• 18 LIP 17

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

   

  1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • wniosek o zatrudnienie;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy;
  • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  • dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4.0;
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  • wykaz publikacji;
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
  1. Kandydat może złożyć także inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Prawa i Administracji

  ul. G. Narutowicza 17A (pok. 116)

  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 sierpnia 2017 r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.