• 27 STY 20

  dr Marek Białkowski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: marek.bialkowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 34 18

  ul. Cukrowa
  pok. 515

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportowego


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • doktor nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • oddelegowany do pracy w związkach zawodowych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • adwokat/Rechtsanwalt

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność US

  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Freedom of contract in carriage law, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11350-11354.

  Artykuły w języku polskim

  1. Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2018, nr 2 (42), s. 73-85.
  2. Kabotaż jako zobowiązanie uzupełniające do umowy o przewóz towarów CMR, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 33-42.

  Artykuły w języku obcym

  1. International insolvency procedings : desired directions of change and implementation, European Journal of Service Management 2018, vol. 27/2, no. 3, s. 37-42.

Accessibility Toolbar