• 10 LIS 22

  dr Paulina Jachimowicz-Jankowska


  Stanowisko:
  Wykładowca

  e-mail: paulina.jachimowicz-jankowska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 10

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 332

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne,, zdrowie środowiskowe, ochrona zdrowia i prawo medyczne, prawo nowych technologii.
  .
  Autorka wielu opracowań naukowych, w tym monografii i rozdziałów w monograficznych pracach zbiorowych, artykułów naukowych w periodykach i czasopismach oraz przeglądów piśmiennictwa w ramach przeglądu polskich opracowań naukowych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów magisterskich na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • 2021 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Gmina uzdrowiskowa – aspekty publicznoprawne”, pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Krystyny Wojtczak; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: prawo ochrony środowiska, elektroniczne usługi publiczne, informatyzacja systemu ochrony zdrowia, podstawy prawa i postępowania administracyjnego, internet rzeczy, prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie, prawo o ruchu drogowym, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Ochrony Środowiska;
  • członkostwo w  wydziałowym Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

  Wykaz publikacji afiliowanych na rzecz WPiA US

  Artykuły w języku polskim

  1. Rozważania wokół nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska, Studia administracyjne, nr 1 (17), Uniwersytet Szczeciński 2023, ISNN 2080-5209, DOI: 10.18276/sa, s. 19-32, ss. 79.
  2. Recenzja książki Anny Barczak, Ochrona środowiska. Organizacja i kontrola przed egzaminem, Studia Administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, nr 2(18), ISNN 2080-5209, DOI:10.18276/sa.2023.18-06 , s.73-79, ss. 220. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/sa/pl/issue/1345/article/20661/
  3. W trosce o klimat aktualnych i przyszłych uzdrowisk w Polsce – zagadnienia wybrane, Studia Prawnoustrojowe, Wydawnictwo UWM 2023, nr 62, ISNN 1644-0412 DOI:10.31648/sp.9582 , s.234-251, ss. 220. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/9582/7195

  Przegląd piśmiennictwa – przegląd polskich opracowań naukowych

  1. Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 208, ISBN 978-83-8291-229-6, Studia Prawa Publicznego 2022, nr 4 (40), DOI: 10.14746/spp.2022.4.40.8, ISSN 2300-3936, s. 157-163.
  2. Marek Grzywacz, Bezpieczeństwo surowcowe państwa. Instrumenty prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 272, ISBN: 978-83-8235-835-3, Studia Prawa Publicznego 2023, nr 1 (41), DOI: 10.14746/spp.1.41.9, ISSN 2300-3936, s. 183-192.
  3. Dawid Sześciło, Bartosz Wilk, Nadużywanie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, seria Sektor Publiczny w Praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2022,  Studia Prawa Publicznego 2023, nr 2 (42), DOI: 10.14746, ISSN 2300-3936, s. 203-210.
  4. Anna Siwkowska, Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, seria Sektor Publiczny w Praktyce Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2023 , Studia Prawa Publicznego 2023, nr 3 (43), DOI: 10.14746/spp, ISSN 2300-3936, s. 207-216.
  5. Sebastian Gajewski, Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 636, ISBN 978-83-8198-620-5, Studia Prawa Publicznego 2024, nr 1 (45), ISSN 2300-3936, s. 201-220.

   


  Wykaz publikacji, które nie zostały afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Ustawy samorządowe. Komentarz, Jankowska i inni, (w:) S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), seria: Ustawy w praktyce, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8988-7, s. 505-507, 139-159, 1055-1105.
  2. Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Jankowska i inni, (w:) S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), seria: Komentarze problemowe, wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019 [wydanie elektroniczne].
  3. Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, P. Jankowska i inni, (w:) S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), seria: Komentarze problemowe, wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019 [wydanie elektroniczne].

