• 24 PAŹ 17

  dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor US

  e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 78

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 301b

   


  Obszar prowadzonych badań: Specjalność prawo i postępowanie administracyjne, w tym w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz postępowanie egzekucyjne w administracji, a także prawo finansowe samorządu terytorialnego.
  .
  Dominującym obszarem zainteresowań badawczych jest problematyka prawna samorządu terytorialnego, obejmująca zagadnienia prawne samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą. W ramach tego obszaru sytuują się szczegółowe problemy dotyczące różnych aspektów funkcjonowania i finansowania samorządu terytorialnego (m.in. ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach europejskich, zasady i tryb wykonywania zadań, materialne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz gwarancje prawne jego samodzielności, formy i kierunki rozwoju publicznoprawnych form współdziałania, reformy samorządu terytorialnego). Przedmiotem zainteresowań badawczych są także: problematyka obszarów specjalnych w materialnym prawie administracyjnym; umowa publicznoprawna i zakres jej stosowania w samorządzie terytorialnym; postępowanie i egzekucja administracyjna; różne aspekty funkcjonowania administracji publicznej oraz obowiązujące w tym zakresie standardy, a także formy i sposoby jej doskonalenia.
  .
  Autorka ponad 350 publikacji, w tym 12 książek.


  Stopnie  i tytuły naukowe: 

  • 1998 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Status prawny specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (zagadnienia administracyjnoprawne)” – przygotowanej pod kierunkiem dra hab. prof. US Romana Sowińskiego; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2008 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: prawo samorządu terytorialnego, prawo samorządowe;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1999–2002 – rzecznik dyscyplinarny w sprawach nauczycieli akademickich;
  • 1999–2006, 2012–2016 – członkostwo w Senackiej Komisji ds. Wydawnictw;
  • 2012–2020 – członkostwo w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2013–2015 – członkostwo w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
  • 2016–2019 – członkostwo w Senackiej Komisji ds. Nauki;
  • 2009–2019 – kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego;
  • 2012–2016 – prodziekan ds. Nauki i Organizacji;
  • 2012–2019 – członkostwo i przewodniczenie w zespole ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Administracja;
  • od 2013 r. – kierownik Studiów Podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe;
  • 2013–2016 – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wydawnictw;
  • 2016–2019 – prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia;
  • od 1 stycznia do 30 września 2019 r. –  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. organizacji dyscypliny naukowej nauki prawne;
  • od 1 października 2019 r. – członkostwo Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych/Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 1 października 2019 r. – koordynator kierunku Administracja i Przewodnicząca Zespołu kierunku Administracja;
  • 1994–1998 członkostwo Komisji Prawa i Administracji Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego;
  • od 2003 r. członkostwo w International Center of Public Finance and Tax Law Research;
  • członkostwo w Radzie Naukowej czasopism „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” (ISSN 2300–9853), „Studia Administracyjne” (ISSN 2080–5209), „Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences” (ISSN 2786–1929).

  Monografie

  1. Reforma samorządu terytorialnego. Tom I. Zagadnienia administracyjno-prawne, ZCO, Zielona Góra 1998 (współautor Z. Ofiarski, B. Rutkowski).
  2. Prawo budżetowe powiatów, WSAP, Szczecin 1999, ss. 228 (współautor Z. Ofiarski, B. Rutkowski).
  3. Reforma samorządu terytorialnego. Tom II. Zagadnienia finansowo-prawne, ZCO, Zielona Góra 1999, (współautor Z. Ofiarski, B. Rutkowski).
  4. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Wydawnictwo Naukowe US, seria studia i rozprawy t. 346, Szczecin 2000, ss. 344. Publikacja dostępna na stronie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=9637
  5. Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, ss. 608.
  6. Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-105-1, ss. 336 (współautor Z. Ofiarski).
  7. Związki komunalne i metropolitalne w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-277-6, ss. 632 (współautor Z. Ofiarski).

   

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.
   Małgorzata Ofiarska autorstwo następujących haseł:
  • Audyt wewnętrzny – s. 78;
  • Audytor wewnętrzny – s. 79;
  • Budżet gminy – s. 88;
  • Budżet powiatu – s. 91;
  • Budżet województwa – s. 94;
  • Budżet związku międzygminnego – s. 95;
  • Budżet związku powiatów – s. 97;
  • Część regionalna subwencji ogólnej dla województw – s. 104;
  • Część rekompensująca subwencji ogólnej – s. 105;
  • Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 117;
  • Dotacje celowe jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego – s. 135;
  • Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 137;
  • Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – s. 161;
  • Fundusz Dopłat – s. 163;
  • Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – s. 165;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – s. 166;
  • Fundusz Kredytu Technologicznego – s. 168;
  • Fundusz leśny – s. 169;
  • Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – s. 170;
  • Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – s. 171;
  • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – s. 171;
  • Fundusz Promocji Kultury – s. 175;
  • Fundusz Promocji Twórczości – s. 175;
  • Fundusz Rekompensacyjny – s. 176;
  • Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – s. 178;
  • Fundusz Sołecki – s. 182;
  • Fundusz Strefowy – s. 183;
  • Fundusz Wsparcia Policji – s. 187;
  • Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – s. 188;
  • Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy – s. 190;
  • Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – s. 196;
  • Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – s. 205;
  • Jednostka budżetowa – s. 212;
  • Kierowanie wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 224;
  • Komitet audytu – s. 230;
  • Komórka audytu wewnętrznego – s. 231;
  • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – s. 236;
  • Koordynacja audytu wewnętrznego – s. 238;
  • Krajowy Fundusz Drogowy – s. 245;
  • Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 274;
  • Nadzór i kontrola wykonywane przez regionalne izby obrachunkowe – s. 275;
  • Opinie wydawane przez regionalne izby obrachunkowe – s. 303;
  • Opłaty z budżetu państwa dla gmin „atomowych” – s. 322;
  • Państwowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych – s. 335;
  • Plan audytu wewnętrznego – s. 344;
  • Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – s. 348;
  • Polska Akademia Nauk jako jednostka sektora finansów publicznych – s. 377;
  • Pomoc udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 379;
  • Program postępowania naprawczego w jednostce samorządu terytorialnego – s. 397;
  • Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego – s. 398;
  • Przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 409;
  • Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego – s. 422;
  • Rezerwa subwencji ogólnej – s. 423;
  • Rezerwy celowe w budżecie jednostki samorządu terytorialnego – s. 423;
  • Samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych – s. 435;
  • Samorządowy zakład budżetowy – s. 436;
  • Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego – s. 442;
  • Sposoby dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego – s. 447;
  • Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – s. 450;
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 451;
  • Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego – s. 452;
  • Standardy audytu wewnętrznego – s. 455;
  • Subwencja dla partii politycznej – s. 463;
  • Subwencja ogólna – s. 464;
  • Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego – s. 475;
  • Uchwała budżetowa związku jednostek samorządu terytorialnego – s. 476;
  • Uczelnia publiczna jako jednostka sektora finansów publicznych – s. 478;
  • Udziały we wpływach z podatków dochodowych jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego – s. 480;
  • Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej – s. 485;
  • Wpłaty do budżetu państwa dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego-s. 501;
  • Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 504;
  • Wygasanie niezrealizowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego-s. 508;
  • Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 511;
  • Załączniki do uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego – s. 526;
  • Zasady gospodarki finansowej obowiązujące w fazie wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 536;
  • Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych – s. 547;
  • Zwrot dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego – s. 550;
  • Źródła dochodów własnych gminy – s. 555;
  • Źródła dochodów własnych powiatu – s. 556;
  • Źródła dochodów własnych województwa – s. 556.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Gmina jako jednostka samorządowa, (w:) Prawo samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego i M. Mokrzyc, WSAP, Szczecin 1999, s. 73-112.
  2. Powiat jako jednostka samorządowa, (w:) Prawo samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego i M. Mokrzyc, WSAP, Szczecin 1999, s. 113-150.
  3. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Opole 2000, s. 463-478.
  4. Związki komunalne w Polsce – demokratyczną instytucją samorządu terytorialnego, (w:) Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych, praca zbiorowa pod red. J. Muszyńskiego, Gdynia-Warszawa 2000, s. 132-139.
  5. Związki prawa finansowego i nauki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa i dyscyplinami finansowymi, (w:) Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, pod red. A. Kosteckiego, Zakamycze 2000, s. 371-374.
  6. Egzekucja zobowiązań podatkowych, (w:) Zarys systemu prawa podatkowego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego, WSAP Szczecin 2001, s. 245-323.
  7. Samorząd gminny, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. M. Ofiarskiej i J. Ciapały, Poznań 2001, s. 40-102.
  8. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. M. Ofiarskiej i J. Ciapały, Poznań 2001, s. 268-290.
  9. Umowa jako forma działania administracji w wybranych systemach prawa, (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, pod red. nauk. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2002, s. 409-427.
  10. Współdziałanie gmin w wybranych systemach prawa, (w:) Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 191-202.
  11. Wybrane zagadnienia współpracy gmin w Europie, (w:) Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. J. Sługockiego, Szczecin 2003, s. 19-31.
  12. Koncepcja umowy publicznoprawnej w niemieckiej nauce prawa administracyjnego, (w:) Jakość administracji publicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rzeszów 2004, s. 302-314.
  13. Tendencje w rozwoju uregulowań egzekucji administracyjnej, (w:) System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 76-89.
  14. Wybrane aspekty administracyjnoprawne oraz finansowoprawne łączenia się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Polska samorządność w integrującej się Europie, praca zbiorowa pod red. A. Szewczuka, Szczecin 2004, s. 367-374.
  15. Wybrane uwagi o konstrukcji umowy publicznoprawnej jako formy działania administracji, (w:) Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, praca zbiorowa pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2004, s. 553-570.
  16. Obszar specjalny, (w:) Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. J. Sługockiego, Bydgoszcz 2005, s. 239-268.
  17. Organizacja pracy organów jednostek samorządu terytorialnego i ich urzędów w zakresie wypełniania zadań dotyczących finansów lokalnych, (w:) Finanse samorządowe 2005, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 58-72.
  18. Współdziałanie finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami lub zrzeszeniami, (w:) Finanse samorządowe 2005, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 72-80.
  19. Związki gmin w Polsce i we Francji – aspekty prawnoporównawcze, (w:) II Forum samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005, s. 515 – 533 (współautor Z. Ofiarski).
  20. Administrowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszami wspierającymi rozwój lokalnej przedsiębiorczości w Polsce – wybrane aspekty prawne, (w:) Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, pod red. M. Woźniak i J. Ryszki, Opole 2006, s. 137-152 (współautor Z. Ofiarski).
  21. Organizacja pracy organów jednostek samorządu terytorialnego i ich urzędów w zakresie wypełniania zadań dotyczących finansów lokalnych, (w:) Finanse samorządowe 2006, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2006 (II wydanie), s. 60-75.
  22. Porozumienia jako podstawa wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Tom II, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 426, Szczecin 2006, s. 39-61.
  23. Współdziałanie finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami lub zrzeszeniami, (w:) Finanse samorządowe 2006, pod red. C. Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2006 (II wydanie), s. 76-86.
  24. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki sektora finansów publicznych, (w:) Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, praca zbiorowa pod red. E. Chojny-Duch, Warszawa 2006, s. 236-261 (współautor Z. Ofiarski).
  25. Opinia jako forma działania regionalnych izb obrachunkowych, (w:) 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego pod red. J. Małeckiego, R. Hausera i Z. Janku, Poznań 2007, s. 93-103 (współautor Z. Ofiarski).
  26. Formy udzielania pomocy gminom i ich związkom z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, (w:) Finanse samorządowe 2008, pod red. C. Kosikowskiego, ABC a Wolters Kluwer business 2008 (III wydanie), s. 322-325.
  27. Organizacja pracy organów jednostek samorządu terytorialnego i ich urzędów w zakresie wypełniania zadań dotyczących finansów lokalnych, (w:) Finanse samorządowe 2008, pod red. C. Kosikowskiego, ABC a Wolters Kluwer business 2008 (III wydanie), s. 55-70.
  28. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a działalność pożytku publicznego – aspekty organizacyjnoprawne i finansowoprawne, (w:) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum samorządowe, pod red. B. Filipiak i A. Szewczuka, Szczecin 2008, Zeszyty Naukowe US Nr 489, s. 275-299 (współautor Z. Ofiarski).
  29. Udzielanie wsparcia nowym inwestycjom z Funduszu Strefowego, (w:) II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, Sulechów 2008, s. 187-198 (współautor Z. Ofiarski).
  30. Uprawnienia organu wykonawczego gminy w zakresie wymiaru i poboru opłat w sferze ochrony przyrody, (w:) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, pod red. M. Popławskiego, Warszawa 2008, s. 47-65 (współautor Z. Ofiarski).
  31. Współdziałanie finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami lub zrzeszeniami, (w:) Finanse samorządowe 2008, pod red. C. Kosikowskiego, ABC a Wolters Kluwer business 2008 (III wydanie), s. 71-80.
  32. Stosowanie umów w sprawie udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) V Forum Samorządowe 2009. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, pod red. B. Filipiak i A. Szewczuka, Zeszyty Naukowe nr 526. Ekonomiczne problemy usług nr 29, Szczecin 2009, s. 303-316  (współautor Z. Ofiarski).
  33. Formy konsultacji stosowane w procesie redystrybucji dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego, (w:) Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, pod red. L. Patrzałka, Poznań 2010, s. 161-176  (współautor Z. Ofiarski).
  34. Francja (w:) Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, pod red. K. Piaseckiego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica IV, Folia 72, Kraków 2010, s. 88-111.
  35. Kierunki ewolucji publicznoprawnych form współdziałania gmin w wybranych państwach europejskich, (w:) Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 143-179.
  36. Obligacje komunalne w Polsce – zagadnienia ogólne i rozwiązania szczegółowe w wybranych aktach prawa miejscowego, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Białystok – Lwów 2010, s. 184-197  (współautor Z. Ofiarski).
  37. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej – wybrane aspekty, (w:) Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu Warszawa-Gdańsk 2010, s. 285-296 (współautor Z. Ofiarski).
  38. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie wybranych zadań własnych gmin w sferze infrastruktury, (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Warszawa 2010, s. 175-195 (współautor Z. Ofiarski).
  39. Uprawnienia organów gminy dotyczące opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach, (w:) Opłaty samorządowe w Polsce – Problemy praktyczne, pod red. G. Liszewskiego, Białystok 2010, s. 172-183 (współautor Z. Ofiarski).
  40. Wybrane aspekty administracyjnoprawne i finansowo prawne współdziałania samorządu województwa z samorządem lokalnym, (w:) Samorząd województwa. Współczesne zagadnienia prawne i finansowe, pod red. A. Borodo, TNOIK 2010, s. 29-44 (współautor Z. Ofiarski).
  41. Wyznaczanie i ochrona granic samodzielności, w tym finansowej, jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty konstytucyjne, (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010, s. 334-346 (współautor Z. Ofiarski).
  42. Formy i metody reglamentacji długu publicznego związków komunalnych w Polsce, (w:) Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, pod red. A. Pomorskiej i J. Szołno-Koguc, Warszawa 2011, s. 574-596 (współautor Z. Ofiarski).
  43. Idee, przesłanki, główne założenia reform oraz trendy rozwoju współdziałania między gminami w wybranych państwach, (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi  Smolińskiemu, Szczecin – Jarocin 2011, s. 173-194  (współautor Z.  Ofiarski).
  44. Przesłanki i tendencje ewolucji publicznoprawnych form współdziałania w samorządzie terytorialnym – z perspektywy 20 lat doświadczeń, (w:) Administracja publiczna III RP. Dwie dekady doświadczeń, praca zbiorowa pod red. M. Mazuryka, Warszawa 2011, s. 284-302.
  45. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Kolonia Limited 2012, s. 172-204  (współautor Z. Ofiarski).
  46. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Kolonia Limited 2012, s. 122-171  (współautor A. Barczak)
  47. Koncepcje i kierunki ewolucji form współdziałania gmin we Francji – wnioski dla Polski, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012, s. 261-275.
  48. Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych, (w:) C. Kosikowski, J. M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 2012, Wolters Kluwer 2012, s. 204-221.
  49. Samodzielność jako fundamentalna wartość samorządu terytorialnego, (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, pod red. I. Czaja-Hliniak, Kraków 2012, s. 325-345 (współautor Z. Ofiarski).
  50. Statuty związków międzygminnych – uwarunkowania prawne a praktyka, (w:) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer 2012, s. 298-337.
  51. Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państwa sąsiednich, (w:) C. Kosikowski, J. M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 2012, Wolters Kluwer 2012, s. 222-246.
  52. Zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. i związana z tym organizacja urzędów j.s.t., (w:) C. Kosikowski, J. M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 2012, Wolters Kluwer 2012, s. 56-92.
  53. Związek jednostek samorządu terytorialnego jako forma współdziałania i potencjalny czynnik dynamizujący rozwój lokalny, (w:) E. Jasiuk (red.), Jakość administracji publicznej, a jakość życia (aspekty prawne i społeczne), Radom 2012, s. 155-181.
  54. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (streszczenie opracowania obejmujące tylko nowelizację z dnia 1 lipca 2011 r.), (w:) Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim 16-17 października 2012 r., pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Wrocław 2013, s. 63-69  (współautor Z. Ofiarski).
