• 24 PAŹ 17

  Śp. dr hab. Stanisław Czepita, prof. US

  Monografie

  1. Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, ss. 180.
  2. Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1996, ss. 249.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Koncepcje teoretycznoprawne Zygmunta Ziembińskiego a idee naukowe Czesława Znamierowskiego, (w:) Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, pod red. S. Wronkowskiej i M. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, s. 463 – 483.
  2. Wprowadzenie (w:) Polityka, legislacja a teoria prawa, pod red. S. Czepity, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, z. 4 (numer specjalny).
  3. O możliwości zastosowania koncepcji reguł konstytutywnych do analizy wybranych zagadnień szczegółowych nauk prawnych (w:) Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, pod red. M. Zirk-Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 78 – 84.
  4. Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa (autoreferat rozprawy habilitacyjnej) (w:) Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, pod red. M. Zirk-Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 203 – 210.
  5. Czesław Znamierowski (1888 – 1967) (w:) Wielkopolanie XX wieku, pod red. A. Gulczyńskiego, Wydawnictwo WBP, Poznań 2001, s. 639 – 645.
  6. Zakres podmiotowy wyłączenia od udziału w głosowaniu na zgromadzeniu spółki kapitałowej (w:) Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2004, s. 55 – 75 (współautor Z. Kuniewicz). Także – Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 9, s. 16 – 24.
  7. W sprawie cywilnoprawnej reprezentacji gminy przez pełnomocnika (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, pod red. M. Zielińskiego, Szczecin 2005, s. 153 – 168 (współautor Z. Kuniewicz).
  8. Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie (w:) Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, pod red. S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006, s. 9 – 28.
  9. Słowo wstępne (w:) Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, pod red. S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006.
  10. Zagadnienie orzeczeń nieistniejących w postępowaniu cywilnym w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych (w:) Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, pod red. S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006, s. 139 – 149.
  11. Wybrane problemy definiowania określenia „przedsiębiorca” w prawie polskim (w:) Działalność gospodarcza – kluczowe problemy, red. K. Sławik, Wydawnictwo Difin Warszawa 2007 (współautor Z. Kuniewicz).
  12. Formalizacja i konwencjonalizacja w systemie prawnym (w:) System prawny a porządek prawny, pod. red. O. Boguckiego i S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
  13. Profesor Stanisław Stachowiak w Uniwersytecie Szczecińskim (w:) Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, pod. red. A. Gereckiej-Żołyńskiej, P. Góreckiego, H. Paluszkiewicz, P. Wilińskiego, Wolters Kluwer Warszawa 2008, s. 11 – 12 (współautor D. Tarnowska).
  14. Słowo wstępne (w:) System prawny a porządek prawny, pod red. S. Czepity, O. Boguckiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
  15. Derywacyjna koncepcja wykładni a zagadnienie tak zwanej otwartej tekstowości pojęć prawnych (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 227 – 255.
  16. Profesor Maciej Zieliński. Uczony, Nauczyciel, Wychowawca (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 13 – 33 (współautor A. Choduń).
  17. Wybrane problemy teoretyczne wymogów uczciwego procesu karnego (w:) W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, LexisNexis Warszawa 2010, s. 336 – 339 (współautor J. Wieczorkiewicz – Kita).
  18. Kilka uwag w kwestii regulacji normatywnej wyborów organów uczelni (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Jarocin 2011, s. 93 – 104.
  19. Sylogistyczny model stosowania prawa (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 75 – 89.
  20. Teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia tak zwanych wyroków nieistniejących w postępowaniu cywilnym (w:) P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 99 – 129.
  21. O koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie, (w:) M. Smolak (red.), Wykładnia Konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 109-147. ISBN 978-83-264-9101-6.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Leon Petrażycki and Czesław Znamierowski  – Founders of the Polish Theory of Law (w:) Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law, edited by Z. Ziembiński, Rodopi, Amsterdam 1987, s. 1 – 14.
  2. Theory of Law and Legal Policy in the Works of Leon Petrażycki (w:) Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik. Ungarisch-Oesterreichisches Symposium der Internationalen Vereinigung fur Rechts- und Sozialphilosophie, hrsg. P. Koller, C. Varga, O Weinberger, Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie 1992, Beiheft nr 54, s. 117 – 121.
  3. Czesław Znamierowski’s  conception of the norm and the problem of truth (w:) Norm nad truth, edited by M.  Piechowiak, Poznań 2008, s. 3 – 7.

