• Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne – studia podyplomowe

   


  ROZKŁAD ZAJĘĆ:  Rozkład zajęć – studia podyplomowe 


  Informujemy, że nauka na studiach podyplomowych na kierunku Zamówienia publiczne rozpoczyna się dnia 11 stycznia 2020 r.

  Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach i nauką na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne mogą jeszcze się zapisywać.


  Kontakt: mgr Karolina Słotwińska, e-mail: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl


  Nazwa studiów: Zamówienia publiczne

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

   

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

  Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

  Opis kierunku/program

  Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
  Blok I – zagadnienia ogólne,
  Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
  Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
  Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa, zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.
  Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu. W ramach kompetencji społecznych słuchacz nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje do wieloaspektowej analizy i określania skutków społeczno-gospodarczych osiąganych przez udzielenie zamówień publicznych.

  Uczestnicy

  Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

  Opłaty

  Opłata: 3950 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

   

  Wykaz przedmiotów

  1. System zamówień publicznych w Polsce
  2. Zamówienia publiczne a prawo spółek handlowych
  3. Zamówienia publiczne a finanse publiczne
  4. Zamówienia publiczne a podstawy prawa cywilnego
  5. Zamówienia publiczne a fundusze Unii Europejskiej
  6. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
  7. Zasady udzielania zamówień publicznych
  8. Tryby udzielania zamówień publicznych
  9. Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
  10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – warsztat II
  11. Przygotowanie SIWZ – warsztat III
  12. Procedura udzielania zamówienia publicznego
  13. Postępowanie z ofertą przetargową
  14. Ocena ofert – warsztat IV
  15. Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
  16. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych
  17. Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
  18. Kontrola udzielania zamówień publicznych
  19. Elektronizacja zamówień publicznych
  20. Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
  21. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
  Seminarium dyplomowe

   


  Regulamin studiów: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim