• 23 PAŹ 17

  prof. dr hab. Marek Górski

  Stanowisko: Profesor

  e-mail: marek.gorski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 29 52

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 324

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne.
  .
  Dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii (ostatnia monografia – Usuwanie odpadów, Warszawa 2021), jak i komentarze do ustaw (w tym ustawy Prawo ochrony środowiska, wyd. Beck, ostatnie wyd. 2019), redakcję i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska (czterokrotnie aktualizowanego i wznawianego, ostatnie wyd. 2021 r.), ponad 120 artykułów naukowych, w tym w czasopismach zagranicznych, liczne referaty na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), redakcję szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowym. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, dla tej grupy regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje ponad 300 różnych pozycji.
  .
  Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich, recenzentem w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich w Polsce, Niemczech i Słowacji, także doktoratach honoris causa. Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody).


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1981 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 1993 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie monografii pt. Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej;
  • 2006 r. – nadanie tytułu profesora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: prawo ochrony środowiska, organizacja ochrony środowiska, prawna ochrona środowiska w polskim prawie wewnętrznym;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1998-2014  ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP (członkostwo w kilku kadencjach); członkostwo w Zespole Doradców przy Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP; funkcja doradcy ministra środowiska;
  • 2013-2014 – wiceprzewodniczący Zespołu powołanego przez Ministra Środowiska ds. usprawnienia regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi;
  • członkostwo w Państwowej Rady Ochrony Przyrody (dwie kadencje),  w wojewódzkiej komisji ochrony przyrody w Łodzi;
  • od 2004 r. – przewodniczący komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Łodzi;
  • od lipca 2014 r. do końca 2018 r. członkostwo w Państwowej Rady Ochrony Środowiska;
  • od 2002 r.  prof. Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2002-2012  prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji;
  • 2012-2020 – prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

