• 19 PAŹ 17

  dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US


  Stanowisko:  Profesor US

  e-mail: zbigniew.kuniewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 20

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 103

   

  Monografie

  1. Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 247.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zakres podmiotowy wyłączenia od udziału w głosowaniu na zgromadzeniu spółki kapitałowej, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 (współautor Czepita S.).
  2. Kilka uwag o odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej, (w:) M. Zieliński (red.), W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2005 (współautor Kitłowski E.).
  3. W sprawie cywilnoprawnej reprezentacji gminy przez pełnomocnika, (w:) M. Zieliński (red.), W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2005.
  4. Czynności notarialne w kodeksie spółek handlowych, (w:) Z. Kuniewicz, K. A. Dadańska (red.), Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin-Międzyzdroje, PPH Polo, Szczecin 2007.
  5. Wybrane problemy definiowania określenia „przedsiębiorca” w prawie polskim, (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Difin, Warszawa 2007 (współautor Czepita S.).
  6. Sytuacja prawna urządzeń przesyłowych wymienionych w art. 49 k.c., (w:) M. Andrzejewski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008.
  7. Uchwała zgromadzenia wspólników bądź rady a umocowanie zarządu spółki kapitałowej do reprezentacji, (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. W. Katnera, U. Promińskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 163-172.
  8. Skutki działania nieumocowanego członka zarządu spółki kapitałowej, a zasada wiarygodności rejestru przedsiębiorców, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, pod red. A. Choduń, S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 715-725.
  9. Wybrane problemy dotyczące zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod red. M. Modrzejewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 532-538 (współautor B. Ziemianin).
  10. Uwagi o sposobie określenia i realizacji reprezentacji łącznej, (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu. Circum constitutionem rationemque sanam,  pod red. J. Ciapały i A. Rosta, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Rato”, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Szczecin-Jarocin 2011, s. 285-294.
  11. Umocowanie prokurenta spółki kapitałowej do czynności prawnych dotyczących nieruchomości, (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka, A. Doliwy, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s. 523-530.
  12. Uwagi o charakterze prawnym wykonania zobowiązania na przykładzie świadczenia pieniężnego, (w:) Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, pod red. P. Grzegorczyka, K. Knoppka, M. Walasika, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1145-1154.
  13. Uwagi o zakresie zastosowania art. 103 k.c., (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pod red. J. Pisulińskiego, P. Tereszkiewicza, F. Zolla, Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 153-165.
  14. Wprowadzenie, (w:) Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, pod red. M. Andrzejewskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 7-10 (współautor M. Andrzejewski).
  15. Pojęcie obciążenia nieruchomości w polskim prawie cywilnym, (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 179-187.
  16. Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania, (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 334-351 (współautor Katner P.).
  17. Reprezentacja spółki handlowej w postępowaniu upadłościowym na tle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 83-92.
  18. Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych-uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-338 (współautor Malinowska-Woźniak K.).
  19. Wybrane problemy dotyczące objęcia małżeńską wspólnością majątkową praw udziałowych w spółkach kapitałowych, (w:) Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K. (red), Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbigniew Kuniewicz  (red. naukowy), Jakub M. Łukasiewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Malinowska-Woźniak  (red. naukowy), Mirosław Nazar, Maciej Pannert, Monika Siemion, Robert Słabuszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Monika Tarska, Arkadiusz Wowerka, Wojciech Wyrzykowski, Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 263-286. ISBN 978-83-8092-523-6.
  20. Problem dopuszczalności przekształcenia kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej w kredyt w walucie polskiej z uwagi na abuzywność klauzuli walutowej (uwagi na tle relacji art. 69 PrBank do art. 358 indeks 1 § 2 KC), (w:) M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9455-8, s. 245-273 (współautor Ofiarski Z.).
  21. Wybrane zagadnienia dotyczące uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółdzielni wyrażających zgodę na dokonanie czynności prawnej, (w:) M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-156-7, s. 443-452.
  22. Wpływ podmiotu określonego w odrębnej ustawie na skład rady nadzorczej spółki akcyjnej, (w:) A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ISBN 978-83-232-3242-1, s. 171-181.
  23. Rzymska societas w konstrukcji współczesnej spółki cywilnej, (w:) D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski (red.), Semper Fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2017, ISBN 978-83-65323-36-1, s. 165-172 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  24. Reprezentacja spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia członka zarządu o rezygnacji, (w:) J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-552-4, s. 543-555 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  25. Notarialny depozyt nieprawidłowy jako nieistniejąca instytucja prawna (w:) A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018,  ISBN 978-83-62921-24-9,  s. 653-662.
  26. Status prawny oddziału oraz osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (współautor: K. Malinowska-Woźniak), (w:) J. Czapczyk (red.),  Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,  ISBN 978-83-232-3366-4, s. 263-274.
  27. Forma czynności prawnej, (w:) Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, tom 2, 3. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 169 – 244 (współautorzy Radwański Z., Drozd E., Czepita S., Słotwiński S.).
  28. Konstrukcja prawna obejścia ustawy na tle instytucji przymusowego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4, s. 727-739 (współautor M. Wysocka).
  29. Wybrane problemy prawne zarachowania świadczenia (art. 451 KC), (w:) K. Bilewska, W. J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-803-2, s. 293-301.
  30. Teoretycznoprawne aspekty problematyki cywilistycznej w dorobku naukowym Stanisława Czepity (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 137-143.
  31. Problematyka prawna ustawowego prawa pierwokupu w umowie przedwstępnej sprzedaży, (w:) J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (red.), Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3, s.363-374.
  32. Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Problematyka prawna zdolności osoby fizycznej do pełnienia funkcji w organie spółki kapitałowej, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa, Tom II, Perspektywa prywatnoprawna, Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 227-240.
  33. Sytuacja prawna pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników do reprezentowania spółki kapitałowej w umowach oraz sporach z członkiem zarządu, (w:) S. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska (red.), Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Łódź-Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-694-0, s. 411-418.
  34. Służebność gruntowa odpowiadająca treści służebności przesyłu – funkcjonalna czy prawotwórcza wykładnia prawa?, (w:) Z. Kuniewicz (red.), Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne. Seria Monografie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-933-0, s. 11-46.
  35. Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Małżeńska wspólność majątkowa a uczestnictwo małżonków w spółce kapitałowej, (w:) A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8286-662-9, s. 532-542.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Handwritten signature as a constructional component of a form of Legal act in the Polish Civil law, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings . Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2,  Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 553-560.
  2. The Concept of Piercing the Corporate Veil in The Polish Capital Companies Law, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11207-11210.

