• 19 PAŹ 17

  dr Izabela Mycko-Katner


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: izabela.mycko-katner@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 36

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 205

   


  Obszar prowadzonych badań:
  Wykłady gościnne m.in. w ramach programu ERASMUS PLUS – Staff Mobility for Teaching na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (cykle wykładów pt. Ochrona konsumenta w umowie sprzedaży w aspekcie prawa polskiego i unijnego”); autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2009 r. – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Umowa agencyjna (po nowelizacji kodeksu cywilnego)”  pod kierunkiem ś.p. prof. dr hab. Bronisława Ziemianina; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo cywilne – zobowiązania

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2010 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA US

  Monografie

  1. Umowa agencyjna, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 376.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Agencja jako prawny instrument gospodarki rynkowej w dobie kryzysu (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, s. 109 – 118.
  2. Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 528 – 546.
  3. Celowość wprowadzenia bezkapitałowej sp. z o.o. w Polsce, (w:) J. Suchoža, J. Husár, R. Huckova (red.), Právo, obchod, ekonomika V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 200-211.
  4. Uprawnienia kupującego konsumenta z tytułu gwarancji po nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 100-109.
  5. Agencja (umowa agencyjna), Klauzula del credere, Komis (umowa komisu), (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, Tom IV Prawo handlowe, red. tomu W.J. Katner, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN tom 14 978-83-64556-13-5, s. 54-57, s. 137-138, s. 140-142.
  6. Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec kupującego konsumenta wynikające z art. 5461 k.c. – prawo a rzeczywistość, (w:) S. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska (red.), Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Łódź-Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-694-0, s. 559-575.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive (w:) Právo, obchod, ekonomika III. Zborník vedeckých prác, pod red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, s. 498 – 512 (współautor Przemysław Katner).

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 44 pkt 26-30, (w:) M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 537-592.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Treść oświadczenia gwarancyjnego po nowelizacji kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 151-162.
  2. Umowa agencyjna a inne podobne umowy w obrocie, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom VII, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899−4601, e-ISSN 2449–9005, Bydgoszcz 2017, s. 91-106. Publikacja dostępna na stronie: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/studia-z-zakresu-nauk-prawnoustrojowych/tom-vii
  3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 11, s. 34-39.
  4. Obowiązek lojalności stron w umowie agencyjnej (art. 760 k.c.), Przegląd Prawa Handlowego, Nr 10/2021 [350], ISSN: 1230-2996, s.53-58.
  5. Prowadzenie działalności przez spółkę jawną za zgodą wszystkich wspólników w świetle art. 59 k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego nr 10/2023, e-ISNN 1230-2996, Wolters Kluwer, s.18-26.

Accessibility Toolbar