nr 3, s. 38-43.
  106. Dodatki mieszkaniowe – zagadnienie finansowoprawne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, nr 1, s. 57-69.
  107. Nowe prawo dewizowe a tzw. kantory walutowe, PUG 1995, nr 6, s. 15-19.
  108. Opodatkowanie stypendiów, Fiskus 1995, nr 18.
  109. Podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym, PUG 1995, nr 2-3, s. 10-14.
  110. Rachunki zastrzeżone oraz rachunki zagraniczne wolne, Bank i Kredyt 1995, nr 7-8, s. 51-58.
  111. Ubezpieczenie w nowym prawie dewizowym, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1995, nr 7-9, s. 3-8.
  112. Wydatki na kształcenie i szkolenie a podatek dochodowy od osób fizycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, nr 11, s. 51-60.
  113. Zasiłki a podatek dochodowy od osób fizycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, nr 8-9, s. 73-83.
  114. Długoterminowe obligacje skarbowe, Bank i Kredyt 1996, nr 3.
  115. 1996 Regulacje prawnodewizowe w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1996, nr 1-3.
  116. Źródła polskiego prawa dewizowego, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1996, nr 6, s. 29-45.
  117. Ewolucja obowiązku zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym w odniesieniu do osób zagranicznych, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1997, nr 8, s. 5-30.
  118. Formy bankowej kontroli dewizowej w ogólnym zezwoleniu dewizowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997 nr 9, s. 2-10.
  119. Osoba zagraniczna a skarbowe papiery wartościowe, Roczniki Prawnicze, Szczecin 1997, nr 7, s. 27-50.
  120. Reglamentacja walutowa w polskim ustawodawstwie dewizowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997, nr 2, s. 13-21.
  121. Szczególne regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych związane z zatrudnianiem i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 11, s. 29-36.
  122. Zasady opodatkowania wydatków na cele ochrony zdrowia w podatku dochodowym od osób fizycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 12, s. 36-43.
  123. Gwarancje wypłacalności banków w polskim ustawodawstwie bankowym, Roczniki Prawnicze 1998, nr 9, s. 55-78.
  124. Podatkowe skutki oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych, Przegląd Podatkowy 1998, nr 2, s. 5-7.
  125. Pomoc pieniężna z Państwowego Funduszu Kombatantów a reguły opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, 1998, nr 6, s. 5-7.
  126. Regulacje podatkowe w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, nr 1, s. 33-40.
  127. Świadectwo rekompensacyjne – nowy rodzaj skarbowego papieru wartościowego, Bank i Kredyt 1998, nr 1-2, s. 76-84.
  128. Narodowy Bank Polski i banki dewizowe w nowym prawie dewizowym, Prawo Bankowe 1999, nr 3, s. 58-66.
  129. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999, nr 7-8, s. 35-40.
  130. Gdzie pobierana jest opłata targowa?, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 33, s. 8.
  131. Kompetencje organów gmin w zakresie opłaty targowej, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 35, s. 6.
  132. Kto płaci opłatę targową?, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 31, s. 8-9.
  133. Uprawnienia gmin w zakresie kształtowania opłaty miejscowej, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 27, s. 12.
  134. Uzdrowisko kosztuje. Ale dlaczego, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 25, s. 9.
  135. Zasady wymiaru i poboru opłaty administracyjnej, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 17, s. 9.
  136. Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (część 1), Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 2001, nr 1, s. 25-32.
  137. Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (część 2), Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 2001, nr 2.
  138. Nota do wyroku NSA z dnia 14 lipca 1994 r., SA/Wr 249/94, POP 1996, nr 4, poz. 130 (świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego. NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 3-6.
  139. Nota do wyroku NSA z dnia 17 maja 1996 r., III SA 485/95, ONSA 1997, nr 2, poz. 84 (zwolnienia podatkowe dotyczące stypendiów); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 9-12.
  140. Nota do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 1996 r., III SA 156/96, OSP 1997, z. 3, poz. 56 (stypendium naukowe); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 12-14.
  141. Nota do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1995 r., SA/Po 2852/94, Monitor Podatkowy 1996, nr 4, poz. 116 (łączne opodatkowanie małżonków); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 6-9.
  142. Nota do wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 1997 r., I SA/Kr 474/97, Biuletyn Skarbowy 1997, nr 6, s. 21 (opodatkowanie preferencyjnych kredytów bankowych); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 18-19.
  143. Nota do wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 1997 r., III SA 34/96, niepublikowany (LEX nr 31597) oraz wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 1997 r., III SA 67/96, niepublikowany (opodatkowanie darowizn); Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001. Część II, Biblioteka Miesięcznika Glosa 2002, s. 20-21.
  144. Ochrona praw podatnika w świetle zasady udzielania informacji prawnej, Humanistyczne Zeszyty Naukowe, Prawa Człowieka, Katowice 2002, nr 8, s. 79-87.
  145. Opodatkowanie dochodów w bankach spółdzielczych, Prawo bankowe 2002, nr 7-8, s. 86-100.
  146. Zbycie majątku nabytego w drodze spadku w świetle postanowień Konstytucji RP oraz zasad opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 2002, nr 7-8, s. 58-63.
  147. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2006, nr 9.
  148. Wyłączenia od opłaty skarbowej – uwagi na tle art. 3 ustawy o opłacie skarbowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2006, nr 7 – 8.
  149. Zwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2006, nr 12.
  150. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2007, nr 9.
