• 19 PAŹ 17

  dr Michał Wojdała

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 43

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 406

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne procesowe; prawo przewozowe.
  .
  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego przy jednoczesnym uwzględnieniu zagadnień materialnoprawnych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów” pod kierunkiem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US jako promotora oraz dr. Daniela Dąbrowskiego jako promotora pomocniczego.


  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: postępowanie cywilne, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, podstawy postępowania cywilnego, Online Dispute Resolution;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) w języku angielskim z przedmiotu: Informatization of Civil Procedure.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2017 r. – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości (wcześniej – Katedry Postępowania Cywilnego);
  • członkostwo w Uczelnianej Komisji Wyborczej;
  • członkostwo w Komisji Antymobbingowej;
  • wydziałowy koordynator programu MOST.

   

  Monografie

  1. Flaga-Gieruszyńska K., Jędrzejewska Ewa, Klich Aleksandra, Wojdała Michał, Ziemianin Karolina i inni, System postępowania cywilnego. Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, Tom 3A (red. K. Flaga-Gieruszyńska, P. Osowy), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-084-7, ss. 1044, M. Wojdała –  rozdz. 10, pkt 1, Przedstawicielstwo ustawowe, s. 381-393, rozdz. 10 pkt 2 Pełnomocnictwo procesowe s. 394-418, rozdz. 10, pkt 4 Zastępstwo sądowe PGRP, s. 463-478.
  2. Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów. Wzory pism, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8358-281-8, ss. 518.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Organy Policji i innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego jako strona postępowania cywilnego (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, s. 235 – 258 (współautor P. Wojtasik).
  2. Status procesowy pracownika jako powoda w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Kielce 2013, s. 55 – 88 (współautorzy K. Flaga – Gieruszyńska, A. Klich).
  3. Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym – aspekty materialnoprawne i procesowe (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 125 – 148 (współautorzy K. Flaga – Gieruszyńska, A. Klich).
  4. Problem dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (w:) R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014, s. 151 – 160.
  5. Problem pełnomocnika w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 575 – 582.
  6. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych przez spadkobiercę pacjenta (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 137 – 149.
  7. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w kontekście nadużycia prawa do sądu, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 75-86.
  8. Rola miejskiego rzecznika praw konsumentów w procesie cywilnym, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 179-190.
  9. Procesowe skutki śmierci pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 850-863.
  10. Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka wytoczenia powództwa na podstawie art. 299 k.s.h., (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 461-476.
  11. Dowód z elektronicznej dokumentacji medycznej w transgranicznych procesach z udziałem pacjenta – wybrane zagadnienia, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 69-86.
  12. Status kuratora dla osoby niepełnosprawnej w świetle prawa do sądu osób z zaburzeniami psychicznymi, (w:) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-715-6, s. 330-340.
  13. Zastrzeżenia do oszacowania wartości ruchomości, (w:) Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych, Część II. Wzory pism procesowych, Seria: Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-811-7, s. 497-498.
  14. Wniosek w sprawie złożenia przez Prokuratora Generalnego wniosku o unieważnienie przez Sąd Najwyższy prawomocnego orzeczenia, (w:) Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych, Część II. Wzory pism procesowych, Seria: Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-811-7, s. 507-508.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Enforceable title in electronic order for payment procedure (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 384 – 391.
  2. Obligations of the state in the creation of a system of legal aid in civil matters – standards and realities (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 193 – 203.
  3. Role of the state in the development of alternative methods of dispute resolution on the example of methods of a hybrid character (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.) Human rights between war and peace, vol. 2, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 269 – 282.
  4. National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265 – 276 (współautorzy K. Flaga – Gieruszyńska, A. Klich, E. Cała – Wacinkiewicz) (brak recenzenta).
  5. An attorney and alternative methods of civil dispute resolution (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киев 2015, s. 400 – 407.
  6. Protection of personal data in medical documentation, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century. Suplement, Wydawca Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Józefów 2015, s. 107-126.
  7. The right of set-off as a way to settle accounts between entrepreneurs, (w:) K. S. Soliman (red.), Innovation management and sustainable economic development in the era of global pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, International Business Information Management Association, King of Prussia 2022, ISBN 978-0-9998551-7-1, ISSN 2767-9640, s. 2662-2666.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Administracyjnoprawny model ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Administracyjne”, Szczecin 2013, nr 5, s. 93 – 113 (współautor Klich A.).
  2. Pomoc prawna z urzędu w procesie cywilnym. Przesłanki wyznaczenia pełnomocnika procesowego. Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 roku, III AUZ 485/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 121 – 131.
  3. Cywilnoprawny model ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewozowego, Roczniki Nauk Prawnych 2019, Tom XXIX, nr 3, DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-9, s. 169-186.
  4. Nowelizacja przepisów o doręczeniu komorniczym – analiza najważniejszych zmian, Journal of Modern Science 2024, Tom 1/55/2024, DOI: 10.13166/jms/185549, s. 710-725. Tekst dostępny na stronie: https://www.jomswsge.com/pdf-185549-107584?filename=Nowelizacja%20przepisow%20o.pdf

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The Internet of Things in carriage of goods by road – application, opportunities, problems, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 3235-3242. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921018330
  2. Court’s Evidentiary Initiative in Disputes Concerning Business to Business Trading in the Polish Civil Procedure, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, ISSN: 1108-2976, s. 1038-1045. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2852
  3. A Claim for Compensation for Recovery Costs under Article 10 of the Act on Counteracting Excessive Delays in Commercial Transactions – Selected Issues, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2023, vol. XVI, no. 1, DOI: 10.32084/tkp.5385, ISSN 1899-7694, s. 341-355. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/428/62

  Komentarze

  1. Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, Klich A.).

   

  Podręczniki i rozdziały w podręcznikach

  1. Opracowanie pytań 110-170, (w:) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne, Skrypty Becka, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9766-5, s. 84-145.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

  1. Arbitraż i mediacja. Prace studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Soft Vision, Szczecin 2013, ss. 337 (red., wsp.: A. Klich).

Accessibility Toolbar