• 24 PAŹ 17

  dr Radosław Zych

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 82

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 212


  Obszar prowadzonych badań: Historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo wyborcze, prawa człowieka


  Biogram: Doktor nauk prawnych. Swoje badania naukowe poświęca ewolucji prawa wyborczego w kontekście historii państwa i prawa, w powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, mając na uwadze wymiar gwarancyjny podmiotowych praw wyborczych jako praw człowieka. Ponadto, zainteresowania analityczne koncentruje wokół wybranych instytucji prawa rzymskiego oraz jego wpływu bądź zastosowania w kontekście historycznego lub współczesnego porządku prawnego. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Historii Prawa.


  Publikacje od 1.10.2015 r. afiliowane na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Monografie

  1. Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2016, ss. 304. ISBN: 978-83-7285-804-7 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kilka refleksji w przedmiocie polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., (w:) Parlament Europejski – bezpośrednim głosem Zjednoczonej Europy, red. A. Kustra, Toruń 2009, s. 111-121.
  2. Zmiana rozumienia zasady powszechności wyborów w Polsce na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego (współautor: A. Frydrych), (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 71 – 85.
  3. Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w Polsce, (w:) Konstytucja w dobie europejskich wyzwań, pod red. M. Zubika, A. Paprockiej, R. Puchty, Warszawa 2011, s. 69-83.
  4. Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP, (w:)  Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere, pod red. J. Pakuły i A. Pikulika, Toruń 2011, s. 129-143.
  5. Protesty wyborcze w wyborach na urząd Prezydenta RP w 2010 r., (w:) Wybory 2010. Polska i świat, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Toruń 2011, s. 23-37.
  6. Przymus wyborczy na świecie i perspektywy jego wprowadzenia w Polsce, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, pod red. S. J. Jaworskiego, Warszawa 2011, s. 235-239.
  7. Weryfikacja ważności wyborów na urząd Prezydenta RP, (w:) Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata, pod red. R. Zycha, Toruń 2011, s. 141- 170.
  8. Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach do Sejmu i Senatu z 2011 roku, (w:) Wybory 2011. Organizacja – przebieg – efekty, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, W. Peszyńskiego, W. Szewczaka, Toruń 2013, s. 79-92.
  9. Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 r., (w:) Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, pod red. A. Pyrzyńskiej, P. Raźnego, J. Wojciechowskiej, R. Zycha, Toruń 2014.
  10. Protesty wyborcze złożone w wyborach na urząd Prezydenta RP z 2015 r., (w:) Sapientiae servientes. Księga jubileuszowa Profesor Krystyny Kwaśniewskiej, pod red. I. Zgolińskiego, Bydgoszcz 2015, s. 209-218 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).
  11. Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach samorządowych z 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, (w:) Aktualne problemy prawa wyborczego, pod red. M. Wrzalik, M. Stycha, Częstochowa 2015, s. 173-191 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).
  12. Sytuacja prawna osoby niepełnosprawnej jako studenta w Polsce, (w:) J. Pakuła (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, Toruń 2015, s. 141-152 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).
  13. Międzynarodowa obserwacja wyborów, (w:) A. Pyrzyńska et. alt. (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Tom 2, Toruń 2015, s. 223-236 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).
  14. Rozumienie zasady tajności głosowania w prawie konstytucyjnym II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1926), (w:) D. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski, W walce o wolność i niepodległość Polski, Wydawca Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016, s. 112-128. ISBN 978-83-65598-06-6.  Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie  http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/E49FEBD4-C79E-BB8A-D549-614A0D501EAA
  15. Nowelizacje polskich regulacji prawnych odnoszących się do elekcji (wybrane przykłady z lat 2003–2015), (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 200-212.
  16. Wokół protestów wyborczych w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zarządzonymi w 2020 r., (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 357-368.
  17. Kategorie humanitas w polskim prawie karnym wykonawczym, (w:) A. Bielecki, T. Gąsior, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym – część dwunasta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8291-027-8., s. 227-243.
  18. Prawa więźniów w Polsce w dobie pandemii COVID-19, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych, Toruń 2022, ISBN 978-83-8180-541-4, s. 887-901.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Wybory – obywatelskim głosem czy martwą literą prawa?, Studia Wyborcze, tom IX/ 2010.
  2. Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr I (5)/ 2011, s. 127-142.
  3. Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspekcie realizacji praw wyborczych, (współautor: T. Kowalczyk) Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2(10)/2012, s. 105-122.
  4. Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 6/2014, s. 139-150.
  5. Abdicatio hereditatis in iure Polonia. Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2  (14), s. 5-20 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US). Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/
   2161/
  6. Zmiany w polskim prawie wyborczym z 2015 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 4(32), Toruń 2016, s. 11-25 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).
  7. Historycznoprawne aspekty działalności Oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bydgoszczy, Roczniki Nauk Prawnych 2018, Tom XXVIII, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-10, s. 161-180. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/
   rnp/article/view/10689/10655
   .
  8.  Lex jako „umowa” ? Uwagi na podstawie Dig. I. 3.1, „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis”, t. IV/2019, ISSN 2544-4379, s. 140-153. Tekst dostępny na stronie: http://samai.uni.wroc.pl/czasopismo-online/czasopismo-naukowe-online/numer-czwarty-2019/
  9. Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Aspekty praktyczne, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 2 (54), DOI 10.15804/ppk.2020.02.09, s. 171-186. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/54/ppk5409.pdf
  10. Sposób kreacji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ujęciu historycznoprawnym, Roczniki Nauk Prawnych 2019, Tom XXIX, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-7, ISSN 1507-7896 , s. 115-137. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12153/12018
  11. Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 § 2a kodeksu wyborczego) jako gwarancja realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Analiza zarysu procesu legislacyjnego i aspekty teoretycznoprawne, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 1 (59), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2021.01.05, s. 93-104. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/59/ppk5905.pdf
  12. Rozważania o społecznej szkodliwości czynu na podstawie art. 497a Kodeksu wyborczego. Teoria i praktyka, Przegląd Sejmowy 2021, nr 1(162), ISSN 1230-5502, DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2021.08, s. 147-159. Tekst dostępny na stronie: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/19489A1B4A2CB5DCC125869D00529C3A/
   $file/7.Rados%C5%82aw%20Zych%20PS%201(162).pdf

