• 24 PAŹ 17

  dr Mikołaj Rylski


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323

   


  Obszar prowadzonych badań:  Specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa zatrudnienia, prowadząc badania naukowe dotyczące atypowych form zatrudnienia, problematyki zwolnień grupowych, aksjologicznych i społecznych aspektów prawa pracy, a także elastycznych form planowania czasu pracy.
  .
  Za dotychczasową działalność naukową  kilkukrotnie nagradzany, zarówno na szczeblu lokalnym (indywidualna nagroda II stopnia Rektora USz), jak i ogólnopolskim (I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej „Złote Skrzydła 2015” i II miejsce w ministerialnym konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą w Polsce pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej).
  .
  W latach 2017 – 2020 był jedynym Polakiem wchodzącym w skład interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu badawczego ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, działającego przy Universidad de Navarra i Universidad de Valencia (Hiszpania) w ramach programu PIUN.
  .
  Znajduje się na liście ekspertów lokalnych i ogólnopolskich mediów w zakresie prawa pracy (Dziennik Gazeta Prawna, TVN CNBC Biznes, TVP3 Szczecin) oraz na liście recenzentów takich czasopisma jak „Pracownik i Pracodawca”, „Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka”, czy też „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • ukończenie studiów w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg;
  • b. słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • 2014 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Weksel między stronami stosunku pracy”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo pracy, prawo pracy i prawo urzędnicze, podstawy prawa pracy, prawo pracy w dobie informatyzacji, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych;
  • seminaria dyplomowe;
  • 2009 – 2011 – prowadzenie wykładów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość oraz Akademia Managera HR.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2009 – 2020 praca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA US;
  • przewodniczący Ogólnouczelnianej Komisji Socjalnej;
  • przewodniczący Komisji Pojednawczej działających na Uniwersytecie Szczecińskim;
  • 2014 – 2015 – członkostwo w eksperckim zespole ds. nowelizacji Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2015 – 2016 – członkostwo w rektorskim zespole ds. nowelizacji Regulaminu ZFŚS;
  • 2018 r. – współpraca jako wykładowca w grancie Komisji Europejskiej – Jean Monnet Chair, przez osoby reprezentujące Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie;
  • 2020 r.  – członkostwo w rektorskim zespole ds. nowelizacji Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim;
  • 2021 r. – członkostwo w rektorskim zespoke ds. regulaminu i zasad funkcjonowania Komisji Pojednawczej w Uniwersytecie Szczecińskim;
  • 2008 – 2018 – prowadzenie ogólnopolskiej firmy szkoleniowej FXMASTERS (ponad 2500 wyszkolonych osób; doradztwo przedsiębiorstwom z pierwszej 20-stki największych firm w Polsce).