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Status prawny pracowników samorządowych, Jankowska, (w:) B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, tom VI, Poznań 2010, s. 359-371.
  2. Szczególny tryb prawnej ochrony pacjenta – postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Jankowska, (w:) K. Knoppek, J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III, Poznań 2015, s. 223-238.
  3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) jako przedmiot polskiego piśmiennictwa naukowego oraz konferencji naukowej, Jankowska, (w:) K. Knoppek, J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III, Poznań 2015, s. 273-281.
  4. Policja w systemie administracji publicznej – zagadnienia wybrane, Jankowska, (w:) R. Batkowski, A. Zbaraszewska (red.), 25 lat ustawy o Policji – doświadczenia wielkopolskie, Poznań 2016, s. 389-407.
  5. Mediacje w sporach medycznych – zagadnienia wybrane, Jankowska, (w:) K. Knoppek, J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka. Tom IV, Poznań 2016, s. 141-157.
  6. Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w gminie uzdrowiskowej na obszarze uzdrowiska – zagadnienia wybrane, Jankowska, (w:) M. Szewczyk (red.), Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Poznań 2017, s. 59-74.

  Artykuły w języku polskim

  1. Zadania gminy zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – ze szczególnym uwzględnieniem działalności straży gminnych (miejskich), Jankowska, (w:) Z. Janku (red.), Materialne prawo administracyjne, część I, „Forum Naukowe” Instytut Samorządu Terytorialnego: rok XII, Poznań 2007, nr 4(22)/2007, s. 25-46.
  2. Sytuacja prawna kobiet w Polsce (problemy wybrane), Jankowska, (w:) K. Wojtczak (red.), „Prawo i Administracja”, tom VI, Piła 2007, s. 153-173.
  3. Zadania gminy w zakresie polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, Jankowska, (w:) Z. Janku (red.), Materialne prawo administracyjne, część II, „Forum Naukowe” Instytut Administracji: rok XIII, Poznań 2008, nr 5(23)/2008, s. 59-74.
  4. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy i ich zatrudnienie, Jankowska, (w:) K. Wojtczak, „Prawo i Administracja”, tom VII, Piła 2008, s. 121-145.
  5. Kształtowanie ładu przestrzennego w gminie uzdrowiskowej, Jankowska, (w:) Z. Janku (red.), Materialne prawo administracyjne, część III, „Forum Naukowe” Instytut Administracji: rok XIV, Poznań 2009, nr 6(24)/2009, s. 49-64.
  6. Administracyjnoprawne regulacje w zakresie kultury, Jankowska, (w:) K. Wojtczak (red.), „Prawo i Administracja”, tom VIII, Piła 2009, s. 55-77.
  7. Szczególny charakter gmin uzdrowiskowych, Jankowska, (w:) K. Wojtczak (red.), „Prawo i Administracja”, tom IX, Piła 2010, s. 69-86.
  8. Prywatyzacja zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Jankowska, „Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego”, pod red. K. Mularskiego, zeszyt IV, Poznań 2011, s. 13-36.
  9. Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4 (8), s. 103-127.
  10. Opłata uzdrowiskowa – komentarz, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 4 (12), s. 155-174.
  11. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 1 (29), s. 95-152.
  12. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 1. Podstawowe pojęcia oraz prawne aspekty organizacji i działalności tego typu zakładów jako podmiotów leczniczych, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 4 (32), s. 151-200.
  13. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 2. Status prawny organów zakładowych podmiotu leczniczego i personel uzdrowiskowy zakładu, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 1 (33), s. 75-116.
  14. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem czynności kontrolno-nadzorczych nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 3 (35), s. 75-112.
  15. Regulacje prawne w zakresie szczepień ochronnych przeciwko COVID – problemy wybrane, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 4 (36), s. 79-108 (współautor P. Szudejko).
  16. Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, „Studia Prawa Publicznego” 2022, nr 1 (37), s. 85-124.

  Przegląd piśmiennictwa – przegląd polskich opracowań naukowych

  1. Joanna Nowak-Kubiak, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Seria Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 183.
  2. Dorota Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, II, Seria Praktyczne Komentarze LEX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 183-184.
  3. Monika Augustyniak, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 184.
  4. Magdalena Tabernacka, Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Seria Monografie LEX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 184-185.
  5. Aleksandra Wilk, Akt urodzenia, Seria Komentarze Praktyczne LexisNexis, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4 (8), s. 195-196.
  6. Elżbieta Darmorost, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, seria Komentarze praktyczne LexisNexis, Warszawa 2014, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 4 (12), s. 191-192.
  7. Jakub Pawliczak, Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, seria Monografie LEX, Warszawa 2014, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 1 (13), s. 169-171.
  8. Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 2 (14), s. 183-185.
  9. Marcin Princ, Julia Wojnowska-Radzińska, Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2015, Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 3 (15), s. 219-221.
  10. Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, Warszawa 2016, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 4 (16), s. 207-209.
  11. Hanna M. Frąckowiak, Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warszawa 2016, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 1 (17), s. 143-147.
  12. Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 2 (18), s. 205-206.
  13. Joanna Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, seria: Komentarze praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 3 (19), s. 161-164.
  14. Marcin Princ, Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4 (20), s. 229-232.
  15. Sebastian Gajewski, Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1 (21), s. 187-191.
  16. Paweł Lenio, Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Seria: Monografie, Warszawa 2018, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 2 (22), s. 183-187.
  17. Krzysztof Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2018, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 3 (23), s. 243-250.
  18. Marzena Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo C.H. Beck, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2018, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 4 (24), s. 175-179.
  19. Lech J. Żukowski, Zawód psychologa w ochronie zdrowia. Reglamentacja prawno administracyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2017, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 1 (25), s. 181-186.
  20. Iwona Wrześniewska-Wal, Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce, Wolters Kluwer Polska, seria Poradniki ABC Zdrowie, Warszawa 2018, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 2 (26), s. 179-184.
  21. Piotr Stępniak, Prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach izolacji penitencjarnej, Wydawnictwo C.H. Beck, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 3 (27), s. 169-178.
  22. Joanna Wiszniewska, Zakaz reklamy aptek i ich działalności, seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, P. Jankowska, „Studia Prawa Publicznego” 2019, nr 4 (28), s. 183-192.
  23. Rafał Stasikowski, Pluralizm administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 1 (29), s. 197-210.
  24. Mariusz Mamczarek, Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, seria Komentarze & Linia orzecznicza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 2 (30), s. 203-213.
  25. Piotr Szudejko,Rozwój biologii i medycyny w świetle demokratycznego państwa prawnego, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 3 (31), s. 147-163.
  26. Marcin Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019, „Studia Prawa Publicznego” 2020, nr 4 (32), s. 201-210.
  27. Rafał Stankiewicz, Koordynacja w prawie administracyjnym, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 1 (33), s. 155-162.
  28. Edyta Wasilewska, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie, seria Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 2 (34), s. 159-169.
  29. Paulina Bieś-Srokosz, Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 3 (35), s. 159-169.
  30. Maciej Kruś, Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 4 (36), 145-158.
  31. Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, „Studia Prawa Publicznego” 2022, nr 1 (37), s. 199-210.
  32. Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, „Studia Prawa Publicznego” 2022, nr 2 (38), s. 183-196.
  33. Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, „Studia Prawa Publicznego” 2022, nr 3 (39), s. 191-198.

  Recenzje

  1. Recenzja książki: Ewa Gmurzyńska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, seria: Monografie Prawnicze, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 480, ISBN: 978-83-255-6486-5, P. Jankowska, (w:) K. Knoppek, J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III, Poznań 2015, s. 273-277.

   

  Sprawozdania z konferencji

  1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze arbitrażu. Teoria i praktyka”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, 1 grudnia 2015, P. Jankowska, (w:) K. Knoppek, J. Mucha (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III, Poznań 2015, s. 277-281.

Accessibility Toolbar