  55. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów, (w:) Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim 16-17 października 2012 r., pod red. M. Górskiego i K. Nowackiego, Wrocław 2013, s. 47-51 (współautor A. Barczak).
  56. Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd – Finanse – Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, pod red. R.P. Krawczyka i M. Steca, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 246-271 (współautor Z. Ofiarski).
  57. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami, (w:) Prawo finansowe samorządu terytorialnego, pod red. nauk. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, M. Wróblewskiej, Gdańsk – Nynnasham – Sztokholm 2013, s. 225-234 (współautor Z. Ofiarski).
  58. Praktyka stanowienia statutów związków międzygminnych po wejściu w życie Konstytucji RP, (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., pod red. A. Bałabana, J. Ciapały i P. Mijala, Szczecin 2013, s. 109-124.
  59. Status ustrojowy i finansowoprawny jednostek pomocniczych gminy, (w:) I. Mirek i T. Nowak (red. nauk.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Łódź 2013, s. 159-173  (współautor Z. Ofiarski).
  60. Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia administracyjnoprawne i finansowoprawne, (w:) Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, pod red. A. Borodo, Toruń 2013, s. 41-70 (współautor Z. Ofiarski)
  61. Konstrukcja pozycji finansowoprawnej sołectwa – geneza, ewolucja i kierunki rozwoju,(w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 315-328.
  62. Konstrukcje prawne współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań publicznych – ewolucja i kierunki rozwoju (reminiscencja z ostatniego ćwierćwiecza), (w:) A. Błaś, J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, Wydawnictwo Kolonia Spółka z o. o., Wrocław 2014, s. 245 – 258.
  63. Udzielanie pomocy finansowej jako szczególna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, (w:) W. Miemiec, K. Sawicka, Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 444-457 (współautor Z. Ofiarski).
  64. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 259-279.
  65. Jakość regulacji prawnych w statutach jednostek pomocniczych gminy (uwagi de lege lata), (w:) A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, Tom I, Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, Zielona Góra 2014, s. 45-60.
  66. Zakres regulacji „spraw budżetowych” w wybranych statutach gmin, (w:) Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Glinieckiej, A. Drywy, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 175-184.
  67. Gwarancje jawności działania samorządu terytorialnego – analiza rozwiązań przyjmowanych w statutach gmin, (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 513-530.
  68. Konsultowanie społeczności lokalnych w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 353-381.
  69. Status prawny uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 11-37.
  70. Konsultowanie społeczności gminnych w zakresie redystrybucji dochodów publicznych w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (na przykładzie tzw. budżetu obywatelskiego), (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samo-rządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 295-306.
  71. Geneza, ewolucja i zastosowanie związków samorządowych w Polsce, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 145-161. ISBN 978-83-916998-9-8.
  72. Statuty jednostek pomocniczych gminy – uwarunkowania prawne a praktyka, (w:) Arwid Mednis (red.), Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom I, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 265-282. ISBN 978-83-64512-89-6.
  73. Źródła dochodów i przychodów związków metropolitalnych, (w:) W. Miemiec (red.), Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej,  Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-076-2, s. 225-242.
  74. Przesłanki i kierunki ewolucji statusu prawnego jednostek pomocniczych gminy – z perspektywy 25 lat doświadczeń, (w:) M. Szewczyk (red.), Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ISBN 978-83-232-3182-0, s. 155-170.
  75. Udzielanie dotacji z budżetu gminy dla rodzinnych ogrodów działkowych, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 173-192.
  76. Obszar specjalny – kilka refleksji na temat koncepcji, jej ewolucji i przydatności we współczesnym prawie, (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN: 978-83-7972-211-2, Szczecin 2018, s. 327-342.
  77. Prawna instytucja budżetu obywatelskiego w ustrojowym prawie samorządu terytorialnego, (w:) K. Brzozowska (red.), Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-322-5, s. 103-116.
  78. Normatywna koncepcja Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, (w:) P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-898-2, s. 477-494.
  79. Podejmowanie uchwał przez rady gmin w sprawach maksymalnych stawek opłat za odbiór nieczystości i odpadów komunalnych z perspektywy ustaleń nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, (w:) J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński (red.), Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-466-2, s. 79-90 (współautor Z. Ofiarski).
  80. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu w sprawie udzielenia międzykomunalnej pomocy finansowej, (w:) M. Szewczyk, M. Jędrzejczak (red.), Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Krystiana Ziemskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-492-4, s. 231-240.
  81. M. Ofiarska, Z. Ofiarski, Władztwo daninowe jednostek samorządu terytorialnego – refleksje na tle prawnoporównaczym standardów konstytucyjnych, (w:) J. Szołno-Koguc (red.), Finanse samorządowe, Warszawa 2023, tom 3(15), ISBN 1899-4822, DOI: 10.24425/146953, s. 55–71, ss. 367. Tekst dostępny na stronie: https://publikacje.pan.pl/book/146953/finanse-samorzadowe
  82. Zasady ustalania standardów formalnych dotyczących projektów budżetów obywatelskich : perspektywa normatywna i orzecznicza, (w:) H. Litwińczuk, R. Cieślak, K. Feldo, J. Zdanukiewicz (red.), Tributum tolerabile ac facile?: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 321-331.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The legal forms of the concurrence the units local self-government in the Republic of Poland-administrative legal and financial legal aspects (Prawne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne), (w:) Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě, Sborník 1. Mezinárodního právnického symposia, Brno 2003 (współautor Z. Ofiarski).
  2. Principles of managing sources of local taxes by revenue office in Poland (Zasady administrowania źródłami podatków lokalnych przez naczelników urzędów skarbowych w Polsce), (w:) The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe. Within the Integration Processes Vilnius – Białystok 2004 (współautor Z. Ofiarski).
  3. Selected Issues of Co-operation of Communes or Municipalities in Europe, (w:) J. Sługocki, (red.), Public Administration and Administrative Law in the Face of European Integration, Szczecin 2004, s. 19-31.
  4. Opinion as form of reconciliation of the contents of normative acts which regulate the subventionary process of territorial self-government units in Poland, (w:) Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe, Kosice 2005 (współautor Z. Ofiarski).
  5. Special economic zone – selected aspects of municipality development support in Poland (Specjalne strefy ekonomiczne – wybrane aspekty wspierania rozwoju gmin w Polsce), (w:) Финансовое правотворчество и правоприменение в государствах Центральной и Восточной Европы, Гродно 2006, s. 83-94 (współautor Z. Ofiarski).
  6. Stabilisation de la régulation des revenus des collectivités territoriales en Pologne dans le cadre de la Constitution de la République Polonaise et la Carte Européenne de l’Autorité Locale, (w:) The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21 st Century in Europe, pod red. Ruśkowskiego i M. Tyniewickiego, Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, Białystok-Paris 2009, s. 214-225 (współautor Z. Ofiarski).
