• 20 PAŹ 17

  dr hab. Rajmund Molski, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor  US

  e-mail: rajmund.molski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 29

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 313

   

   


  Obszar prowadzonych badań:  Publiczne prawo gospodarcze, a w szczególności: prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo działalności gospodarczej oraz administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą.
  .
  Autor wielu publikacji w wiodących periodykach i wydawnictwach naukowych. Laureat Nagrody Naukowej CARS 2018 (antymonopolowej) – Wielkiej Sowy – za monografię pt. Prawne i ekonomiczne aspekty promowania narodowych czempionów.
  .
  Jego mistrzem i opiekunem naukowym był prof. dr hab. Adam Chełmoński.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1989 r. – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek: administracja;
  • 1994 r. – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek: prawo;
  • 1999 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Administracyjnoprawne instrumenty oddziaływania państwa na obrót towarowy z zagranicą; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2009 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju”;

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie wykładów z przedmiotu prawo gospodarcze publiczne;
  • seminaria dyplomowe;
  • w przeszłości prowadził także zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: prawo ochrony konkurencji i konsumentów; prawo gospodarki komunalnej; regulacja sektorowa; prawo i postępowanie administracyjne, prawo celne, prawo zamówień publicznych; prawo morskie;
  • promotor trzech doktorów nauk prawnych (jeden doktorat został wyróżniony), recenzent w sześciu przewodach doktorskich oraz jednym postępowaniu habilitacyjnym.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2010 – 2012 – prodziekan ds. nauki i organizacji;
  • 2011 r. – kurator Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania;
  • 2012 – 2016 – członkostwo w senackiej komisji ds. nauki;
  • 2012 – 2020 – kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego;
  • 2016 – 2020 – członkostwo w komisji odwoławczej dla doktorantów;
  • od 2020 r. – członkostwo w komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
  • koordynator ds. obszaru międzynarodowego prawa konkurencji w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS);
  • członkostwo w Radzie Naukowej Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego;
  • stały recenzent periodyku Studia Prawa Publicznego;
  • recenzent ad hoc wielu innych czasopism naukowych (także o zasięgu międzynarodowym);
  • 2012 – 2019 – opiekun studenckiego Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego.

  W latach 1992-2000 zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym Polska Żegluga Morska.
  Odbywał praktyki zawodowe i szkolenia z zakresu ubezpieczeń morskich w Londynie i Arendalu (Norwegia).

  Monografie

  1. Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 313.
  2. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin 2007, ss. 366 (Szczecin 2008, ss. 366).
  3. Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 328 (Publikacja dostępna online: https://cars.wz.uw.edu.pl/pl
   /publikacje/ksiazki/130-17-rajmund-molski-prawne-i-ekonomiczne-aspekty-polityki-promowania-narodowych-czempionow-2015.html
   )

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Sankcje penalne w prawie kartelowym, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Suwerenność państwa w obliczu globalizacji prawa ochrony konkurencji, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
  3. Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Uniwersytet Szczeciński, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”, Szczecin 2011. Tekst dostępny na stronie: https://www.researchgate.net/publication/344365482_Konkurencja_jako_element_spolecznej_gospodarki_rynkowej
  4. Przedmowa, (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 7-12.
  5. Słowo wstępne, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 13-17. ISBN 978-83-7972-075-0.
  6. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w świetle polskiego prawa, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 109-166. ISBN 978-83-7972-075-0.
  7. Przyczynek do badań nad zjawiskiem protekcjonizmu antymonopolowego, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 191-203. ISBN 978-83-255-8171-8.
  8. Kultura konkurencji – Święty Graal prawa i polityki konkurencji ?, (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 9788325596187, s. 145-156.
  9. Polityka promowania narodowych czempionów w świetle zasady wolności gospodarczej, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 269-290.
  10. Dysfunkcje prawa antymonopolowego, (w:) M. Zdyb, E. Kruk. G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 257-270.
  11. Antymonopolowe implikacje projektu gazociągu Nord Stream 2, (w:) M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, Seria: Monografie Prawnicze, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8754-8, s. 153-171.
  12. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców, (w:) P. Lissoń, M. Strzelbicki (red.), Państwo a gospodarka. Zasady – instytucje – procedury. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Bożenie Popowskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020, ISBN 978-83-66553-83-5, s. 225-233.
  13. Aniołowie biznesu a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4, s. 1283-1297.

