• 23 PAŹ 17

  mgr Agata Słaboszewska

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl
  telefon służbowy: 
   (91) 444 28 77

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 301a

   

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo międzynarodowe publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa migracyjnego i uchodźczego.
  .
  Organizator licznych konferencji naukowych. Odbyte staże naukowe i kwerendy biblioteczne w Polsce i za granicą (Trinity College Dublin, Vilniaus Universitetas, Katolicki Uniwersytet Lubelski).  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce europejskiej i prawach człowieka w j. polskim i angielskim dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji.
  .
  Wykonawca tematu badawczego „Plany urządzenia i ochrony lasów w prawie Unii Europejskiej (UE), w prawie polskim i w innych wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej: utworzenie, implementacja, stosowanie prawa, ocena oddziaływania na środowisko i udział społeczeństwa w perspektywie “Green Deal”, “Natura 2000”, Konwencja z Aarhus, a także w wiążącym prawie międzynarodowym i w dobrych praktykach” na zlecenie Lasów Państwowych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: międzynarodowe prawo publiczne;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) w języku angielskim z przedmiotów: International organizations, Human rights law, Public international law.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej;
  • członkostwo w zespole ds. kontaktu ze szkołami średnimi;
  • członkostwo w Grupie Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego International Law Association;
  • członkostwo w Stowarzyszeniu Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

  Udział w międzynarodowych projektach szkoleniowych (Erasmus+ training course, summer school w Berlinie i w Genshagen).  Kurs „Specjalistyczne szkolenie metodyczne dla nauczycieli akademickich dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim” (DSM US) oraz kurs prawa azylowego dla Uczelni Wyższych (UNHCR Polska). Uczestnictwo w szkoleniu dla kadry dydaktycznej w ramach projektu „Jak najbliżej dostępności” (WPiA US).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Międzynarodowe prawo uchodźcze i jego powiązania z innymi działami prawa międzynarodowego, (w:) Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8128-975-7, s. 587-600.
  2. Kryzys uchodźczy jako kryzys instytucji i wartości. Prawnomiędzynarodowe aspekty dynamiki zmian regulacji prawnych dotyczących uchodźców w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach krajowych, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. S. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, s. 169-195.
  3. Uruchomienie unijnej procedury kontroli praworządności wobec Polski, (w:) K. Stasiak, W. S. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz (red.), Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały. Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, ISBN 978-83-7306-893-3, s. 107-119.
  4. Uchodźcy klimatyczni jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju, (w:) H. A. Kretek (red.), Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2020, ISBN 978-83-951494-7-4, s. 137-148.
  5. Program obserwacji Ziemi Copernicus narzędziem rozwiązania kryzysu migracyjnego, (w:) A. Gołębiowska, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-957235-2-0, s. 199-214.
  6. Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle orzecznictwa ETPCz i TSUE, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-234-4, s. 281-292.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Universal and Regional Standards for International Legal Protection of Refugees- De Lege Lata And De Lege Ferenda Evaluation, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 4545-4551.

  Artykuły w języku polskim

  1. Prawo do azylu – konstytucyjne i międzynarodowe regulacje prawne, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2020.04.18, s. 341-360.
  2. Cała-Wacinkiewicz E., Szwed A., Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2022 , nr 1 (89), ISSN: 1897-7146, s. 111-124. Tytuł dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13164/12212
  3. Wjazd i pobyt Ukraińców w Unii Europejskiej w obliczu konfliktu zbrojnego od lutego 2022 roku – aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski, Acta Iuris Stetinensis 2024, nr 1 (47), DOI: 10.18276/ais.2023.47-07, ISSN 2083-4373, s. 107-125. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1388/article/
   20578/

  Artykuły w języku obcym

  1. Statelessness in the Context of the Migration Crisis in Europe: A Growing Challenge for the International Community, Croatian Yearbook of European Law and Policy 2020, vol. 16, ISSN 1845-5662, s. 301-317. Tekst dostępny na stronie: https://www.cyelp.
   com/index.php/cyelp/article/view/402
  2. The impact of the coronavirus pandemic on migration in the European Union, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 4 (88), ISSN 1897-7146, 10.31743/sp.12700, s. 183-199.
  3. Protection of Persons with Mental Disorders in Public International Law – A Regional Model, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4, DOI: 10.35808/ersj/2848, ISSN: 1108-2976, s. 1047-1056. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2848
  4. Cała-Wacinkiewicz E., Szwed A., Protection of Persons with Mental Disorders in Public International Law – A Universatl Model, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, DOI: 10.35808/ersj/2846, ISSN: 1108-2976, s. 997-1008. Tekst dostępny na stronie: htps://www.ersj.eu/journal/2846
  5. The use of artificial intelligence in migration-related procedures in the European Union – opportunities and threats, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2022), Procedia Computer Science 207 (2022), DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.424, ISSN 1877-0509, s. 3639-3645. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922013175
  6. Newest challenges of the European Union’s energy policy – legal aspects, Eastern European Journal of Transnational Relations, vol. 6, no. 2 (2022), DOI: 10.15290/eejtr.2022.06.02.02, ISSN 2544-9214, s. 17-29. Tekst dostępny na stronie: http://eejtr.uwb.edu.pl/article/view/670/585