  7. Communal utilities association as an organizational unit of the sector of public finance in Poland, (w:) Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010 , Prague 2010, s. 470-487 (współautor  Z Ofiarski).
  8. The right to good administration as a fundamental guarantee of protection of citizens’ rights, (w:) Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в Республике Беларусь и других Европейских государствах, Гродно 2011, s. 87-92.
  9. Practical problems of creating and changing statutes of inter-district associations, (w:) Проблемы правотворчества и правоприменения в государствах Центральной и Восточной Европы, Гродно 2012, s. 139-144.
  10. Tax exemptions namely preferences for entrepreneurs in special economic zones in Poland, (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск Преференции в финансовом праве и экономике стран Центральной и Восточной Европы, Воронеж  2012, s. 114-124.
  11. Соглашение как форма корректива предусмотренного законом разделения публичных задач в Польше между правительственной администрацией и территориальным самоуправлением, (w:) Public finances – administrative autonomie, G. Hulkó, A. Patyi (red.), UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. Győr 2012, s. 485-505 (współautor Z. Ofiarski).
  12. Jurisprudence of the regional accounting chambers in the development and the use of local tax law in Poland, (w:) A. N. Kostukov (red.), Problems of application of tax law in the Central and Eastern Europe countries, Omsk 2013, s. 203-210 (współautor Z. Ofiarski).
  13. Long-Term Financial Forecast for the District – Selected Procedural Issues, (w:) E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewiecki, U. Zawadzka – Pąk, Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Białystok 2013, s. 283-293 (współautor Z. Ofiarski).
  14. Payments for maintenance of cleanness and tidiness as sources of Commune Budget income (w:) Публичные финансы и налоговое право, Выпуск Budget revenues of the Countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2014, s. 307-317.
  15. Constitutional Standards of Financial Autonomy of Local Government Units in Poland and Statutory Regulations of Sources of their own Revenues, (w:) Mrkyvka P. (red.) System of Financial Law. General Part. Conference Proceedings, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia no 514, Masaryk University, Brno 2015, s. 264-281.
  16. Enforcement against taxpayer’s bank deposit as a measure of preventing tax evasion (Egzekucja z rachunku bankowego podatnika jako sposób zapobiegania uchylaniu się podatnika od opodatkowania), (w:) Vladimír Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková (red.), Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky nekonferenčný zborník vedeckých prác II. diel, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 77-89.
  17. The Quasi-Code of Communal Tributes in the Second Polish Republic, (w:) L. Etel, M. Popławski (red.), Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Temida 2, Białystok 2016, s. 355-368. ISBN 978-83-62813-88-9.
  18. Limits of the Law-Making Autonomy of a Municipality in Creating and Defining the Organization and Scope of Operation of Auxiliary Units in Urban Municipalities and Cities, (w:) M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska (red.), Local Government in Selected Central and Eastern European Countries Experiences, Reforms and Determinants of Development, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 261-275. ISBN 978-83-7784-850-0.
  19. Communal Auxiliary Units – Structural Concept and Directions for Development, (w:) M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska (red.), Local Government in Selected Central and Eastern European Countries Experiences, Reforms and Determinants of Development, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 317-333. ISBN 978-83-7784-850-0.
  20. Participatory budgeting as a tool supporting local development,(w:) С. Е. Чебуранова (red.), Правотворчество и правоприменение как фактор эффективного развития современных экономических систем,  Гродно ГрГУ им. Я. Купалы 2016, s. 74-78. ISBN 978-985-515-973-6.
  21. Supervision of  the Metropolitan Union’s Financial Issues in Poland, (w:) M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.). The financial law towards challenges of the XXI century: Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, Editio Scientia 2017, vol. 580, s. 156-171.  ISBN 978-80-210-8516-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.  Publikacja dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/sborniky/Radvan_Financial_challenges.pdf
  22. Consulting commune residents and European standards (considerations against the European Charter of Local Self-Government), (w:) J. Sługocki, M. Michalak, P. Kledzik (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, s. 162-176.
  23. A Poviat Governor as a Party to the Agreement Transferring the Ownership of Objects and Property Rights to the State Treasury or a Local Government Unit in Exchange for Tax Arrears, (w:) E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), Bialystok-Vilnius 2018,Temida 2, ISBN 978–83–65696–08–3, DOI książki: 10.15290/oolscprepi.2018, s. 473-489. DOI rozdziału: 10.15290/oolscprepi.2018.35. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://drive.google.com/file/d/0B3pMY5FCMiwrR0lpcEh1dHF4czV1R1dQZmY2X20
   wQlBjRmt3/view
  24.  Scope of  Discretion of  a Municipal Council in Implementing and Determining the Amount of  Resort Tax in Polish Resorts, (w:) M. Sentsova (Karaseva), E. Ruskowski, A. Paul, M. Radvan (red.), Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe. Conference Proceedings, VSU Publishing House,  Voronezh 2018, ISBN 978-5-9273-2665-5, s. 307-320. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.law.vsu.ru/pfirc/books/pdf/Tax-Sovereignty.pdf
  25.  Local Government Unit as a Beneficiary of a Designated Subsidy for Maintenance or Restoration Work at a Building Entered in the National Treasure List, (w:) P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński , M. Radvan (eds.), The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy (Conference Proceedings), Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2018. Publications of the Massaryk university, theoretical series, edition Scientia, File no. 636 (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Editio Scientia  vol. 636), ISBN 978-80-210-9086-6, ISBN 978-80-210-9087-3 (online: pdf), DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018, s. 138-151. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf
  26. Exemption of Polish Local Government Units and their Unions from Corporate Income Tax – The Fundamentals, Evolution of Solutions and Legal Framework, (w:) G. Hulkó, R. Vybíral (red.), European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Dialóg Campus, Budapest 2019, ISBN 978-615-6020-41-3 (pdf ), ISBN 978-615-6020-42-0 (print), s. 457-466.
  27. Legal Status of Entrance Fees to National Parks and Nature Reserves Located on the Territory of the Republic of Poland, (w:) P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan (eds), The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2020. Publications of the Masaryk University, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, edition Scientia, no. 682, ISBN 978-80-210-9597-7 (online), s. 384-396.
  28. Polish Experience from 25 Years of the Operation of Special Economic Zones as a Form of Support for the Development of Selected Regions, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 3284-3292.
  29. Polish Experience From 30 Years of Functioning of Associations of Local Government Units  (Municipal)  As  A  Formal  and  Material  Basis  for  Regional  Development, Proceedings of  the  37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 7555-7563.