  151. Formy ustalania, realizacji oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju regionalnego (w:) Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie nr 1, Szczecin 2007 (współautor).
  152. Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2007, nr 1.
  153. W jakiej wysokości należy pobrać opłatę skarbową od osoby fizycznej zwracającej się z wnioskiem o wydanie zgody na wydobywanie żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2007, nr 12.
  154. Zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2007, nr 11.
  155. Zmiany w podatkach dochodowych, Finanse Publiczne 2007, nr 1.
  156. Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 3.
  157. Finansowanie zadań powiatu ze środków PFRON, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 9, s. 35-42.
  158. Formy i tryb udzielania pomocy gminom wykonującym niektóre zadania na rzecz repatriantów, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 6, s. 39-43.
  159. Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Zeszyty Naukowe WSAP w Szczecinie 2008, nr 1, s. 68-81 (współautor M. Ofiarska).
  160. Konstytucyjne regulacje ustroju lokalnego samorządu terytorialnego w Austrii i Szwajcarii (w:) Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008, nr 2, s. 159-177.
  161. Opłata skarbowa a obowiązkowa numeracja nieruchomości, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 6, s. 49-50.
  162. Opłata targowa czy podatek od nieruchomości? Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 5, s. 47-48.
  163. Powiatowe centrum pomocy rodzinie w procedurze dofinansowania z PFRON warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 12, s. 40-45.
  164. Zadania starosty w procedurze udzielania pomocy repatriantom, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 7-8, s. 74-79.
  165. Zapłata opłaty skarbowej w kasie lub na rachunek organu niewłaściwego w sprawie i sposób jej zwrotu, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 1.
  166. Emisja obligacji komunalnych jako źródło finansowania inwestycji w samorządzie terytorialnym – wybrane aspekty prawne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2009, nr 1, s. 117-145 (współautor M. Ofiarska),
  167. Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2009, nr 2, s. 164-191.
  168. Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2010, nr 1-2, s. 25-33.
  169. Subwencja ogólna dla samorządu województwa – z perspektywy 10 lat doświadczeń (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, nr 1, s. 164-209 (współautor Z. Gorzała).
  170. Gmina uzdrowiskowa – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu 2011, nr 21, s. 249-274 (współautor M. Ofiarska).
  171. Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3, s. 93-112.
  172. Zasady refundacji gminom utraconych wpływów z podatków lokalnych z tytułu zwolnień z opodatkowania podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, PPLiFS 2011, nr 7-8, s. 1, 54-62.
  173. „Pozytywny” system wyrównywania poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Finanse komunalne a konstytucja, pod red. nauk. H. Izdebskiego, A. Felickiego, I. Zachariasza, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, tom XLIII, Warszawa 2012, s. 213-237.
  174. Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2012, sectio H OECONOMIA vol. XLVI, 3, s. 383-393.
  175. Porozumienie komunalne w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych wybranych ustaw, Finanse Komunalne 2012, nr 1-2, s. 98-108 (współautor M. Ofiarska).
  176. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne (w:) Finanse samorządu terytorialnego pod red. L. Patrzałka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2012, nr 29, s. 81-104 (współautor M. Ofiarska).
  177. Wybrane przykłady antynomii w polskim prawie dewizowym i bankowym, Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 3, s. 209-214.
  178. Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin – czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny?, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio 2012, nr 1(5), s. 137-151.
  179. Niektóre rodzaje uchwał budżetowych związków jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2013, nr 1-2, s. 130-139 (współautor M. Ofiarska).
  180. Opodatkowanie działalności tzw. parabanków – cz. I. Podatek od towarów i usług a czynności parabanków, Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 9, s. 46-64.
  181. Opodatkowanie działalności tzw. parabanków – cz. II. Podatek dochodowy a czynności parabanków, Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 10, s. 58-71.
  182. Ulga podatkowa z tytułu nabycia nowych technologii jako bodziec rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, tom V Przedsiębiorczość. Aspekty prawne 2013, s. 169-185.
  183. Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2014, nr 1-2, s. 53-68 (współautor M. Ofiarska).
  184. Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 2, s. 9-28.
  185. Dotacja na finansowanie badań archeologicznych, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2015, nr 1, s. 23 – 32.
  186. Istota, zakres i przeznaczenie opłaty ostrożnościowej, Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 6, s. 63 – 75.
  187. Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o  charakterze  cywilnoprawnym  przypadających  jednostkom samorządu terytorialnego, (w:) L. Patrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2015, nr 404, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 204-218.
  188. Fundusz stabilizacyjny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2016, nr 1(811), s. 2-10.
  189. Finansowanie zadań samorządu województwa z Funduszu Kolejowego – aspekty prawne, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2016, nr 1, s. 29-37.
  190. System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H Oeconomia 2016, nr 1, s. 265-274. Publikacja dostępna na stronie: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1642/1974
