• 23 PAŹ 17

  dr Magdalena Michalak

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: magdalena.michalak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 66

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 330

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12:00–13:00
  Konsultacje: czwartki, godz. 13:00–14:00

  Tygodniowy rozkład zajęć - dr Magdalena Michalak

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Inwestycje w odnawialne źródła energii a obszary Natura 2000 – rola orzecznictwa ETS, (w:) A. Kaźmierska – Patrzyczna, M. A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Szczecin – Łódź – Poznań 2013, s. 627-644 (współautor M. Łysek) (AFILIACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO).
  2. Odstępstwa od zakazu realizacji inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, (w:) Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, pod red. R. Biskupa, M. Pyter, M. Rudnickiego, J. Trzewika, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 101-112.
  3. Szeroka interpretacja pojęcia „przedsięwzięcie” w świetle regulacji dyrektywy środowiskowej, (w:) B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 297-307.
  4. Zasada przezorności w administracyjnoprawnych ograniczeniach swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej, (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 113-126.
  5. Ocena proporcjonalności ograniczeń swobodnego przepływu towarów w świetle zasad prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, (w:) Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, pod red. B. Rakoczego, K. Karpus, M. Szalewskiej, M. Walas, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2015, s. 157-168.
  6. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego formy ochrony przyrody „obszary Natura 2000” jako przejaw europeizacji prawa ochrony środowiska, (w:) E. Wójcicka, B. Przywora (red.), Europeizacja prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 101-116. ISBN 978-83-7455-486-2.
  7. Sprawiedliwość ekologiczna a wymóg stosowania zasady przezorności w ramach oceny habitatowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 201-211. ISBN 978-83-7531-272-0.
  8. Zakres ochrony prawa do dobrej administracji w UE – krytyczne refleksje na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) E. Wójcicka (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia. Dylematy. Perspektywy, Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, ISBN 978-83-7455-525-8, s. 371-387.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Michalak Magdalena, Kledzik Przemysław, The Issue of Control of Administrative Acts in the Context of the Current Regulations of the Court and Administrative Procedure in Poland, (w:) David Hejč, Alena Kliková, Anna Chamráthová, Jiří Valdhans (red.), Dny Práva 2016 – Days of Law 2016, Část IX. Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury, Masarykova univerzita, Brno 2017, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, vol. 590/2017, ISBN 978-80-210-8560-2, s. 104-118. Publikacja dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39680
  2. Ochrana subjektivních práv ve správním právu Evropské unie, (w:) S. Skulová, L. Potěšil (red.), Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost, C.H.Beck, Praha 2017, ISBN 978-80-7400-647-0, s. 68-81.

  Artykuły

  1. Zasada przezorności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2009 nr 2, s. 137-167.
  2. Rola zasady przezorności (w definiowaniu pojęć wspólnotowego porządku prawnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), Prawo i Środowisko 2010 nr 1, s. 96-102.
  3. Białe certyfikaty – kolejne świadectwa na problemy energetyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2010 nr 1, s. 93-106.
  4. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 10. 01. 2006 (C-98/03). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  5. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 16. 02. 2012 r. (C – 182/10), System LEX, Wolters Kluwer, publikacja elektroniczna, październik 2013.
  6. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 16. 10 2003 (C-182/02). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  7. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 20. 09. 2007 (C-304/05). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  8. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 26. 10. 2006 (C-239/04). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  9. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 7. 09. 2004 (C-127/02). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  10. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 8. 06. 2006 (C-135/04). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  11. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 8. 06. 2006 (C-60/05). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.
  12. Proporcjonalność ograniczeń swobodnego przepływu towarów wprowadzanych w celu ochrony środowiska, Prawo i środowisko 2014, nr 4 (80), s. 96-108.
  13. Zasada przezorności w Unii Europejskiej – hamulec postępu czy najbardziej racjonalna droga?, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 37, s. 45-56.
  14. Charakterystyka służby publicznej we Francji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G 2017, Vol. LXIV, 2, DOI 10.17951/g.2017.64.2.167, s. 167-178. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://journals.umcs.pl/g/article/view/5970

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Michalak Magdalena, Kledzik Przemysław, Public participation in dealing with cases in administrative procedure – reflections on the basis of the Polish legal system, Tribuna Juridică (Juridical Tribune) 2018, Volume 8, Issue 2, The Bucharest University of Economic Studies, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195, s. 425-436. Artykuł w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/8.%20Magdalena%20Michalak.pdf
   Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science.

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 11, (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod red. A. Wróbla, D. Miąsika, N. Półtorak, Tom 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 242 – 251 (współautor M. Górski).

   

  Rozdziały w podręcznikach – wznowienie wydania

  1. Obrót uprawnieniami do emisji, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 248-261.
  2. 1 pkt 1.8. Ochrona środowiska w prawie unijnym, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 44-48 (współautor M. Górski).
  3. 4 pkt 4.10 Prawne zasady postępowania z pojazdami samochodowymi wycofanymi z użytku, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 346-354 (współautor M. Górski).
  4. Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski (red.), Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patryczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska, Prawo ochrony środowiska, wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., ss. 838.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Michalak M., Ochrona powietrza, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 100-101.
  2. Michalak M., Konwencja genewska i protokoły uzupełniające, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 73.
  3. Michalak M., Ochrona klimatu, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 97-99.
  4. Michalak M., Protokół z Kioto, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 164-165.
  5. Michalak M., Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 75.
  6. Michalak M., Handel uprawnieniami do emisji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 59-60.
  7. Michalak M., Rejestr jednostek z Kioto i uprawnień do emisji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 176.
  8. Michalak M., Projekt wspólnych wdrożeń i mechanizmu czystego rozwoju, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 164.
  9. Michalak M., Ochrona warstwy ozonowej, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 108-109.
  10. Michalak M., Konwencja wiedeńska i protokół montrealski, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 74.
  11. Michalak M., Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 101-102.
  12. Michalak M., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 160-161.
  13. Michalak M., Programy i zalecenia, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 163-164.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Sługocki Janusz (red.), Michalak Magdalena (red.), Kledzik Przemysław (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, ss. 211.