• 07 GRU 20
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Dylematy polskiego prawa wyborczego”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Dylematy polskiego prawa wyborczego”

  W dniu 3 grudnia 2020 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie miało postać webinarium. Organizatorem Konferencji był Zespół badawczy „Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym”, działający w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Konferencja miała na celu podjęcie debaty na temat współczesnych dylematów, w obliczu których stoi polskie prawo wyborcze. Rok 2020 wydawał się ku temu idealną sposobnością, bowiem umożliwiał podsumowanie wszystkich przewidzianych przez Kodeks wyborczy procesów wyborczych, przypadających w latach 2018-2020. Dyskusja w tym zakresie była potrzebna, gdyż wszystkie ze wspomnianych akcji wyborczych stanowiły pole do praktycznej weryfikacji stosowania wielu nowych regulacji, wprowadzonych do Kodeksu wyborczego, kolejno w latach 2018 i 2019, a także regulacji przyjętych w związku z wyborami Prezydenta RP w roku 2020.

  Partnerami wydarzenia byli: Krajowe Biuro Wyborcze, Województwo Zachodniopomorskie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. Patronat nad wydarzeniem objęli: Państwowa Komisja Wyborcza, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz czasopisma „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Studia Wyborcze”.

  Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych. Podczas pierwszego panelu referaty wygłosiło sześciu prelegentów, w tym Przewodniczący PKW – Sylwester Marciniak, Szef KBW – Magdalena Pietrzak, Dyrektor Departamentu Wyborów w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – Alexander Shlyk, prof. UW dr hab. Ryszard Piotrowski (UW), prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (UŁ), prof. US dr hab. Robert Piszko (US).
  W trakcie drugiego panelu zaprezentowano osiem wystąpień. Ich autorami byli: prof. UŁ dr hab. Konrad Składowski (UŁ), dr hab. Ryszard Balicki (UWr), dr Anna Frydrych-Depka (UMK), prof. UŁ dr hab. Aldona Domańska (UŁ), mgr Magdalena Wrzalik (UJK), dr Andrzej Stec (UZ), dr hab. Krzysztof Urbaniak (UAM), dr Piotr Chybalski (UKSW) oraz dr Anna Feja-Paszkiewicz (UZ).

  W trwającym blisko siedem godzin webinarium udział wzięło ponad 120 osób.
  Wśród prelegentów oraz słuchaczy znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i praktyki wyborczej. Oba panele zwieńczone były ożywioną dyskusją i wieloma cennymi wnioskami.