  191. Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia 2016, nr 6 (84, cz. 2), Planowanie wieloletnie-efektywność zadań publicznych-benchmarking, ISSN 24507741, s. 39-50. Publikacja dostępna na stronie: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz2-39.pdf
  192. Wspólny rachunek bankowy w prawie geologicznym i górniczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017, nr 5 (827), s. 2-7.
  193. Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej – zakres zastosowania i skutki dla sektora finansów publicznych w Polsce, Problemy Zarządzania 2017, 15, nr 2 (67), cz. 1, DOI: 10.7172/1644-9584.67.1, s. 17-34. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na stronie: http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/biezacy-numer Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=*problemy
  194. Status prawny i funkcje rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komitet Stabilności Finansowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017, nr 9, s. 2-10.
  195. Opłata eksploatacyjna jako wspólne źródło dochodów państwa oraz gmin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 2017, nr 485, DOI: 10.15611/pn.2017.485.25, s. 317-325.
   Publikacja dostępna na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39038&from=publication
  196. Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych” gmin, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 4 (129), DOI: 10.18276/epu.2017.129-17, s. 205-218.
   Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/793/article/12982/.
  197. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z pracy najemnej – analiza stanu obecnego i proponowane kierunki reformy, Studia BAS 2018, nr 2 (54), DOI.10.31268/StudiaBAS.2018.10, s. 205-225.
   Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php.
  198. Zdolność kredytowa w przepisach ustawy o kredycie hipotecznym, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 7-8, s. 71-90.
  199. Plany finansowe państwowych funduszy celowych – wybrane problemy dotyczące statusu materialnoprawnego i proceduralnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018, nr 521, s. 112-121, DOI: 10.15611/pn.2018.521.11. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=71974&tab=3.
  200. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego,   Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym, Ekonomiczne problemy usług nr 4/2018 (133), t. 1, DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-19, s. 235-248.
  201. Marszałek województwa jako organ podatkowy, (w:) Prawo (tytuł czasopisma), ISSN 0524-4544 (P), Acta Universitatis Wratislaviensis 2019, No 3888, PRAWO CCCXXVII, ISSN 0239-6661 (AUWr), s. 175-192. DOI: 10.19195/0524-4544.327.10. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://prawo.wuwr.pl/category/-744
  202. Rejestr instytucji pożyczkowych – prawny instrument poprawy bezpieczeństwa na rynku pożyczek konsumenckich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 6, s. 2-9.
  203. Istota i zakres kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Białostockie Studia Prawnicze 2019, vol. 24, nr 3, DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.04, s. 53-65.
  204. Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego formą ochrony prawnej konsumentów, Bezpieczny Bank, Nr 3(76) 2019, ISSN 2544-7068, DOI:10.26354/bb.7.3.76.2019, s. 130-145. Publikacja dostępna na stronie: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.3.19.8.pdf.
  205. Zasady wymiaru i poboru oraz przeznaczenie opłat portowych, Kwartalnik Prawno-Finansowy, nr 1/2019, ISSN 2544-8382, s. 23-41.
  206. Założenia polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej a ochrona ustroju pieniężnego jako wartości publicznej, Białostockie Studia Prawnicze 2020, vol 25, nr 1, ISSN 1689-7404, DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.09, s. 115-128.
  207. Zasady nakładania kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na członków zarządów banków, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 7-8, ISSN 2081-9021, s. 64-77.
  208. Zasady nakładania kar pieniężnych na „podmioty krajowe” przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 4 (874), DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.3, s. 17-25.
  209. Przesłanki i tryb nakładania kar pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na członków organów niektórych instytucji finansowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 10 (880), DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.2, s. 11-19.
  210. Ustawowe przesłanki warunkujące zwolnienie sprzedaży gruntów rolnych z podatku od czynności cywilnoprawnych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 3/2021, ISSN 1509-877X, s. 29-49.  Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/12668
  211. Wybrane aspekty odpowiedzialności administracyjnej członka zarządu banku, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 04 (137), ISSN 2081-9021, s. 70-81.
  212. Modyfikacja prawnej konstrukcji pomocy udzielanej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – konstatacje po upływie sześciu lat jego funkcjonowania, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. Business Law Journal, t. LXXV, nr 9/2022 (891), DOI: 10.33226/0137-5490.2022.9.1, ISSN 0137-5490, s. 2-10.
  213. Kontrola obrotu złotem inwestycyjnym oraz złotem dewizowym w Rzeczypospolitej Polskiej – uwarunkowania i zasadnicze dylematy, Białostockie Studia Prawnicze 2023, vol. 28, no. 2, DOI: 10.15290/bsp.2023.28.02.12, ISSN 1689-7404, s. 197-214.
  214. Składki nadzwyczajne na fundusze restrukturyzacji utworzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – istota, przesłanki wymiaru oraz warunki wnoszenia, Monitor Prawa Bankowego 2023, nr 7-8, s. 117-128. Tekst dostępny na stronie: https://bibliografia.bg.szczecin.pl/Works/Details/34379
  215. Opłata paszportowa – charakter prawny, konstrukcja, funkcje i przeznaczenie wpływów, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 20 wrzesień 2023, T. 11, nr 1, ISNN 2300-9853 DOI: 10.12775/PBPS.2023.001., s. 9-32. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/bialostockie-studia-prawnicze-zeszyt-28-nr-3

