• 17 MAJA 20

  mgr Weronika Woźna-Burdziak

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 83

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo gospodarcze, prawo ochrony konsumentów, prawo reklamy.
  .
  Zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojętym prawie gospodarczym, gównie z zakresu ochrony konsumentów. Jest autorką publikacji z powyższego zakresu, zarówno artykułów naukowych, jak i rozdziałów w monografiach naukowych. Ponadto uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (studia magisterskie);
  • obecnie studentka IV roku studiów III stopnia również na Wydziel Prawa i Administracji. Swoją dysertację doktorską pisze z zakresu reklamy, w odniesieniu do ochrony konsumentów (promotor: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, instrukcja kancelaryjna, zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, sytuacja prawna osób niepełnosprawnych, warsztaty z pisania pism procesowych i urzędowych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • w latach 2018-2021 – była pracownikiem samorządowym w Szczecińskim Magistracie

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej;
  • sekretarz w Zespole ds. kierunku Prawo;
  • członkostwo w Zespole ds. kontaktu ze szkołami średnimi;
  • aktywnie wspiera działania Koła Naukowego Prawa Gospodarczego;
  • członkostwo Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomości, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo w Polsce 2000-2020, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2020, ISBN 978-83-66709-27-0, s. 1427-1448.
  2. Nieodpłatna pomoc prawna – regulacje prawne, a praktyka, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 215-227.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Celebrity Endorsement in Advertising in The Context of Consumer Protection Law, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9986-9991.

  Artykuły w języku polskim

  1. Reklama a obraza uczuć religijnych, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 225-238. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16931/16033
  2. Reklama piwa jako przejaw nierównego traktowania przedsiębiorców, Studia Prawnicze KUL 2023, 2 (94), DOI: 10.31743/sp.14485, ISSN 1897-7146, s. 243-258. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/14485/14335

  Artykuły w języku obcym

  1. Unlawful provisions of a contract (abusive clauses) – forms of review and the system of eliminating them from economic trading, Studia Administracyjne 2019, nr 11, ISSN 2080-5209, e-ISSN 2353-284X, s. 109-124.
  2. A Practical Analysis of Comparative Advertising, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, ISSN: 1108-2976, s. 1019-1028. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2850

Accessibility Toolbar