Cele kształcenia:

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich) wiedzy prawniczej. Ponadto w procesie kształcenia doktorant przygotowywany jest do pracy badawczej i twórczej – w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską. Absolwent studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji US posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami.
Kwalifikacje absolwenta o charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych). W zakresie zdobytej wiedzy – absolwent ma opanowana znajomość nie tylko zagadnień teoretycznoprawnych oraz z wybranej przez siebie dyscypliny i doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale także posiada wiedzę na temat zasad, form i instrumentów prowadzenia badań naukowych. Ponadto zdobywa wiedzę z dziedzin, które w przewodzie doktorskim są przedmiotem egzaminów (dziedzina podstawowa i dodatkowa oraz ewentualnie język nowożytny).
W odniesieniu do umiejętności, absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z wybranego zakresu (dyscypliny) oraz przygotować ich realizacje. Przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy, dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości.

Duże znaczenie mają także wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne. Są to w szczególności:
– świadomość konieczności ciągłego, systematycznego samokształcenia;
– przekonanie, że równie ważnymi z uzyskaną wiedzą i umiejętnościami są także zasady etycznego postępowania w życiu zawodowym;
– umiejętność pracy w grupie badawczej;
– poczucie odpowiedzialności związane z pracą naukowca oraz dydaktyka.

Plan studiów: Prawo III stopnia 2018/2019

Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji: Kryteria kwalifikacji uchwalone zostały uchwałą nr 64/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji US
z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne III stopnia na rok akademicki 2018/2019.
Uchwała nr 64/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji US.


Kryteria kwalifikacji: 
Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia.
Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt,
Ocena dostateczna plus – 8 pkt,
Ocena dobra – 10 pkt,
Ocena dobra plus – 12 pkt,
Ocena bardzo dobra – 14 pkt.
14
2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: 3.0 – 5 punktów, a za każdą jedną dziesiątą (0,1) więcej – 1 punkt, czyli np. za: 3.5 – 10 punktów, 4.0 – 15 punktów, 4.5 – 20 punktów, 5.0 – 25 punktów 25
3 a) Rozmowa kwalifikacyjna
Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 5 punktów,
Ocena dostateczna plus – 10 punktów,
Ocena dobra – 15 punktów,
Ocena dobra plus – 20 punktów,
Ocena bardzo dobra – 25 punktów.
25
b) Ocena projektu (koncepcji) rozprawy doktorskiej
Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 2 punkty,
Ocena dostateczna plus – 3 punkty,
Ocena dobra – 4 punkty,
Ocena dobra plus – 5 punktów,
Ocena bardzo dobra – 6 punktów.
6
4 Egzamin
Forma: pisemny test składający się z trzydziestu pytań z zakresu programu studiów prawniczych.
Zasady punktacji: Z trzech proponowanych przy każdym pytaniu odpowiedzi tylko jedna jest odpowiedzią trafną i punktowaną jednym punktem; kandydat, odpowiadając prawidłowo na wszystkie pytania, uzyskuje zatem 30 punktów.
30
Łącznie 100

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 – 40 pkt – ocena niedostateczna
41 – 53 pkt – ocena dostateczna
54 – 62 pkt – ocena dostateczna plus
63 – 75 pkt – ocena dobra
76 – 84 pkt – ocena dobra plus
85 – 100 pkt – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc. Uchwała nr 27/2018 Senatu US
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim – Uchwała do pobrania.

Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:
– obszar kształcenia: nauki społeczne,
– dziedzina kształcenia: nauki prawne,
– dyscyplina naukowa: prawo.

TERMINY:

Rejestracja w systemie ERK: 12.06.2018 r. – 24.08.2018 r.

Składanie dokumentów : 28.08.2018 r. – 7.09.2018 r. od godz. 7.15 do godz. 15.15 – pok. 311
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17 A, 70-240 Szczecin;

Miejsce i termin egzaminu: 17.09.2018 r. godz.10.00 – sala 217
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17 A, 70-240 Szczecin

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18.09.2018 r. od godz. 10.00 – pok. 122
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17 A, 70-240 Szczecin

Ogłoszenie wyników: 20.09.2018 r.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 21.09.2018 r.


Sposób składania dokumentów:
Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin
pok. 311

Dane kontaktowe:
Ewa Szubert
pok. 311
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza 17 a
70-240 Szczecin
tel. 91 444 28 83
e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [Doktoranci]

Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK:
Paweł Barabasz
pok. 306
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza 17 a
70-240 Szczecin
tel. 91 444 28 63
e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl

Strona US – kandydaci 2018/2019 – Prawo III stopnia.