• 24 PAŹ 17

  dr hab. Marek Tkaczuk, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor US

  e-mail: marek.tkaczuk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 73

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 211

   


  Obszar prowadzonych badań: Podatki, daniny w naturze i posługi w systemie skarbowym II Rzeczypospolitej, ochrona interesów majątkowych skarbu państwa polskiego w II Rzeczypospolitej oraz w Polsce Ludowej, historia konstytucjonalizmu polskiego, wymiar sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej, historia małżeństwa i stosunków rodzinnych.
  .
  Autor licznych prac poświęconych praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej RP w II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej, a także prac dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości, administracji morskiej, rad familijnych czy represji w sferze prawa rodzinnego stosowanych wobec zdrajców narodu w Polsce po zakończeniu II wojny światowej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2004 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2020 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie monografii pt. „Daniny w naturze w skarbowości II Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: historia prawa, historia ustroju państwa i prawa polskiego, powszechna historia ustroju państwa i prawa, historii administracji, historia myśli ustrojowo-administracyjnej;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2008-2010 oraz 2012-2016 – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2020 r. –  przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Monografie

  1. Daniny w naturze w skarbowości II Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ISBN 978-83-7285-854-2, ss. 355.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Powstanie Oddziału Prokuratorii Generalnej RP w Poznaniu, (w:) A. Lityński, M. Mikołajczyk (red.), Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
  2. Udział podmiotów zagranicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – potencjalny czynnik intensyfikujący procesy integracji europejskiej, (w:) B. Ziemianin, B. Sitek, M. Tkaczuk (red.), Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń samorządu w Polsce i we Włoszech, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  3. Sprawy międzynarodowe w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej RP w dwudziestoleciu międzywojennym, (w:) A. Lityński, P. Fiedorczyk (red.), Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – Idee – Prawa, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2003.
  4. Prawo do niezależnego, niezawisłego i bezstronnego sądu w II Rzeczypospolitej (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Ciapała (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin 2006.
  5. Organizacja systemu ochrony i pomocy prawnej Skarbu Państwa w Polsce XX wieku, (w:) D. Bogacz, M. Tkaczuk (red.), Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno – historyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  6. Akcja Oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r., (w:) J. Malec, J. Matuszewski, W. Witkowski (red.), Studia z dziejów państwa i prawa polskiego. T. 10. Dedykowany Profesorowi Zygfrydowi Rymaszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków – Lublin – Łódź 2007, s. 285-301.
  7. Sprawy majątków opuszczonych i porzuconych (poniemieckich) w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1945 – 1949 jako przykład zaangażowania państwa w regulację sfery wolności, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  8. Obrona interesu publicznego w postępowaniu niespornym w powojennej Polsce do 1965 roku, (w:) Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego, M. Ptaka, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 899-908.
  9. Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu karnosądowym, (w:) O prawie i jego dziejach księgi dwie, Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, pod red. M. Mikołajczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok – Katowice 2010, s. 399-404.
  10. Uniwersytecka nauka prawa w Szczecinie, (w:) Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów, pod red. W. Stępińskiego, W. Tarczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 285-320.
  11. Ochrona interesu majątkowego państwa w opiniach Prokuratorii Generalnej interpretujących konstytucje II Rzeczypospolitej, (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku, Circum constitutionem rationemque sanam, Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta,  Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Szczecin-Jarocin 2011, s. 59-69.
  12. Rada familijna jako instytucja systemu opieki w Polsce w XIX i XX w., (w:) Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod red. M. Tkaczuka, R. Jaworskiej – Stankiewicz, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2012, s. 179-196.
  13. Ochrona interesu publicznego państwa przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w ramach systemu zwierzchnictwa nad fundacjami w Polsce okresu międzywojennego, (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 34-44.
  14. Praktyka prawna Prokuratorii Generalnej w sprawach wynikających ze stosunków służbowych urzędników państwowych, (w:) K. Dąbrowski, S. Kwiecień (red.), Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 149-163. ISBN 978-83-8061-215-0.
  15. Rozstrzygnięcia administracyjne organów samorządu terytorialnego i ich kontrola instancyjna w Polsce międzywojennej po unifikacji postępowania administracyjnego w 1928 r., (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 339-344. ISBN 978-83-255-8789-5.
  16. Ochrona interesów prawnych Rzeczypospolitej na obszarze Wolnego Miasta Gdańsk w sprawach wynikających ze stosunków polsko-gdańskich w praktyce Prokuratorii Generalnej RP w okresie międzywojennym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.S. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 465-474. ISBN 9788325590024.
  17. Organizacja i kompetencje administracji morskiej w Polsce Ludowej – zarys historyczno-prawny, (w:) Dariusz Nawrot (red.), 450 lat polskiej administracji morskiej, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, ISBN 978-83-8127-444-9, s. 153-185.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Restrictions of family law as part of reprisals against traitors of the nation in Poland in the years 1944-1946, (w:) D. Janicka (red.), Judiciary and society between privacy and publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 163-174. ISBN 978-83-231-5387-6.