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The normative grounds and technical conditions of the secrecy of voting in Polish electoral law in the first years after the “Round Table”, The Journal of Kolegium Jagiellonskie Torunska Szkola Wyzsza. Law and Administration in post-soviet Europe 2017, vol. 1, Wydawca Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń 2017, ISBN 978-83-941877-6-7, DOI: 10.1515/lape-2017-0006, s. 63-74. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://www.degruyter.com/downloadpdf/
   j/lape.2017.4.issue-1/lape-2017-0006/lape-2017-0006.pdf
  2. The scope of standarization of the protection of national colors in the Polish law, the Italian law and the Community legislation, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 1(41), DOI: 10.15804/ppk.2018.01.07, s. 127-152. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/41/ppk4107.pdf
  3. Historical and legal aspects of the operation of the Bydgoszcz branch of the Polish National Credit Bank, Roczniki Nauk Prawnych 2018, vol. XXVIII, no. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-9en, s. 151-171.
  4. Historical and legal recognition of the principle of the secret ballot as the object of protection under Polish penal and electoral law 1932-1969, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 25, Issue 4, Series 6, 2020, DOI: 10.9790/0837-2504062532, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845, s. 25-32. Tekst dostępny na stronie: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/
   Vol.%2025%20Issue4/Series-6/E2504062532%20.pdf
  5. The legal and practical aspects of implementing university students’ active electoral right in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-39, s. 533-542. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zych_2020_1.pdf
  6. Interwar Romanists’ statements about the role and significance of Roman law, Studia Prawnoustrojowe 2020, nr 50, ISSN 1644-0412, DOI: 10.31648/sp.6063, s. 537-548. Tekst dostępny na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/
   czytelnia/prawne/Studia%20Prawnoustrojowe%2050.pdf
  7. On the issue of compensatory liability of circuit electoral commission members acting as public official, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-44, s. 545-559. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zych_2021_1.pdf
  8. Directions and Scope of Amendments in Polish Electoral Criminal Law of 2018, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, No. 2 (66)/2022, ISSN 2082-1212, s. 321-336. Tekst dostępny na stronie: ppk6624.pdf (marszalek.com.pl)
  9. Criminal law regulations in electoral law ensure the protection of the secrecy of voting in elections to the office of the President of the Republic of Poland in 2020, Studia Prawnoustrojowe 2022, nr 56, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2022, ISSN 1644-0412, s. 295-306, DOI:10.31648/sp.7566. Tekst dostępny na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/prawne/Studia-Prawnoustrojowe-56.pdf

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010.
  2. Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011.
  3. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014.

   

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, Państwo i Prawo z. 10/2011, s. 118-119.
  2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Sposoby zapewniania udziału w głosowaniu obywateli przebywających za granicą. Łódź, 17 października 2011 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (9)/2012, s. 278-283.
  3. Sprawozdanie z obchodów Światowego dnia Wyborów 2012 (GED), Toruń, 2 lutego 2012, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(11)/2012, s. 285-288.
  4. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń, 15 marca 2013 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(15)/2013, s. 249-253.
  5. Sprawozdanie z ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 7 lutego 2013 roku, Studia Wyborcze, tom XV, s. 161-166.
  6. Sprawozdanie z debaty naukowej nt. Cisza wyborcza – za i przeciw, Toruń, 22 listopada 2013, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(19)/2014, s. 301-303.
  7. Sprawozdanie z Wykładu im. prof. Komarnickiego, prelekcja dra hab. P. Uziębło (UG) na temat Cenzusy wyborcze w XXI wieku – potrzeba nowego podejścia?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego,  nr 4 (20)/2014, s. 177-182.
  8. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych”, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, t. 5 (2015), s. 277-281.

   

  Recenzje

  1. Recenzja książki: O.E. Braniewicz (red.), Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza EIKON, Toruń 2016, ss. 168. ISBN 978-83-64869-14-3 (recenzja wspólna Wiesław Mossakowski, Marek Sobczyk) (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

   

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Lingua Latina in historia Polonia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 1.
  2. Lingua Latina in scientia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 2.
  3.  Lingua Latina in arte, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 3.
  4.  Lingua Latina in cultura legali, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 4.
  5. A Roma ad tempora moderna. Significantia linguae latinae pro iurisprudentia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 5.
  6. Voluntas aegroti suprema lex jako przykład stosowania łacińskiej terminologii w polskim orzecznictwie sądowym, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2019, nr 2.
  7. Prawo rzymskie – wiecznie żywe źródło inspiracji, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2022, nr 4(160), s. 28-30. Tekst dostępny na stronie: https://ingremio.org/2022/07/prawo-rzymskie-wiecznie-zywe-zrodlo-inspiracji/#more-5280

Accessibility Toolbar