• 19 PAŹ 17

  dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 27

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 202

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00–12.45
  Konsultacje: wtorek, godz. 11.45 – 12.30
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 
  5.10.2018, godz. 16.00 – 16.45; 19.10.2018, godz. 16.00 – 16.45; 9.11.2018, godz. 16.00 – 16.45; 30.11.2018, godz. 16.00 – 16.45; 11.01.2019, godz. 16.00 – 16.45

   

  Monografie

  1. Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej, C.H.Beck 2016, Warszawa 2016, ss. 217. ISBN 9788325589424.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Najem lokali w świetle definicji działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie własności gospodarczej i projektu kodeksu cywilnego, (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 481-492 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  2. Zarząd nieruchomością stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, pod red. A. Herberta, P. Zakrzewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 65-83 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).
  3. Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor S. Słotwiński).
  4. Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-338 (współautor Kuniewicz Z.).
  5. Żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji – uwagi na tle art. 16 ustawy o własności lokali, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 275-282.
  6. Rzymska societas w konstrukcji współczesnej spółki cywilnej, (w:) D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski (red.), Semper Fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2017, ISBN 978-83-65323-36-1, s. 165-172 (współautor Z. Kuniewicz).
  7. Reprezentacja spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia członka zarządu o rezygnacji, (w:) J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-552-4, s. 543-555 (współautor Z. Kuniewicz).
  8. Status prawny oddziału oraz osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (współautor: Z. Kuniewicz), (w:) J. Czapczyk (red.), Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3366-4, s. 263-274.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Applicable law in the form of contract for disposal of shapes in a Polish limited liability company – a commentary regarding the application of the regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings . Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 407-414.

   

  Artykuły

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.05.2008 r., III CZP 43/08, sposób reprezentacji spółki jawnej a ograniczenie prawa wspólnika do reprezentacji, Prawo Spółek 2010, nr 7 – 8, s. 81-83 (współautor Kuniewicz Z.).
  2. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową jako wykonywanie działalności gospodarczej, PUG 2014 nr 10, s. 31-35.
  3. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa 358/13), Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 5-13.
  4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 25-31.
  5. Przedmiotowy zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.09.2015 r. (V CSK 689/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 4, s. 18-21 (współautor Kuniewicz Z.).
  6. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 43-54.
  7. Status prawny oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.07.2015 r. (I CSK 669/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2017, nr 1, s. 19-23 (współautor Kuniewicz Z.).
  8. Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników per facta concludentia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.03.2015 r. (IV CSK 340/14), Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 113-117 (współautor Kuniewicz Z.).
  9. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., I CSK 462/16, OSNC 2017, nr 10, poz. 120, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, tom VIII, 2018 rok, poz. 20, s. 236-238 (współautor: Z. Kuniewicz).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Redakcja książki: Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbigniew Kuniewicz (red. naukowy), Jakub M. Łukasiewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Malinowska-Woźniak  (red. naukowy), Mirosław Nazar, Maciej Pannert, Monika Siemion, Robert Słabuszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Monika Tarska, Arkadiusz Wowerka, Wojciech Wyrzykowski, Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 328. ISBN 978-83-8092-523-6 (redakcja wspólna Z. Kuniewicz).