• 23 PAŹ 17

  dr Łukasz Dubiński

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: lukasz.dubinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 66

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 330

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo energetyczne, prawo nowych technologii, prawo farmaceutyczne, prawo ochrony gruntów, prawo odpadowe


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na kierunkach prawo oraz europeistyka;
  • 2013 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych” (promotor –  prof. dr hab. Bożena Popowska); uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo o ruchu drogowym, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych, studencka poradnia prawna, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w zespole Badawczym Prawa Administracyjnego, Nowych Technologii i Prawa Kosmicznego;
  • członkostwo w zespole kierunku prawo Internetu i ochrony informacji;
  • koordynator sekcji Prawa Administracyjnego w Klinice Prawa WPiA US.

   

  Monografie

  1. Dubiński Ł. i inni, (w:) M. Etel, A. Piszcz (red.), Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8158-707-5, ss. 759.
  2. Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8175-235-0, ss. 336.
  3. Dubiński Ł., Zdyb P., Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2023, ISBN: 978-83-65966-58-2, ss. 153.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym (problem prowadzenia aptek przez lekarzy), (w:) W. Szwajdler, H. Nowicki (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2009.
  2. Udostępnianie charakterystyki produktu leczniczego, (w:) L. Kieres (red.), Aktualne problemy publicznego prawa gospodarczego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wrocław 2010.
  3. Borderline products (produkty z pogranicza), (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 157 – 168.
  4. Prawo przedsiębiorcy do szybkiego załatwienia sprawy, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 269 – 282.
  5. Uzasadnienie decyzji administracyjnej dyskwalifikującej dowody strony postępowania, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 568-581.
  6. Prawne aspekty ochrony środowiska przed hałasem związanym z eksploatacją lotniska, (w:) K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 121-133.
  7. Kształtowanie przestrzeni krajobrazowej a rozwój odnawialnych źródeł energii (analiza prawna), (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbkowski (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej Tom II Zrównoważony rozwój – OZE – Elektroenergetyka – Prawo – Ochrona Środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady Komunalne, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, s. 511-522.
  8. Organizacje zielone (analiza prawno-procesowa), (w:) U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, Wydawca Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2015, s. 275-289.
  9. Prawne instrumenty ochrony lasów, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 267-277.
  10. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej, (w:) A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 23-35.
  11. Przygotowywanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (analiza prawna), (w:) B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka – ekonomia – prawo – polityka – bezpieczeństwo – obronność – technika, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, s. 215-226. ISBN 978-83-64541-10-0.
  12. Agencje wykonawcze i zdecentralizowane w porządku administracyjnym Unii Europejskiej, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 125-139. ISBN 978-83-916998-9-8.
  13. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki (wybrane zagadnienia), (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 95-105. ISBN 978-83-945471-0-3.
  14. Prawne instrumenty ochrony środowiska a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (wybrane zagadnienia), (w:) D. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka w odsłonach. Ochrona Środowiska – Logistyka – OZE – Technika – Finanse – Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, s. 57-68. ISBN 978-83-64541-16-2.
  15. Zadania i formy działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, (w:) Z. Bukowski, K. Biskup (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016. s. 27-37. ISBN 978-83-8018-096-3.
  16. Opodatkowanie działalności sportowców ze szczególnym uwzględnieniem uwag na tle sposobu rozumienia pojęć niepodatkowych w prawie podatkowym, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 91-105. ISBN 978-83-945471-2-7.
