• 19 PAŹ 17

  dr Katarzyna Malinowska-Woźniak


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 19

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 102

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń, prawo prywatne międzynarodowe.
  .
  Autorka publikacji w języku polskim oraz w języku angielskim z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa międzynarodowego prywatnego, w tym monografii pt. „Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej” wydanej w 2016 r.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • w 2015 r.  – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej” pod kierunkiem dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo handlowe, międzynarodowe prawo prywatne;
  • wykładowca na zajęciach dla aplikantów notarialnych oraz aplikantów komorniczych;
  • prowadziła szkolenia dla komorników.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie;
  • od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2018 – 2019 – kierownika Studiów Podyplomowych Prawo Pracy;
  • kierownik merytoryczny projektu dydaktycznego „Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku”;
  • 2013 – 2018 – opiekun praktyk programowych;
  • 2016 – 2019  – członkostwo z wyboru Rady Wydziału;
  • 2019 – 2020 – członkostwo z wyboru Rady Naukowej Instytutu.

  Monografie

  1. Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej, C.H.Beck 2016, Warszawa 2016, ss. 217. ISBN 9788325589424.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Najem lokali w świetle definicji działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie własności gospodarczej i projektu kodeksu cywilnego, (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 481-492 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  2. Zarząd nieruchomością stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, pod red. A. Herberta, P. Zakrzewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 65-83 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  3. Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor S. Słotwiński).
  4. Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-338 (współautor Kuniewicz Z.).
  5. Żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji – uwagi na tle art. 16 ustawy o własności lokali, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 275-282.
  6. Rzymska societas w konstrukcji współczesnej spółki cywilnej, (w:) D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski (red.), Semper Fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2017, ISBN 978-83-65323-36-1, s. 165-172 (współautor Z. Kuniewicz).
  7. Reprezentacja spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia członka zarządu o rezygnacji, (w:) J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-552-4, s. 543-555 (współautor Z. Kuniewicz).
  8. Status prawny oddziału oraz osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (współautor: Z. Kuniewicz), (w:) J. Czapczyk (red.), Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3366-4, s. 263-274.
  9. Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Problematyka prawna zdolności osoby fizycznej do pełnienia funkcji w organie spółki kapitałowej, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa, Tom II, Perspektywa prywatnoprawna, Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 227-240.
  10. Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Małżeńska wspólność majątkowa a uczestnictwo małżonków w spółce kapitałowej, (w:) A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8286-662-9, s. 532-542.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Applicable law in the form of contract for disposal of shapes in a Polish limited liability company – a commentary regarding the application of the regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings . Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 407-414.
  2. Advantages and disadvantages of introduction to the Polish legal order of a simple joint-stock company as a new type of a commercial company, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 6346-6351.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.05.2008 r., III CZP 43/08, sposób reprezentacji spółki jawnej a ograniczenie prawa wspólnika do reprezentacji, Prawo Spółek 2010, nr 7 – 8, s. 81-83 (współautor Kuniewicz Z.).
  2. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową jako wykonywanie działalności gospodarczej, PUG 2014 nr 10, s. 31-35.
  3. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa 358/13), Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 5-13.
  4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 25-31.
  5. Przedmiotowy zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.09.2015 r. (V CSK 689/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 4, s. 18-21 (współautor Kuniewicz Z.).
  6. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 43-54.
  7. Status prawny oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.07.2015 r. (I CSK 669/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2017, nr 1, s. 19-23 (współautor Kuniewicz Z.).
  8. Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników per facta concludentia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.03.2015 r. (IV CSK 340/14), Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 113-117 (współautor Kuniewicz Z.).
  9. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., I CSK 462/16, OSNC 2017, nr 10, poz. 120, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, tom VIII, 2018 rok, poz. 20, s. 236-238 (współautor: Z. Kuniewicz).
  10. Polski i brytyjski model umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo w Działaniu 2021, nr 46, ISSN 2084-1906, DOI: 10.32041/pwd.4605, s. 112-124.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The Consent of Spouse for the Performance of a Certain Act in the Law by the Other Spouse – Comments with Reference to Article 37 Family and Guardianship Code, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2019, Tom XII, Nr 2, ISSN 1899-7694, s. 201-211. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2_2019.html.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Redakcja książki: Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbigniew Kuniewicz (red. naukowy), Jakub M. Łukasiewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Malinowska-Woźniak  (red. naukowy), Mirosław Nazar, Maciej Pannert, Monika Siemion, Robert Słabuszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Monika Tarska, Arkadiusz Wowerka, Wojciech Wyrzykowski, Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 328. ISBN 978-83-8092-523-6 (redakcja wspólna Z. Kuniewicz).

Accessibility Toolbar