• 11 PAŹ 21

  mgr Piotr Myć


  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: piotr.myc@usz.edu.pl
  tel.: 91 444 28-83

  Narutowicza 17A
  pok. 311

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo Gospodarki Komunalnej, Prawo Administracyjne, Prawo Samorządu Terytorialnego, Prawo Finansów Publicznych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2021 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa pod opieką naukową dr. hab. Daniela Wacinkiewicza, prof. US

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów: postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo administracyjne, prawo administracyjne

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2021 r. – zatrudniony na stanowisku wykładowcy  z zakresu prawa gospodarczego;
  • członkostwo w Zespole Badawczym ds. Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej;
  • członkostwo w Zespole ds. Street Law;
  • wsparcie merytoryczne Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kontrola sądów administracyjnych w zakresie postępowań zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, (w:) D. Wróblewska, W. Bożek (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, s. 173-182.

  Artykuły w języku polskim

  1. Zaciąganie zobowiązań gminy w ramach przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 3 (10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.019, ISSN 2300-9853, s. 109-128. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42150/34508

   

Accessibility Toolbar