• 19 PAŹ 17

  dr Szymon Słotwiński

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 87

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 105

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 11.45 – 12.30  
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 
  5,19.X; 9,16,30.XI; 14.XII; 11,25.I godz. 15.15 – 16.00

  Konsultacje do końca semestru zimowego: poniedziałek, godz. 16.00 – 16.45

   

  Monografie

  1. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN  9788381281454, ss. 253.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia zastępującego umowę a stosunki z umów, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 257-274.
  2. Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  3. Konsumencki obrót energią elektryczną – kilka słów o „najsłabszym” uczestniku rynku energetycznego i jego ochronie, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 112-121.
  4. Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 187-199.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The investigation of claims for damage suffered as a result of motor vehicle accidents according to EU and Polish law (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 297 – 312 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  2. Blank promissory note in Polish B2C transactions – strengthening or weakening the protection of consumer rights?, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 423-428.

   

  Artykuły

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2, s. 190 – 194 (współautor Z. Kuniewicz).
  2. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III CZP 84/12), Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 29 – 34.
  3. Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio pokrzywdzonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 213 – 229.
  4. Rozstrzyganie wątpliwości intertemporalnych w prawie zobowiązań, Studia Prawnicze 2014 nr 2, s. 41 – 89.
  5. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część I – zagadnienia ogólne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 153 – 165 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  6. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno – prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 133 – 151 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 K.r.o, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 109 – 123.
  8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. V CSK 258/11 (oznaczenie remitenta na wekslu), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 32-36 (współautor Janiak A.).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 (uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 147-153.
  10. Naruszenie „wiarygodności kontrahenta” przez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych – uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. I CSK 868/14, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2017, nr 11(833), s. 20-25.
  11. Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I CSK 477/16, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 5, s. 19-23.
  12. Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 6, s. 25-32.
  13. Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-07, s. 99-112. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14815/.
  14. Wpływ ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego orzeczenia na stosunki cywilnoprawne z zakresu obrotu energią elektryczną, Studia Prawnicze 2018 nr 1 (213), doi 10.5281/zenodo.1290064, s. 67-104.

   

  Redakcja tematyczna czasopism

  1. Acta Iuris Stetniensis – czasopismo ciągłe.