• 31 SIE 21
  Konkurs na stanowisko profesora US (w zakresie teorii prawa)

  Konkurs na stanowisko profesora US (w zakresie teorii prawa)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego (w zakresie teorii prawa) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne).

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);

  2. wniosek o zatrudnienie;

  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;

  4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;

  5. informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;

  6. informacja o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;

  7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

   

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 września 2021 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  OGŁOSZENIE (kliknij tutaj)

   


  Aktualizacja 06.09.2021 r.

  Konkurs na stanowisko profesora US (w zakresie teorii prawa) – zniesiono.


   

Accessibility Toolbar