  Artykuły w języku obcym

  1. Advertising fee as a source of the commune’s own revenues, Central European Review of Economics & Finance 2017, Vol. 20, No. 4, s. 61-79. DOI: org/10.24136/ceref.2017.018
  2. The Limits of the Freedom of a Commune Council in Determining and Differentiating of Property Tax Rates, Central European Review of Economics & Finance 2018, vol. 27, nr 5,  DOI:  10.24136/ceref.2018.026, s. 53-66. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/406/395
  3. Consular fees as a source of state revenue in the Republic of Poland, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2018, nr 4 (6), s. 35-56, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.021. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2018.021/16468
  4. Designated Income Accounts in Budgetary Units of Municipalities as a Form of Partially Decentralised Redistribution of Public Finance Resources Allocated to Educational Services in Poland, Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe 2018, vol. 3, nr 2, Budapest, Hungary, s. 58-69.
   Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe 2018
  5. Issuing of Savings Treasury Bonds in the Years 2015-2018 and Their Impact on Public Debt – Legal and Financial Aspects, Problemy Zarządzania – Management Issues 2019, vol. 17, no. 3(83), DOI 10.7172/1644-9584.83.5, s. 93-104
  6. The Condition of “Reasonable Fear” in the Polish Procedure of Securing the Performance of Tax Liabilities , Białostockie Studia Prawnicze 2019, vol. 24, nr 3, DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.11, s. 145-156.
  7. New Income Tax Reliefs for Donations Made by Taxpayers for Purposes Related to Combating the Effects of the COVID-19 Pandemic, Białostockie Studia Prawnicze 2021, vol. 26, nr 4, DOI: 10.15290/bsp.2021.26.04.08, s. 121-138. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/121_BookBSP-4.pdf

