• 24 PAŹ 17

  dr Mikołaj Rylski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 8.15 – 9.00
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 10.05, 17.05, 31.05, 14.06 – godz. 17.45 – 18.30, 23.03, 01.06, 15.06 – godz 11.00 – 11.45, 09.03, 06.04 – godz. 10.00- 10.45, 15.03, 29.03, 12.04, 24.05, 07.06 – godz. 18.30 – 19.15

  Monografie

  1. Weksel między stronami stosunku pracy, C. H. Beck, Warszawa 2015, ss. 315.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona pracowników młodocianych przed nadużywaniem wobec nich terminowego zatrudnienia – rozważania na tle art. 251 KP oraz dyrektywy Rady Nr 99/70/WE, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 288-296.
  2. Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 159-173.
  3. Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa, (w:) A. Napiórkowska, B. Rutkowska, M. Rylski (red.), Ochronna funkcja prawa pracy, Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2018, ISBN 978-83-7285-846-7, s. 9-35.
  4. Kilka uwag o ratio legis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych in principio, (w:) T. Kuczyński, A. Jabłoński (red.), Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-708-7, s. 358-366.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Non-competition agreements in the Polish legal system as a way of safeguarding the interests of employers, (w:) Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities, collective monograph, ISMA University, Riga (Latvia) 2016, s. 136-146. ISSN 1822-8658 (print).
  2. Legal employment eligibility of the persons with intellectual disability within the contract of employment, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 289-309. ISBN 978-83-60833-80-3.

   

  Artykuły

  1. Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 11, s. 30-36.
  2. Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 1, s. 95-104.
  3. Glosa do wyroku SN z 26.01.2011 r., sygn. II PK 159/10, dot. dopuszczalności stosowania weksla między stronami stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 5, s. 38-44.
  4. Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 8, s. 2-12.
  5. Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 10, s. 2-12.
  6. Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 9, s. 2-10.
  7. O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 7, s. 352-356.
  8. O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część I, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 6, s. 297-301.
  9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 1, s. 2-7.
  10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s. 2-11.
  11. O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 5, s. 10-17.
  12. Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 11, s. 20-26.
  13. Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy,  Państwo i Prawo 2017, z. 9, s. 62-74.
  14. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji kodeksu pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, z. 2, s. 87-96.
  15. Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – część 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 3, s. 21-27.
  16. Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – część 2, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 4, s. 12-18.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Legal eligibility of pursuing the claims by the insurer from the employee – a driver who has inflicted damage in a road traffic in Polish legal system, Teise,  Vilnus University, Vilnus 2015, vol. 97, s. 241-248.
  2. Legal Regulation of the Obligation of Employers to Provide Social Support to Employees in the Polish Legal System, Employee Responsibilities and Rights Journal 2018, ISSN: 0892-7545 (Print) 1573-3378 (Online). On-line brak numeracji stron. Wydawca Springer US. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10672-018-9320-1

   

  Komentarze

  1. Zwolnienia grupowe. Komentarz do ustawy, Difin, Warszawa 2015, ss. 268.

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227, ISBN 978-83-8085-412-3.
  2. Napiórkowska A., Rutkowska B., Rylski M. (red.), Ochronna funkcja prawa pracy, Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2018, ISBN 978-83-7285-846-7, ss. 198.

   

  Inne

  1. Prawa pacjenta na tle współczesnej rzeczywistości, In Gremio 2006, nr 6.
  2. Wizja własnej przyszłości zawodowej – oczami studenta prawa, In Gremio 2006, nr 3.
  3. 5 Kodeksu Cywilnego jako gwarancja przestrzegania zasady „ius est ars boni et aequi” we współczesnym prawie cywilnym, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 1.
  4. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 1 – reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i reklama niegodziwa, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.
  5. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 2 – reklama wprowadzająca w błąd, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.
  6. Jak szukać, wybrać i sprawdzić wiarygodność oferty szkoleniowej, by nie zostać „nabitym w butelkę”?, Zachodniopomorski Przedsiębiorca 2008, wydanie listopadowe.
  7. Jak zbudować finansowe imperium? 40 zasad skutecznego inwestora. E-Book, Wydawnictwo FXMasters, Szczecin 2008.
  8. FOREX – wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora, Wydawnictwo Helion S.A., Gliwice 2009.