• Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3

  .

  STUDIA PODYPLOMOWE – ORGANIZOWANIE I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD DZIEĆMI DO LAT 3


  Kontakt: dr Szymon Słotwiński, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl


  Nazwa studiów podyplomowych

  Organizowanie i zarządzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3


  Jednostka prowadząca: 
  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarzadzania prywatnymi placówkami opiekuńczymi w postaci żłobka i klubu dziecięcego. Studia pozwolą na nabycie wiedzy, związanej z polskimi rozwiązaniami prawnymi pozwalającymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

  zapewnienia opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, ale także nabycie umiejętności miękkich związanych z zarzadzaniem personelem żłobka lub klubiku dziecięcego. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: założenia oraz prawidłowego

  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprawowania opieki dla dzieci do trzeciego roku życia, zasad bezpieczeństwa i higieny, które powinny obowiązywać w takiej działalności, udzielenia pierwszej pomocy dziecku do trzeciego roku życia, przygotowywania formalnych

  dokumentów niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług opiekuńczych, a także starania się o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy UE. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Program studiów

  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych obejmą:

  1. Cywilnoprawne aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  2. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  4. Podstawy prawa przedsiębiorców
  5. Podstawy prawoznawstwa
  6. Prawa i obowiązki pracownicze personelu żłobka lub klubu dziecięcego
  7. Rozwój umiejętności menedżerskich
  8. Wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe dot. żłobka i klubu dziecięcego
  9. Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  10. Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością żłobka lub klubu dziecięcego
  11. Podatkowe aspekty działania żłobka lub klubu dziecięcego
  12. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
  13. Seminarium
  14. Ubezpieczenia społeczne w działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  15. Weryfikacja orzeczeń administracyjnych z zakresu działalności żłobka lub klubu dziecięcego
  16. Zarzadzanie personelem żłobka lub klubu dziecięcego
  17. Zasady tworzenia statutu i regulaminu żłobka lub klubu dziecięcego

  Plan studiów przewiduje 160 godzin dydaktycznych oraz 32 punkty ECTS.

  Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby prowadzące żłobki lub  klubiki dziecięce albo zamierzające świadczyć usługi w zakresie organizowania i zarządzania opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Organizowanie i zarzadzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3”.

  Opłaty

  Opłata: 4400 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Dokumenty

  • podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)
  • odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dwa zdjęcia

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Organizowanie i zarzadzanie opieką nad dziećmi w wieku do lat 3

  Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.


  Kontakt – kierownik studiów:

  Kierownik studiów – dr Szymon Słotwiński

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl


  Regulamin studiów: Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim


   

Accessibility Toolbar