   

  Komentarze

  1. Prawo dewizowe – przepisy prawne z komentarzem, Zielona Góra 1995 (współautor).
  2. Komentarz do ustawy o NBP, rozdziały 7-10, (w:) Prawo bankowe, Praca zbiorowa pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997 (wymiennokartkowe), s. B.56-B.58-59 (razem 68 s.).
  3. Komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, (w:) Prawo bankowe pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997 (wymiennokartkowe), s. C.1-C.90.
  4. Drugi komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, (w:) Prawo bankowe pod red. E. Forcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 (wymiennokartkowe), s. C.1-C.94.
  5. Komentarz do ustawy Prawo bankowe (art. 99 i art. 100), (w:) Prawo bankowe, Praca zbiorowa pod red. E. Forcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 (wymiennokartkowe), s. A/94-A/101.
  6. Drugi komentarz do ustawy Prawo bankowe (art. 99, 99a i art. 100), (w:) Prawo bankowe, Praca zbiorowa pod red. E. Forcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999 (wymiennokartkowe), s. A/94 – 187-A/94-206 (razem 20 s.).
  7. Komentarz do rozdziału 8 ustawy o Narodowym Banku Polskim (nowy), (w:) Prawo bankowe, Praca zbiorowa pod red. E. Forcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. B/58-7-B/58-302 (razem 26 s.).
  8. Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, WSAP, Szczecin 1999, s. 110 (współautor M. Mokrzyc).
  9. Prawo bankowe – komentarz, Wydawnictwa Prawnicze Sp. z o. o., Warszawa 1999, s. 219-227 (współautorzy M. Bączyk, E. Forcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł).
  10. Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001 (wymiennokartkowe), s. C.1-C.143.
  11. Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dom Wydawniczy ABC 2001, s. 286.
  12. Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Dom Wydawniczy ABC 2002.
  13. Prawo bankowe – komentarz, pod red. E. Forcik-Mastalskiej, wydanie 2 poszerzone, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002, komentarz do art. 99, 99a i 100, s. 406-428 (współautorzy M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł).
  14. Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, (w:) Prawo bankowe pod red. E. Forcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 2003 (wymiennokartkowe).
  15. Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych, II wydanie rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 390.
  16. Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim (rozdziały 7-10), (w:) Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, LexisNexis 2004.
  17. Komentarz do ustaw o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej, Wolters Kluwer 2009, ss. 572.
  18. Komentarz do art. 1-7, 42-88, 95-102, 196-201, 272-297 (w:) Komentarz do ustawy o finansach publicznych, Presscom Wrocław 2010, s. 15-32, s. 134-247, s. 265-279, s. 499-512, s. 759-798 (współautor M. Karlikowska, W. Miemiec, K. Sawicka).
  19. Prawo bankowe. Komentarz Lex, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 1155.
  20. Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 480.
  21. Objaśnienia do art. 223, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1565-1573. ISBN 978-83-255-7491-8 (współautor M. Ofiarska).
  22. Objaśnienia do art. 216, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1465-1482. ISBN 978-83-255-7491-8.
  23. Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer, wydanie 4, stan prawny na 1 marca 2018 r., Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-497-8, ss. 812.
  24. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1528.
  25. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

   