  Monografie

  1. Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Wydawnictwo Futura, Poznań 2005, ss. 301.
  2. Usuwanie odpadów, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-746-7, ss. 196.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Struktury organizacyjne terenowych organów administracji państwowej a zadania wynikające z reformy gospodarczej (w:) Samorząd terytorialny a funkcjonowanie administracji i gospodarki terenowej, Wydawnictwo TNOiK o/Łódź, Łódź 1983, s. 120-143.
  2. Prawne uwarunkowania inwestycji bełchatowskiej (w:) S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, PWN Łódź 1985.
  3. Potrzeby legislacyjne w zakresie ochrony środowiska morskiego (w:) E. Bojanowski (red.), Legislacja administracyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
  4. Organizacyjno-prawne aspekty stosowania biomanipulacji w zbiornikach wodnych (w:) M. Zalewski (red.), Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Łódź 1994.
  5. Zadania gmin w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej (w:) M. Stahl (red.), Zadania i kompetencje gmin, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa 1994.
  6. Zadania gmin w zakresie zapewniania ładu przestrzennego i gospodarki terenami (w:) M. Stahl (red.), Zadania i kompetencje gmin, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
  7. Zasady ochrony zieleni na terenach zurbanizowanych w prawie polskim (w:) Ekologiczny system miejskich terenów zieleni i krajobrazu, materiały pokonferencyjne Łódź, 28-30 września 1995 r., pod red. M. Libiszowskiej, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, Łódź 1995.
  8. „Pozwolenie ekologiczne” jako nowa forma określania zasad korzystania z zasobów środowiska (w:) Ekologiczne technologie i urządzenia dla przemysłu papierniczego: Progress’96, XII Międzynarodowa Konferencja Papiernicza i VI Międzynarodowa Wystawa Papiernicza, Polska, Łódź 17-19.06.1996, materiały konferencyjne, Wydawnictwo SPP Łódź 1996.
  9. Wykorzystanie osadów ściekowych-zagadnienia prawne (w:) J. B. Bień (red.), Wykorzystanie osadów ściekowych-techniczne i prawne uwarunkowania”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
  10. Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska (w:) B. Kudrycka, J. Mieszkowski (red.), Prawo. Administracja. Obywatele. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. E. Smoktunowicza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
  11. Zadania gmin w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi (w:) Międzynarodowa konferencja naukowa Pozycja i zadania samorządu terytorialnego, t. I, Uniwersytet Opolski, Opole   Jarnołtówek 1998.
  12. Polskie regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami w procesie dostosowywania do wymagań prawa Unii Europejskiej (w:) VI Polski Kongres Oczyszczania Miast-materiały konferencyjne, Szczecin 1999.
  13. Prawo i polityka ochrony środowiska w Polsce-kierunki zmian (w:) I Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo Techniczna-Kołobrzeg 1999. Materiały, Kołobrzeg 1999.
  14. Zarządzanie wodami w Polsce-problemy prawno-organizacyjne (w:) POLKAN 99, IV Kongres Kanalizatorów Polskich, Łódź 8-10 listopada 1999 r., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Polskich, Łódź 1999.
  15. Kilka uwag w kwestii podziału zadań z zakresu ochrony środowiska pomiędzy organy administracji publicznej (w:) S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 1. Prawo samorządowe i administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
  16. Gospodarka odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej (w:) M. Żygadło (red.), Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
  17. Nowy system reglamentacyjnych decyzji administracyjnych w gospodarowaniu odpadami (w:) Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa (red.), Systemy Gospodarki Odpadami, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Piła-Poznań 2001.
  18. Pozwolenia emisyjne (w:) I. Skrzydło-Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  19. Zmiany w polskim prawodawstwie w kontekście integracji z Unią Europejską (w:) Zarzycki (red.), Gospodarka komunalna w miastach, Komisja Ochrony Środowiska PAN, Łódź 2001.
  20. Zarządzanie środowiskowe w nowym systemie polskiego prawa ochrony środowiska (w:) A. Kowalkowski, Z. Janczyk (red.), Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w regionie z uwzględnieniem organizacji funkcjonujących w gminie i powiecie, Europejski Instytut Kształcenia Podyplomowego EIPOS, Warszawa-Kielce 2002.
  21. Odpady i gospodarowanie nimi-problemy interpretacji podstawowych pojęć ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 (w:) Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne problemy gospodarki odpadami. V Jubileuszowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań-Gniezno 2003.
  22. Pozwolenie zintegrowane w nowym systemie prawa ochrony środowiska (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  23. Prawna reglamentacja gospodarowania odpadami (w:) S. Zabawa (red.), Gospodarka odpadami. Wymagania prawne i organizacyjne, wymagania prawne i organizacyjne, interpretacje obowiązujących przepisów, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2003.
  24. Akty administracyjne jako prawna forma reglamentacji oddziaływania na środowisko (w:) E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2004.
  25. Prawo własności a ochrona środowiska (w:) K. Skotnicki (red.), Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2004.
  26. Procedura administracyjna a materialne prawo administracyjne. Zagadnienia wybrane (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 (współautorzy Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Stahl M.).
  27. Prawne zasady postępowania z pojazdami samochodowymi wycofanymi z użytku (w:) Efektywność gospodarowania odpadami-VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Licheń-Poznań 2005 r., Wydawnictwo Futura Poznań 2005.
  28. Prawo środowiska i jego dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej (w:) B. Kozłowska (red.), Instrumenty polityki ekologicznej, Polska Akademia Nauk, Łódź 2005 (współautor Kierzkowska J. S.).
  29. Suwerenność państwa a wymagania ochrony środowiska jako dobra globalnego (ogólnoświatowego) (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005 (współautor Barczak A.).
  30. Zasada subsydiarności a zakres kompetencji gminy w ochronie środowiska (w:) E. Ura (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
  31. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w świetle ustawy z grudnia 2004 (w:) J. Boć, K. Nowacki (red.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Kolonia Limited Wrocław 2006.
  32. Prawna ochrona wód po zmianach przepisów dokonanych w 2005 r. (w:) A. Królikowski, M. Sozański (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, tom II, Wydawnictwo Futura Poznań 2006.
  33. Uprawnienia prawotwórcze gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w:) H. Lisicka (red.), Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska Wrocław 2006.
  34. Kierunki przekształceń ustawodawstwa dotyczącego gospodarowania odpadami wynikające ze zmian w prawie unijnym (w:) Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Kalisz-Poznań 2007 r., Wydawnictwo Futura Kalisz-Poznań 2007.
  35. Kompetencje nadzorcze organów ochrony środowiska (w:) J. Dobkowski (red.), Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
  36. Ochrona powierzchni ziemi w świetle ustawy o zapobieganiu i naprawianiu szkód w środowisku (w:) P. Goliński (red.), Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Futura, Poznań 2007.
  37. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawnictwo Futura Poznań 2007.
  38. Termiczne przekształcanie odpadów w świetle prawa (w:) J. Wandrasz (red.), Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Wydawnictwo Futura, Poznań 2007.
  39. Instytucja sprzeciwu w regulacjach prawnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów (w:) G. Dobrowolski (red.), Aktualne problemy prawa ochrony środowiska, Ecausa Katowice 2008.
  40. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na interpretację i stosowanie przepisów o ochronie środowiska (w:) J. Jendrośka, M. Bar (red.), Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego Wrocław 2008.
  41. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska (w:) H. Lisicka (red.), Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. W. Radeckiego, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2008, s. 91-103.
  42. Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska (w:) L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga Jubileuszowa prof. Ernesta Knosali, Wolters Kluwer Warszawa 2008.
  43. W poszukiwaniu modelu administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Prof. Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2009, s. 176-188.
  44. Nowa dyrektywa ramowa o odpadach-kierunki transpozycji do prawa polskiego (w:) Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. T. Marcinkowskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2009, ss. 51-63.
  45. Proces inwestycyjny spalarni odpadów z punktu widzenia prawnych wymagań ochrony środowiska (w:) Zarządzanie gospodarka odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych, pod red. Z. Grabowskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2009, ss. 21-27.
  46. Prawna ochrona środowiska podstawą zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskowego w organizacji (w:) A. Matuszak-Flejszman (red.), Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2009, s. 23-89.
  47. „Przetwarzanie odpadów” jako pojęcie prawne (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, pod red. B. Rakoczego, M. Pchałka, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 223-233.
  48. Bezpośrednie obowiązywanie przepisów wspólnotowych w prawie wewnętrznym (na przykładzie wybranych przepisów z zakresu ochrony środowiska) (w:) Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, pod red. E. Ury, J. Stelmasiaka, S. Pieprznego, RS Druk Rzeszów 2010, s. 37-52.
  49. Charakter prawny odpowiedzialności za szkody w środowisku realizowanej na podstawie ustawy z kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (w:) Odpowiedzialność za szkodę w środowisku, pod red. B. Rakoczego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń 2010, s. 31-46.
  50. Charakter prawny odpowiedzialności za szkody w środowisku realizowanej na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. (w:) Kontrola działania administracji, pod red. J. Bocia, K. Nowackiego, L. Knoppa, W. Schroedera, Wydawnictwo Kolonia Limited Wrocław 2010, s. 203-221
  51. Ochrona wód morskich w świetle prawa unijnego i międzynarodowego (w:) Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód-zagadnienia współczesne, t. I, pod red. M. Sozańskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2010, s. 311-325.
  52. Odpowiedzialność prawna za szkody w powierzchni ziemi (na podstawie ustawy o szkodach oraz wobec szkód powstałych przed jej wejściem w życie) (w:) G. Malina (red.), Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski Poznań 2010, s. 79-91.
  53. Opłaty podwyższone jako administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania ze środowiska (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, pod red. B. Rakoczego, M. Pchałka, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 315-329.
  54. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, pod red. B. Rakoczego, M. Pchałka, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 270-282.
  55. System Natura 2000-uwarunkowania prawne realizacji inwestycji (w:) G. Malina (red.), Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski Poznań 2010, s. 65-79.
