• 19 PAŹ 17

  dr Szymon Słotwiński

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 83

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo zobowiązań, prawem rzeczowe, prawa cywilne związane z prawem publicznym. Gospodarowanie mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
  .
  Koncentrowanie się jednak na cywilnoprawnej sytuacji gminy i kształtowaniu przez nią stosunków prawnorzeczowych oraz zobowiązaniowych jako uczestnika wymiany dóbr i usług nie wyczerpuje zakresu prowadzanych badań. Zainteresowania nowymi technologiami, energetyką rozproszoną oraz finansowaniem społecznościowym (crowdfunding).
  .
  Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarki mieniem komunalnym oraz prawa energetycznego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2017 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnymi” (promotorzy – dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US oraz dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US);  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo cywilne – zobowiązania, prawo cywilne część ogólna, sztuczna inteligencja w prawie cywilnym, prawo ochrony konkurencji i konsumentów;
  • seminarium dyplomowe;
  • wykładowca w programach edukacyjnych w ramach otwartych wykładów dla uczniów szkół średnich organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • wykładowca na szkoleniach eksperckich dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • wykładowca na studiach podyplomowych.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2017 r. – praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (adiunkt);
  • członkostwo w zespole badawczym zajmującego się problematyką organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej;
  • redaktor tematyczny czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis odpowiedzialny za sekcje związaną z prawem prywatnym;
  • od 2021 r. – koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Studenckiej Poradni Prawnej działającej w ramach Kliniki Prawa WPiA US.

  Monografie

  1. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN  9788381281454, ss. 253.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia zastępującego umowę a stosunki z umów, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 257-274.
  2. Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  3. Konsumencki obrót energią elektryczną – kilka słów o „najsłabszym” uczestniku rynku energetycznego i jego ochronie, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 112-121.
  4. Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 187-199.
  5. Forma czynności prawnej, (w:) Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, tom 2, 3. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 169 – 244 (współautorzy Radwański Z., Kuniewicz Z., Drozd E., Czepita S.).
  6. Wpływ wadliwego zarządu przedsiębiorstwem w spadku na czynności zmierzające do zakończenia umownych stosunków zobowiązaniowych, (w:) K. Bilewska, W. J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-803-2, s. 477-491.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The investigation of claims for damage suffered as a result of motor vehicle accidents according to EU and Polish law (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 297 – 312 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  2. Blank promissory note in Polish B2C transactions – strengthening or weakening the protection of consumer rights?, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 423-428.
  3. Sensus Spiritualis of Polish Civil Law – A Few Words on the Autonomy of the Will, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 121-134.

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2, s. 190 – 194 (współautor Z. Kuniewicz).
  2. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III CZP 84/12), Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 29 – 34.
  3. Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio pokrzywdzonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 213 – 229.
  4. Rozstrzyganie wątpliwości intertemporalnych w prawie zobowiązań, Studia Prawnicze 2014 nr 2, s. 41 – 89.
  5. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część I – zagadnienia ogólne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 153 – 165 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  6. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 133 – 151 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 K.r.o, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 109 – 123.
  8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. V CSK 258/11 (oznaczenie remitenta na wekslu), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 32-36 (współautor Janiak A.).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 (uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 147-153.
  10. Naruszenie „wiarygodności kontrahenta” przez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych – uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. I CSK 868/14, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017, nr 11(833), s. 20-25.
  11. Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I CSK 477/16, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 5, s. 19-23.
  12. Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 6, s. 25-32.
  13. Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-07, s. 99-112. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14815/.
  14. Wpływ ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego orzeczenia na stosunki cywilnoprawne z zakresu obrotu energią elektryczną, Studia Prawnicze 2018 nr 1 (213), doi 10.5281/zenodo.1290064, s. 67-104.
  15. Ograniczanie prawa własności przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 roku, Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie 2019, Tom XII, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 271-281.
  16. Administracyjnoprawne zatwierdzenie wzorca umownego a dopuszczalność kontroli abuzywności jego treści — uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9.08.2018 r. (V CSK 413/17), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 10(856), ISSN 0137-5490, s. 33-38.
  17. Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. 82, nr 1/2020, ISSN 0035-9629, s. 145-159. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22377/21809
  18. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – uwagi de lege ferenda na tle art. 68 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo w Działaniu 2020, nr 44, DOI: 10.32041/pwd. 4407, ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906, s. 161-172. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1270/
  19. Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości o treści uzgodnionej w protokole rokowań – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2018 r. (IV CSK 446/17), Samorząd Terytorialny 2021, nr 9 (369), s. 89-96.
  20. Wpływ treści decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej na obrót nieruchomościami, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (885), Warszawa 2022, ISSN 0137-5490, s. 28-35.
  21. Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 4(10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.024, ISSN 2300-9853, s. 87-113. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42335

  Artykuły w języku obcym

  1. Building Energy Self-Sufficiency of Municipalities on the Basis of National Legal Conditions in the Theoretical Perspective of the Polish Legal Experiences, Energies, 15 (9), 2022, 15 pages, EISSN 1996-1073. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3000.
  2. The Significance of the “Power Purchase Agreement” for the Development of Local Energy Markets in the Theoretical Perspective of Polish Legal Conditions, Energies, 15 (18), 2022, 14 pages, EISSN 1996-1073. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/18/6691/htm

  Redakcja tematyczna czasopism

  1. Acta Iuris Stetniensis – czasopismo ciągłe.

Accessibility Toolbar