• 07 SIE 19

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydat obowiązany jest złożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  5. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra z oceną co najmniej 4,0;
  6. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  7. wykaz publikacji;
  8. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  9. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
   z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).

   

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

   

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

   

  Oferty na konkurs  wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Prawa i Administracji

  ul. Narutowicza 17A (pok.116)

  70-240 Szczecin

   

  Termin składania dokumentów upływa w dniu  9 września 2019  r.

   

  Zgłoszenia niekompletne,  niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

   

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

   

  Skan ogłoszenia o konkursie.