  56. Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść, interpretację i stosowanie norm prawa administracyjnego (na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środowiska) (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, cz. I, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego, C. H. Beck Warszawa 2010, s. 3-16.
  57. Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony klimatu i zarządzania emisjami (w:) Zmiany klimatu a społeczeństwo, pod red. L. Karskiego, I. Grochowskiej, C. H. Beck Warszawa 2010, s. 349-359.
  58. Prawna regulacja łowiectwa jako formuła użytkowej ochrony zasobów przyrody (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Prof. Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2011, s. 245-254 (współautor J. Miłkowska-Rębowska).
  59. Prawne zasady postępowania z osadami ściekowymi (w:) Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, pod red. Ł. Fukas-Płonki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2011, s. 103-113.
  60. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (w:) Prawo dla środowiska, pod red. A. Erechemla, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna Rzeszów 2011, s. 95-117 (współautor J. S. Kierzkowska).
  61. Problemy wdrażania prawa unijnego do polskiego prawa wewnętrznego i praktyki stosowania przepisów wewnętrznych na przykładzie regulacji dotyczących postępowania z odpadami (w:) Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. M. Rudnickiego, A Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL Lublin 2011, s. 195-213.
  62. Przebudowa systemu polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami (w:) Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami-Integrated Waste Management, pod red. T. Marcinkowskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2011, s. 15-25.
  63. Sankcje administracyjne w przepisach o odpadach (w:) M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 260-282 (współautor J. Kierzkowska).
  64. Uprawnienia kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska wobec jednostek samorządu terytorialnego (w:) Administracja publiczna-człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, pod red. M. Górskiego, J. Bucińskiej, M. Niedziółki,  R. Steca, D. Strus, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 105-115.
  65. Wybrane problemy prawne powstające na gruncie zbiegu przepisów o gospodarowaniu odpadami i przepisów o ochronie gleby i ziemi (w:) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, pod red. G. Maliny, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2011, s. 35-47.
  66. Jakość regulacji administracyjnoprawnych w zakresie ochrony środowiska (na przykładzie przepisów dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi) (w:) Kryzys prawa administracyjnego, Tom 1, Jakość prawa administracyjnego, pod red. D. Kijowskiego, A. Mirkuć, A. Suławskiej-Karetko, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 438-459 (współautor A. Barczak).
  67. Nakaz i zakaz (w:) System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, pod red. R. Hausnera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 221-235.
  68. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych-ochrona gleby i ziemi (w:) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, pod red. G. Maliny, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2012, s. 11- 23.
  69. Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami-nowa ustawa o odpadach (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami. Nowe regulacje prawne, pod red. Z. Grabowskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2012, s. 59-73.
  70. Ochrona wód morskich w świetle prawa unijnego i międzynarodowego (w:) Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, pod red. I. Zimoch,  Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski Poznań 2012, s. 43-59.
  71. Status prawny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w:) Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, pod red. L. Dubińskiego, T. Kocoł, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2012, s. 9-19.
  72. Strategie, plany i programy (w:) System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, pod red. R. Hausnera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 179-221 (współautor  J. S. Kierzkowska).
  73. System organizacyjny administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce-analiza krytyczna (w:) Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, pod red. E. Ury, J. Stelmasiaka, S. Pieprznego, RS Druk Rzeszów 2012, s. 14-24.
  74. Administrowanie działami związanymi z ochroną różnorodności biologicznej (w:) Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 19-24.
  75. Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami (w:) Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. P. Manczarskiego, Z. Bukowskiego, Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2013, s. 33-44.
  76. Słowo wstępne (w:) Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16-17 października 2012 r., pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2013, s. 9-13 (współautor K. Nowacki).
  77. Nowe systemy postępowania z odpadami komunalnymi (w:) Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16-17 października 2012 r., pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2013, s. 37-45.
  78. XIV Prawna ochrona jakości środowiska jako element działań na rzecz rozwoju zrównoważonego (na przykładzie przepisów o ochronie jakości powietrza) (w:) Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku, pod red. Z. Galickiego, A. Gubrynowicza, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW Warszawa 2013, s. 233-255.
  79. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu postępowania z odpadami (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. M. Górskiego, S. Zabawy, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2012, s. 33-49.
  80. Zakaz powodowania znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 (w:) Wybrane problemy zarządzania obszarami Natura 2000, pod red. B. Rakoczego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2013, s. 81-92.
  81. Zgoda na wytwarzanie odpadów w nowych przepisach o odpadach (w:) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, pod red. G. Maliny, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2013, s. 11-17.
  82. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony powietrza (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CMXLIX) 875, Szczecin 2013, s. 161-178.
  83. Decyzje administracyjne w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami jako przykład bezpośredniego współdziałania norm prawa unijnego i wewnętrznego (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel-państwo-społeczność międzynarodowa, Citizen-State-International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 130-140.
  84. Dostęp do informacji o środowisku jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, pod red. J. Sługockiego, Presscom Wrocław 2014, s. 751-763 (współautor A. Barczak).
  85. Koncepcja konstrukcji opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w:) B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 229-237.
  86. Ochrona geosfery i jej zasobów przed zagrożeniami związanymi ze składowaniem odpadów (w:) Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, pod red. G. Dobrowolskiego, G. Radeckiego; rozdz. IV Gospodarowanie odpadami w górnictwie, Wyd. Grupa Infomax, Katowice 2014, s. 253-261.
  87. Ochrona powierzchni ziemi w przepisach nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i innych ustaw z lutego 2014 r. (w:) Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja, pod red. G. Maliny, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 61-77.
  88. Ochrona wód morskich w świetle prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej (w:) Praktyczne aspekty ochrony środowiska morskiego, pod red. W. Urbaniak, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 61-71.
  89. Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem-po zmianach z lipca 2014 r. (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, pod red. M. Górskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 63-80.
  90. Prawna ochrona jakości wód (w:) Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 39-47.
  91. Prawna ochrona żywych zasobów morza w prawie międzynarodowym, unijnym i wewnętrznym (w:) Praktyczne aspekty ochrony środowiska morskiego, pod red. W. Urbaniak, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 73-82.
  92. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. S. Zabawy, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, s. 57-72.
  93. Składowanie odpadów w świetle prawa-wybrane zagadnienia (w:) Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, XXIV konferencja w Zakopanem, 18-20 lutego 2014 r., M. Chlasta-Zep, P. Drozdowski, A. Konrad (dobór i skład materiałów), Wydanie 1, Wydawnictwo Abrys Sp. z o.o., Poznań 2014, s. 55-70.
  94. Wprowadzenie (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. Tom V Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, J. Stelmasiaka, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 9-12 (współautor J. Stelmasiak).
  95. Wymagania prawne dla funkcjonowania instalacji MBP-projekt nowego rozporządzenia wykonawczego (w:) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, VII konferencja w Katowicach, 27-29 maja 2014 r., M. Staszak, P. Drozdowski, J. Paszyk (dobór i skład materiałów), Wydanie 1, Wydawnictwo Abrys Sp. z o.o., Poznań 2014, s. 5-15.
  96. Zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska w 2013 r. (w:) Nowe prawo w ochronie środowiska, X jubileuszowa konferencja w Poznaniu, 20-21 stycznia 2014 r., Z. Urbanowicz, P. Drozdowski (dobór i skład materiałów), Wydanie 1, Wydawnictwo Abrys Sp. z o.o., Poznań 2014, s. 5-33.
  97. Prawne aspekty selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. S. Zabawy, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2015, s. 81-90.
  98. Obowiązki gmin w nowych systemach postępowania z odpadami komunalnymi i odpowiedzialność z tytułu ich niewykonywania (w:) Zarządzanie gospodarką odpadami nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian, pod red. T. Kupczyk, M. Żebrowskiego, K. Sosnowskiej, I. Tomys, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 17-30. Wersja elektroniczna na stronie: www.handlowa.eu oraz www.dig.wroc.pl
  99. „Paliwo alternatywne” a przepisy o odpadach (w:) Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. P. Manczarskiego, Wydawca Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, s. 51-59.
  100. Sformalizowana współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego, L. Żukowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 58-70 (współautor K. Handzel-Urbańczyk).
  101. Artykuł 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako inspiracja do przeglądu układu kompetencji między administracją samorządową i administracją rządową w zakresie ochrony środowiska(w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 95-109 (współautor A. Barczak).
  102. Ramy prawne wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, (w:) L. Knopp, M. Górski (red.), Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?  Eine Bestandsaufnahme. Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin 2015, s. 51-66.
  103. Energetyka jądrowa w dokumentach dotyczących rozwoju systemu zaopatrzenia w energię w Polsce, (w:) L. Knopp, M. Górski (red.), Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?  Eine Bestandsaufnahme. Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin 2015, s. 437-456.
  104. Nowe przepisy o ochronie warstwy ozonowej, (w:) S. Zabawa (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2015, s. 69-88.
  105. Instytucja prawna „udziału społeczeństwa” w przepisach ustawy o ochronie przyrody, (w:) M. Kowalska (red.), Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 33-42.
  106. System prawa ochrony środowiska, (w:) P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 29-41. ISBN 978-83-7969-600-0.
