• 03 MAR 20

  mgr Paweł Nowotko


  Stanowisko:
  Asystent

  e-mail: pawel.nowotko@usz.edu.pl
  telefon służbowy:  (91) 444 30 36

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 309b

   


  Obszar prowadzonych badań:  zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa konstytucyjnego, zwłaszcza zagadnieniach związanych z istotą władzy sądowniczej w kontekście ustrojowej pozycji sędziego w demokratycznym państwie prawnym. Promotorem przygotowywanej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Andrzej Bałaban.
  O.
  Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych. Ponadto zajmuje się koordynacją działalności promocyjnej Wydziału.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2019 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie pracy magisterskiej pt. „Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego. Uwagi na tle uwarunkowań współczesnej Polski.”, napisanej pod przewodnictwem dr hab. Jerzego Ciapały, prof. US

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, współczesne ustroje państw

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2020 r.  – zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  jako pracownik badawczo-dydaktyczny na stanowisku asystenta;
  • opiekun Przystanku Dyskusja – Salonu Dyskusyjnego WPiA US;
  • opiekun tutorski nad kołem naukowym LexUS, którego działalność koncentruje się na teoretycznych aspektach państwa i prawa.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Administrative monetary penalties for non-compliance with sanitary restrictions from the perspective of polish constitutional law, (w:) K. S. Soliman (red.), Innovation management and sustainable economic development in the era of global pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, International Business Information Management Association, King of Prussia 2022, ISBN 978-0-9998551-7-1, ISSN 2767-9640, s. 2656-2661.

  Artykuły w języku polskim

  1. Leksykalne uwarunkowania legitymizacji na podstawie prawa konstytucyjnego, Roczniki Nauk Prawnych 2022, t. XXXII, nr 4, DOI: 10.18290/rnp22324.4, ISSN 1507-7896, s. 51-67. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/17917/16971
  2. Pojęcie legitymizacji na przykładzie statusu sędziego w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (73)/2023, DOI: 10.15804/ppk.2023.03.02, ISSN 2082-1212, s. 25-36. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/73/ppk7302.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Court proceedings in cases regarding ascertaining acquisitive prescription of real estate, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Vol 19, No 4 (2020), ISSN 1644-0749, DOI:10.31648/aspal.5655, s. 229-240.
  2. AI in judicial application of law and the right to a court, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2220-2228. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705
   0921017324?via%3Dihub#!

  Streszczenia

  1. Wirtualna Debata Akademicka o nauczeniu zdalnym, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 1 (vol. 33), ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, DOI: 10.18276/ais.2021.33, s. 251-263. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1222/article/19393/
  2. Ogólnopolska konferencja naukowa „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 1 (vol. 33), ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, DOI: 10.18276/ais.2021.33, s. 235-240. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1222/article/19391/
  3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego”, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 3 (vol. 35), ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, DOI: 18276/ais.2021.35, s. 247-254. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1226/article/19474/

Accessibility Toolbar