   

  Artykuły

  1. Poradnik dla polskich robotników rolnych w Niemczech… jako przykład realizacji obowiązku opieki konsularnej nad obywatelami Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym, Przegląd Zachodniopomorski 2000, z. 4.
  2. Kronika za lata 1997-1999, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2001, nr 12(299).
  3. Aplikacja i egzamin referendarski w Prokuratorii Generalnej, In gremio 2004, nr 7.
  4. Ateny nad Wisłą, In gremio 2004, nr 1.
  5. Przywileje procesowe Prokuratorii Generalnej w postępowaniu cywilnym, In gremio 2004, nr 5.
  6. Sądy kapturowe w Rzeczypospolitej, In gremio 2004, nr 6.
  7. Strój urzędowy w sądach Rzeczypospolitej, In gremio 2004, nr 2.
  8. Wymiar sprawiedliwości w latach dwudziestych XX wieku w opinii adwokatów, In gremio 2004, nr 3.
  9. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej nad organizacją aplikacji sądowej, In gremio 2004, nr 4.
  10. Instygatorzy w ustroju I Rzeczypospolitej, In gremio 2005, nr 2.
  11. Lichwa, In gremio 2005, nr 7-8.
  12. Mandat wolny czy związany, In gremio 2005, nr 9.
  13. O bliższości w dawnym prawie polskim, In gremio 2005, nr 5.
  14. Organizacja władz w państwie polskim na przestrzeni ostatnich pięciu wieków, In gremio 2005, nr 4.
  15. Panie w togach, In gremio 2005, nr 3.
  16. Proces ustawodawczy w I Rzeczypospolitej, In gremio 2005, nr 6.
  17. Prokurator czy sędzia śledczy, In gremio 2005, nr 1.
  18. Prokuratoria Generalna, In gremio 2005, nr 10.
  19. Sądy i sędziowie pokoju, In gremio 2005, nr 11.
  20. Średniowieczny proces w zwyczajowym prawie polskim, In gremio 2005, nr 12.
  21. Autorytet państwa a ceremoniał publiczny, In gremio 2006, nr 4.
  22. Cztery wieki konstytucjonalizmu polskiego, In gremio 2006, nr 5.
  23. Pojednanie stron, In gremio 2006, nr 2.
  24. Proces inkwizycyjny, In gremio 2006, nr 1.
  25. Spartańskie wychowanie, In gremio 2006, nr 11
  26. Trybunał Koronny I Rzeczypospolitej, In gremio 2006, nr 7-8.
  27. Akcja oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego 2007, t. X.
  28. Działalność publiczna urzędników Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej, In gremio 2007, nr 10
  29. Galicyjska Prokuratoria Skarbu we Lwowie i jej Ekspozytura w Krakowie, In gremio 2007, nr 7-8.
  30. Minister Sprawiedliwości – Sędzia Najwyższy w napoleońskiej Francji, In gremio 2007, nr 3.
  31. Postulaty Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. dotyczące ustroju państwa – gwarancją i zabezpieczeniem wolności, In gremio 2007, nr 6.
  32. Rada Stanu w ustroju państwa polskiego, In gremio 2007, nr 4.
  33. Sędziowie handlowi w II Rzeczypospolitej, In gremio 2007, nr 9.
  34. Fikcje w procesie ustawodawczym, In gremio 2008, nr 2 – 3.
  35. O najstarszych formach procesu, In gremio 2008, nr 1 – 2.
  36. Pozycja sędziów w ustroju państwa polskiego w różnych okresach historycznych, In gremio 2008, nr 5-6.
  37. Prokuratura w ustroju państwa polskiego w XX w., In gremio 2008, nr 7-8.
  38. Sprawy repatriacyjno – ewakuacyjne w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej w pierwszych latach po II wojnie światowej, In gremio 2008, nr 9-10.
  39. Organizacja obrony interesów prawnych Skarbu Państwa na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, In gremio 2009, nr 2, s. 28-29.
  40. Status prawny adwokatury miarą kondycji wolności w Polsce w XX, In gremio 2009, nr 1, s. 14-15.
  41. Sprawy Kościoła katolickiego w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 515-531. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Tkaczuk_sklad.pdf
  42. Sprawy Kościoła prawosławnego, kościołów ewangelickich i gmin wyznaniowych żydowskich w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Kościół i Prawo 2021, Tom 10, Nr 1, ISSN 0208-7928, s. 253-266. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16297/15603
  43. Sprawy dotyczące kolei państwowych w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Roczniki Nauk Prawnych 2021, Tom 31, nr 2, ISSN 1507-7896, s. 77-96. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.
   php/rnp/article/view/16355

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń samorządu w Polsce i we Włoszech, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001 (red. wsp. Ziemianin B., Sitek B.).
  2. Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno – historyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 (red. wsp. Bogacz D.).
  3. Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 287 (red. wsp. Jaworska – Stankiewicz R.).

   

  Sprawozdania

  1. Komunikat z Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, In gremio 2004.
  2. 20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, In gremio 2008, nr 11-12.

   

  Opracowania in memoriam

  1. In memoriam Zofia Kulejewska (1928 – 2011), Czasopismo Prawno-Historyczne 2012, Tom LXIV, z. 1, s. 301 – 302.
  2. Zofia Kulejewska (1928-2011), (w:) J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 203-205. ISBN 978-83-7972-020-0.
  3. Jerzy Walachowicz (1932-2014), (w:) J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 409-411. ISBN 978-83-7972-020-0.

Accessibility Toolbar