  Artykuły w języku polskim

  1. Nowelizacja przepisów o zrzeszeniach, Życie Gospodarcze 1988, nr 14.
  2. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, Zeszyty Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 1989, z. 29 (współautorzy Ziemianin B., Bór J.).
  3. Niektóre aspekty prawne zawieszania dyrektora w czynnościach-po nowelizacji, Prawo Zabezpieczenia Społecznego 1990, nr 11/12.
  4. Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego a zasada bezpieczeństwa obrotu, Nowe Prawo 1990, nr 4/6.
  5. Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego jego organów przed sądem, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1990, nr 11.
  6. Charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 64 ustawy o przedsiębiorstwach państwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1992, nr 4.
  7. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.06.1991r., Acz 107/91, Orzecznictwo Sądów Polskich 1992, z. 11/12.
  8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.04.1991 r., III CZP 32/91 (dot. wkładów niepieniężnych w spółce), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1992, nr 4.
  9. Niektóre zagadnienia prywatyzacji likwidacyjnej przedsiębiorstw państwowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1992, nr 2/3.
  10. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu nadzorczego wobec przedsiębiorstwa państwowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1994, nr 5.
  11. Kilka uwag o nowelizacji prawa spółdzielczego, Radca Prawny 1995, nr 1.
  12. O kontrowersjach związanych z reprezentacją spółek kapitałowych na podstawie art. 203 i 374 kodeksu handlowego, Przegląd Sądowy 1996, nr 11/12.
  13. Glosa do uchwały z 24 października 1996 r. III CZP 112/96 (dot. łącznej reprezentacji spółki w sytuacji wieloosobowego zarządu), Przegląd Sądowy 1997, nr 9.
  14. Jeszcze o użytkowaniu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, Rejent 1997, nr 9.
  15. Użytkowanie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego – głos w dyskusji, Rejent 1997, nr 2.
  16. Chwila wygaśnięcia mandatu pochodzącego z wyboru członka organu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy 1998, nr 3.
  17. Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego a zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą, Rejent 1998, nr 6.
  18. Współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy 1998, nr 3.
  19. Działanie zarządu in corpore w spółce kapitałowej, Przegląd Sądowy 1999, nr 10.
  20. Cywilnoprawna reprezentacja spółdzielni – uwagi na tle art. 54 par. 1 i 55 par. 1 prawa spółdzielczego, Rejent 2000, nr 2.
  21. Członek zarządu prokurentem w spółce kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 5.
  22. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1998 r., I CKN 683/97 (dot. zakresu swobody stron w kształtowaniu treści umowy, a w szczególności zgody rady nadzorczej spółki z o.o. jako warunku prawnego nabycia nieruchomości), Rejent 2000, nr 3.
  23. Glosa do wyroku z 23 marca 1999 r., II CKN 24/98 (dot. zawierania umów między jednoosobową spółką z o.o. i członkiem jej zarządu), Przegląd Sądowy 2000, nr 9.
  24. Uwagi o formie pełnomocnictwa, Rejent 2000, nr 6.
  25. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej, Rejent 2001, nr 12.
  26. Aspekty wadliwości czynności prawnych spółki kapitałowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 3 (współautor Czepita S.).
  27. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 4, poz. 54.
  28. O konwalidacji wadliwych czynności prawnych, Państwo i Prawo 2002, nr 9.
  29. Uchwała w formie aktu notarialnego a uchwała notarialnie protokołowana w kodeksie spółek handlowych, Rejent 2002, nr 9, s. 41-48.
  30. Glosa do wyroku SN z 11.01.2002 r., IV CKN 1503/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 2, poz. 21c.
  31. Reprezentacja gminy przez pełnomocnika (uwagi na tle art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Radca Prawny 2003, nr 5, s. 93-96.
  32. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.10.2004 r., V CK 76/05 (dot. znaczenia wyrażenia obciążenie nieruchomości w prawie spółdzielczym), Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 7/8, poz. 88 c.
  33. Wybrane zagadnienia dotyczące pełnomocnictwa do reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, Rejent 2006, nr 7/8.
  34. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 8.03.2006 r., III CZP 105/05 (dot. własności urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania pary, wody, gazu, prądu elektrycznego), Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 7/8, poz. 84 c.
  35. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.08.2006 r., III CZP 68/06, Rejent 2007, nr 5, poz. 117.
  36. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8.03.2006r., III CZP 105/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 7-8.
  37. Glosa do wyroku SN z 20.04.2004 r., V CK 433/03 (dot. kwestii, czy ustalony w umowie zlecenia termin wypowiedzenia, odnosi się także do wypowiedzenia z ważnych powodów), Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 1, poz. 10 c.
  38. Realizacja i reprezentacji łącznej, Państwo i Prawo 2007, nr 11.
  39. Rezygnacja jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej, Studia Prawnicze 2007, nr 2.
  40. Upoważnienie członka zarządu do działania w charakterze pełnomocnika spółki kapitałowej, Prawo Spółek 2007, nr 7/8.
  41. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 1.03.2007 r., III CZP 94/06 (dot. legitymacji czynnej odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników), Glosa 2008, nr 1, (współautor Ziemianin B.).
  42. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 15.09.2007 r. III CZP 31/07 (dot. doniosłości prawnej uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni), Glosa 2008, nr 3.
  43. Glosa do uchwały SN z 21.07.2006 r. III CZP 45/06 (dot. wygaśnięcia prokury wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy), Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 4, poz. 43 c.
  44. Glosa do wyroku SN z 18.01.2007 r., I CSK 223/06 (dot. prawa rzeczowego, roszczenia windykacyjnego o wydanie pomieszczenia stacji transformatorowej), Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 3, poz. 25 c.
  45. W sprawie umocowania do złożenia wniosku wieczystoksięgowego w akcie notarialnym, Rejent 2008, nr 12.
  46. Glosa do uchwały SN z 9.02.2007 r., III CZP 164/06, dot. zachowania formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości przy przystąpieniu nowego wspólnika do spółki cywilnej, Przegląd Sądowy 2009, nr 4, s. 120-125.
  47. Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r., I CSK 399/07, dot. oceny zachowania dwutygodniowego terminu na zwołanie zgromadzenia wspólników, Prawo Spółek 2009, nr 7/8, s. 84-85.
  48. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 12.02.2009 r., III SA/Wa 2280/08, dot. pojęcia osoby w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku dochodowym od spadków i darowizn, Rejent 2009, nr 9, s. 165-170.
  49. Kompetencje zgromadzenia wspólników do odwołania członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwartalnik Prawa prywatnego 2009, nr 2, s. 495-511 (współautor S. Czepita).
  50. Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, Rejent 2010, nr 1, s. 22-30.
  51. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2009 r., II CSK 489/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 7/8 poz. 78c.
  52. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r., III CZP 116/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 11, poz. 110c.
  53. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.05.2008 r., III CZP 43/08. Sposób reprezentacji spółki jawnej a ograniczenie prawa wspólnika do reprezentacji, Prawo Spółek 2010, nr 7/8, s. 81-83 (współautor K. Malinowska-Woźniak).
  54. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5.12.2008 r. III CZP 124/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 1, poz. 1c.
  55. Glosa do uchwały SN z dnia 21.02.2008 r., III CZP 137/07, Przegląd Sądowy 2010, nr 7/8, s. 191-196.
  56. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.08.2009 r., I CSK 32/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 12, s. 894-896.
  57. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29.11.2007 r., CSK 167/07, Glosa 2010, nr 1, s. 43-46.
  58. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29.11.2007 r., III CSK 169/07. Skutki działania „fałszywego organu” w świetle przepisów o rejestrze handlowym, Glosa 2010, nr 1.
  59. Interpretacyjne dylematy ustalenia konsekwencji podatkowych przekształcenia lub połączenia spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 6, s. 27-31.
  60. Uwagi o sposobie określenia i realizacji reprezentacji łącznej, Rejent 2010, nr 10, s. 65-76.
  61. W sprawie zakresu i charakteru wymogu uchwały wspólników przy nabyciu nieruchomości przez spółkę kapitałową, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 4, s. 61-69 (współautor S. Czepita).
  62. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.10.2009 r., III CZP 63/09, Przegląd Sądowy 2011, nr 2, s. 113 -117 (współautor M. Futrzyńska-Mielcarzewicz).
  63. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21.07.2010 r., III CZP 23/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 5, poz. 57c.
  64. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2010 r., I CSK 384/09, Przegląd Sądowy 2011, nr 6, s. 120-125 (współautor E. Olszewska).
  65. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.06.2008 r., II CSK 49/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 4, poz. 46c.
  66. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6.10.2009 r., I CSK 154/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 3, poz. 29c.
  67. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2011 r., II CSK 29/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 12, poz. 122c.
  68. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2011 r., III CZP 69/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 11, poz. 109c.
  69. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2010 r., II CNP 8/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 1, poz. 4c.
  70. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.10.2010 r., III CSK 5/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 7/8, poz. 75c.
  71. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2010 r., II CSK 219/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 9, poz. 91c.
  72. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.11.2010 r., V CSK 129/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 3, poz. 30c.
  73. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2012 r., II CSK 217/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, z. 9, poz. 94, s. 674-680 (współautor S. Czepita).
  74. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 05.10.2012 r., IV CSK 244/12, dot. uznania umowy dzierżawy za umowę nienazwaną ze względu na brak elementów przedmiotowo istotnych i czynszu dzierżawczego, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2, s. 190-194 (współautor S. Słotwiński).
  75. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 24 stycznia 2013 r., V CSK 549/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, z. 5, poz. 48c, s. 619-625.
  76. Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 15 marca 2013 r. (V CSK 177/12), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, nr 10, s. 43-44.
  77. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 22 maja 2013 r., III CZP 17/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, z. 3, poz. 31c, s. 394-398.
  78. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lipca 2013 r., III CZP 45/13 (dot. zakresu umocowania prokurenta do dokonywania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym), Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, z. 6, poz. 59 c, s. 782-787.
  79. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej dnia z 8 lutego 2013 r. (IV CSK 332/12), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, nr 1 (787), s. 34-35 (współautor Kuniewicz Anna).
  80. Kurator dla osoby prawnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 18 lipca 2012 r. (III CZP 40/12), Przegląd Sądowy 2014, nr 6, s. 133-137.
  81. Wybrane zagadnienia dotyczące podstaw zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 9, s. 40-45.
  82. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 76/12, Przegląd Sądowy 2015, nr 1, s. 135-140 (współautor K. Kubasik).
  83. Cywilnoprawna odpowiedzialność notariuszy prowadzących kancelarię na zasadach spółki, Rejent 2014, nr specjalny, rok 24, s. 94-106.
  84. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2014 r. (III CZP 103/13) (dot. statusu prawnego oraz zakresu umocowania osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 6, s. 38-40.
  85. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) (dot. odpowiedzialności za zalanie lokalu położonego niżej – art. 433 k.c.), Palestra 2015, nr 9-10, s. 150-153.
  86. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19.01.2012 r., IV CSK 341/11 (dot. skuteczności czynności notarialnej przyjęcia na przechowanie pieniędzy albo papierów wartościowych), Rejent 2015, nr 8, s. 138-144.
  87. Kilka uwag dotyczących przedstawicielstwa w projektowanej regulacji prawnej, Rejent 2015, nr 9, s. 29-41.
  88. Status prawny osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.10.2013 r. (I CSK 769/12), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 1, s. 28-34.
  89. Odpowiedzialność z tytułu effusum vel deiectum a zalanie pomieszczenia na niższej kondygnacji, Przegląd Sądowy 2016, nr 4, s. 32-42 (współautor Tomczyk A.).
  90. Przedmiotowy zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.09.2015 r. (V CSK 689/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 4, s. 18-21 (współautor Malinowska-Woźniak K.).
  91. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2015 r., IV CSK 476/14; art. 384 § 2 k.s.h., Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 11, s. 1551-1554.
  92. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2015 r., II CSK 85/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 10, s. 1362-1366.
  93. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 818/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 12, s. 1625-1629.
  94. Status prawny oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.07.2015 r. (I CSK 669/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2017, nr 1, s. 19-23 (współautor Malinowska-Woźniak Katarzyna).
  95. Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników per facta concludentia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.03.2015 r. (IV CSK 340/14), Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 113-117 (współautor Malinowska-Woźniak Katarzyna).
  96. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lipca 2015 r., (V CSK 657/14), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 4, s. 124-128.
  97.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2015 r., (V CSK 592/14), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 6, s. 81-87.
  98. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 marca 2015 r., II CSK 384/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 9, s. 130-134.
  99. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 maja 2015 r., III CZ 19/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 10, s. 18-21.
  100. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 33/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 4, s. 11-16 (współautor Wysocka Maria).
  101. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 5, s. 36-41.
  102. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 grudnia 2015 r., III CZP 91/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 6, s. 8-11.
  103. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., I CSK 462/16, OSNC 2017, nr 10, poz. 120, Rocznik, tom VIII, 2018 rok, poz. 20, s. 304-307 (p. 236-238). Komentarz dotyczy niestosowania art. 531 § 3 k.s.h. do podziału przez wydzielenie (w:) Krzysztof Pietrzykowski (red. naukowa), Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego i prawa spółek handlowych. Rocznik TOM VIII 2018 ROK, Sopot 2018, Spółdzielczy Instytut Naukowy (współautor : Katarzyna Malinowska – Woźniak).
  104. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1.06.2017 r. (I CSK 590/16), Rejent 2019, nr 5 (337), s. 125-131.
  105. Zmiana umowy spółki komandytowej a zakaz zawierania umów „z samym sobą” przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Przegląd Prawa i Administracji 2020, tom CXXI, ISSN 0137-1134, DOI: 10.19195/0137-1134.121.11, s. 133-142.
  106. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.09.2018 r., III CZP 42/18, Rejent 2020, nr 5 (349), s. 101-109.
  107. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30.01.2019 r., III CZP 71/18, Rejent 2021, nr 8 (364), s. 70-79.
  108. Wniesienie współwłasności nieruchomości jako wkładu do istniejącej spółki cywilnej. Glosa do postanowienia SN z 15.11.2016 r., III CSK 415/15, Państwo i Prawo 2021, nr 12, ISSN 0031-0980, s. 172-178.
  109. Własnoręczny podpis jako element konstytutywny pisemnej formy czynności prawnej, Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego, 2022, r. 32, nr 10(378), ISSN 1230-669X, s. 46-62.
  110. Wskazanie przez gminę osoby pełniącej funkcję publiczną do rady nadzorczej spółki kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 11 (363)/2022, ISSN 1230-2996, s. 5-12.
  111. Kuniewicz Z., Wysocka-Orlik M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.08.2019 r., II CSK 277/19, Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego, 2023, r. 33, nr 1(381), ISSN 1230-669X, s. 75-83.
  112. Rozporządzenie przez byłego małżonka udziałem we współwłasności nieruchomości a wpis nabywcy udziału do księgi wieczystej, Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego, 2023, r. 33, nr 2(382), ISSN 1230-669X, s. 33-45.
  113. Wygaśnięcie wspólnej kadencji zarządu spółki akcyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r., III CSKP 35/21, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2023, t. LXXVI, nr 7 (901), DOI: 10.33226/0137-5490.2023.7.5, ISSN 0137-5490, s. 36-40.
  114. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu niemieckiej spółki akcyjnej wobec spółki (§ 93 AktG), Przegląd Prawa Handlowego 2024, nr 1(377), ISSN 1230-2996, s. 12-21.
  115. Kuniewicz Z., Wysocka-Orlik M., Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.04.2018 r., IV CSK 352/17, Przegląd Sądowy 2024, nr 2, ISSN 0867-7255, s. 107-115.

  Artykuły w języku obcym

  1. Protection of the Interests of Capital Companies in Selected Judgments  of the Supreme Court Pertaining to the Application of Article 210 (379)  of the Code of Commercial Companies, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-21, s. 251-262. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kuniewicz_2021_1.pdf

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 1, (w:) J. Haberko, Z. Kuniewicz, P. Machnikowski (red.), Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, s. 14-20 (współautor S. Czepita) (limitowana edycja egzemplarzy).

  Podręczniki

  1. Prawo cywilne-część ogólna, Ars boni et aequi, Poznań 2007 (współautor Ziemianin B.).

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin-Międzyzdroje 23-25 września 2007 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLO, Szczecin 2007 (red. wsp. Dadańska K. A.).
  2. Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, ss. 230 (red. wsp. J. Haberko, P. Machnikowski)  (limitowana edycja egzemplarzy).
  3. Redakcja książki: Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbigniew Kuniewicz  (red. naukowy), Jakub M. Łukasiewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Malinowska-Woźniak  (red. naukowy), Mirosław Nazar, Maciej Pannert, Monika Siemion, Robert Słabuszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Monika Tarska, Arkadiusz Wowerka, Wojciech Wyrzykowski, Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 328. ISBN 978-83-8092-523-6 (redakcja wspólna K. Malinowska-Woźniak).
  4. Redakcja książki: Prawo kontraktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-614-2, ss. 624 (redakcja wspólna Sokołowska Dorota).
  5. Dorota Ambrożuk, Marek Andrzejewski, Katarzyna Dadańska, Daniel Dąbrowski, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Julia Gierałtowicz, Kajetan Górny, Joanna Haberko, Andrzej Janiak, Marcin Jurgilewicz, Anna Kasicka-Potyraj, Przemysław Katner, Katarzyna Malinowska-Woźniak, Izabela Mycko-Katner, Kazimierz Piasecki, Paweł Sikora, Magdalena Skibińska, Szymon Słotwiński, Tadeusz Smyczyński, Karol Szadkowski, Joanna Szyjewska-Bagińska, Iwona Szymczak, Marek Tkaczuk, Adriana Tomczyk, Sławomir Tomczyk, Magdalena Wasylkowska-Michór, Krzysztof Wesołowski, Zbigniew Woźniak, Rafał Wrzecionek, Michał Zieliński, Karolina Ziemianin, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XVIII Prawo cywilne materialne, pod red. naukową Zbigniewa Kuniewicza, Kazimierza Piaseckiego, Bronisława Ziemianina, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-64556-17-3 (tom 18), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 416.
  6. Cała-Wacinkiewicz E., Kuniewicz Z., Kanarek B. (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, ss. 368.
  7. Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne. Seria Monografie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-933-0, ss. 265.

  Recenzje

  1. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Aleksandra Witosza: Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, LexisNexis Polska, Warszawa 2013, ss. 426.
  2. Recenzja książki: Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 810 (recenzja wsp. P. Machnikowski).

  Recenzje rozpraw doktorskich

  1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Renaty Tanajewskiej pt. „Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej”, przygotowanej pod kierunkiem prof. UwB dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, 20 marca 2016 r.

  Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym

  1. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Iwony Szymczak, Szczecin 2016.

  Sprawozdania

  1. Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwo i Prawo 2008, z. 2 (współautor Czepita S.).

Accessibility Toolbar