• 19 PAŹ 17

  dr Szymon Słotwiński

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 83

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo zobowiązań, prawem rzeczowe, prawa cywilne związane z prawem publicznym. Gospodarowanie mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
  .
  Koncentrowanie się jednak na cywilnoprawnej sytuacji gminy i kształtowaniu przez nią stosunków prawnorzeczowych oraz zobowiązaniowych jako uczestnika wymiany dóbr i usług nie wyczerpuje zakresu prowadzanych badań. Zainteresowania nowymi technologiami, energetyką rozproszoną oraz finansowaniem społecznościowym (crowdfunding).
  .
  Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarki mieniem komunalnym oraz prawa energetycznego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2017 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnymi” (promotorzy – dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US oraz dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US);  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo cywilne – zobowiązania, prawo cywilne część ogólna, sztuczna inteligencja w prawie cywilnym, prawo ochrony konkurencji i konsumentów;
  • seminarium dyplomowe;
  • wykładowca w programach edukacyjnych w ramach otwartych wykładów dla uczniów szkół średnich organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • wykładowca na szkoleniach eksperckich dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • wykładowca na studiach podyplomowych.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2017 r. – praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (adiunkt);
  • członkostwo w zespole badawczym zajmującego się problematyką organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej;
  • redaktor tematyczny czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis odpowiedzialny za sekcje związaną z prawem prywatnym;
  • od 2021 r. – koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Studenckiej Poradni Prawnej działającej w ramach Kliniki Prawa WPiA US.

  Monografie

  1. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN  9788381281454, ss. 253.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia zastępującego umowę a stosunki z umów, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 257-274.
  2. Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  3. Konsumencki obrót energią elektryczną – kilka słów o „najsłabszym” uczestniku rynku energetycznego i jego ochronie, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 112-121.
  4. Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 187-199.
  5. Forma czynności prawnej, (w:) Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, tom 2, 3. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 169 – 244 (współautorzy Radwański Z., Kuniewicz Z., Drozd E., Czepita S.).
  6. Wpływ wadliwego zarządu przedsiębiorstwem w spadku na czynności zmierzające do zakończenia umownych stosunków zobowiązaniowych, (w:) K. Bilewska, W. J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-803-2, s. 477-491.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The investigation of claims for damage suffered as a result of motor vehicle accidents according to EU and Polish law (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 297 – 312 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  2. Blank promissory note in Polish B2C transactions – strengthening or weakening the protection of consumer rights?, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 423-428.
  3. Sensus Spiritualis of Polish Civil Law – A Few Words on the Autonomy of the Will, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 121-134.

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2, s. 190 – 194 (współautor Z. Kuniewicz).
  2. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III CZP 84/12), Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 29 – 34.
  3. Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio pokrzywdzonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 213 – 229.
  4. Rozstrzyganie wątpliwości intertemporalnych w prawie zobowiązań, Studia Prawnicze 2014 nr 2, s. 41 – 89.
  5. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część I – zagadnienia ogólne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 153 – 165 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  6. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 133 – 151 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 K.r.o, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 109 – 123.
  8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. V CSK 258/11 (oznaczenie remitenta na wekslu), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 32-36 (współautor Janiak A.).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 (uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 147-153.
  10. Naruszenie „wiarygodności kontrahenta” przez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych – uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. I CSK 868/14, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017, nr 11(833), s. 20-25.
  11. Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I CSK 477/16, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 5, s. 19-23.
  12. Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 6, s. 25-32.
  13. Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-07, s. 99-112. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14815/.
  14. Wpływ ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego orzeczenia na stosunki cywilnoprawne z zakresu obrotu energią elektryczną, Studia Prawnicze 2018 nr 1 (213), doi 10.5281/zenodo.1290064, s. 67-104.
  15. Ograniczanie prawa własności przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 roku, Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie 2019, Tom XII, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 271-281.
  16. Administracyjnoprawne zatwierdzenie wzorca umownego a dopuszczalność kontroli abuzywności jego treści — uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9.08.2018 r. (V CSK 413/17), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 10(856), ISSN 0137-5490, s. 33-38.
  17. Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. 82, nr 1/2020, ISSN 0035-9629, s. 145-159. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22377/21809
  18. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – uwagi de lege ferenda na tle art. 68 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo w Działaniu 2020, nr 44, DOI: 10.32041/pwd. 4407, ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906, s. 161-172. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1270/
  19. Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości o treści uzgodnionej w protokole rokowań – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2018 r. (IV CSK 446/17), Samorząd Terytorialny 2021, nr 9 (369), s. 89-96.
  20. Wpływ treści decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej na obrót nieruchomościami, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (885), Warszawa 2022, ISSN 0137-5490, s. 28-35.
  21. Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 4(10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.024, ISSN 2300-9853, s. 87-113. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42335

  Artykuły w języku obcym

  1. Building Energy Self-Sufficiency of Municipalities on the Basis of National Legal Conditions in the Theoretical Perspective of the Polish Legal Experiences, Energies, 15 (9), 2022, 15 pages, EISSN 1996-1073. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3000.
  2. The Significance of the “Power Purchase Agreement” for the Development of Local Energy Markets in the Theoretical Perspective of Polish Legal Conditions, Energies, 15 (18), 2022, 14 pages, EISSN 1996-1073. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/18/6691/htm
  3. Wacinkiewicz D., Słotwiński S., The Statutory Model of Energy Performance Contracting as a Means of Improving Energy Efficiency in Public Sector Units as Seen in the Example of Polish Legal Policies, Energies 2023, 16 (13), 5060, DOI: 10.3390/en16135060, ISSN 1996-1073, s. 1-15. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/13/5060
  4. Municipal Lex Contractus – Effectiveness of the Terms and Conditions for the Sale of Real Estate from the Municipal Real Estate Stock in Shaping the Real Estate Development Process, Review of European and Comparative Law 2023, vol. 53, No. 2, ISSN 2657-5949, s. 209-232. DOI: 10.31743/recl.14625. Teks dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/14625/14475

  Redakcja tematyczna czasopism

  1. Acta Iuris Stetniensis – czasopismo ciągłe.

Accessibility Toolbar