  Podręczniki

  1. Główne założenia polskiego ustawodawstwa dewizowego, Szczecin OMNIA 1980, ss. 29.
  2. Dochody i tryb stanowienia budżetów gminnych, Warszawa 1991, ss.26.
  3. Źródła prawa finansowego (wybór), praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Teglera, Wydawnictwa Agencji ER, Białystok 1993.
  4. Suplement do prawa dewizowego, Zielona Góra 1996 (współautor).
  5. Wybrane zagadnienia polskiego prawa dewizowego, Szczecin 1996.
  6. Analiza podatkowa i system podatkowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998, s. 121 (współautor R. Kubacki).
  7. Postępowanie podatkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998, s. 141 (współautor R. Kubacki).
  8. Podatek od spadków i darowizn (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 599-606.
  9. Prawo dewizowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 436.
  10. System finansowy ubezpieczeń społecznych (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 696-724.
  11. Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 346.
  12. Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, ss. 444.
  13. Egzekucja zobowiązań podatkowych (w:) Prawo podatkowe, praca zbiorowa pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck 2006, s. 472-502
  14. Podatek od spadków i darowizn (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2006, s. 628-635.
  15. Podatek od spadków i darowizn (w:) Prawo podatkowe, praca zbiorowa pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck 2006, s. 337-354.
  16. Prawo podatkowe, LexisNexis 2006, s. 574.
  17. System finansowy ubezpieczeń społecznych (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2006, s. 741-778.
  18. Prawo finansowe, C. H. Beck 2007, ss. 326.
  19. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji (w:) Finanse samorządowe 2008, pod red. C. Kosikowskiego, ABC Wolters Kluwer business 2008, s. 177-229.
  20. Podatek od spadków i darowizn (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business 2008, s. 590-599.
  21. Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2008, s. 455.
  22. Prawo podatkowe, LexisNexis 2008, ss. 697.
  23. System finansowy ubezpieczeń społecznych (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business 2008, s. 718-753.
  24. Egzekucja zobowiązań podatkowych, (w:) Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck 2010, s. 142-145.
  25. Ogólne prawo podatkowe – Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis 2010, ss. 397.
  26. Podatek od spadków i darowizn, (w:) Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, C. H. Beck 2010, s. 244-250.
  27. Prawo finansowe (II wydanie), C. H. Beck 2010, ss. 475.
  28. Prawo bankowe (IV wydanie), Wolters Kluwer 2011, ss. 572.
  29. Dochody budżetu j.s.t. z subwencji (w:) Finanse samorządowe 2012, pod red. C. Kosikowskiego, J. M. Salachny, Wolters Kluwer 2012, s. 341-394.
  30. Egzekucja zobowiązań podatkowych (w:) Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2012, s. 147-150.
  31. Podatek od spadków i darowizn, (w:) Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2012, s. 255-262.
  32. Ogólne prawo podatkowe – Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis 2013, ss. 519.
  33. Prawo bankowe, Seria Akademicka, wydanie 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-000-3, ss. 779.
  34. Prawo bankowe, wydanie 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8246-074-2, ss. 985.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 39-42.
  2. Bank Regionalny (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 57-65.
  3. Bank Spółdzielczy (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 68-76.
  4. Bank Unii Gospodarczej S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 76-78.
  5. Czynności obrotu dewizowego (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 152-160.
  6. Czynność dewizowa (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 16-162.
  7. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 219-221.
  8. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 221-223.
  9. Prawo dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 563-572.
  10. Restrukturyzacja banków spółdzielczych (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 660-676.
  11. Spółdzielnia (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 699-708.
  12. Wartości dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 868-872.
  13. Zezwolenie dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 888-892.
  14. Zrzeszenie banków (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 898-903.
  15. Zrzeszenie krajowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 903-911.
  16. Zrzeszenie regionalne banków spółdzielczych (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, Praca zbiorowa pod red. W. Pyzioła, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 911-919.
  17. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  18. Bank Regionalny (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  19. Bank Spółdzielczy (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  20. Bank Unii Gospodarczej S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  21. Czynności obrotu dewizowego (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  22. Czynność dewizowa (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  23. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis 2002.
  24. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  25. Prawo dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  26. Restrukturyzacja Banków Spółdzielczych (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  27. Spółdzielnia (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  28. Wartości dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  29. Zezwolenie dewizowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  30. Zrzeszenie banków (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  31. Zrzeszenie banków spółdzielczych (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  32. Zrzeszenie krajowe (w:) Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
  33. Absolutorium budżetowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  34. Akcyza (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  35. Antydumpingowe postępowanie (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  36. Bank – reprezentant (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  37. Bank Gospodarstwa Krajowego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  38. Banki w Polsce (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  39. Bankowe czynności (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  40. Bankowe gwarancje (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  41. Bankowe prowizje (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  42. Bony pieniężne NBP (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  43. Bony skarbowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  44. Budżetowa klasyfikacja (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  45. Budżetowa sprawozdawczość (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  46. Budżetowe prawo (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  47. Budżetowe rezerwy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  48. Budżetowy deficyt (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  49. Cło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  50. Danina publiczna (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  51. Degresja podatkowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  52. Denominacja złotego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  53. Depozytariusz aktywów funduszu emerytalnego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  54. Depozytariusz aktywów funduszu inwestycyjnego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  55. Dewizowe nadzwyczajne (szczególne) ograniczenia (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  56. Dewizowe podmioty (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  57. Dewizowe prawo (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  58. Dewizowe wartości (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  59. Dewizowe złoto i platyna (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  60. Dewizy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  61. Dotacje budżetowe w Polsce (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  62. Dyscyplina finansów publicznych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  63. Elektroniczny instrument płatniczy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  64. Fundusz aktywów niepublicznych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  65. Fundusz Daru Narodowego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  66. Fundusz Dopłat (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  67. Fundusz inwestycyjny (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  68. Fundusz Leśny (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  69. Fundusz Poręczeń Unijnych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  70. Fundusz portfelowy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  71. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  72. Fundusze celowe w Polsce (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  73. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  74. Gospodarka finansowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  75. Gospodarstwo pomocnicze (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  76. Gry losowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  77. Instrument pieniądza elektronicznego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  78. Instytucja pieniądza elektronicznego (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  79. Karta podatkowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  80. Karty płatnicze (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  81. Kontrola finansowa w Polsce (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  82. Kredyt (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  83. Kredyt konsumencki (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  84. Kredyt kontraktowy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  85. Łączne zobowiązanie pieniężne (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  86. Minister Finansów (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  87. Nakaz płatniczy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  88. Obligacja (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  89. Obligacja Skarbu Państwa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  90. Opłata abonamentowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  91. Opłata eksploatacyjna (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  92. Opłata skarbowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  93. Państwowy Fundusz Kombatantów (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  94. Pieniężny system (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  95. Planowanie w gospodarce wolnorynkowej (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  96. Plany finansowe w Polsce (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  97. Podatek od czynności cywilnoprawnych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  98. Polityka pieniężna (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  99. Pomoc finansowa państwa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  100. Przedsiębiorstw państwowych gosp. Finansowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  101. Reglamentacja dewizowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  102. Rezerwy obowiązkowe banków (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  103. Rozliczenia pieniężne (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  104. Składowy fundusz gwarancyjny (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  105. Stopa procentowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  106. Subwencja (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  107. System bankowy (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  108. Urzędy i izby skarbowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  109. Usługi bankowości elektronicznej (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  110. Ustawa budżetowa (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).
  111. Wkłady oszczędnościowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  112. Wojewódzkie Kolegia Skarbowe (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  113. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 (współautor).