  30. Polish Experience in Consulting Local Communities About Expenditure in The Form of Civic (Participatory) Budget, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 7572-7578.
  31. Polish Experience in Providing Financial Aid as A Special Form of Intercommunal Cooperation and Regional Growth in The Implementation of Public Tasks, Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA),30-31 May 2022, Granada, Spain, ISBN 978-0-9998551-8-8, ISSN 2767-9640, s. 644-653.
  32. Government Support for Commune Housing Investments in Poland During the Covid-19 Pandemic, (w:) S. Moroz, U. Zawadzka-Pąk (red.), Investments and Public Finance, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2022, ISBN 978-83-67169-11-0, DOI: 10.15290/ipf.2022.14, s. 151-163.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Zwolnienia i preferencje w specjalnych strefach ekonomicznych, Doradca Podatnika 1995, nr 44-45.
  2. Koncepcja samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Radca Prawny 1996, nr 2, s. 10-18.
  3. Nowa ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Radca Prawny 1996, nr 1, s. 27-35.
  4. Nowy dziennik urzędowy-Monitor Sądowy i Gospodarczy, Doradca Podatnika 1996, nr 19.
  5. Nowe zasady ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (współautor K. Oświęcimski), Przegląd Samorządowy 1997, nr 12, s. 38-41.
  6. Obszary specjalne o charakterze ekologicznym, Problemy Ekologii 1997, nr 6, s. 207-211.
  7. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji (cz. II), Doradca Podatnika 1997, nr 27-28.
  8. Przebudowa Centrum Gospodarczego Rządu-założenia i odczekiwania, Radca Prawny 1997, nr 1-2, s. 33-42.
  9. Skarga na czynności egzekucyjne, Doradca Podatnika 1997, nr 29-30.
  10. Termin płatności podatku i konsekwencje jego uchybienia, Doradca Podatnika 1997, nr 13.
  11. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji (cz. I), Doradca Podatnika 1997, nr 26.
  12. Zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce na tle rozwiązań europejskich (w:) Ekonomika, organizacja i zarządzanie eksploatacją portów i floty w warunkach integrującej się Europy. Sympozjum Naukowe, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1997, ss. 11.
  13. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Doradca Podatnika 1997, nr 31- 32.
  14. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Gospodarka Narodowa 1998, nr 8-9, s. 19-30.
  15. O zgodności polskich przepisów prawnych w zakresie specjalnych stref ekonomicznych z prawem wspólnotowym, Przegląd Uniwersytecki Szczecin 1998, nr 4 – 6, s. 36-37.
  16. Specjalne strefy ekonomiczne instrumentem pobudzania rozwoju regionalnego, Przegląd Samorządowy 1998, nr 3.
  17. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego na tle standardów zachodnioeuropejskich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1998, nr 2-3, s. 107-119.
  18. Założenia ogólne funkcjonowania samorządu powiatowego (współautor K. Oświęcimski), Przegląd Samorządowy 1998, nr 1, s. 29-30.
  19. Cele i reguły tworzenia związków komunalnych, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 37, s. 9.
  20. Czy wszystko można uregulować w statucie gminy?, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 43.
  21. Jak samorządy mogą przystępować do międzynarodowych zrzeszeń, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 44, s. 5.
  22. Konsultacje w społecznościach lokalnych, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 29, s. 12.
  23. Organizacja związków komunalnych, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 39, s. 6
  24. Prawo do głosu, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 23, s. 9.
  25. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta), Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 18, s. 8.
  26. Zarząd komisaryczny w gminie, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 20, s. 9.
  27. Publicznoprawne formy współpracy gmin w RFN, Samorząd Terytorialny 2002, nr 6, s. 30-39.
  28. Nowy model współpracy międzygminnej we Francji (uwagi na tle reformy z 1999 r.), Samorząd Terytorialny 2003, nr 1-2, s. 127-131.
  29. Formy ustalania, realizacji oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju regionalnego, (w:) Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie nr 1, Szczecin 2007, s. 97-123 (współautor Z. Ofiarski).
  30. Właściwość organów w sprawach podatków i opłat lokalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2007, nr 2, s. 42-66 (współautor Z. Ofiarski).
  31. Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008, nr 1, s. 68-81 (współautor Z. Ofiarski).
  32. Pozycja prawna gminy w systemie administracji publicznej Republiki Francuskiej (w:) Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008, nr 2, s. 130-158.
  33. Emisja obligacji komunalnych jako źródło finansowania inwestycji w samorządzie terytorialnym – wybrane aspekty prawne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2009, nr 1, s. 117-145 (współautor Z. Ofiarski).
  34. Zadania gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2009, nr 2, s. 135-164.
  35. Kierunki rozwoju partycypacji obywatelskiej w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego (uwagi na tle prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej) (w:) Samorząd powiatowy – różne aspekty działalności w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, nr 2, s. 150-159.
  36. Podstawowe problemy legislacyjne prawa miejscowego samorządu powiatowego (w:) Samorząd powiatowy – różne aspekty działalności w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, nr 2, s. 93-117.
  37. Projekt Kodeksu wyborczego a prawna instytucja wyborów samorządowych (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, nr 1, s. 240-250.
  38. Wybrane aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem tego zjawiska w województwie zachodniopomorskim) (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, nr 1, s. 127-143.
  39. Gmina uzdrowiskowa – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu 2011, nr 21, s. 249-274  (współautor Z. Ofiarski).
  40. Porozumienie komunalne w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych wybranych ustaw, Finanse Komunalne 2012, nr 1-2, s. 98-108  (współautor Z. Ofiarski).
  41. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne, (w:) Finanse samorządu terytorialnego pod red. L. Patrzałka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2012, nr 29, s. 81-104  (współautor Z. Ofiarski).
  42. Zasady zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2012, sectio H OECONOMIA vol. XLVI, 3, s. 371-381.
  43. Publicznoprawne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio 2012, nr 1(5), s. 65-75.
  44. Niektóre rodzaje uchwał budżetowych związków jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2013, nr 1-2, s. 130-139 (współautor Z. Ofiarski).
  45. Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2014, nr 1-2, s. 53-68 (współautor Z. Ofiarski).
  46. Zapewnianie warunków do prowadzenia prac restauratorskich jako forma sprawowania opieki nad zabytkami przez gminy, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2015, nr 7, s. 30-38.
  47. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne – gmina jako inwestor oraz podmiot wspierający ich realizację przez inne osoby, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2015, nr 9, s. 24-33.
  48. Udziały we wpływach z opłat produktowych jako źródło dochodów samorządu województwa, (w:) L. Patrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2015, nr 404, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 190-203. Publikacja dostępna na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31057/Ofiarska_Udzialy_We_Wplywach_z_Oplat_
   Produktowych_Jako_Zrodlo_2015.pdf
  49. Gmina jako podmiot finansujący usuwanie wyrobów zawierających azbest i wspierający kształtowanie gminnego ładu przestrzennego. Cz. I (istota przedsięwzięć i prawne podstawy działań gminy), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2016, nr 2, s. 28-33.
  50. Gmina jako podmiot finansujący usuwanie wyrobów zawierających azbest i wspierający kształtowanie gminnego ładu przestrzennego. Cz. II (udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2016, nr 3, s. 26-31.
  51. Znaczenie zasad ogólnych administracyjnego postępowania egzekucyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H Oeconomia 2016, nr 1, s. 235-244. Publikacja dostępna na stronie: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1641/1971
  52. Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2016, nr 2, s. 31-50. Publikacja dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2016.008/8994
  53. Kary pieniężne za nielegalne umieszczanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (Penalty payments for placement of advertising boards and structures), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2017, nr 3 (5), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.013, s. 9-33.
  54. Zakres samodzielności rady gminy w procesie określania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 2017, nr 485, DOI: 10.15611/pn.2017.485.24, s. 308-316. Publikacja dostępna na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39037&from=publication
  55. Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 4 (129), DOI: 10.18276/epu.2017.129-16, s. 191-203. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/793/article/12979/
  56. Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku, Przegląd Prawa i Administracji 2018, tom CXIV, DOI: 10.19195/0137-1134.114.23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, pod red. K. Kiczki, T. Kocowskiego, W. Małeckiego, ISSN 0137-1134 (PPiA), s. 351-369.
  57. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe, Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym, Ekonomiczne problemy usług nr 4/2018 (133), t. 1, DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-18, s. 221-233.
  58. Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej, (w:) Prawo (tytuł czasopisma), ISSN 0524-4544 (P), Acta Universitatis Wratislaviensis 2019, No 3888, PRAWO CCCXXVII, DOI: 10.19195/0524-4544.327.9, ISSN 0239-6661 (AUWr), s. 155-173. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://prawo.wuwr.pl/category/-744
  59. Unormowanie kontroli wewnętrznej finansów publicznych w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Białostockie Studia Prawnicze 2019, vol. 24, nr 3, DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.06, s. 85-97.
  60. Ewolucja regulacji prawnych stanowiących podstawy współdziałania w samorządzie terytorialnym w okresie 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, Samorząd Terytorialny 2020, nr 4, ISSN 0867-4973, s. 29-51.
  61. Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin i powiatów na budowę i remonty dróg lokalnych w ramach programów wieloletnich, Kwartalnik Prawno-Finansowy, nr 1/2019, ISSN 2544-8382, s. 86-103.
  62. Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym, Białostockie Studia Prawnicze 2020, vol 25, nr 1, ISSN 1689-7404, DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.08, s. 99-114.
  63. Premie remontowe przekazywane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – aspekty materialnoprawne i proceduralne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021, nr 1 (9), DOI: 10.12775/PBPS.2021.003, s. 37-63. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2021.003
  64. Udzielanie wsparcia nowej inwestycji realizowanej na prawnie wyodrębnionym obszarze, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 5(875), s. 36-45.
  65. Zasady udzielania premii kompensacyjnych – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021, nr 3 (9), DOI: 10.12775/PBPS.2021.013, s. 9-31. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/
   PBPS/article/view/36200/30375
  66. Zmodyfikowane zasady udzielania i rozliczania premii termomodernizacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 11 (881), DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.3, s. 16-24.
  67. Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 1(10)/2022, ISSN 2300-9853, s. 9-36. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/38650/32448
  68. Finansowanie zwrotne przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji objętych rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego – wybrane zagadnienia, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2022, nr 8, DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.2, ISSN 0137-5490, s. 11-19.
  69. Opłata legalizacyjna – konstrukcja prawna oraz zasady wymiaru w świetle regulacji ustawy Prawo wodne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 2 (10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.009, ISSN 2300-9853, s. 27-50.
  70. Ustawowa konstrukcja i charakter prawny opłaty melioracyjnej, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 4(10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.020, ISSN 2300-9853, s. 9-28. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42573/35502
  71. Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2023, t. LXXVI, nr 1 (895), DOI: 10.33226/0137-5490.2023.1.2, ISSN 0137-5490, s. 10-18.
  72. Konstrukcja prawna „finansowego wsparcia” dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wykonujących infrastrukturę techniczną i społeczną związaną z przedsięwzięciami mieszkaniowymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2023, T.76 z 6(900), DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.1, ISSN 0137-5490, s.2-9.
  73. Premie i granty jako suplementarne instrumenty wsparcia przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2024, nr 1(907), DOI: 10.33226/0137-5490.2024.1.1, ISSN 0137-5490, s. 2-9.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Opinions of the Regional Accounting Chambers regarding the documents on the financial activity of the metropolitan union, Central European Review of Economics & Finance 2017, Vol. 19, No. 3, s. 57-75. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1705&subid=4790. DOI: org/10.24136/ceref.2017.013
  2. Local Authorities’ Funds as Sources of Revenues of the Metropolitan Association, Central European Review of Economics & Finance 2018, vol. 27, nr 5, DOI: 10.24136/ceref.2018.025, s. 37-52. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/405/394
  3. National Fund for the Protection of Heritage Monuments – principles for the establishment and operation, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2018, nr 4 (6), s. 11-33, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.020. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2018.020/16467
  4. The Scope of Public Services Performed by Municipal Local Government in the Republic of Poland Through Budgetary Establishments, Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe 2018, vol. 3, nr 2, Budapest, Hungary, s. 46-57.
   Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe 2018
  5. Government Fund for Local Investments – Legal Aspects of Financial Support for Local Government Investment Projects during the COVID-19 Pandemic, Białostockie Studia Prawnicze 2021, vol. 26, nr 4, DOI: 10.15290/bsp.2021.26.04.09, s. 139-162. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/139_
   BookBSP-4.pdf
  6. Determinants and Directions of Evolution of Intermunicipal Cooperation Forms – From the Perspective of 30 Years of Experience in the Creation of Municipal Associations in Poland, IBIMA Publishing, Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, Vol. 2022 (2022), Article ID 349212, 16 pages, ISSN: 2169-0367.
   Tekst dostępny na stronie: http://ibimapublishing.com/articles/JEERBE/2022/349212/
  7. Polish Experience in the Search for the Optimal Model of Performing and Financing Metropolitan Tasks, Public Governance, Administration and Finances Law Review 2022, Vol. 7, No. 2, DOI: 10.53116/pgaflr.2022.2.8, ISSN 2498-6275 (print), ISSN 2786-0736 (online), s. 173–189. Tekst dostępny na stronie: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pgaf/article/view/6473/5247