  107. Zasada bliskości w przepisach o odpadach, (w:) S. Zabawa (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Zagadnienia prawne i techniczne, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2016, s. 61-69.
  108. Roszczenie o nadanie instalacji przetwarzania odpadów statusu „regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”, (w:) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Wydawnictwo RS Druk Rzeszów, Rzeszów 2016, s. 507-518.
  109. Postępowanie z komunalnymi osadami ściekowymi w świetle prawa, (w:) Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Kudowa Zdrój 2016, s. 81-94. ISBN 978-83-64959-45-5.
  110. Powstanie i rozwój polskich regulacji prawnych związanych z postępowaniem z odpadami, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 57-69. ISBN 978-83-7972-070-5.
  111. Uchwały „antysmogowe” sejmiku województwa, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 241-254. ISBN 978-83-255-8789-5.
  112. Wybrane zagadnienie związane z wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, (w:) S. Zabawa (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Zagadnienia prawne i techniczne, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2016, s. 69-78. ISBN 978-83-64959-46-2.
  113. Odpowiedzialność wytwórcy odpadów za wytworzone odpady w kontekście prawnej definicji pojęcia „wytwórca odpadów”, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 95-104. ISBN 978-83-7531-272-0.
  114. Przepisy antyodorowe jako instrument ochrony prawa do środowiska, (w:)  Košičiarová Soňa (red.), Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania-zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencje, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2016, s. 80-89. ISBN 978-80-8082-989-6.
  115. Plany gospodarki odpadami, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 327-339. ISBN 978-83-8092-624-0.
  116. Wykładnia celowościowa (teleologiczna) przepisów o odpadach, (w:) P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawca Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Gniezno 2017, ISBN 978-83-64959-49-3, s. 83-92.
  117. Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia, (w:) B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, P. Korzeniowski (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-377-2, s. 187-197.
  118. Wartości chronione w przepisach o odpadach, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 365-372.
  119. Odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane w art. 171 ustawy o odpadach z grudnia 2012 r., (w:) G. Dobrowolski, K. Cholewa, M. Piekarska, K. Zawada (red.), Rozważania o…., Wydawca Grupa INFOMAX, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-02-9, s. 142-150.
  120. Zmiany w ustawie o odpadach, (w:) P. Manczarski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2018, ISBN 978-83-64959-06-6, s. 199-216.
  121. Zgoda wodnoprawna i jej podstawowe instytucje (pozwolenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna), (w:) Z. Bukowski, G. Malina (red.), Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji, Poznań, Bydgoszcz 2019, ISBN 978-83-8018-298-1, s. 19-31.
  122. Kształtowanie i skuteczność władztwa administracyjnego wobec podmiotów gospodarujących odpadami, (w:) Z. Duniewska, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Władza w przestrzeni administracji publicznej, Wolters Kluwer-Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź 2020, s. 212-223.
  123. Ocena wodnoprawna, (w:) Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021, ISBN 978-83-8018-360-5, s. 209-217.
  124. Europejski Zielony Ład a administracja publiczna w Polsce, (w:) M. Wierzbowski, J. Piecha, P. Gołaszewski, M. Cherka (red.), Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8246-220-3, s. 613-621.
  125. Wykonywanie przez gminę w okresie pandemii COVID-19 zadań własnych z zakresu ochrony środowiska (na przykładzie postępowania z odpadami komunalnymi), (w:) E. Ura (red.), Funkcjonowanie administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, ISBN: 978-83-7934-608-0, s. 193-206.
  126. Zadania administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 723-725.
  127. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 726-730.
  128. Procedury ocen oddziaływania na środowisko, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 731-736.
  129. Ochrona jakości zasobów środowiska, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 737-739.
  130. Ochrona przed zanieczyszczeniami, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 740-752.
  131. Gospodarowanie odpadami, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 753-765.
  132. Górski M., Król M. A., Wybrane zagadnienia ochrony biosfery, (w:) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Prawo administracyjne materialne, Seria Akademicka, Wydanie 4, Cz. VII: Prawne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-531-8, s. 793-818.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Nutzungskonflikte Umwelt vs. Land- und Forstwirtschaft und Tourismus und deren Berücksichtigung im polnischen Recht (w:) M. Krammer, H.-Ch. Brauweiler (red.), Naturschutzrecht und Nutzungskonflikte. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Polen und Tschechien, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2002.
  2. Transformation of the concept of sustainability into planning and envirnmental law in Poland (w:) W. Bueckmann, Y.H. Lee, H. Schwedler (red.), Das Nachhaltigkeitsgebot der Agenda 21. Die Umsetzung ins Umwelt- und Planungsrecht, Reimer Verlag, Berlin 2002.
  3. EU-Umwelthaftungsrichtlinie und polnische Haftungsregelungen bei Umweltschäden-eine vergleichende Problemdarstellung (w:) L. Knop (red.), Neues Europäisches Umwelthaftungsrecht und seine Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, Recht und Wirtschaft, Heidelberg 2003.
  4. REACH und seine Auswirkungen auf polnisches Chemikalien- und Abfallrecht (w:) L. Knopp, J. Boć, K. Nowacki (red.), Aktuelle Entwicklung europäischer Chemikalien Politik (REACH) und ihre Auswirkungen auf deutsches und polnisches Umweltrecht, Recht und Wirtschaft, Frankfurt/M 2006 (współautor J. S. Kierzkowska).
  5. Bodenschutzrecht in der EU-National Report Poland (w:) S. Mitschgang (red.), Soil Protection Law in the EU, Peter Lang Publishing, Frankfurt/M 2008.
  6. Die Gemeinschaftsrecht In der Rechsprechung der polnischen Verwaltungsgerichte (w:) W. Erbguth, J. Massing (red.), Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem, Hrsg., Boorberg Verlag, Stuttgart–Muenchen–Hannover–Berlin–Weimar–Dresden 2008.
  7. Climate law in Poland (w:) Rapports Polonais. XVIIIe Congres International de Droit Compare, pod red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010, s. 87-101.
  8. Der Rechtscharakter der Haftung fuer Umweltschaeden gemaess dem Gesetz vom April 2007 zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschaeden (w:) Kontrolle des Verwaltungshandels, red. W. Erbguth, J. Massing, K. Nowacki, Boorberg Verlag Stuttgart 2010.
  9. Administration of environmental affair organizing system in Poland-a critical analysis (w:) Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny; chapter 1 General Issues concerning organization of environmental protection legal model; Equilibria Košice 2013, s. 12-20.
  10. Rechtliche Rahmenbedingungen des Atomeinstiegs in Polen (übersetzte fassung), (w:) L. Knopp, M. Górski (red.), Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?  Eine Bestandsaufnahme. Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin 2015, s. 33-49.
  11. Kernenergie in Dokumenten zur Entwicklung des Energieversorgungssystems in Polen (übersetzte fassung), (w:) L. Knopp, M. Górski (red.), Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?  Eine Bestandsaufnahme. Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin 2015, s. 415-435.
  12. Górski M., Zioło M., Green Finance and Protection of the Environment in Poland: an Efficient Couple?, (w:) B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, D. Skupień (red.), Rapports Polonais. XXIst International Congress of Comparative Law, Asunción, 23-28 X 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ISBN: 978-83-8142-853-8, s. 367-389.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Zagadnienia prawne ochrony środowiska morskiego Bałtyku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1976, seria I, z. 1.
  2. Pozycja i działalność prezydium wojewódzkiej rady narodowej, Problemy Rad Narodowych 1984, nr 59.
  3. Zmiany w ustawodawstwie o planowaniu przestrzennym a nowa pozycja i nowe zadania rad narodowych, Problemy Rad Narodowych 1985, nr 62.
  4. Współdziałanie terenowych organów władzy i administracji państwowej z organizacjami społecznymi woj. łódzkiego w ochronie środowiska, Problemy Rad Narodowych 1987, nr 70.
  5. Propozycje metodologiczne przeprowadzenia powszechnego przeglądu struktur organizacyjnych w urzędach administracji państwowej. Część II   Kryteria oceny struktur organizacyjnych, Organizacja. Metody. Technika 1988, nr 1 (współautorzy Kijowski D., Kubiak M., Smoktunowicz E., Wiench).
  6. Propozycje metodologiczne przeprowadzenia powszechnego przeglądu struktur organizacyjnych w urzędach administracji państwowej. Część III   Analiza zadań, kompetencji i odpowiedzialności w administracji państwowej, Organizacja. Metody. Technika 1988, nr 2 (współautorzy Kijowski D., Kubiak M., Smoktunowicz E., Wiench).
  7. Uznanie administracyjne w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Część I   Założenia analizy. Ochrona przyrody. Ochrona gruntów, Organizacja. Metody. Technika 1988, nr 1.
  8. Uznanie administracyjne w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Część II   Ochrona wód i ich zasobów, Organizacja. Metody. Technika 1988, nr 4.
  9. Uznanie administracyjne w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Część III   Ochrona powietrza. Ocena aktualnego sposobu korzystania z analizowanej instytucji i wnioski de lege ferenda, Organizacja. Metody. Technika 1988, nr 5.
  10. Zadania rad narodowych w ochronie środowiska, Problemy Rad Narodowych 1988, nr 73.
  11. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 1989, nr 41 (współautor Walczak P.).
  12. Rola państwa w ochronie środowiska, Organizacja. Metody. Technika 1990, nr 8   9.
  13. Wokół przedsiębiorstwa komunalnego, Wspólnota 1991, nr 21 (współautor Wojciechowski E.).
  14. W kwestii koncepcji systemu aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 1992, nr 52.
  15. W sprawie pojęć   „funkcje” i „zadania administracji publicznej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 1992, nr 52.
  16. Nadzór nad sejmikiem, Wspólnota 1993, nr 17 (współautorzy Chróścielewski W., Stahl M., Tarno J. P.).
  17. Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa (w poglądach doktryny polskiej i niemieckiej), Studia Prawno-Ekonomiczne 1993, t. XLVIII.
  18. Samorząd terytorialny a ochrona środowiska, Państwo i Prawo 1993, nr 6.
  19. Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska, Biblioteka Zielonych Brygad 1993, nr 4.
  20. Glosa do wyroku NSA z 24 lutego 1993 r., sygn. SA/Wr/1570/92, Przegląd Sądowy 1994, nr 11/12.
  21. Kilka uwag w sprawie porządkowania polskiego prawa ekologicznego, Przegląd Papierniczy 1994, nr 5.
  22. Ochrona przed odpadami w ujęciu porównawczym, Studia Prawno-Ekonomiczne 1994, t. XLIX.
  23. Wydawanie aktów administracyjnych jako prawna forma dopuszczenia do korzystania z zasobów środowiska-propozycje de lege ferenda, Studia Prawno-Ekonomiczne 1994, tom L.
  24. Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska, Studia Prawno-Ekonomiczne 1995, t. 52.
  25. „Program dostosowawczy” jako instytucja prawna służąca poprawie skuteczności prawa ochrony środowiska, Ochrona środowiska. Prawo i polityka 1996, nr 2/4.
