• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  .

   

  Nazwa studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar podjęcia lub już pracujących w służbach BHP.  Kwalifikacje objęte programem studiów są wymogiem niezbędnym do podjęcia pracy w sektorze BHP lub zajmowania określonych stanowisk.

  Studia podyplomowe BHP wpisują się  trwający już od jakiegoś czasu trend podnoszenia poziomu i standardów BHP właściwie we wszystkich sektorach pracy. Tematyka studiów obejmuje wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zatrudnienia w sektorze BHP.

  Program studiów podyplomowych obejmuje 13 przedmiotów (łącznie 200 godzin zajęć). Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy,  umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Opis kierunku/Program

  Plan studiów przewiduje 200 godzin dydaktycznych oraz 40 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Warunki rekrutacji

  Wymagania wstępne to ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy służb i działów BHP, pracownicy kadr, pracodawcy, osoby kierujące pracownikami. Przedsiębiorcy zajmujący się BHP.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania

  Studia trwają 2 semestry.

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Podstawą zaliczenia jest przedstawienie kompletnej pracy końcowej, a wcześniej przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki podjętej w pracy. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.

  Opłaty

  Opłata: 3800 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Wykaz przedmiotów

  1. Elementy prawa pracy
  2. Socjologia, psychologia i filozofia pracy w aspekcie BHP
  3. Seminarium
  4. Ergonomia
  5. Nadzór nad warunkami pracy
  6. Budynki i pomieszczenia pracy. Maszyny i urządzenia w kontekście BHP
  7. Organy BHP w zakładzie pracy
  8. Ryzyko zawodowe
  9. Ochrona przeciwpożarowa
  10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  12. Czynniki uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy
  13. Akcje ratunkowe i pomoc przedmedyczna

   

  Plan studiów –  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

  Sylabusy – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

  Sposób składania dokumentów

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” zobligowane są przedłożyć:

  1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK),
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. dwa zdjęcia.

   

  Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć na adres:

  Wydział Prawa i Administracji

  Uniwersytet Szczeciński

  Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  z dopiskiem: „Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów

  dr Sławomir Driczinski

  Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl

   

  Sekretarz studiów

  Izabela Sawczuk

  Narutowicza 17a, pok. 4

  70-240 Szczecin

  e-mail: izabela.sawczuk@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar