• 31 SIE 19
  Zmarł prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

  Zmarł prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

   

   

   

  Biogram Profesora Bronisława Ziemianina

  Profesor Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 r. w Głogowie Małopolskim.
  Po złożeniu matury odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, które ukończył w roku 1967.

  Pracę zawodową Profesor rozpoczął od pełnienia różnych funkcji w praktyce gospodarczej
  i administracyjnej. Pracę naukowo-dydaktyczną w szkolnictwie wyższym Profesor Bronisław Ziemianin rozpoczął w 1976 r. na Politechnice Szczecińskiej, gdzie został Kierownikiem Zakładu Obrotu Towarowego i Usług.

  W 1977 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Umowy agencyjne o prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych”. Promotorem rozprawy był Profesor Zbigniew Radwański. Praca ta, w nieco zmienionej postaci, została opublikowana jako monografia „Handel agencyjny” i uhonorowana nagrodą Ministra.

  W 1981 roku Profesor podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie przez cztery lata pełnił obowiązki Zastępcy Kierownika Studium Administracyjnego –
  na prawach wydziału. Wówczas rozpoczął się najważniejszy – z punktu widzenia akademickiego – okres działalności Profesora.

  Od 1 października 1985 roku, czyli od powstania Uniwersytetu Szczecińskiego, Profesor został powołany na Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji. Wtedy właśnie Jego wiedza, umiejętności dydaktyczne, doświadczenie praktyczne, niezwykły talent i zmysł organizacyjny ujawniły się najpełniej.

  W 1986 roku, uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, Profesor Bronisław Ziemianin otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy „Organy przedsiębiorstwa państwowego”. Recenzentami rozprawy byli Profesorowie: Zbigniew Radwański, Ludwik Bar, Alfred Klein i Ryszard Malinowski.

  W latach 1989-1996 Profesor Bronisław Ziemianin pełnił przez ponad dwie kadencje funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, stając się  – obok Prof. Eugeniusza Teglera – jego „ojcem założycielem”.

  Jako Dziekan Wydziału w początkach jego istnienia przeniósł Wydział z obrzeży Szczecina do samego centrum miasta, zapewniając tym samym właściwą materialną podstawę jego funkcjonowania. Działalność akademicka Profesora Bronisława Ziemianina nie ograniczała się do Wydziału, lecz obejmowała problemy całego Uniwersytetu. Jako członek Senatu Profesor Bronisław Ziemianin kształtował zasadnicze akty regulujące funkcjonowanie Uczelni: Statut Uniwersytetu Szczecińskiego i Regulamin Studiów. Przez wiele lat był członkiem i Przewodniczącym Senackiej Komisji Prawnej. Uniwersytet powierzał mu notoryjnie prestiżową  funkcję wymagającą szczególnego zaufania – a mianowicie funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

  Profesor Bronisław Ziemianin był pracownikiem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
  w Szczecinie, począwszy od jej powstania do 2017 r.

  W roku 1980 był ekspertem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. W tym samym roku Rada Państwa powołała go na członka Zespołu do opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych z 1982 r. Jest współautorem
  (obok profesora L. Bara) projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.

  W latach 1981-1989 Profesor był stałym ekspertem Sejmowej Komisji do spraw Samorządu Pracowniczego. Profesor wykonywał ponadto wiele funkcji doradczych, opiniodawczych
  i konsultacyjnych dla organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, a także dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek handlowych.

  Od 1991 r. do 2004 r. był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przy czym w latach 1997-1999 pełnił funkcję członka Prezydium tego Komitetu. Od 1994 roku był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”. W roku 2000 został Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie oraz członkiem Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku. W latach 1973-1992 był kolejno sekretarzem, wiceprezesem i prezesem Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie.

  W roku 2000 Prezydent RP nadał Profesorowi Bronisławowi Ziemianinowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  W 2001 r. Minister Edukacji Narodowej mianował Profesora Bronisława Ziemianina
  na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Aktywność zawodowa Profesora przejawiała się także w kształceniu kadry naukowej. Wypromował on pięciu doktorów nauk prawnych, opracował 18 recenzji w przewodach doktorskich, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz wygłosił laudację w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa.

  Pełna zaangażowania i jakże różnorodna działalność zawodowa Profesora Bronisława Ziemianina została dostrzeżona i uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  W 2016 roku Pan Profesor Bronisław Ziemianin przeszedł na emeryturę.

  Dorobek naukowy Profesora Bronisława Ziemianina obejmuje ponad 220 publikacji, wśród których ponad 100 stanowią: monografie, podręczniki, komentarze książkowe, artykuły
  i studia, referaty na konferencje naukowe i glosy, a pozostałe ponad 100 pozycji stanowią komentarze popularyzatorskie. Wielką wartością twórczości naukowej Pana Profesora była umiejętność łączenia aspektów teoretycznoprawnych z praktycznymi stosowania prawa.