• 24 PAŹ 21

  dr Ewa Jędrzejewska


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 62

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 307

   


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2009 r. – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2010 r. – ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US – kierunek: Doradztwo i rachunkowość;
  • 16 kwietnia 2021 r. – obroniła rozprawę doktorską pt. „Postępowanie w sprawach o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. US Kingi Flagi- Gieruszyńskiej, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: system pomocy prawnej w sprawach cywilnych, ustrój sądów powszechnych, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych, negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów, egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, techniki negocjacji i mediacji w administracji

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie;
  • od 2013 r. – wykonuje zawód radcy prawnego- aktualnie w ramach spółki partnerskiej radców prawnych;
  • w latach 2015- 2018 – była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie;
  • od dwóch kadencji jest sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w zespole kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji;
  • członkostwo w zespole ds. kontaktu ze szkołami średnimi.

  Monografie

  1. Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory. Prawo w praktyce, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8286-926-2, ss. 254.

  Artykuły w języku polskim

  1. Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom CXXVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4116, 2022, DOI: 10.19195/0137-1134.128.10, ISSN 0137-1134, s. 143-154. Tekst dostępny na stronie: https://wuwr.pl/ppa/article/view/14575

  Artykuły w języku obcym

  1. Service of court documents in civil proceedings to attorneys during the covid pandemic – analysis of selected issues, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 157-169. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Jedrzejewska_2021_2.pdf
  2. Autonomous vehicles and the issue of liability for damage caused by the movement of such a vehicle, Journal of Modern Science 2023, vol. 51 (2), DOI: 10.13166/jms/168065, ISSN 1734-2031, s. 627-644. Tekst dostępny na stronie: https://www.jomswsge.com/pdf-168065-92640?filename=Autonomous%20vehicles%20and.pdf

  Rozdziały w monograficznych rozdziałach pracy zbiorowej w języku polskim

  1. Dowód z dokumentu w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych, Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne, (wyd.) Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. nr 1290, wyd. 1, DOI: 10.18276/978-83-7972–651-6, ISBN 978-83-7972-650-9, s. 181-192, ss.229.

   

Accessibility Toolbar