• 23 PAŹ 17

  prof. dr hab. Janusz Sługocki

  Stanowisko: Kierownik Katedry

  e-mail: janusz.slugocki@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 67

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 331

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: poniedziałek, godz. 8.15 – 11.30 (w terminach: 3, 17.XII i 14.I)

  Monografie

  1. Pozycja prawnoustrojowa regionu: regiony w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1996, ss. 177.
  2. Pozycja prawnoustrojowa regionu: dylematy regionalizacji w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1997, ss. 282.
  3. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech: zagadnienia administracyjnoprawne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Poznań 2005.
  4. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 204 (wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-282-3, ss. 417).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Podstawy prawne współpracy międzynarodowej regionów i samorządu lokalnego, (w:) E. Urbańczyk (red.), Regiony graniczne w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euroregion Pomerania 2001, Szczecin 2001.
  2. Problemy świadczenia pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej, (w:) S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane Prof. Wincentemu Bednarkowi, Wydział Prawa i Administracji Olsztyn, 2002.
  3. Administracja publiczna w Polsce wobec wyzwań XXI w., (w:) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa – Dębe 23 – 25. IX. 2002 r., Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
  4. Adwokat i radca prawny w postępowaniu sądowo administracyjnym, (w:) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Verba, Lublin 2003.
  5. Funkcje władz regionalnych i lokalnych w sferze kultury w kontekście europejskim, (w:) Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 336-352.
  6. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu regionalnego w Polsce na tle europejskim, (w:) I. Oślak (red.), Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe Szczecin, 19-20. IV. 2004 r., Fundacja na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  7. Pozycja ustrojowa centralnych organów administracji rządowej i innych jednostek organizacyjnych administracji centralnej (wybrane zagadnienia), (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  8. Reformy administracji publicznej a partycypacja społeczna w administrowaniu, (w:) J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26.IX.2004 r.), Mitel, Rzeszów 2004.
  9. Regionalizm europejski i państwo regionalne na przykładzie funkcjonowania regionów autonomicznych we Włoszech, (w:) T. Smoliński (red.), Modele integracji międzynarodowej. Uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a idee, państwo, prawo. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  10. Tendencje reform samorządu lokalnego we Włoszech w XXI w., (w:) E. Ura (red.), Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja SEAP, Sandomierz, 21-23 maja, Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
  11. Zadania wewnętrznych (pomocniczych) organów Rady Ministrów, (w:) J. Dobkowski (red.), Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
  12. Zasada subsydiarności poziomej w teorii i praktyce, (w:) B. Filipiak, A. Szewczyk (red.), Samorząd Terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 426.
  13. Ewolucja podstaw prawnych prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, (w:) J. Dobkowski (red.), Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
  14. Instytucjonalne aspekty polityki kulturalnej, (w:) Polityka administracyjna. Administrative policy. Materiały konferencyjne (Stryków, 07 – 09.09.2008 r.), pod red. J. Łukasiewicza, Wydawnictwo TNOiK, „Bonus Liber”, Rzeszów 2008, s. 581 – 590.
  15. Regiony i regionalizacja w państwie unitarnym, (w:) K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
  16. Status prawny Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jego kompetencje wobec operatorów pocztowych, (w:) R. Czaplewski, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  17. Aktualna pozycja regionu w Polsce na tle europejskim, (w:) Le Regioni tra Stato ed Europa: modelli comparatistici e prospettive di sviluppo – Regiony między państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju, pod red. G. Bianco, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, s. 59-63.
  18. Aspekty prawne rozwoju regionalnego, (w:) Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2009, s. 147-156.
  19. Próby doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (w:) J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 614-622.
  20. Doświadczenia dwudziestu lat reform samorządu terytorialnego, kilka uwag ogólnych, (w:) Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. J. Sługockiego i D. Wacinkiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp., Gorzów 2011, s. 11-17.
  21. Kompetencje nadzorcze i kontrolne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, (w:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, WSPiA Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 645-663 (współautor A. Kalinowska-Sługocka).
  22. Uwagi na temat sankcji administracyjnych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, (w:) Sankcje administracyjne blaski i cienie, pod red. M. Stahl, R. Lewickiej, M. Lewickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 282-296 (współautor A. Kalinowska-Sługocka).
  23. Problemy ochrony zdrowia osób cierpiących na rzadkie choroby na przykładzie regulacji dotyczących tzw. sierocych produktów leczniczych, (w:) Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, tom II, pod red. J. Sługockiego, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 47-54 (współautor A. Kalinowska – Sługocka).
  24. Europejski system ochrony dziedzictwa kulturowego a ochrona dziedzictwa narodowego w Polsce (wybrane zagadnienia), (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, pod red. J. Sługockiego, Presscom, Wrocław 2014, s. 583-594.
  25. Proces decyzyjny wojewódzkiego konserwatora zabytków, (w:) Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2014, s. 349-357.
  26. Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych, (w:) Z. Duniewska (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 225-238.
  27. Problem jawności informacji w dziedzictwie narodowym na przykładzie decyzji o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków, (w:) Cz. Martysz (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VII Postępowanie administracyjne, C.H. Beck 2015, s. 111-120.
  28. Zagadnienia statusu wyższych stanowisk w służbie cywilnej, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 291-306.
  29. Problemy ochrony prawnej krajobrazowych wartości przyrodniczych i kulturowych – uwagi o próbie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, (w:) Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 521-534. ISBN 978-83-8092-624-0.
  30. Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady), (w:) B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, P. Korzeniowski (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-377-2, s. 265-271 (współautor A. Kalinowska-Sługocka).
  31. Przemiany cywilizacyjne a praktyka funkcjonowania administracji ochrony zabytków, (w:) J. Strzelecki, M. Giżyńska (red.), Przemiany cywilizacyjne, a funkcjonowanie administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – W N NOVUM sp. z o.o., Płock 2017, ISBN 978-83-65451-25-5, s. 121-135.
  32. Administracja publiczna z perspektywy antropologii kulturowej. Kilka uwag o problemach współczesności, (w:) J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 115, Wrocław 2018, ISBN 978-83-66066-02-1 (druk), ISBN 978-83-66066-03-8 (online), s. 431-445. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95307
  33. Analiza wartości zabytku nieruchomego w orzecznictwie sądów administracyjnych, (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN: 978-83-7972-211-2, Szczecin 2018, s. 359-376.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Introduction: Traditions of Regionalism in Europe, (w:) J. Sługocki (red.), Regionalism in Europe. Traditions and New Trends, Wydawca European Centre for Regional and Ethnic Studies. European Cultural Centre, Bydgoszcz-Geneva 1993, s. 10-17.
  2. Problems of Efficiency in Reforming Administration of Justice in Poland, (w:) O. Baller, J. Orłowski (red.), Administrative Traditions in Poland and Germany: Similarities and Differences, Wydawnictwo BWV BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, Berlin 2015, s. 41-48.