  26. Nowe instrumenty prawne w gospodarowaniu przestrzenią-studia kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, Studia Prawno-Ekonomiczne 1996, t. 53.
  27. Ochrona czystości i porządku w gminach oraz postępowanie z odpadami komunalnymi, Przegląd Komunalny 1997, nr 11/12.
  28. Ochrona przed odpadami-założenia ogólne, Przegląd Komunalny 1997, nr 11/12.
  29. Prawne uwarunkowania obowiązków gmin w zakresie utrzymania porządku i czystości (w:) Wielkopolskie Konsultacje Metodyczne-Gminne przepisy utrzymania czystości i porządku, Wydawnictwo Abrys, Poznań 1997.
  30. Prawo międzynarodowe a ochrona warstwy ozonowej, Studia Prawno-Ekonomiczne 1997, t. 55.
  31. Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska. Część I-III, Ziemia Łódzka 1997, nr 1, 2, 3.
  32. Instrumenty reglamentacyjno-prawne w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o odpadach, Ekologia i Technika 1998, nr 3.
  33. Obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej-podstawowe wymagania związane z ochroną środowiska, Ekologia i Technika 1998, nr 5.
  34. Ochrona warstwy ozonowej w świetle polskiego prawa wewnętrznego, Studia Prawno-Ekonomiczne 1998, t. 58.
  35. Prawo ochrony środowiska-kompendium, Przegląd Komunalny 1998, nr 2 (dodatek) (pkt 2, 4).
  36. Reforma terytorialna. Nowy podział zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa, Rzeczpospolita 1998, nr 215-219.
  37. Reforma terytorialna. Nowy podział zadań z zakresu ochrony środowiska, Rzeczpospolita 1998, nr 220-227.
  38. Reforma terytorialna. Nowy podział zadań z zakresu transportu, drogownictwa i komunikacji, Rzeczpospolita 1998, nr 210-214.
  39. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska a nowy podział kompetencji terenowych organów administracji publicznej. Ochrona środowiska. Prawo i polityka 1998, nr 4.
  40. Zmiany w kompetencjach organów administracji publicznej wprowadzone przepisami ustawy kompetencyjnej z lipca 1998. Część I i II, Ekoprofit 1998, nr 11, 12.
  41. Gdy zbankrutuje przestanie truć-w kwestii interpretacji art. 130c prawa wodnego w sytuacji zrealizowania inwestycji po upływie okresu odroczenia terminu płatności kary pieniężnej, Ekoprofit-finanse, technologie, prawo 1999, nr 11.
  42. Instytucja ocen oddziaływania na środowisko. Błędna nowelizacja, Ekoprofit-finanse, technologie, prawo 1999, nr 4.
  43. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez organy samorządowe. Nadzór w majestacie prawa, Ekoprofit-finanse, technologie, prawo 1999, nr 5.
  44. Prawo ochrony środowiska-nowe kompetencje. Zadania o charakterze ogólnym, zadania w zakresie ochrony przed odpadami, Przegląd Komunalny 1999, nr 1.
  45. Spór o kosze-interpretacja art. 5 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Przegląd Komunalny 1999, nr 12.
  46. Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska-nowa koncepcja podziału po reformie, Przegląd Komunalny 1999, nr 1 (dodatek), (część I-Zadania o charakterze ogólnym, część III-Zadania związane z ochroną przed odpadami).
  47. Dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej-podstawowe zagadnienia, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja 2000, nr 1 (29).
  48. Gospodarowanie odpadami w prawie EU, Przegląd Komunalny 2000, nr 5 (dodatek) (red. całości, współautor).
  49. Kto za co odpowiada? Podział kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska w świetle przepisów nowego systemu prawa, Ekoprofit 2001, nr 10.
  50. Nowe przepisy o odpadach, Wspólnota 2001, nr 46.
  51. Nowy system prawa ochrony środowiska, Przegląd Komunalny 2001, nr 4.
  52. Ochrona jakości zasobów środowiska, Przegląd Komunalny 2001, nr 9.
  53. Ochrona przed zanieczyszczeniami, Przegląd Komunalny 2001, nr 11.
  54. Ochrona przed zanieczyszczeniem-wymagania dotyczące instalacji, Przegląd Komunalny 2001, nr 12.
  55. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska, Przegląd Komunalny 2001, nr 8.
  56. Pozycja w systemie prawa ochrony środowiska ustawy ogólnej, Przegląd Komunalny 2001, nr 7.
  57. Programy naprawcze, Przegląd Komunalny 2001, nr 10.
  58. Składowiska i spalarnie, Wspólnota 2001, nr 48.
  59. Utrzymanie czystości i porządku-plany i pozwolenia, Wspólnota 2001, nr 47.
  60. Utrzymanie czystości i porządku-zadania gmin, Wspólnota 2001, nr 49.
  61. Utrzymanie porządku i czystości w gminach-podstawowe definicje, Wspólnota 2001, nr 45.
  62. Z Brukseli do Polski, Przegląd Komunalny 2001, nr 5.
  63. Zasady ogólne nowego prawa, Przegląd Komunalny 2001, nr 6.
  64. Administracyjne kary pieniężne-nakładane na podstawie przepisów ustawy P.o.ś., Przegląd Komunalny 2002, nr 12.
  65. Charakter prawny pozwolenia emisyjnego, Przegląd Komunalny 2002, nr 3.
  66. Obowiązki prowadzącego instalację, Przegląd Komunalny 2002, nr 1.
  67. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska-założenia ogólne, Przegląd Komunalny 2002, nr 10.
  68. Odraczanie i umarzanie opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, Przegląd Komunalny 2002, nr 2.
  69. Poważne awarie przemysłowe, Przegląd Komunalny 2002, nr 9.
  70. Pozwolenia emisyjne-ogólne założenia nowej regulacji, Przegląd Komunalny 2002, nr 2.
  71. Pozwolenia zintegrowane-nadzór nad wykonywaniem, Przegląd Komunalny 2002, nr 8.
  72. Pozwolenia zintegrowane-podmiotowy zakres obowiązku uzyskania, Przegląd Komunalny 2002, nr 3.
  73. Pozwolenie zintegrowane jako pozwolenie emisyjne, Przegląd Komunalny 2002, nr 6.
  74. Sankcje finansowo-prawne w systemie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska-opłaty podwyższone i opłaty produktowe, Przegląd Komunalny 2002, nr 11.
  75. Sankcyjne decyzje zobowiązujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (decyzje z art. 362), Przegląd Komunalny 2002, nr 4.
  76. Sankcyjne decyzje zobowiązujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (decyzje z art. 362), Część II, Przegląd Komunalny 2002, nr 5.
  77. Treść pozwolenia zintegrowanego a koncepcja najlepszych dostępnych technik, Przegląd Komunalny 2002, nr 7.
  78. Warunki wydania pozwolenia emisyjnego, Przegląd Komunalny 2002, nr 4.
  79. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia emisyjnego, Przegląd Komunalny 2002, nr 5.
  80. Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów szczególnych, Przegląd Komunalny 2003, nr 1.
  81. Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy P.o.ś., Przegląd Komunalny 2003, nr 1.
  82. Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustaw szczególnych, Przegląd Komunalny 2003, nr 2.
  83. Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska-dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo 2003.
  84. Obowiązek prowadzenia ciągłych i okresowych pomiarów emisji z instalacji służących do spalania lub współspalania odpadów, Przegląd Komunalny 2003, nr 10.
  85. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji, Przegląd Komunalny 2003, nr 9.
  86. Odraczanie i umarzanie opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, Przegląd Komunalny 2003, nr 3.
  87. Pozwolenia zintegrowane-podmiotowy zakres obowiązku uzyskania, Przegląd Komunalny 2003, nr 4.
  88. Sankcyjne decyzje wstrzymujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, Przegląd Komunalny 2003, nr 8.
  89. Sankcyjne decyzje wstrzymujące wydawane w oparciu o art. 364 ustawy Prawo ochrony środowiska, Przegląd Komunalny 2003, nr 11.
  90. Sankcyjne decyzje zobowiązujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (decyzje z art. 362), Przegląd Komunalny 2003, nr 5.
  91. Sankcyjne decyzje zobowiązujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (decyzje z art. 362. Część II, Przegląd Komunalny 2003, nr 6.
  92. Sankcyjne decyzje zobowiązujące w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska wydawane przez wójta (burmistrza lub prezydenta), Przegląd Komunalny 2003, nr 7.
  93. Wstrzymanie użytkowania instalacji, Przegląd Komunalny 2003, nr 12.
  94. Charakter prawny planów gospodarki odpadami, Przegląd Komunalny 2004, nr 7.
  95. Inspekcja Ochrony Środowiska-uprawnienia nadzorcze, współdziałanie z samorządem, Przegląd Komunalny 2004, nr 6.
  96. Inspekcja Ochrony Środowiska, Przegląd Komunalny 2004, nr 5.
  97. Krajowe i lokalne planowanie strategiczne w ochronie środowiska, Przegląd Komunalny 2004, nr 8.
  98. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska-odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Przegląd Komunalny 2004, nr 4.
  99. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska-przepisy kodeksu karnego, Przegląd Komunalny 2004, nr 3.
  100. Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko-cele prowadzenia i podstawowe elementy postępowania, Przegląd Komunalny 2004, nr 12.
  101. Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko-założenia ogólne, Przegląd Komunalny 2004, nr 11.
  102. Procedura oceny strategicznej, Przegląd Komunalny 2004, nr 10.
  103. Procedury ocen oddziaływania na środowisko. Zagadnienia ogólne, Przegląd Komunalny 2004, nr 9.
  104. Wstrzymanie użytkowania instalacji-część II, Przegląd Komunalny 2004, nr 1.
  105. Wstrzymanie użytkowania instalacji-część III, Przegląd Komunalny 2004, nr 2.
  106. Nowelizacja ustawy P.o.ś.-zmiany dotyczące procedur indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko (cele i przebieg procedury), Przegląd Komunalny 2005, nr 11.
  107. Nowelizacja ustawy P.o.ś.-zmiany dotyczące procedur indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia), Przegląd Komunalny 2005, nr 12.
  108. Nowelizacja ustawy P.o.ś.-zmiany dotyczące procedur indywidualnej oceny oddziaływania a środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia), Przegląd Komunalny 2005, nr 10
  109. Nowelizacja ustawy P.o.ś.-zmiany dotyczące procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Przegląd Komunalny 2005, nr 9.
  110. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, Przegląd Komunalny 2005, nr 7-8.
  111. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko, Przegląd Komunalny 2005, nr 3.
  112. Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko-skutki przeprowadzenia, Przegląd Komunalny 2005, nr 2.
  113. Procedura transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przy wpływach z zewnątrz, Przegląd Komunalny 2005, nr 4.
  114. Przeglądy ekologiczne, Przegląd Komunalny 2005, nr 5.
  115. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Przegląd Komunalny 2005, nr 1.
  116. Udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, Przegląd Komunalny 2005, nr 6.
  117. „Cel ekologiczny” jako kryterium wykorzystywania środków z funduszy ekologicznych, Przegląd Komunalny 2006, nr 11.
  118. „Rekultywacja” jako termin prawny i jego zakres przedmiotowy, Przegląd Komunalny 2006, nr 10.
  119. Nowa ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. a wymagania wynikające z prawa Unii Europejskiej, Universitas Comeniana. Acta Facultatis Iuridicae 2006, nr XXIV.
  120. Nowelizacja ustawy P.o.ś.-zmiany dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania, Przegląd Komunalny 2006, nr 2.
  121. Podstawy prawne uchwalania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Przegląd Komunalny 2006, nr 4.
  122. Przewoźne urządzenie techniczne jako „instalacja”, Przegląd Komunalny 2006, nr 9.
  123. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie-ogólne założenia, Przegląd Komunalny 2006, nr 5.
  124. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie-wymagania dotyczące treści aktu, Przegląd Komunalny 2006, nr 6.
  125. Stosowanie prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym na przykładzie przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2006.
  126. Strefy przemysłowe, Przegląd Komunalny 2006, nr 3.
  127. Właściwość organu w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Przegląd Komunalny 2006, nr 7.
  128. Zasady przyjmowania odpadów na składowisko, Przegląd Komunalny 2006, nr 8.