   

  Publikacje elektroniczne

  1. Komentarz praktyczny pt. „Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego”, Wolters Kluwer, 2012.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, Poznań 1997.
  2. Prawo samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, WSAP, Szczecin 1999 (red. wsp. M. Mokrzyc).
  3. Zarys systemu prawa podatkowego, praca zbiorowa, WSAP, Szczecin 2001.
  4. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  5. Redaktor gałęzi prawo finansowe oraz prawo gospodarcze publiczne w Wielkiej Encyklopedii Prawa, przygotowywanej do opublikowania przez Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  6. XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, ss. 1044.
  7. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.
  8. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
  9. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

   

  Sprawozdania

  1. Historia Katedry Prawa Finansowego w Uniwersytecie Szczecińskim-Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków”, Kraków 21-23 października 1999 r., s. 76-78.

   

  Opracowania in memoriam

  1. In memoriam – Eugeniusz Tegler (1931-1998), Państwo i Prawo 1998, z. 4, s. 5-8.
  2. In memoriam – Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (1931-1998), Roczniki Prawnicze 1998, nr 9, s. 75-77.
  3. Wspomnienie o Prof. zw. dr hab. Eugeniuszu Teglerze, (w:) E. Tegler, Zarys prawa finansowego, Szczecin 1998, s. 5-9.
  4. Eugeniusz Tegler (1931-1998), (w:) J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 397-401. ISBN 978-83-7972-020-0.

Accessibility Toolbar