• 23 PAŹ 17

  dr Adrianna Ogonowska

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: adrianna.ogonowska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 10

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 332

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowań prowadzonych w ramach właściwego gospodarowania odpadami. Bliskie są jej kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2019 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków”;  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • radca prawny – wpisana na listę OIRP w Szczecinie;  doradza w kwestiach prawa ochrony środowiska związanych z różnorodnością biologiczną i ochroną środowiska morskiego. 

   

  Monografie

  1. Barczak Anna, Ogonowska Adrianna, Łazor Marek, Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8160-005-7, ss. 241 (Ogonowska Adrianna – 45 % wkładu autorskiego).
  2. Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach, stan prawny na 25 lipca 2018 r., Seria Akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-876-1, ss. 109 (współautor Anna Barczak).
  3. Barczak A., Ogonowska A., Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-899-7, ss. 182 (Ogonowska Adrianna – 40 % wkładu autorskiego).
  4. Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-358-7, ss. 264.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 265-288.
  2. Nieświadomość oraz niepoczytalność jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 386-404.
  3. Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce, (w:) Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 121-135 (współautor J. Kosior).
  4. Czy warto być gminą uzdrowiskową? Analiza porównawcza dochodów wybranych gmin uzdrowiskowych oraz gmin nieposiadających takiego statusu, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 193-212 (współautor Jakub Kosior).
  5.  Zasada przezorności a instytucja obszarów Natura 2000, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 397-407. ISBN 978-83-7972-070-5.
  6. Ekologiczne aspekty w polskim systemie podatków, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 263-277. ISBN 978-83-945471-0-3.
  7. Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 195-205. ISBN 978-83-7972-086-6.
  8. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 107-124. ISBN 978-83-8090-142-1.
  9. Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska morskiego w prawie polskim, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 203-221. ISBN 978-83-945471-1-0.
  10. Zadania reglamentacyjne w zakresie ochrony drzew i krzewów jako przejaw sprawiedliwości ekologicznej, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 235-245. ISBN 978-83-7531-272-0.
  11.  Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 446-453. ISBN 978-83-8092-624-0.
  12.  Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 119-129.
  13. Rola banków w finansowaniu inwestycji w zakresie ochrony powietrza w Polsce, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 285-297.
  14. Zadania gminy o charakterze prorodzinnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 213-225.
  15. Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, (w:) Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-768-2, s. 476-484 (współautor Barczak A.).
  16. Akty prawa miejscowego ustalające zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 546-560.
  17. Ochrona środowiska morskiego jako element bezpieczeństwa morskiego, (w:) L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018, ISBN 978-83-64527-75-3, s. 329-340.
  18. Administracyjne kary pieniężne w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami w świetle nowelizacji o odpadach, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 199-209.
  19. Zmniejszenie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami – przegląd wybranych zmian ustawy o odpadach, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-302-7, s. 163-176.
  20. Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 539-551.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 101-116.
  2. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach – analiza i ocena  regulacji prawnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 2 (836), s. 17-22.
  3. Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 4 (24), DOI:10.18276/ais.2018.24-02, s. 45-68. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/943/article/15367/.
  4. Barczak A., Ogonowska A., Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska – wybrane problemy, Studia Prawnicze KUL 2018, nr 3 (75), DOI: https://doi.org/10.31743/sp.4562, s. 7-28. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.kul.pl/files/1702/sp_kul_3_2018_pojedynczo/01_anna_barczak.pdf.
  5. Barczak A., Ogonowska A., Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia – uwagi na tle przepisów u.c.p.g., Studia Prawnicze KUL 2018, nr 2 (74), doi.org/10.31743/sp.4540, s. 7-25. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/4540
  6. Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczanie wód morskich przez statki, Forum Prawnicze, numer 3(59)/2020, ISSN 2081-688X, s. 64-80. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/389/5Ogonowska.pdf
  7. Ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego a zrównoważony rozwój, Roczniki Nauk Prawnych 2020, Tom XXX, numer 2, DOI: 10.18290/rnp20302-5, s. 65-75. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/15987

   

  Rozdziały w podręcznikach – wznowienie wydania

  1. Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski (red.), Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska, Prawo ochrony środowiska, wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., ss. 838 (Adrianna Ogonowska współautorstwo z Markiem Górskim rozdziału 13 Ochrona wód morskich, s. 547-582).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 523. ISBN 978-83-7972-070-5.
  2. Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MCLV) 1081, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-7, ss. 336.

Accessibility Toolbar