• 17 SIE 22
  Konkurs na stanowisko profesora (w zakresie postępowania karnego)

  Konkurs na stanowisko profesora (w zakresie postępowania karnego)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora (w zakresie postępowania karnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk Prawnych

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
  4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dokumentu z polskim tytułem naukowym;
  5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
  6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  7. znajomość języka polskiego jest wymagana w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
  8. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

   

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

   

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 września 2022 r.

   

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Accessibility Toolbar