   

  Komentarze

  1. Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, WSAP Szczecin 1999, ss. 220  (współautor Z. Ofiarski).
  2. Objaśnienia do art. 223, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1565-1573. ISBN 978-83-255-7491-8 (współautor Z. Ofiarski).
  3. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
  4. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

   

  Podręczniki

  1. Postępowanie egzekucyjne w administracji, WSAP Szczecin 2000, ss. 293.
  2. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, A. Kalinowska-Sługocka, J. Sługocki, A. Monarcha-Matlak, M. Górski, P. Kledzik, J. Strzelecki, S. Wach).
  3. Administracyjne postępowanie egzekucyjne, (w:) M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis Warszawa 2010, 327-484 (wydanie 2, Warszawa 2012, s. 353-529; wydanie 3, Warszawa 2014, s. 385-561).

   

  Publikacje elektroniczne

  1. Opracowanie zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji do publikacji multimedialnej Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (1999) i ich aktualizacja (2000, 2001, 2003, 2004, 2005), a następnie aktualizacja dla wydawnictwa Vademecum Głównego Księgowego Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (2014, 2016):
  • – czynności egzekucyjne,
  • – egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych,
  • – egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • – egzekucja z ruchomości,
  • – egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • – egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
  • – kontrola i nadzór nad egzekucją administracyjną,
  • – koszty postępowania egzekucyjnego,
  • – organy egzekucyjne;
  • – organy pomocnicze oraz asystujące w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • – skarga na czynności egzekucyjne,
  • – stosowanie przepisów k. p. a. w postępowaniu egzekucyjnym,
  • – tytuł wykonawczy,
  • – umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • – wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego,
  • – zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • – zasada niezbędności,
  • – zasada poszanowania minimum egzystencji,
  • – zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej,
  • – zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego,
  • – zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie,
  • – zasada upomnienia (mediatyzacji) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • – zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • – zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym,
  • – zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej.
  1. Opracowanie haseł do publikacji multimedialnej Prawo samorządu terytorialnego, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003:
  • – pozycja prawna radnego (25 zagadnień),
  • – referendum lokalne i konsultacje z mieszkańcami jednostki samorządu terytorialnego (7 zagadnień),
  • – statut gminy (5 zagadnień),
  • – ustrój sądownictwa administracyjnego (17 zagadnień).

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Administracja celna, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  2. Egzekucja podatkowa, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  3. Postępowanie celne, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  4. Specjalna strefa ekonomiczna, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
  5. Wolny obszar celny, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.

   

  Recenzje

  1. Annuaire 2000 des collectivités locales. La réforme de l’intercommunalité. CNRS Editions, Paris 2000, ss. 660. Recenzja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Roczniki Prawnicze 2004, nr 14, s. 171-175.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Prawo samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, WSAP, Szczecin 1999 (red. wsp. Z. Ofiarski).
  2. Zarys prawa samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, Poznań 2001 (red. wsp. Ciapała J.).
  3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 523.

Accessibility Toolbar