• Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21

http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/sta/

 • Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/21 przez kadrę dydaktyczną 

http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/stt/

 • Aneks nr 1 do Zasad podziału subwencji z funduszy Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Narodową Agencję Programu Erasmus na działania zdecentralizowane typu „Mobilność” w krajach programu: wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) w roku akademickim 2019/2020

http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/zasady-finansowania/

 

 


ARCHIWUM WIADOMOŚCI


ERASMUS +

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z możliwości, jakie daje Program w ramach Akcji Kluczowej 1: mobilność edukacyjna.

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie, na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z dwóch rodzajów mobilności: Wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA) oraz Wyjazdów w celach szkoleniowych (STT).

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl


Welcome to the University

ERASMUS+ is a continuation of the Socrates-Erasmus program, renamed to LLP-Erasmus (Lifelong Learning Program) in 2007. ERASMUS+ is a program foreseen for the years 2014-2020.

The University of Szczecin joined the program in 1998 and since then has signed a number of Erasmus bilateral agreements with universities from EU countries, Norway, and Turkey. This cooperation includes student and staff exchange. The number of participants keeps increasing each year.

Students from European universities may spend one or two semesters at the University of Szczecin, once they are officially nominated by their home Erasmus coordinator.

Contact Erasmus Team:

International Office
University of Szczecin
Al. Papieża Jana Pawła II 31, rooms 308-310, 329 (3rd floor)
70-453 Szczecin

University of Szczecin, founded 33 years ago, may boast itself on the fact that it is West Pomerania’s largest university. The city and university are located in direct geographical and cultural proximity to Germany (ca. 150 kilometers from Berlin) and within 100-kilometer distance from the Baltic Sea. Szczecin is often referred to as the “Paris of the North” due to its original urban design, i.e. distinctive star-shaped squares and roundabouts. The city is especially valued for its green spaces; there are plenty of parks and lush green squares.

University of Szczecin is a new, dynamic and, what is most important, successful university. Developing a lot of project throughout many years we’re able to acquire funds equaling 20 million zlotys, mostly from the European Union.

Moreover, among those that University of Szczecin has honored for their contributions to science and society, i.e. granted the title of doctor honoris causa, we may find: Dr Manfred Stolpe, Hans-Dietrich Genscher, Christopher F. Patten, Günter Verheugen, Prof. John D. Barrow and Prof. Richard Pipes.


Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu

 1. Do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ do krajów programu uprawnione są osoby:
  • formalnie zarejestrowane w Uniwersytecie Szczecińskim jako studenci kierunku studiów prowadzących do otrzymania tytułu lub dyplomu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub jako słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
  • które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu.
 2. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana do wyjazdu na studia w programie Erasmus+ powinna mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 3. Wyjazd na studia może być może być zrealizowany do uczelni partnerskich z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, tzw. krajów programu. W roku akademickim 2017/2018 są to następujące kraje:
  • kraje Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
  • kraje spoza Unii Europejskiej: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia).
 4. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ może być zrealizowany tylko w ramach umowy z uczelnią partnerską, która przewiduje mobilność studentów „wyjazd na studia”. Uczelnia partnerska posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2017/2018, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 5. Okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od trzech do dwunastu miesięcy i jest realizowany w ramach danego roku akademickiego.
 6. Studenci powinni mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. W tym celu stosuje się system ECTS (European Credit Transfer System).
 7. Wyjazd na studia w programie Erasmus+ można zrealizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiowania, przy czym maksymalny łączny okres pobytu na studiach oraz/lub praktyce wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III), a w przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus lub Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 8. Realizacja wyjazdu musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus + Programme Guide ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf ) oraz z wytycznymi Narodowej Agencji programu w Polsce – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym szczegółowym przewodniku po programie (w momencie jego opublikowania).

Aspekty finansowe

1.  Studenci/doktoranci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
2. Wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:Studenci/doktoranci uprawnieni przez US do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie składania wniosku o zakwalifikowanie otrzymują stypendium o podwyższonej stawce ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wysokość stawek zostanie podana po ich określeniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 500 euro Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 450 euro Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 350 euro Bułgaria, Estonia, , FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

3. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wyznaczonym przez nią terminie. Stypendium wypłacane jest w PLN w ramach środków otrzymanych przez US. Wyjazd finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki stypendium podstawowego) będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych.
4. Okres dofinansowania określa umowa stypendialna dotycząca wyjazdu, przy czym maksymalnym okresem dofinansowania jest 6 mcy w przypadku wyjazdu semestralnego i 12 miesięcy w przypadku wyjazdu rocznego, nie może to być jednak okres dłuższy niż okres określony w umowie partnerskiej.
5. Otrzymany grant stanowi dofinansowanie, którego celem jest wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania w kraju a kosztami utrzymania w kraju uczelni przyjmującej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Kwalifikacja

 1. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia mimimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
 2. Kwalifikacja na wyjazd na studia w programie Erasmus+ odbywa się dwuetapowo:
  • Kwalifikacja wydziałowa prowadzona na macierzystym wydziale studenta/doktoranta przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów wymiany studentów i doktorantów
  • Weryfikacja znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej.
 3. Kwalifikacja dotyczy jednego kierunku studiów, zatem studenci zarejestrowani na kilku kierunkach zobowiązani są do uregulowania kwestii swojej nieobecności w sposób przyjęty na danym wydziale (indywidualna organizacja studiów, urlop dziekański).
 4. Kwalifikacja wydziałowa na oba semestry roku akademickiego 2017/2018 (zarówno na semestr zimowy, jak i semestr letni) odbywa się w okresie 01 lutego – 31 marca 2017 r. Kwalifikacja wydziałowa odbywa się w terminach ustalonych przez wydziałowych i/lub kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów i doktorantów. Informacja o terminach i kryteriach kwalifikacji powinna zostać ogłoszona na wydziale i być ogólnie dostępna dla potencjalnych kandydatów na wyjazdy. Koordynatorzy mogą przeprowadzić dodatkową kwalifikację w okresie 01– 31 maja 2017 r. oraz 15 – 30 października 2017r.
 5. Kandydaci składają u kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie przystępują do kwalifikacji wydziałowej w trybie określonym przez kierunkowych koordynatorów ds. wymiany studentów.
 6. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje wydziałowa komisja kwalifikacyjna. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi uprawnień POWER jest dostarczany do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r., a w przypadku kwalifikacji dodatkowych – odpowiednio do 31 maja 2017 r. i 30 października 2017r.
 7. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, w pierwszej kolejności do dziekana wydziału. Od decyzji dziekana, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego postanowienie jest ostateczne.
 8. Osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wydziałową przystępują do weryfikacji języka obcego w trybie określonym przez Dział Spraw Międzynarodowych.

Dodatkowe informacje dotyczące działań po zakwalifikowaniu można znaleźć po kliknięciu na poniższe linki (zgodnie z opisem):

Postępowanie wobec zakwalifikowanych osób

Przystąpienie do programu Erasmus – wyjazd na studia (umowa stypendialna)

Zmiana Porozumienia o Programie Studiów w czasie pobytu stypendialnego

Przedłużenie pobytu stypendialnego

Rozliczenie ze stypendium

Centralna weryfikacja językowa

Accessibility Toolbar