  17. Prawnofinansowe aspekty zmian w polityce przestrzennej gminy (zagadnienia wybrane), (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 139-151. ISBN 978-83-945471-1-0.
  18. Prawne instrumenty ochrony zabytków nieruchomych (wybrane zagadnienia), (w:) K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński (red.), Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 2016, ISBN 978-83-943907-3-0, s. 31-45.
  19. Dowód w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (uwagi na tle różnic i podobieństw), (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 205-218.
  20. O problemie wpływu zmian legislacyjnych na gminne akty planowania przestrzennego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 110-118.
  21. Zaspokajanie potrzeb farmaceutycznych miejscowej ludności (problem wyznaczania godzin pracy aptek ogólnodostępnych), (w:) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Druk i oprawa RS Druk Rzeszów, Rzeszów-Sandomierz 2017, ISBN 978-83-65293-28-2, s. 207-219.
  22. Bezpieczeństwo energetyczne z perspektywy prawnych gwarancji efektywności energetycznej, (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka – bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. Prawo – Gospodarka – Społeczeństwo – Biotechnologie – Ochrona środowiska – Bezpieczeństwo zdrowotne, Tom 2, Poznań 2017, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, ISBN 978-83-64541-26-1, s. 29-38.
  23. Planowanie przestrzenne a elektrownie wiatrowe (uwagi na tle nowej regulacji), (w:) R. Szczerbowski, P. Kwiatkiewicz (red.), Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, ISBN 978-83-64541-28-5, s. 113-122.
  24. Milczenie władzy jako forma działania administracji w sprawach przedsiębiorców, (w:) M. Zdyb, E. Kruk. G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 91-102.
  25. Charakter prawny i prawne formy ustalania opłat podwyższonych w prawie wodnym, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 94-104.
  26. Strefy czystego transportu (analiza administracyjno-prawna), (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, W. Ostant, B. Jagusiak (red.), Ład energetyczny idee i rzeczywistość, Cykl Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2019, ISBN 978-83-64541-36-0, s. 385-394.
  27. RODO a postępowanie administracyjne (zagadnienia wybrane), (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 163-177.
  28. Wadliwość indywidualnego aktu administracyjnego jako zewnętrznej czynności prawnej organu administracji publicznej (zarys problemu), (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 581-595.
  29. Czynności faktyczne administracji gospodarczej, (w:) P. Lissoń, M. Strzelbicki (red.), Państwo a gospodarka. Zasady – instytucje – procedury. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Bożenie Popowskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020, ISBN 978-83-66553-83-5, s. 235-247.
  30. Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW a większej niż 6,5 kW (analiza prawnobudowlana), (w:) J. Kosmala, W. Śledzik, D. Skalski (red.), Przestrzeń Technologiczna a dobrostan mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020, ISBN 978-83-64541-43-8, s. 140-153.
  31. Termin rekultywacji a termin przetwarzania odpadów (rzecz o problemie relacji między ustawami), (w:) E. Radecka, F. Nawrot (red.), Zielony ład czy zielony nieporządek? Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2021, ISBN 978-83-67153-09-6, s. 33-46.
  32. (Nie-) zależność sztucznej inteligencji w ujęciu prawnym (zagadnienia podstawowe), (w:) R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Studia interdyscyplinarne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2021, ISBN 978-83-66740-37-2, s. 189-200.
  33. Proceduralizacja tzw. czynności wstępnych w sprawach wszczynanych na wniosek, (w:) M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-721-3, s. 235-245.
  34. Dobrowolna zapłata egzekwowanej należności, (w:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.), Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Seria: Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej. Tom 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ISBN: 978-83-231-4917-0, s. 31-43.
  35. Informacja społeczna w zakresie obiektów energetyki jądrowej w Polsce, (w:) M. Krzesaj, A. Jańdziak (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Adamowi Czerwińskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022, ISBN: 978-83-7395-978-1, s. 201-209.
  36. Inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (wybrane zagadnienia), (w:) K. Zalasińska (red.), Co można zrobić z dziełem sztuki? Aspekty prawne kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-235-5918-4, s. 251-267