  129. Zezwolenia na gospodarowanie odpadami-zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport, Przegląd Komunalny 2006, nr 12.
  130. Zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska dokonane w 2005 r., Przegląd Komunalny 2006, nr 1.
  131. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, Przegląd Komunalny 2007, nr 4.
  132. Odpowiedzialność prawna posiadacza odpadów, Przegląd Komunalny 2007, nr 1.
  133. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-decyzje uzgadniające, solidarna odpowiedzialność za szkody, Przegląd Komunalny 2007, nr 12.
  134. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-działania zapobiegawcze i naprawcze, Przegląd Komunalny 2007, nr 11.
  135. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-właściwość organów i zgłaszanie szkód, Przegląd Komunalny 2007, nr 10.
  136. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-zakres obowiązywania ustawy. Cz. 1, Przegląd Komunalny 2007, nr 7.
  137. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-zakres obowiązywania ustawy. Cz. 2, Przegląd Komunalny 2007, nr 8.
  138. Odpowiedzialność za szkody w środowisku-zakres obowiązywania ustawy. Cz. 3, Przegląd Komunalny 2007, nr 9.
  139. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, Przegląd Komunalny 2007, nr 5.
  140. Pojęcie szkody w środowisku, Przegląd Komunalny 2007, nr 6.
  141. Wyjątki od zasady (odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami), Przegląd Komunalny 2007, nr 3.
  142. Zezwolenia na zbieranie odpadów, Przegląd Komunalny 2007, nr 2.
  143. Egzekucja obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności (art. 13 ust. 6 i art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach), Przegląd Komunalny 2008, nr 12.
  144. Międzynarodowy obrót odpadami-podstawowe założenia regulacji prawnej, Diariusz Prawniczy 2008, nr 7-8.
  145. Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa polskiego-nadzór nad prowadzeniem działań zapobiegawczych i naprawczych, Przegląd Komunalny 2008, nr 1.
  146. Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa polskiego-koszty prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, Przegląd Komunalny 2008, nr 2.
  147. Opinia dotycząca projektu ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w:) Zmiany w systemie ochrony środowiska, Biuro Analiz Sejmowych, Druki Sejmowe 2008, nr 767-768.
  148. Projekt nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów-podstawy i ogólne założenia regulacji, Przegląd Komunalny 2008, nr 12.
  149. Rekompensata w związku z uciążliwością składowiska odpadów, Przegląd Komunalny 2008, nr 4.
  150. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w przepisach nowej ustawy, Jakość. Zarządzanie Środowisko 2008, nr 4/9 (współautor Kierzkowska J. S.).
  151. Wydobycie odpadów ze składowiska, Przegląd Komunalny 2008, nr 9.
  152. Zaśmiecanie czy zanieczyszczanie? Interpretacja pojęć, Przegląd Komunalny 2008, nr 8.
  153. Zbieranie i transport odpadów, Przegląd Komunalny 2008, nr 3.
  154. Zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych-ustalenie miejsca wywozu odpadów, Przegląd Komunalny 2008, nr 11.
  155. Zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych. Część 1, Przegląd Komunalny 2008, nr 10.
  156. Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska-zadania starosty i marszałka województwa określone przepisami ustawy P.o.ś., Przegląd Komunalny 2008, nr 5.
  157. Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska-przepisy szczególne ustawy P.o.ś., Przegląd Komunalny 2008, nr 6.
  158. Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska-zadania wojewody, zadania starosty i marszałka województwa określone przepisami ustaw sektorowych, Przegląd Komunalny 2008, nr 7.
  159. Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć jako element procedury administracyjnej, Ochrona środowiska. Prawo i Polityka 2009, nr 2(56), s. 9-20.
  160. Gmina jako właściciel odpadów komunalnych, Przegląd Komunalny 2010, nr 5, s. 36-39.
  161. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, Przegląd Komunalny 2010, nr 9, s. 24-25.
  162. Nowelizacja ustawy o odpadach, Przegląd Komunalny 2010, nr 3, s. 28-29.
  163. Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi?, Przegląd Komunalny 2010, nr 12, s. 40-41.
  164. Pojęcie prawne „organizacja ekologiczna” (w:) Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, Instytut Nauk Prawnych PAN, seria Monografie nr 55, Wrocław 2010, s. 181-193.
  165. Postępowanie z osadami ściekowymi. Gmina jako właściciel odpadów komunalnych, Przegląd Komunalny 2010, nr 7, s. 37-39.
  166. Przetrzymanie osadów na gruncie, Przegląd Komunalny 2010, nr 8, s. 22-23.
  167. Składowanie odpadów w 2010. Wymagania i obowiązki, Przegląd Komunalny 2010, nr 2, s. 22-23.
  168. Uprawnienia kontrolne organów samorządu terytorialnego, Przegląd Komunalny 2010, nr 10, s. 22-23.
  169. Zabezpieczenie roszczeń w przepisach o składowaniu odpadów, Przegląd Komunalny 2010, nr 6, s. 36-40.
  170. Zamykanie składowisk odpadów, Przegląd Komunalny 2010, nr 11, s. 38-39.
  171. Zasada bliskości w przepisach o gospodarowaniu odpadami, Przegląd Komunalny 2010, nr 1, s. 28-29.
  172. Zmiany w systemie zgód na gospodarowanie odpadami, Przegląd Komunalny 2010, nr 4, s. 28-29.
  173. „Opłata marszałkowska” a cena składowania, Przegląd Komunalny 2011, nr 3, s. 48-49.
  174. Administracyjne kary pieniężne w ustawie o odpadach, Przegląd Komunalny 2011, nr 2, s. 33-35.
  175. Gminne jednostki organizacyjne w świetle znowelizowanej ustawy, Przegląd Komunalny 2011, nr 10, s. 18-20.
  176. Nowe pojęcie w przepisach o odpadach-produkty uboczne, Przemysł. Zarządzanie. Środowisko 2011, nr III-IV, s. 12-14
  177. Postępowanie z odpadami komunalnymi. Porozumienie międzygminne, Przegląd Komunalny 2011, nr 8, s. 22-23.
  178. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi-projektowane zmiany przepisów, Przegląd Komunalny 2011, nr 5, s. 26-27.
  179. Postępowanie z osadami ściekowymi, Przegląd Komunalny 2011, nr 6, s. 22-23.
  180. Prawne zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z terenów należących do parafii, Monitor Prawny Proboszcza 2011, nr 3, s. 11-13.
  181. Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych-jedno prawo, wiele możliwości, Przegląd Komunalny 2011, nr 12, s. 28-31.
  182. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Przegląd Komunalny 2011, nr 11, s. 34-37.
  183. System zarządzania emisjami-obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców, Przegląd Komunalny 2011, nr 4, s. 32-33.
  184. Wymagania BAT w pozwoleniu zintegrowanym-możliwość rozłożenia w czasie realizacji obowiązku  i jego modyfikacji, Przegląd Komunalny 2011, nr 7, s. 21-22.
  185. Zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, Przegląd Komunalny 2011, nr 1, s. 40-41.
  186. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza-monitoring dotrzymywania wymagań jakościowych, Przegląd Komunalny 2012, nr 12, s. 30-32.
  187. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza-określenie wymagań jakościowych, Przegląd Komunalny 2012, nr 10, s. 20-21.
  188. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza-ustalanie wymagań jakościowych w odniesieniu do pyłu PM2,5 i wymagania związane z sytuacjami nadzwyczajnymi, Przegląd Komunalny 2012, nr 11, s. 28-31.
  189. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza-wymagania prawa unijnego, Przegląd Komunalny 2012, nr 9, s. 20-21.
  190. Paliwa alternatywne w nowych przepisach o odpadach, Przegląd Komunalny 2012, nr 7, s. 24-25.
  191. Postępowanie z odpadami komunalnymi-nowe systemy i okresy przejściowe, Przegląd Komunalny 2012 nr 1, s. 32-34.
  192. Punkty selektywnego zbierania odpadów, Przegląd Komunalny 2012, nr 6, s. 24-25.
  193. Wpis do rejestru działalności regulowanej w nowych przepisach o postępowaniu z odpadami komunalnymi, Przegląd Komunalny 2012, nr 2, s. 23-24.
  194. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, Przegląd Komunalny 2012, nr 4, s. 24-25.
  195. Zadania gmin związane z organizacją selektywnej zbiórki odpadów, Przegląd Komunalny 2012, nr 5, s. 22-23.
  196. Zagospodarowanie odpadów o charakterze „paliwa alternatywnego”, Przegląd Komunalny 2012, nr 8, s. 18-19.
  197. Zasady dokonywania wpisu do rejestru działalności regulowanej, Przegląd Komunalny 2012, nr 3, s. 30-31.
  198. Instalacje zastępcze w świetle prawa, Przegląd Komunalny 2013, nr 4, s. 18-20.
  199. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w świetle prawa, Przegląd Komunalny 2013, nr 6, s. 24-26.
  200. Nowa ustawa o odpadach-regiony i regionalne instalacje, Przegląd Komunalny 2013, nr 2, s. 18-20.
  201. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza, Przegląd Komunalny 2013, nr 1, s. 28-30.
  202. Odpowiedzialność prawna gmin, Przegląd Komunalny 2013, nr 9, s. 18-21.
  203. Odpowiedzialność prawna jednostek gminnych, Przegląd Komunalny 2013, nr 10, s. 28-30.
  204. Podmioty gospodarujące odpadami-podstawowe obowiązki, Przegląd Komunalny 2013, nr 5, s. 20-22.
  205. Postępowanie z odpadami komunalnymi-odpowiedzialność prawna przedsiębiorców, Przegląd Komunalny 2013, nr 11, s. 32-34.
  206. Reglamentacja wytwarzania odpadów, Przegląd Komunalny 2013, nr 3, s. 22-24.
  207. Składowanie odpadów. Cz. 1, Przegląd Komunalny 2013, nr 12, s. 28-29.
  208. Zarządzanie składowiskiem gminnym i fundusz rekultywacyjny, Przegląd Komunalny 2013, nr 8, s. 28-30.
  209. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów-kiedy powtórna ocena i decyzja środowiskowa?, Przegląd Komunalny 2013, nr 7, s. 24-26.
  210. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Projekt do poprawki, Przegląd Komunalny 2014, nr 6, s. 20-22.
  211. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza-monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 233-245.
  212. Ochrona powierzchni ziemi, cz. 1, Przegląd Komunalny 2014, nr 5, s. 22-23.
  213. Ochrona powierzchni ziemi, cz. 2, Przegląd Komunalny 2014, nr 7, s. 20-21.
  214. Ochrona powierzchni ziemi, cz. 3, Przegląd Komunalny 2014, nr 8, s. 16-17.
  215. Ochrona powierzchni ziemi, cz. 4, Przegląd Komunalny 2014, nr 9, s. 20-21.
  216. Postępowanie z „odpadami okazjonalnymi”, Przegląd Komunalny 2014, nr 4, s. 22-23.
  217. Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie jako element realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 47-68 (współautor Barczak A.).
  218. PSZOK-i w proponowanej nowelizacji, Przegląd Komunalny 2014, nr 12, s. 16-17.
  219. Selektywna zbiórka i recykling odpadów po nowemu, Przegląd Komunalny 2014, nr 11, s. 36-37.
  220. Składowanie odpadów. Cz. 2, Przegląd Komunalny 2014, nr 1, s. 28-29.
  221. Składowanie odpadów. Cz. 3, Przegląd Komunalny 2014, nr 2, s. 26-29.
  222. Wymagania prawne dla funkcjonowania instalacji MBP-projekt nowego rozporządzenia wykonawczego, Przegląd Komunalny 2014, nr 6, s. 20-23.
  223. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, Przegląd Komunalny 2014, nr 3, s. 24-26.
  224. Zezwolenie na gospodarowanie odpadami-domena marszałka czy starosty? Przegląd Komunalny 2014, nr 10, s. 20-21.
  225. Prawo emisyjne po zmianach, Przegląd Komunalny 2015, nr 1, s. 16-17.
  226. Kształtowanie emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych, Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 7, s. 28-38.
  227. Zgoda wodnoprawna a przepisy prawa emisyjnego w świetle nowej ustawy Prawo wodne, Ochrona środowiska 2018, nr 2, vol. 40, ISSN 1230-6169, s. 3-8. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/2-2018/Gorski_2-2018.pdf Czasopismo zamieszczone na liście A MNiSW pod numerem 8693.
  228. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, Wodociągi polskie 2018, nr 6(58), ISSN 1506-171X, s. 48-51.
  229. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w świetle prawa – wybrane zagadnienia, Studia Prawa Publicznego 2022, nr 3 (39), DOI: 10.14746/spp.2022.3.39.7, ISSN 2300-3936, s. 161-174.

