Nazwa studiów podyplomowych: Administrowanie podmiotami leczniczymi

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem studiów jest nabywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje 13 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie zostaną przeanalizowane aspekty praktyczne funkcjonowania jednostek służby zdrowia.

 

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób zakładających podmioty lecznicze, pracowników i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, pracowników administracji publicznej współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków z dziedzin nauk prawnych, ekonomicznych i medycznych: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. prof. UMKM Monika Urbaniak, mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, dr Wojciech Bożek, dr Marta Bażydło, mgr Małgorzata Krzystek, mgr Joanna Szuberla, dr Rylski Mikołaj, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, dr hab. Daniel Wacinkiewicz,
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, mgr Radosław Kanarek, dr Aleksandra Klich

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej.
Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Administrowanie podmiotami leczniczymi.

Opłaty

I semestr – 1650 złotych II semestr – 1650 złotych

 

Wykaz przedmiotów

 1. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce
 2. Zmiany systemu ochrony zdrowia – ustawa o działalności leczniczej
 3. System finansowania działalności leczniczej
 4. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 5. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
 6. Dokumentacja medyczna w praktyce podmiotu leczniczego
 7. Formy zatrudnienia w podmiocie leczniczym
 8. Podstawy prawa handlowego w działalności leczniczej
 9. Zamówienia publiczne w działalności podmiotów leczniczych
 10. Działalność podmiotów leczniczych a  fundusze UE Podmioty lecznicze a NFZ
 11. Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej
 12. Seminarium dyplomowe

Plan studiów –  Administrowanie podmiotami leczniczymi 

Sylabusy – Administrowanie podmiotami leczniczymi

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Sekretariatu Studiów Podyplomowych
ul.Narutowicza 17a
70-240 Szczecin
pokój nr 4

Dokumenty:
– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– odpis dyplomu ukończenia studiów,
– kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki:
Podanie – kwestionariusz kandydata

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.
Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Terminy

Rejestracja w systemie ERK: od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Składanie dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie
od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Administrowanie podmiotami leczniczymi”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. –30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

 

Rozpoczęcie zajęć: Październik 2018 r.

Terminy zajęć: Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze.
Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
Katedra Postępowania Cywilnego
ul. Narutowicza 17a, pok. 408
70-240 Szczecin
e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

Sekretariat
mgr Agnieszka Król
pokój nr 4
tel.  91 444 28 18
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

 

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim