• 20 PAŹ 17

  dr hab. Rajmund Molski, prof. US

  Stanowisko: Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

  e-mail: rajmund.molski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 29

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 313

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: środy, 12.30 – 13.15
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 06.10, 20.10, 10.11, 17.11, 01.12, 15.12 godz. 10.45-11.30 oraz 12.01, 26.01 godz. 14.30-15.15 s.313

  Monografie

  1. Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 313.
  2. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin 2007, ss. 366 (Szczecin 2008, ss. 366).
  3. Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 328 (Publikacja dostępna online: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/ksiazki-30.html)

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Sankcje penalne w prawie kartelowym, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Suwerenność państwa w obliczu globalizacji prawa ochrony konkurencji, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
  3. Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Uniwersytet Szczeciński, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”, Szczecin 2011.
  4. Przedmowa, (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 7-12.
  5. Słowo wstępne, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 13-17. ISBN 978-83-7972-075-0.
  6. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w świetle polskiego prawa, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 109-166. ISBN 978-83-7972-075-0.
  7. Przyczynek do badań nad zjawiskiem protekcjonizmu antymonopolowego, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 191-203. ISBN 978-83-255-8171-8.
  8. Kultura konkurencji – Święty Graal prawa i polityki konkurencji ?, (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 9788325596187, s. 145-156.
  9. Polityka promowania narodowych czempionów w świetle zasady wolności gospodarczej, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 269-290.
  10. Dysfunkcje prawa antymonopolowego, (w:) M. Zdyb, E. Kruk. G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 257-270.
  11. Antymonopolowe implikacje projektu gazociągu Nord Stream 2, (w:) M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, Seria: Monografie Prawnicze, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8754-8, s. 153-171.

   

  Artykuły

  1. Podstawy prawne interwencjonizmu państwowego w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 12.
  2. Z problematyki legislacyjnej ustawodawstwa celnego, Państwo i Prawo 1995, z. 10-11.
  3. Kontrola w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1996, nr 10.
  4. Sytuacja administracyjnoprawna podmiotu wykonującego obrót towarowy z zagranicą, Przegląd Sądowy 1996, nr 3.
  5. Z problematyki prawnej transportu i ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1996, nr 6.
  6. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej z udziałem kapitału zagranicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997, nr 5.
  7. Kontrola portowa statków o obcej przynależności (problematyka prawna), Studia Prawnicze 2001, z. 2.
  8. Prawne aspekty ochrony przed dumpingiem w wymianie towarowej z zagranicą, Państwo i Prawo 2001, z. 8.
  9. Środki ochronne w ramach powszechnej klauzuli o nadmiernym imporcie towarów (problematyka prawna), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 3.
  10. Eksterytorialne stosowanie prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3. (Publikacja dostępna online: http://hdl.handle.net/10593/7015)
  11. Prawne formy ochrony przed subsydiami w wymianie towarowej z zagranicą, Studia Prawnicze 2002, z. 3.
  12. Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, Monitor Prawa Celnego 2003, nr 7.
  13. Kartele eksportowe w świetle prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 3.  (Publikacja dostępna online: http:https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/5087//hdl.han)
  14. Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej oraz amerykańskim prawie antytrustowym, Studia Prawnicze 2003, nr 4.
  15. Programy łagodnego traktowania – panaceum na praktyki kartelowe?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 1. (Publikacja dostępna online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1-s183-220/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1-s183-220.pdf)
  16. Prywatnoprawna ochrona konkurencji w amerykańskim prawie antytrustowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 3.
  17. O wyższości prawa antymonopolowego nad prawem antydumpingowym (i co z tego wynika), Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVI.
  18. Antykonkurencyjne innowacje – oksymoron czy realne wyzwanie prawa antymonopolowego?, Studia Prawa Publicznego 2017, nr 2(18), s. 9-42. (Publikacja dostępna online: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/22127)
  19. O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji, Przegląd Prawa i Administracji 2018, tom CXIV, DOI: 10.19195/0137-1134.114.38, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, pod red. K. Kiczki, T. Kocowskiego, W. Małeckiego, ISSN 0137-1134 (PPiA), s. 581-592. (Publikacja dostępna online: http://ppa.sjol.eu/preview/-9629)

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The legal status of foreign undertakings – could undertakings with a registered seat abroad be regarded as undertakings entitled to file a request for the institution of antimonopoly proceedings under Polish antitrust law? Case comments to the judgment of the Supreme Court of 10 May 2007 – Netherlands Antilles (Ref. N. III SK 24/06), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008, nr 1. (Publikacja dostępna online: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2008_1_1/R-Molski.pdf)
  2. Polish Antitrust Law in Its Fight against Cartels – Awaiting Breakthrough, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2009, nr 2. (Publikacja dostępna online: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2009_2_2/4-Polish_Antitrust.pdf)

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 108, 109, 112, 113 i 130 oraz komentarz do rozporządzenia wykonawczego do art. 109 OKiKU, (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Objaśnienia do art. 113a-c u.o.k.k., (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. 2, C. H. Beck,  Warszawa 2014, s. 1401-1423.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 220.
  2. Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 209. ISBN 978-83-7972-075-0.

   

  Recenzje

  1. Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji (International co – ordination of competition policy), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 255. Recenzja książki, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, nr 3
   (Publikacja dostępna online: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2010_3_3/Molski%20_Michalski_Miedzynarodowa_koordynacja_polityki_konkurencji.pdf)
  2. Banasiński C., „Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 600. Recenzja książki, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2 (4), s. 131 – 137 (Publikacja dostępna online: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/25/pdf/131.pdf)
  3. Kostecka-Jurczyk D., „Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego”, C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 304. Recenzja książki, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3 (7), s. 139-145 (Publikacja dostępna online: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/50/139.pdf)