  Artykuły w języku polskim

  1. Podstawy prawne interwencjonizmu państwowego w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 12.
  2. Z problematyki legislacyjnej ustawodawstwa celnego, Państwo i Prawo 1995, z. 10-11.
  3. Kontrola w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1996, nr 10.
  4. Sytuacja administracyjnoprawna podmiotu wykonującego obrót towarowy z zagranicą, Przegląd Sądowy 1996, nr 3.
  5. Z problematyki prawnej transportu i ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1996, nr 6.
  6. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej z udziałem kapitału zagranicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997, nr 5.
  7. Kontrola portowa statków o obcej przynależności (problematyka prawna), Studia Prawnicze 2001, z. 2.
  8. Prawne aspekty ochrony przed dumpingiem w wymianie towarowej z zagranicą, Państwo i Prawo 2001, z. 8.
  9. Środki ochronne w ramach powszechnej klauzuli o nadmiernym imporcie towarów (problematyka prawna), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 3.
  10. Eksterytorialne stosowanie prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3. (Publikacja dostępna online: http://hdl.handle.net/10593/7015)
  11. Prawne formy ochrony przed subsydiami w wymianie towarowej z zagranicą, Studia Prawnicze 2002, z. 3.
  12. Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, Monitor Prawa Celnego 2003, nr 7.
  13. Kartele eksportowe w świetle prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 3.  (Publikacja dostępna online: http:https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/5087//hdl.han)
  14. Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej oraz amerykańskim prawie antytrustowym, Studia Prawnicze 2003, nr 4.
  15. Programy łagodnego traktowania – panaceum na praktyki kartelowe?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 1. (Publikacja dostępna online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1-s183-220/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2004-t4-n1-s183-220.pdf)
  16. Prywatnoprawna ochrona konkurencji w amerykańskim prawie antytrustowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 3.
  17. O wyższości prawa antymonopolowego nad prawem antydumpingowym (i co z tego wynika), Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVI.
  18. Antykonkurencyjne innowacje – oksymoron czy realne wyzwanie prawa antymonopolowego?, Studia Prawa Publicznego 2017, nr 2(18), s. 9-42. (Publikacja dostępna online: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/22127)
  19. O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji, Przegląd Prawa i Administracji 2018, tom CXIV, DOI: 10.19195/0137-1134.114.38, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, pod red. K. Kiczki, T. Kocowskiego, W. Małeckiego, ISSN 0137-1134 (PPiA), s. 581-592. (Publikacja dostępna online: https://wuwr.pl/ppa/article/view/7747/7393)
  20. Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, (w:) A. Borkowski, W. Małecki (red.), Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Tom 329 (2019), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3977, PRAWO CCCXXIX, DOI: 10.19195/0524-4544.329.30, s. 369-379. Publikacja dostępna online: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11807/10731
  21. Wsparcie publiczne przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w świetle prawa pomocy państwa, Państwo i Prawo 2021, nr 12, s. 62-76.
  22. Domniemania w prawie konkurencji — przejaw pragmatyzmu czy analityczna droga na skróty w ochronie konkurencji przez państwo?, (w:) K. Kiczka, W. Małecki (red.), Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4101, Prawo 334, 2022, DOI: 10.19195/0524-4544.334.70, ISSN 0524-4544, s. 823-830. Publikacja dostępna online: https://wuwr.pl/prawo/article/view/14392/12948

  Artykuły w języku obcym

  1. The legal status of foreign undertakings – could undertakings with a registered seat abroad be regarded as undertakings entitled to file a request for the institution of antimonopoly proceedings under Polish antitrust law? Case comments to the judgment of the Supreme Court of 10 May 2007 – Netherlands Antilles (Ref. N. III SK 24/06), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008, nr 1. (Publikacja dostępna online: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2008_1_1/R-Molski.pdf)
  2. Polish Antitrust Law in Its Fight against Cartels – Awaiting Breakthrough, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2009, nr 2. (Publikacja dostępna online: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2009_2_2/4-Polish_Antitrust.pdf)
  3. Competition law and artificial intelligence – challenges and opportunities, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 339–352. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Molski_2021_2.pdf

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 108, 109, 112, 113 i 130 oraz komentarz do rozporządzenia wykonawczego do art. 109 OKiKU, (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Objaśnienia do art. 113a-c u.o.k.k., (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. 2, C. H. Beck,  Warszawa 2014, s. 1401-1423.

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 220.
  2. Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 209. ISBN 978-83-7972-075-0.

  Recenzje

  1. Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji (International co – ordination of competition policy), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 255. Recenzja książki, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, nr 3
   (Publikacja dostępna online: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2010_3_3/3_3.pdf)
  2. Banasiński C., „Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 600. Recenzja książki, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2 (4), s. 131 – 137 (Publikacja dostępna online: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/25/pdf/131.pdf)
  3. Kostecka-Jurczyk D., „Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego”, C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 304. Recenzja książki, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3 (7), s. 139-145 (Publikacja dostępna online: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/50/139.pdf)
  4. Błachucki M., Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji) [Transgovernmental networks and their impact on domestic legal order (case study of competition authorities networks)],The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2019, ss. 688. Recenzja książki, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2019, nr 12. (Publikacja dostępna online: https://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2019_12_19/215.pdf)

Accessibility Toolbar