  Artykuły w języku obcym

  1. Prevention of Hazards Associated with Shipwrecks and Chemical Warfare Agents Accumulated on Seabed as a Task of Public Administration – the Case of Poland, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 219-239. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Gorski_sklad.pdf
  2. Migrations and the environment – selected legal aspects, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 4 (88), DOI: 10.31743/sp.12693, s. 61-71. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12693/12024
  3. Construction Waste Handling after Amendments in Waste Regulations, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2023, vol. XVI, no. 1, DOI: 10.32084/tkp.5366, ISSN 1899-7694, s. 73-83. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/5366/5876

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 1-3, 81-84, 180-219, 376-386, 422-442 (w:) J. Jendrośka (red.), Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wydawnictwo CPE Wrocław 2001.
  2. Komentarz do art. 1-5, 13-40 (w:) M. Bar, M. Górski, J. Jerzmański (red.), Nowe przepisy o ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo CPE Wrocław 2001 (współautorzy Bar M., Jerzmański J.).
  3. Komentarz do rozdziałów II i IV (w:) J. Jerzmański (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz. Wydawnictwo CPE, Wrocław 2002.
  4. 1, 3 i 4 w cz. 1, rozdz. 1, 2, 4 w cz. 2 (w:) Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  5. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (współautor K. Rynkiewicz).
  6. Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C. H. Beck Warszawa 2011, (współautorzy M. Pchałek, M. Bar, W. Radecki, J. Jerzmański, J. Jendrośka, S. Urban).
  7. Komentarz do art. 11 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod red. A. Wróbla, D. Miąsika, N. Półtorak, Tom 1, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 242-251 (współautor M. Michalak).
  8. Komentarz do art. 13 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod red. A. Wróbla, D. Miąsika, N. Półtorak, Tom 1, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 260-264 (współautor J. Miłkowska-Rębowska).
  9. Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C. H. Beck Warszawa 2014, wyd. II zmienione i uzupełnione (współautorzy M. Pchałek, M. Bar, W. Radecki, J. Jerzmański, J. Jendrośka, S. Urban); autorstwo-Wprowadzenie do komentarza (s. 3-14), tytuł I art. 1-2 (s. 15-24); Dział II-wprowadzenie, art. 3, 4 (s. 25-92); tytuł III dział I (s. 452-533), dział IV (s. 547-569, 579-660, 666-674, 690-699), tytuł VI dział III (s. 930-962), tytuł VII dział I (s. 963-990), tytuł IX przepis  końcowy (s. 1048-1049).
  10. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, M. Safjan, L. Bosek (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1902 (współautorzy Michał Balcerzak, Witold Borysiak, Leszek Bosek (red.), Dominika Buch, Piotr Czarny, Teresa Dębowska-Romanowska, Maciej Dybowski, Monika Florczak-Wątor, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Piotr Karlik, Michał Królikowski, Katarzyna Kubuj, Karol Kulig, Przemysław Mikłaszewicz, Bogumił Naleziński, Barbara Nita-Światłowska, Tomasz Nowak, Marcin Olszówka, Maciej Pach, Wojciech Piątek, Marek Piechowiak, Łukasz Pisarczyk, Jacek Sadomski, Marek Safjan (red.), Andrzej Sakowicz, Andrzej Skoczylas, Arkadiusz Sobczyk, Tomasz Sroka, Jarosław Sułkowski, Krzysztof Szczucki,  Marek Szydło, Krzysztof Ślebzak, Piotr Tuleja, Karol Weitz, Mikołaj Wild, Paweł Wiliński, Krzysztof Wójtowicz, Janusz Zagrobelny, Kamil Zaradkiewicz). Autorstwo objaśnień do art. 74 (s. 1690-1705) i art. 86 (s. 1897-1902).

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Ustawa z 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Sieradzu, Sieradz 1986.
  2. Referendum i konsultacje społeczne, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Sieradzu, Sieradz 1987.
  3. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (w:) Vademecum ochrony środowiska w działalności gospodarczej, tom 4, Centrum Informacyjno-Wdrożeniowe „Saneko”, Słupsk 1993.
  4. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2000.
  5. Organizacja ochrony środowiska w Polsce (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2000.
  6. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej-ochrona powietrza (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2000.
  7. Ochrona przyrody (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2001.
  8. Wybrane problemy prawa ochrony środowiska (w:) B. Kozłowska (red.), Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
  9. Prawo ochrony środowiska (w:) M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, Wyd. II poprawione i uzupełnione, Difin Warszawa 2002.
  10. Regulacja prawna wykonywania rybołówstwa morskiego ochrona użytkowa żywych zasobów wód morskich (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2003.
  11. Ochrona i gospodarowanie zasobami biosfery (w:) J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2004.
  12. 1, 3, 4, 6, 8-11, 14 (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, J. S. Kierzkowskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych, Bydgoszcz 2006 (wsp.: Kierzkowska J. S.).
  13. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, A. Kalinowska-Sługocka, J. Sługocki, A. Monarcha-Matlak, M. Ofiarska, P. Kledzik, J. Strzelecki, S. Wach).
  14. Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska-zagadnienia podstawowe (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o odpowiedzialności z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku), Wydawnictwo Futura Poznań 2007, ss. 117.
  15. Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2008, ss. 211.
  16. Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów. Podręcznik, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008 (wsp. Okraska-Preidl J.).
  17. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, Kolonia Limited Wrocław 2012, s. 25-38 (współautor K. Nowacki).
  18. Koncepcja, zakres i rozwój regulacji prawnych dotyczących odpadów komunalnych (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, Kolonia Limited Wrocław 2012, s. 51-67 (współautor J. Jerzmański).
  19. Podstawowe założenia nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, Kolonia Limited Wrocław 2012, s. 67-89 (współautor J. Jerzmański).
  20. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na szczeblu regionalnym, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, s. 89-103.
  21. Wymagania dotyczące systemów gminnych-obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, s. 103-122 (współautor B. Kozłowska).
  22. Obowiązki podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, pod red. M. Górskiego, K. Nowackiego, s. 251-267.
  23. Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska (rozdz. 3) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 589-591.
  24. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 4) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 591-594.
  25. Procedury ocen oddziaływania na środowisko (rozdz. 5) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 594-598.
  26. Ochrona jakości zasobów środowiska (rozdz. 6) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 598-601.
  27. Ochrona przed zanieczyszczeniem (rozdz. 7) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 601-608.
  28. Gospodarowanie odpadami (rozdz. 8) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 608-614.
  29. Część druga. Rozdz. 1 Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 199-226.
  30. Część druga. Rozdz. 2 pkt 2.1 Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym i wspólnotowym (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 227-233.
  31. Część druga. Rozdz. 2 pkt 2.2 Ochrona jakości powietrza (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 234-240.
  32. Część druga. Rozdz. 2 pkt 2.3 Ustalanie dopuszczalnych poziomów emisji do powietrza (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 241-243.
  33. Część druga. Rozdz. 2 pkt 2.4. Ochrona warstwy ozonowej (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 244-248.
  34. Część druga. Rozdz. 2 pkt 2.7 Ochrona przed hałasem (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 272-277.
  35. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.1 System przepisów o odpadach (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 302-306.
  36. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.10 Prawne zasady postępowania z pojazdami samochodowymi wycofanymi z użytku (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 346-354 (współautor M. Michalak).
  37. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.11 Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 354-363 (współautor E. Badowska-Domagała).
  38. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.13 Prawne zasady postępowania z odpadami wydobywczymi (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 369-371 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  39. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.15 Transgraniczne przemieszczanie odpadów (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 376-380 (współautor A. Barczak).
  40. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.2 Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach i podstawowe definicje (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 306-311.
  41. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.3 Gospodarka odpadami i zasady jej prowadzenia (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 311-318.
  42. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.4 Podstawowe obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 318-319.
  43. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.5 Planowanie w gospodarce odpadami (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 320-322.
  44. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.6 Reglamentacja postępowania z odpadami (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 323-330.
  45. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.7 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 330-331.
  46. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.8 Prawna regulacja standardów przetwarzania odpadów (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 331-339.
  47. Część druga. Rozdz. 4 pkt 4.9 Postępowanie z odpadami opakowaniowymi (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 339-345 (współautor E. Badowska-Domagała).
  48. Część druga. Rozdz. 5 Gospodarowanie wodami śródlądowymi (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 381-418 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  49. Część druga. Rozdz. 6 Ochrona wód morskich (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 419-449 (współautorzy B. Bomanowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  50. Część druga. Rozdz. 9 pkt 9.6 Humanitarna ochrona zwierząt (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 619-629 (współautor J. Miłkowska-Rębowska).
  51. Część pierwsza. Rozdz. 1 pkt 1.8. Ochrona środowiska w prawie unijnym (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 44-48 (współautor M. Michalak).
  52. Część pierwsza. Rozdz. 1 Zagadnienia wprowadzające (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 27-43.
  53. Część pierwsza. Rozdz. 2 pkt 2.5 Zasada subsydiarności w prawie ochrony środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 72-74.
  54. Część pierwsza. Rozdz. 3 pkt 3.1-3.6 Zarządzanie sprawami ochrony środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 75-94.
  55. Część pierwsza. Rozdz. 4 Procedury ocen oddziaływania na środowisko (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 108-129.
  56. Część pierwsza. Rozdz. 5 Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 130-144.
  57. Część pierwsza. Rozdz. 6 Instrumenty finansowoprawne (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 145-167 (współautor A. Jaworowicz-Rudolf).
  58. Część pierwsza. Rozdz. 7 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 168-196 (współautor A. Jaworowicz-Rudolf).
  59. Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska (rozdz. 3) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 589-590.
  60. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 4) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 591-593.
  61. Procedury ocen oddziaływania na środowisko (rozdz. 5) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 594-597.
  62. Ochrona jakości zasobów środowiska (rozdz. 6) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 598-600.
  63. Ochrona przed zanieczyszczeniem  (rozdz. 7) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 601-607.
  64. Gospodarowanie odpadami (rozdz. 8) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 608-613.
  65. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (rozdz. 10 pkt 2) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 632-633.
  66. Humanitarna ochrona zwierząt (rozdz. 10 pkt 3) (w:) Prawo administracyjne materialne, pod red. Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl, część VII „Prawne aspekty ochrony środowiska”, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 633-635.
  67. Górski Marek, Budzisz Rafał, Duniewska Zofia, Jaworowicz-Rudolf Agnieszka, Jaworska-Dębska Barbara, Karcz-Kaczmarek Maria, Kasiński Michał, Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, Korzeniowski Piotr, Krakała Artur, Król Monika, Lewicki Marek, Lewicka Renata, Łakoma Sylwia, Michalska-Badziak Ryszarda, Olejniczak-Szałowska Ewa, Rabiega-Przyłęcka Agnieszka, Stahl Małgorzata, Wilczyńska Agnieszka, Wilczyński Przemysław, Wlaźlak Katarzyna, Prawo administracyjne materialne, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red.), Wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 923. ISBN 978-83-8092-565-6.
  68. Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski (red.), Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska, Prawo ochrony środowiska, wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., ss. 838.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. 16 haseł z dziedziny prawa ochrony środowiska (w:) E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok-Warszawa 2000.
  2. Górski M., Akredytowane laboratorium, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 30-31.
  3. Górski M., Cofnięcie albo ograniczenie pozwolenia emisyjnego, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 36-37.
  4. Górski M., Dobrostan zwierząt, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 40.
  5. Górski M., Dyrektywa IPPC, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 44.
  6. Górski M., Emisja, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 47.
  7. Górski M., Emisje ze spalarni odpadów, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 47.
  8. Górski M., Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 48.
  9. Górski M., Instalacja, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 64.
  10. Górski M., ISO, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 65.
  11. Górski M., Jednolite części wód powierzchniowych, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 67.
  12. Górski M., Monitoring jakości środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 83.
  13. Górski M., Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji z instalacji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 87.
  14. Górski M., Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 89.
  15. Górski M., Obszar ograniczonego użytkowania, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 90-91.
  16. Górski M., Ochrona jakości środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 97.
  17. Górski M., Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 105.
  18. Górski M., Opracowanie ekofizjograficzne, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 127-128.
  19. Górski M., Organ ochrony środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 128.
  20. Górski M., Państwowa Rada Ochrony Środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 134.
  21. Górski M., Plan zadań ochronnych, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 137.
  22. Górski M., Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 146-147.
  23. Górski M., Postępowanie z odpadami komunalnymi, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 147.
  24. Górski M., Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 152.
  25. Górski M., Pozwolenie emisyjne, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 152-153.
  26. Górski M., Pozwolenie na odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 153.
  27. Górski M., Prawna ochrona środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 158.
  28. Górski M., Program naprawczy, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 163.
  29. Górski M., Prowadzący instalację, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 165.
  30. Górski M., Rejestr zwierząt gatunków chronionych, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 177.
  31. Górski M., Równowaga przyrodnicza, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 181.
  32. Górski M., Sektorowe pozwolenie emisyjne, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 187.
  33. Górski M., Spalarnia odpadów, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 189.
  34. Górski M., Standardy emisyjne, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 190.
  35. Górski M., Standardy jakości środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 191.
  36. Górski M., Strefa przemysłowa, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 193.
  37. Górski M., Szczególne korzystanie ze środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 195-196.
  38. Górski M., Tereny zieleni, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 202.
  39. Górski M., Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 205.
  40. Górski M., Urządzenie techniczne, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 209.
  41. Górski M., Warunki eksploatacji odbiegające od normalnych, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 213.
  42. Górski M., Współspalarnia odpadów, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 216-217.
  43. Górski M., Wstrzymanie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 217.
  44. Górski M., Wygaśnięcie pozwolenia emisyjnego, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 220.
  45. Górski M., Wymagania dotyczące technologii stosowanych w instalacjach, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 221.
  46. Górski M., Wymagania związane z momentem oddawania instalacji do użytku, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 222.
  47. Górski M., Wymagania związane z normalnym funkcjonowaniem instalacji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 222.
  48. Górski M., Zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 225.
  49. Górski M., Zakaz międzynarodowego obrotu chronionymi gatunkami, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 225.
  50. Górski M., Zakład, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 226.
  51. Górski M., Zanieczyszczenie środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 226.
  52. Górski M., Zasady ochrony środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 232.
  53. Górski M., Zgłoszenie instalacji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 235.
  54. Górski M., Zgoda na emisję, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 236.
  55. Górski M., Zwykłe korzystanie ze środowiska, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 238.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Ochrona prawna środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.
  2. Zagrożenia i ochrona wód podziemnych (aspekty przyrodnicze, prawne i techniczne). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988 (red. wsp. Burchard J., Jędrzejewska K.).
  3. Prawo ochrony środowiska-kompendium, Przegląd Komunalny 1998, nr 2 (dodatek) (red. całości opracowania).
  4. Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska-nowa koncepcja podziału po reformie, Przegląd Komunalny 1999, nr 1 (dodatek), (opracowanie zbiorowe, red. całości opracowania).
  5. Gospodarowanie odpadami w prawie EU, Przegląd Komunalny 2000, nr 5 (dodatek), (red. całości opracowania).
  6. Nowe przepisy o ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo CPE Wrocław 2001 (red. wsp. M. Bar, J. Jerzmański).
  7. Prawo ochrony środowiska, Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych, Bydgoszcz 2006 (red. wsp. Kierzkowska J. S.).
  8. Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 611.
  9. Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Łódź-Poznań 2011, ss. 446.
  10. Administracja publiczna-człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Warszawa 2011, ss. 439 (red. wsp.: J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus).
  11. Zarządzanie gospodarką odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2011, ss. 208.
  12. Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, ss. 349 (red. wsp.: K. Nowacki).
  13. Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Wolters Kluwer Warszawa 2013, ss. 233 (red. wsp.: J. Miłkowska-Rębowska).
  14. Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16-17 października 2012 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2013, ss. 230 (red. wsp.: K. Nowacki).
  15. Zarządzanie gospodarką odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2012, ss. 421 (red. wsp.: S. Zabawa).
  16. Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 664.
  17. Wielka Encyklopedia Prawa. Tom V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, ss. 239 (red. wsp. J. Stelmasiak).
  18. Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, ss. 171.
  19. Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?  Eine Bestandsaufnahme. Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin 2015, ss. 525 (redakcja wspólna Lothar Knopp). (brak recenzenta)
  20. Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski (red.), Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska, Prawo ochrony środowiska, wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., ss. 838.

   

  Recenzje

  1. Kaźmierska-Patrzyczna A., Król M. A. (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, ss. 795.
  2. Nowe prawo gospodarki odpadami, pod red. L. Dubińskiego, T. Kocoła, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, ss. 172.
  3. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Poznań 2014, ss. 1165 (recenzja wsp. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Marian Kwietniewski, Grzegorz Malina, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak, Marek Sozański).
  4. Zarządzanie gospodarką odpadami nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian, pod red. T. Kupczyk, M. Żebrowskiego, K. Sosnowskiej, I. Tomys, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, ss. 270.
  5. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, pod red. P. Manczarskiego, Wydawca Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, ss. 824 (recenzja wspólna Zbigniew Bukowski, Zenon Foltynowicz, Andrzej Jędrczak, Tadeusz Marcinkowski, Kazimierz Szymański, Włodzimierz Urbaniak).
  6. Recenzja książki: Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Kudowa Zdrój 2016, ss. 1004. ISBN 978-83-64959-45-5 (recenzja wspólna Michał Bodzek, Zbysław Dymaczewski, Krystyna Konieczny, Marian Kwietniewski, Mariusz Nowak, Marek M. Sozański, Andrzej Urbaniak).
  7. Recenzja książki: P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawca Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Gniezno 2017, ISBN 978-83-64959-49-3, ss. 573 (recenzja wspólna Zbigniew Bukowski, Barbara Kozłowska, Grzegorz Malina, Tadeusz Marcinkowski, Anna Matuszak-Flejszman, Kazimierz Szymański).

Accessibility Toolbar