   

  Artykuły

  1. Mit w ideologiach totalitarnych XX wieku, Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz Studia Historyczne 1993, nr 3, s. 107-122.
  2. Szkoła wyższa w gminie, Cz. 1-2, Wspólnota 1996, nr 41, 43.
  3. Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa w Polsce na tle europejskim, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 4.
  4. Dylematy nowelizacji ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 13, s. 369-377.
  5. Dylematy ochrony prawnej krajobrazu kulturowego, Samorząd Terytorialny 2014, nr 12, s. 55 – 64.

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Władze lokalne i regionalne w Europie: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Janus, Warszawa 1994.
  2. Samorząd terytorialny a kultura: zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo Janus, Bydgoszcz 1998.
  3. Prawo samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Janus, Bydgoszcz 1999.
  4. Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2003.
  5. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, M. Górski, A. Kalinowska – Sługocka, A. Monarcha – Matlak, M. Ofiarska, P. Kledzik, J. Strzelecki, S. Wach).
  6. Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 (Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 444).

   

  Recenzje w języku polskim

  1. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2001. Recenzja, Kontrola Państwowa 2002, nr 2.

   

  Recenzje w języku obcym

  1. Knopp. K. Nowacki (red.), „Aktuelle Fragen des Staats-, Verwaltungs- und Umweltrechts in Deutschland und Polen“. Recenzja książki, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 2, s. 129 – 133.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, ss. 422.
  2. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006.
  3. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2009, ss. 383.
  4. Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp. 2011, ss. 292 (wsp. z D. Wacinkiewiczem).
  5. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, tom II, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, ss. 222.
  6. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, pod red. J. Sługockiego, Presscom, Wrocław 2014, ss. 790.
  7. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom II, pod red. J. Sługockiego, Presscom, Wrocław 2014, ss. 831.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Regionalism in Europe. Traditions and New Trends, Wydawca European Centre for Regional and Ethnic Studies. European Cultural Centre, Bydgoszcz-Geneva 1993, ss. 301.
  2. Public administration and administrative law in the face of the European integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  3. Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, ss. 213.
  4. Sługocki Janusz (red.), Michalak Magdalena (red.), Kledzik Przemysław (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, ss. 211.