   

  Artykuły

  1. Koncepcja polityki prawa Leona Petrażyckiego a koncepcje współczesne, Państwo i Prawo 1977, nr 7, s. 46 – 56.
  2. Metodologiczna charakterystyka ewolucji koncepcji polityki prawa Leona Petrażyckiego, Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie, 1978, nr 27, Prace Studium Administracyjnego nr 1, s. 99 – 120.
  3. Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, Czasopismo Prawno – Historyczne 1980, t. XXXII, z. 2, s. 107 – 149.
  4. Czesława Znamierowskiego koncepcja “redukcji indywidualizującej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, z. 3, s. 63 – 73.
  5. Reguły konstrukcji systemu prawnego a prawotwórstwo, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, z. 4, s. 1 – 14.
  6. Konstytucja a teoria prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, z. 2, s. 187 – 196.
  7. Wybrane aspekty charakteru prawnego uprawnienia do stanowienia i pobierania opłat portowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 287, Ekonomiczne problemy transportu, nr 2, Szczecin 2000, s. 71 – 80 (współautor K. Wesołowski).
  8. Wybrane dogmatyczne i teoretyczne problemy kompetencji interpretacyjnych Ministra Finansów (w:) Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, red. J. Jabłońska-Bonca, J. Guść, Gdańskie Studia Prawnicze 2002, t. IX, s. 133 – 140.
  9. Spór o konwalidację nieważnych czynności prawnych, Państwo i Prawo 2002, z. 9, s. 79 – 87 (współautor Z. Kuniewicz).
  10. Aspekty wadliwości czynności prawnych spółki kapitałowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3, s. 1 – 12 (współautor Z. Kuniewicz).
  11. Kompetencje zgromadzenia wspólników do odwołania członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 2, s. 495 – 511 (współautor Z. Kuniewicz).
  12. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23-39 (współautorzy Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Kanarek B., Municzewski A.).
  13. W sprawie zakresu i charakteru prawnego wymogu uchwały wspólników przy nabyciu nieruchomości przez spółkę kapitałową, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 4, s. 61 – 69 (współautor Z. Kuniewicz).
  14. Strona podmiotowa przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego formalny charakter, Prokuratura i Prawo 2012, z. 12, s. 72 – 82 (współautor Ł. Pohl).
  15. Obraza uczuć religijnych – kiedy mówimy o przestępstwie, Rzeczpospolita 12.09.2012 r., nr 213 (9333), s. C7 (współautor Ł. Pohl).
  16. O ocenach i ich roli w uzasadnianiu orzeczeń sądów administracyjnych, Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje. Materiały z konferencji Biura Orzecznictwa NSA w Warszawie 26 marca 2012 r. (w:) J. Woldańska (red.), Materiały Szkoleniowe NSA 2013, nr 17, s. 31 – 48.
  17. Założenia szkoły poznańsko – szczecińskiej w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, z. 2, s. 3 – 16 (współautorzy S. Wronkowska, M. Zieliński).
  18. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2012 r. sygn. II CSK 217/11, dot. pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h., Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, z. 9, poz. 94c, s. 674 – 680 (współautor Z. Kuniewicz).
  19. Czynności konwencjonalne i formalne w prawie a proces prawotwórczy i rola Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, także: Państwo i Prawo 2014, nr 12, s. 3 – 19.
  20. Glosa do uchwały z 29 października 2012 r. sygn. I KZP 12/12, dot. wykładni znamion podmiotowych przestępstwa obrazy uczuć religijnych, Państwo i Prawo 2014, z. 10, s. 131 – 140 (współautor Ł. Pohl).
  21. Istota wolności i jej granice w polskim systemie prawnym, Prawo i Więź. Law and Social Bonds 2014, nr 1 (7), s. 7 – 26.
  22. O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, z. 1, s. 85-102. Wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9160/8903

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Conception of Law System Formulated by Czesław Znamierowski (in Comparison with H.L.A. Hart’s Conception), Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1986, vol. 2, s. 111 – 124.
  2. Czesław Znamierowski’s Conception of Constitutive Rules, Ratio Iuris 1990, vol. 3, no 3, s. 399 – 406.

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 1, (w:) J. Haberko, Z. Kuniewicz, P. Machnikowski (red.), Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, s. 14-20 (współautor Z. Kuniewicz)  (limitowana edycja egzemplarzy).

   

  Recenzje

  1. W. Patryas „Definiowanie pojęć prawnych”, Poznań 1997. Recenzja, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1999, z. 2, s. 311 – 313.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Polityka, legislacja a teoria prawa, red. naukowa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, z. 4 (numer specjalny).
  2. Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, red. naukowa, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006.
  3. System prawny a porządek prawny, red. naukowa, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008 (red. wsp. O. Bogucki).
  4. W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ss. 1001 (red. wsp.: A. Choduń).

   

  Sprawozdania

  1. Kolokwium habilitacyjne dr Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1982, z. 4, s. 379 – 379.
  2. Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Gomułowicza, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989, z. 2, s. 328 – 330.
  3. Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Doktora Zygmunta Ziembińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, z. 1. s. 233 – 235.
  4. Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Rejent 2008, nr 1, s. 162 – 169 (współautor Z. Kuniewicz).
  5. Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 1, s. 263 – 265 (współautor Z. Kuniewicz).
  6. Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwo i Prawo 2008, nr 2, s. 134 – 135 (współautor Z. Kuniewicz).

   

  Prace inne

  1. Problemy wartości prawa (dyskusja w Komitecie Nauk Prawnych PAN), Państwo i Prawo 1983, nr 2, s. 135 – 137.

   

  Opracowania in memoriam

  1. Zygmunt Ziembiński (1920 – 1996) – pro memoriam, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1996, z. 2. s. 183 – 186.
  2. Odszedł Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Profesor Zbigniew Radwański, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 1 – 3, s. 53 – 54 (współautor Z. Kuniewicz).

Accessibility Toolbar