• Prawo Konsumenckie w Praktyce

  .

  Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

   

  INFORMACJE: https://kandydaci.usz.edu.pl/

   

   

  Nazwa studiów podyplomowych

  Prawo Konsumenckie w Praktyce

  Jednostka prowadząca

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział

  Wydział Prawa i Administracji

   

  Celem studiów podyplomowych Prawo Konsumenckie w Praktyce jest poszerzenie kwalifikacji osób występujących w obrocie gospodarczym, jak również podmiotów zajmujących się udzielaniem wsparcia konsumentom. Ukończenie studiów pomoże również osobom rozpoczynającym czy planującym rozpocząć działalność gospodarczą skierowaną do konsumentów. Studia mają charakter praktyczny – wraz z przekazaniem wiedzy teoretycznej o prawie konsumenckim, pozwalają na uzyskanie lub rozwinięcie kompetencji niezbędnych w relacjach gospodarczych z konsumentami. Słuchacze uzyskają umiejętności dotyczące w szczególności opracowywania dokumentacji występującej w obrocie konsumenckim (regulaminy, pisma w korespondencji z konsumentami dotyczącej reklamacji, pisma sądowe itp.). Szeroki zakres zagadnień objętych programem studiów obejmuje najważniejsze zagadnienia problemowe rodzące trudności w praktyce gospodarczej. Koncepcja studiów uwzględnia nie tylko prawne aspekty obrotu konsumenckiego, ale również stawia nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności pozaprawnych, w tym umiejętności miękkich.

   

  Program studiów obejmuje przedmioty:

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą:

  1. Wprowadzenie do prawa konsumenckiego
  2. Konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)
  3. Unijne prawo konsumenckie
  4. Uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony konsumentów)
  5. Rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich
  6. Reklamacje konsumenckie w praktyce
  7. Wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży konsumenckiej (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość)
  8. Nieuczciwe praktyki rynkowe
  9. Reklama skierowana do konsumentów
  10. Komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening kompetencji miękkich)
  11. Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach konsumenckich
  12. Dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy)
  13. Prawo konsumenckie, a prawo konkurencji
  14. Zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych
  15. Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami
  16. Odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów

   

  Plan studiów przewiduje 200 godzin dydaktycznych oraz 30 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

   

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

   

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby należące do zróżnicowanych kategorii zawodowych, w szczególności przedsiębiorcy, pracownicy administracji, pracownicy organizacji konsumenckich, a także osoby planujące uczestniczyć w obrocie gospodarczym z udziałem konsumentów. Ponadto adresatami studiów podyplomowych mogą być prawnicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie prawa konsumenckiego (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prawnicy in-house itp.).

   

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

   

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). Część zajęć (1 przedmiot – 10 godzin) odbywa się w formie zdalnej (online).  W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

   

  Warunki zaliczenia

  jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Konsumenckie w Praktyce”.

   

  Opłaty

  Opłata: 3.700 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

   

  Dokumenty

  1. podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)
  2. odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. jedno zdjęcie

   

  Sposób składania dokumentów

  na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  z dopiskiem „SP: Prawo Konsumenckie w Praktyce

   

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Rozpoczęcie zajęć

  październik 2023 r.

   

  Terminy zajęć

  Program studiów jest realizowany w systemie weekendowym (zajęcia piątek – niedziela) w wybrane weekendy. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr Marcin Stępień

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  e-mail: marcin.stepien@usz.edu.pl

   

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Weronika Woźna-Burdziak

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 311

  e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl

   

   

   

   

   

Accessibility Toolbar