Zamówienia publiczne

Rozkład zajęć – studia podyplomowe Zamówienia publiczne 

 

Informujemy, że nauka na studiach podyplomowych na kierunku Zamówienia publiczne rozpoczyna się dnia 11 stycznia 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach i nauką na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne mogą jeszcze się zapisywać.

 

Kontakt:
mgr Karolina Słotwińska
e-mail: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl

 


 

 

Nazwa studiów: Zamówienia publiczne

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

Opis kierunku/program

Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
Blok I – zagadnienia ogólne,
Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa, zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.
Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu. W ramach kompetencji społecznych słuchacz nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje do wieloaspektowej analizy i określania skutków społeczno-gospodarczych osiąganych przez udzielenie zamówień publicznych.

Uczestnicy

Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Opłaty

Opłata: 3950 zł

 

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

1. System zamówień publicznych w Polsce
2. Zamówienia publiczne a prawo spółek handlowych
3. Zamówienia publiczne a finanse publiczne
4. Zamówienia publiczne a podstawy prawa cywilnego
5. Zamówienia publiczne a fundusze Unii Europejskiej
6. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
7. Zasady udzielania zamówień publicznych
8. Tryby udzielania zamówień publicznych
9. Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – warsztat II
11. Przygotowanie SIWZ – warsztat III
12. Procedura udzielania zamówienia publicznego
13. Postępowanie z ofertą przetargową
14. Ocena ofert – warsztat IV
15. Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
16. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych
17. Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
18. Kontrola udzielania zamówień publicznych
19. Elektronizacja zamówień publicznych
20. Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
21. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
Seminarium dyplomowe