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal perspective on developing nuclear energy in Poland, (w:) O. Hałub-Kowalczyk (red.), Towards the Polish-German Green Deal, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ISBN: 978-83-8180-709-8, s. 209-223.

  Artykuły w języku polskim

  1. Roszczenia odszkodowawcze przedsiębiorcy na gruncie prawa antymonopolowego, Prawo i Administracja 2007, t. VI.
  2. Refleksje na temat nowych zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych (zagadnienia wybrane), Prawo i Administracja 2008, t. VII.
  3. Co przyniesie rok 2009, Biuletyn e- Rachunkowość 2009 (współautor).
  4. Reklama produktu leczniczego w prawie farmaceutycznym, Prawo wobec wyzwań współczesności 2009, t. VI.
  5. Spółki osobowe. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki, Biuletyn e- Rachunkowość 2009.
  6. Niedozwolona reklama leków, Gospodarka Technologia Przedsiębiorstwo, Studia Doktoranckie 2010, nr 9.
  7. Porozumienia ograniczające konkurencję (zagadnienia wybrane), Monitor Prawniczy 2010, nr 8.
  8. Nowe zasady prowadzenia odzysku odpadów ze szczególnym uwzględnieniem sporów wokół pojęć urządzenie i instalacja, Prawo i Środowisko 2013 nr 4, s. 78-86.
  9. Podatek akcyzowy a ochrona środowiska (analiza prawna), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, nr 68, s. 81-89.
  10. Polityka przestrzenna gminy a ochrona środowiska (analiza prawna) (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Tom 28, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2014, s. 233-246.
  11. Polityka energetyczna gminy (aspekty administracyjno-prawne), (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Tom 33, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2015, s. 65-76.
  12. Kontrakt terytorialny – instrument prawny dedykowany rozwojowi regionalnemu (analiza administracyjnoprawna), (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu Tom 38, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych 2016, s. 75-88.
  13. Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 5 (83) część 1, s. 21-30.
  14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – czy skuteczny instrument polityki przestrzennej? (analiza administracyjnoprawna), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 2017, T. 41 (2), s. 21-30.
  15. Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, nr 49/1, DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-03, s. 33-42. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/706/article/11425/.
  16. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2018, nr 3 (93), DOI: 10.18276/frfu.2018.93-02, s. 17-26. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/888/article/12931/.
  17. Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania), (w:) A. Borkowski, W. Małecki (red.), PRAWO CCCXXIX, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Tom 329 (2019), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3977, DOI: 10.19195/0524-4544.329.11, s. 133-143. Publikacja dostępna online: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11770/10696
  18. Rekultywacja w projekcie robót geologicznych, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska 2021, nr 2, DOI: 10.31261/PPGOS.2021.02.03, s. 1-13. Tekst dostępny na stronie: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/11668/9865
  19. Specustawa jądrowa i prawo atomowe (ocena wybranych planów legislacyjnych), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 2 (11), Seria antymonopolowa, DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.11.7, ISSN 2299-8837, s. 84-91. Tekst dostępny na stronie: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_2_11/iKAR_211-22_10-LDubinski.pdf
  20. Forma prawna zaleceń konserwatorskich, Studia Prawa Publicznego 2023, nr 1 (41), DOI: 10.14746/spp.2023.1.41.4, ISSN 2300-3936, s. 65-89. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/37716/32353
  21. Prawne pojęcie niepełnosprawności, Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2023, t. 89, nr 1, DOI: 10.5604/01.3001.0053.6165, ISSN 1642-1981, s. 72-83. Tekst dostępny na stronie: https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=610147
  22. Termin wykonywania rekultywacji gruntów (analiza prawna), Zeszyty naukowe Akademii Górnośląskiej, Katowice 2023, nr 2, DOI: 10.53259/2023.2.08, ISNN 2956-6681, s. 81-90. Tekst dostępny na stronie: https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/ag/zn2/8_ZN2AG.pdf
  23. Materiały legislacyjne w procesie interpretacyjnym, Horyzonty Polityki 2023, Tom 14 nr 48 (vol. 14), ISNN 2082-5897, DOI: 10.35765/hp.2461, Open Access, s. 59-78. Tekst dostępny na stronie: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP

  Artykuły w języku obcym

  1. Land Remediation Obligation from an Entity-Based Perspective, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-8, s. 77-90. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Dubinski_2021_1.pdf
  2. The issue of openness and impartiality of administrative proceedings resolved on the basis of an algorithm, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2807-2815. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017889
  3. Artificial Intelligence and Discretionary Decisions. The Triumph or Loss of Commander Pirx?, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2021, vol. 13, s. 197-211.
  4. Evidence from artificial intelligence in general administrative procedure, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2022, Vol. 14, DOI: 10.14746/ppuam.2022.14.12, ISSN 2083-9782, s. 251-280. Tekst dostępny na stronie: http://ppuam.amu.edu.pl/uploads/PPUAM%20vol.%2014/12_Dubi%C5%84ski.pdf
  5. The principles of issuing a crucial drecision (selected problems), Studia Prawnicze KUL nr.3 (95)/2023, Tom 14 nr 48 (vol. 14), ISNN 2719-4264 DOI: 10.31743/sp.14978, Open Access, s. 59-78. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/14978

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Projektowanie zmiany w definicji tzw. inwestycji towarzyszących, Nowa Energia 2022, nr 1(82), ISSN 1899-0886, s. 74-76.

  Podręczniki

  1. Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo prywatnej i publicznej działalności gospodarczej. Kompendium, Bożena Popowska, Michał Strzelbicki (red.), Poznań 2008 (współautorzy Bożena Popowska, Michał Strzelbicki, Mateusz Chołodecki) (wyd. 2 uaktualnione i poprawione, Poznań 2009, współautor).

  Sprawozdania

  1. Wpływ prawa wspólnotowego na krajowe publiczne prawo gospodarcze. Seminarium polsko-niemieckie. Poznań, 2008.06.23-24, Ruch PES 2008, nr 3, s. 246-247.

  Recenzje

  1. Recenzja książki: A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016. ISBN 978-83-7972-086-6 (recenzja wspólna z Monika Klimontowicz, Oliwia Pietrzak i inni).

Accessibility Toolbar