  Monografie

  1. Weksel między stronami stosunku pracy, C. H. Beck, Warszawa 2015, ss. 315.
  2. Stosunek zatrudnienia komornika sądowego. Zagadnienia konstrukcyjne i wybrane uprawnienia quasi-pracownicze, Currenda, Sopot 2020, ISBN 978-83-65966-35-3, ss. 222.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona pracowników młodocianych przed nadużywaniem wobec nich terminowego zatrudnienia – rozważania na tle art. 251 KP oraz dyrektywy Rady Nr 99/70/WE, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 288-296.
  2. Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 159-173.
  3. Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa, (w:) A. Napiórkowska, B. Rutkowska, M. Rylski (red.), Ochronna funkcja prawa pracy, Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2018, ISBN 978-83-7285-846-7, s. 9-35.
  4. Kilka uwag o ratio legis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych in principio, (w:) T. Kuczyński, A. Jabłoński (red.), Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-708-7, s. 358-366.
  5. Umowa o dzieło, czyli właściwie o co?, (w:) A. Napiórkowska, B. Rutkowska (red.), Ubezpieczenia społeczne a nadużycie prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ISBN 978-83-7285-895-5, s. 119-140.
  6. Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne, (w:) Z. Góral, A. Tyc, Carby-Hall Joseph Roger (red.), Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-188-6, s. 265-288.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Non-competition agreements in the Polish legal system as a way of safeguarding the interests of employers, (w:) Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities, collective monograph, ISMA University, Riga (Latvia) 2016, s. 136-146. ISSN 1822-8658 (print).
  2. Legal employment eligibility of the persons with intellectual disability within the contract of employment, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 289-309. ISBN 978-83-60833-80-3.
  3. The Theories and Views of Leon Petrażycki and the Creation and Development of Labour Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 45-63.
  4. Diferencias de sexo-género y principio de no discriminación en la jurisprudencia de los tribunales polacos, (w:) Hacia un modelo de sexo-género de igualdad en la diferencia, Á. Miralles, E. Ruiz-Gálvez (red.), Wydawnictwo Tirant lo Blanch, Valencia 2020, ISBN: 978-84-1336-603-6, s. 331-343.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 11, s. 30-36.
  2. Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 1, s. 95-104.
  3. Glosa do wyroku SN z 26.01.2011 r., sygn. II PK 159/10, dot. dopuszczalności stosowania weksla między stronami stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 5, s. 38-44.
  4. Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 8, s. 2-12.
  5. Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 10, s. 2-12.
  6. Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 9, s. 2-10.
  7. O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 7, s. 352-356.
  8. O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część I, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 6, s. 297-301.
  9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 1, s. 2-7.
  10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s. 2-11.
  11. O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 5, s. 10-17.
  12. Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 11, s. 20-26.
  13. Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy,  Państwo i Prawo 2017, z. 9, s. 62-74.
  14. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji kodeksu pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, z. 2, s. 87-96.
  15. Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – część 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 3, s. 21-27.
  16. Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – część 2, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 4, s. 12-18.
  17. Zakres prawnej ochrony embrionów ludzkich w polskim porządku konstytucyjnym na tle procedury in vitro, Przegląd Sejmowy, nr 3(158)/2020, ISSN 1230-5502, s. 123-161. Tekst dostępny na stronie https://przegladsejmowy.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Art6-Miko%C5%82aj-Rylski-PS-3158-2020-1.pdf
  18. Możliwość „kumulacji” i „wygaśnięcia” uprawnień urlopowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Monitor Prawa Pracy 2020, nr 12, ISSN 1731-8165, s. 34-41.
  19. Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2023, t. LXIV, nr 1, DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.3, ISSN 0032-6186, s. 12-23.
  20. Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2023, t. LXIV, nr 2, DOI: 10.33226/0032-6186.2023.2.3, ISSN 0032-6186, s. 7-21.
  21. Polskie prawo pracy jako instrument realizacji praw człowieka, Prawo i Więź, nr 2 (45)/2023, DOI: 10.36128/PRIW.VI45.527, ISSN 2299-405X, s. 187-212. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/527/462

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Legal eligibility of pursuing the claims by the insurer from the employee – a driver who has inflicted damage in a road traffic in Polish legal system, Teise,  Vilnus University, Vilnus 2015, vol. 97, s. 241-248.
  2. Legal Regulation of the Obligation of Employers to Provide Social Support to Employees in the Polish Legal System, Employee Responsibilities and Rights Journal 2018, ISSN: 0892-7545 (Print) 1573-3378 (Online). On-line brak numeracji stron. Wydawca Springer US. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10672-018-9320-1 (publikacja indeksowana w bazie SCOPUS)
  3. On Fairness and Moral Force of the Employment Contract in the Post-Industrial Era, European Research Studies Journal 2021, Volume ΧΧΙV, Issue 1, ISSN 1108-2976, pp. 461-477. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1973

  Komentarze

  1. Zwolnienia grupowe. Komentarz do ustawy, Difin, Warszawa 2015, ss. 268.

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227, ISBN 978-83-8085-412-3.
  2. Napiórkowska A., Rutkowska B., Rylski M. (red.), Ochronna funkcja prawa pracy, Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2018, ISBN 978-83-7285-846-7, ss. 198.

   

  Inne

  1. Prawa pacjenta na tle współczesnej rzeczywistości, In Gremio 2006, nr 6.
  2. Wizja własnej przyszłości zawodowej – oczami studenta prawa, In Gremio 2006, nr 3.
  3. 5 Kodeksu Cywilnego jako gwarancja przestrzegania zasady „ius est ars boni et aequi” we współczesnym prawie cywilnym, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 1.
  4. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 1 – reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i reklama niegodziwa, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.
  5. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 2 – reklama wprowadzająca w błąd, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.
  6. Jak szukać, wybrać i sprawdzić wiarygodność oferty szkoleniowej, by nie zostać „nabitym w butelkę”?, Zachodniopomorski Przedsiębiorca 2008, wydanie listopadowe.
  7. Jak zbudować finansowe imperium? 40 zasad skutecznego inwestora. E-Book, Wydawnictwo FXMasters, Szczecin 2008.
  8. FOREX – wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora, Wydawnictwo Helion S.A., Gliwice 2009.

Accessibility Toolbar