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Mobilność edukacyjna w czasach kryzysu migracyjnego, Newsletter Europe Direct Styczeń/Luty 2018, 1 (32) 2018, dostęp: http://europedirect-szczecin.eu/index.php/62-newsletter/styczen-luty-2018-1-32-2018/1939-mobilnosc-edukacyjna-w-czasach-kryzysu-migracyjnego
  2. Jak Pomorze Zachodnie wykorzystało miliardy złotych z funduszy europejskich?, dostęp: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,jak_pomorze_zachodnie_wykorzystalo
   _miliardy_zlotych_z_funduszy_europejskich,id-35891.html
  3. Marszałek Geblewicz o skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych w Województwie Zachodniopomorskim podczas pandemii, dostęp: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,
   marszalek_geblewicz_o_skutecznym_wykorzystaniu_funduszy_unijnych
   _w_wojewodztwie_zachodniopomorskim_podczas_pandemii_covid_19,id-35984.html
  4. Przyszłość Unii Europejskiej? Odbudowa Europy i wyjście z kryzysu, dostęp: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,przyszlosc_unii_europejskiej_odbudowa_europy
   _i_wyjscie_z_kryzysu,id-36048.html
  5. Plan odbudowy UE dla Polski – szanse dla Pomorza Zachodniego https://wszczecinie.pl/aktualnosci,plan_odbudowy_ue_dla_polski_szanse_dla
   _pomorza_zachodniego,id-37629.html
  6. Uruchomienie art. 4 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie Polski – prawo a rzeczywistość, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2023, nr 163, ISSN 1732-8225, s. 10-12.

  Tłumaczenia

  1. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki między Rządem Państwa Izrael i Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Hanoi, 24 stycznia 1996 r., Studia Prawnicze KUL 2018, nr 1 (73), s. 127-129.
  2. Umowa między Rządem Republiki Turcji i Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie turystyki, Ankara, 25 sierpnia 2004 r., Studia Prawnicze KUL 2018, nr 1 (73), s. 131-133.
  3. Umowa między Rządem Republiki Argentyńskiej i Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie sportu, Algier, 6 kwietnia 2008 r., Studia Prawnicze KUL 2019, nr 1 (77), s. 233-235.
  4. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu między Rządem Republiki Turcji i Rządem Republiki Dżibuti, Ankara, 3 marca 2004 r., Studia Prawnicze KUL 2019, nr 2 (78), s. 345-349.
  5. Umowa między Rządem Państwa Izrael i Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, sporządzona w Jerozolimie dnia 2 czerwca 2004 r., Studia Prawnicze KUL 2019, nr 3 (79), s. 297-300.
  6. Beth A. Simmons, Allison Danner, Wiarygodne zobowiązania i Międzynarodowy Trybunał Karny, (w:) A. Wojciuk, H. Schreiber (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 2: Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2022, ISBN 978-83-235-5198-0, s. 590-607 (wsp. z K. Słotwińską).

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty”, Warszawa 10-11 października 2019 r., Studia Prawnicze KUL 2020, nr 2 (82), s. 435-441 (wspólnie z K. Słotwińską).
  2. Seminarium naukowe „Czy Unia Europejska ma przyszłość?”, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 2 (vol. 34) ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, s.261-263 (wspólnie z K. Słotwińską), DOI:http://dx.doi.org/10.18276/ais.2021.34-19. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1230/article/19548/
  3. Ogólnopolska konferencja naukowa „5 lat funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej”, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 4 (vol. 36) ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, s.255-257. DOI: http://dx.doi.org/10.18276/ais.2021.36-17. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1227/article/19492/
  4. Seminarium „Przyszłość Europy: jak odpowiedzieć na wyzwania?”, Acta Iuris Stetinensis, 2021, nr 4 (vol. 36) ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, s.259-261. DOI:10.18276/ais.2021.36-18. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1227/article/19493/
  5. Szwed A., Słotwińska K., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego”, Studia Prawnicze KUL , Lublin 2022, 1 (89), ISSN 1897-7146, s. 367-372. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.31743/sp.13337
  6. Szwed A., Pacholski B., Ogólnopolska konferencja naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” Międzyzdroje, 23-24 września 2021 roku, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 1 (vol. 37), ISSN 2083-4373, DOI 10.18276/ais.2022.37-16, s. 241-251. Tekst dostepny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1247/article/19851/
  7. Szwed A., Słotwińska K., Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych” Warszawa, 25–26 listopada 2021 roku, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 3 (vol. 39), DOI: 10.18276/ais.2022.39-17, ISSN 2083-4373, s. 291-293. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1270/article/20206/
  8. Szwed A., Pacholski B., Report from the Polish scholarly conference “Social inclusion of persons with disabilities” Międzyzdroje, 23–24 September 2021, Studia Administracyjne 2022, nr 1 (15), DOI: 10.18276/sa.2022.15-09, ISSN 2080-5209, s. 95-104. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/sa/pl/issue/1245/article/19824/
  9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Szczecin, 28 stycznia 2022 roku, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 4 (vol. 40), DOI: 10.18276/ais.2022.40-20, ISSN 2083-4373, s. 333-337.
  10. Szwed A., Zagrodzki D., Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola dyplomacji i prawa dyplomatycznego w stosunkach międzynarodowych”, Warszawa, 23–24 marca 2023 roku, Acta Iuris Stetinensis 4/2023, s. 225-229. Tekst dostępny na stronie https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1352/article/20713/

Accessibility Toolbar